Pisownia język polski | słownik na P

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Fiction Science Powieść Co znaczy proza fabularna, gdzie świat przedstawiony umieszczony jest w okresie przyszłym, w bliżej nieokreślonej przestrzeni, w uwarunkowaniach niepodobnych do naszych warunków życia
 • Co to jest Perugino, właśc. Pietro Vannucci Krzyżówka pomiędzy inicjalnym adojrzałym renesansem, który wykorzystując dokonania Piera della Francesca, A. del Verrocchia wytworzył własny styl będący podsumowaniem wczesnego odrodzenia
 • Co to jest Prus Bolesław, właśc. Aleksander Głowacki Co to jest Debiutował w 1864 jako korespondent w Kurierze Niedzielnym i humoreskami w Kurierze Świątecznym (1866). Od 1872 pod pseudonimem Bolesław Prus publikował Listy ze starego obozu w
 • Co to jest Krzysztof Penderecki Słownik kompozycji wAkademii Muzycznej wKrakowie, związany również zFolkwang-Hochschule wEssen, zuniwersytetem wYale i zwieloma filharmoniami na całym świecie. Wpoczątkowym okresie
 • Co to jest Wojennego Stanu Poezja Czym jest artystyczne w latach 80.; reprezentowali ją poeci: W. Woroszylski, R. Krynicki, Z. Herbert, A. Zagajewski, L. Herbst, J. Polkowski, A. Pawlak, L. Szaruga, L. Budrewicz, T. Jastrun
 • Co to jest Club Pen Co oznacza pisarzy założona wLondynie (1922), której celem jest realizacja idei zbliżenia kulturalnego narodów, należą do niej pisarze różnych narodowości iprzekonań. Polski oddział P.C
 • Co to jest Polonika Tłumaczenie pisane w jęz. pol. albo dotyczące Polski; najcenniejszym pośród p. wł. jest bezsprzecznie dział Polonia w XXVII tomie pomnikowej Encyclopedia Italiana (1935); inne p. odnajdujemy
 • Co to jest Wizualna Poezja Przykłady wizualny zapis pisma. Pierwsze teksty-obrazy pochodzą z około 325 r. przed naszą erą - ich autorem był Simiasz z Rodos (Jajko, Topór, Skrzydła). Z IV w. przed naszą erą pochodzą
 • Co to jest Pamflet Definicja publicystyczny, regularnie anonimowy, atakujący wsposób napastliwy osoby, instytucje, środowiska socjalne. P. cechuje ekspresywno-retoryczna stylistyka, skłonność do wyolbrzymień
 • Co to jest Psychologiczna Powieść Encyklopedia której fundamentalnym wyróżnikiem jest psychologizm zakładający prezentację osobowości, życia wewn. bohatera. Koncentruje uwagę na jego przeżyciach, doznaniach, sposobie
 • Co to jest Paremiografia Jak działa zajmująca się gromadzeniem, opracowywaniem iklasyfikowaniem przysłów. Wydano między innymi Księgę przysłów, przypowieści, wyrażeń przysłowiowych polskich S. Adelberga (1889-94
 • Co to jest Francesco Petrarca Czy jest pisarz, znany iceniony pośród ówczesnych czytelników w pierwszej kolejności jako autor różnorodnych dzieł z łaciny, przyjaciel G. Boccaccia. Głównym dziełem napisanym wjęz
 • Co to jest Tadeusz Peiper Pojęcie iteatralny, pisarz, prozaik, dramatopisarz; artysta programu poetyckiego Awangardy Krakowskiej; autor szkiców teoretycznych Nowe usta (1925), gdzie sformułował swoją teorię
 • Co to jest Przymiotnik Wyjaśnienie poprzez przypadki, rodzaje i liczby, odpowiadająca w M lp. na pytania: jaki?, jakie?, jacy?, który?, która?, które?; w zdaniu mogą pełnić funkcję: podmiotu (Bogaty biednego nie
 • Co to jest Julian Przyboś Opis Awangardy Krakowskiej. Autor wielu tomików poetyckich, w 20-leciu międzywojennym: Śruby (1925), Oburącz (1926), Sponad (1930), W głąb lasu (1930), Równanie serca (1938); w okresie
 • Co to jest Puławy Informacje nazywany Nową Arkadią. Rezydencję wybudował w latach 1676-79 S.H. Lubomirski wg projektu Tylmana z Gameren. Pałac został w dalszym ciągu przebudowany poprzez miejscowego
 • Co to jest Janina Porazińska Znaczenie książek i czasopism dla dzieci i młodzieży (między innymi współzałożycielka Płomyka i Płomyczka ); w twórczości nawiązywała do M. Konopnickiej, najchętniej pisała kołysanki, bajki
 • Co to jest Paszkwil Co znaczy wymierzony przeciw konkretnej osobie, ośmieszający złośliwie, regularnie oszczerczo, publikowany zazwyczaj anonimowo albo pod pseudonimem, może także mieć formę artykułu
 • Co to jest Arkadyjska Poezja Krzyżówka tematem jest poetycki opis Arkadii jako wyidealizowanej krainy wiecznej wiosny, krainy pasterzy i myśliwych, żyjących w pełnej harmonii z przyrodą, która z arkadyjskiego mitu
 • Co to jest Boris Pasternak Co to jest laureat Nagrody Nobla (1958), której przyznanie spotkało się zpowszechnym aplauzem wkręgach lit., lecz dotkliwie skomplikowało itak niełatwą sytuację autora wtotalitarnym kraju
 • Co to jest Polifoniczna Powieść Słownik polifonicznego w ogóle jest muzyka, utwór wielogłosowy, gdzie każdy głos w chórze lub orkiestrze jest samodzielny i równouprawniony wobec pozostałych. Klasycznym odpowiednikiem p
 • Co to jest Chryzostom Jan Pasek Czym jest nurtu sarmackiego pol. baroku. Rodem zMazowsza, wykształcony wkolegium jezuickim, walczył (od 1655) między innymi pod dowództwem S. Czarnieckiego ze Szwedami, wDanii, pod Moskwą
 • Co to jest Platonizm Co oznacza który przyjmuje intuicję intelektualną jako schemat doskonałego poznania, istnienie bytu wiecznego iniezmiennego, świata idei poznawalnych dzięki rozumu, pośród których najwyższą
 • Co to jest Pean Tłumaczenie dziękczynna, której adresatem przeważnie był Apollo; gatunek uprawiany poprzez pisarzy gr., między innymi Symonidesa zKeos, Pindara. Wtradycji dalszej pieśń pochwalna, utrzymana
 • Co to jest Polichromia Przykłady malowidło dekoracyjne, zdobiące przedmioty architektoniczne, wnętrza (na przykład sklepienie, ściany), fasady budowli; 2) kolorowe farby pokrywające rzeźby drewniane, kamienne
 • Co to jest Powtórzenie Definicja prozie użytkowej, literackiej i literaturze, opierający na dwukrotnym albo wielokrotnym zastosowaniu tego samego elementu językowego (wyrazu, zespołu wyrazów, wersów albo zwrotek
 • Co to jest Camille Pissarro Encyklopedia impresjonista; jedyny uczestnik wszystkich 8 wystaw impresjonistów. Początkowo tworzył pod wpływem J. B. Corota, prace J. A. Ingresa ukształtowały jego akademizm , atwórczość J
 • Co to jest Bibliograficzne Przypisy Jak działa komentarze autora umieszczane na następnych stronach albo na końcu, zawierające pełne opisy bibliograficzne (ze wskazaniem stron) utworów przywołanych albo cytowanych. Następne
 • Co to jest Jerzy Putrament Czy jest współpracujący z ekipą literacką Żagary, współredaktor czasopism zwyczajnie i Karta (1935-36). Po wojnie organizował prasę na terenach wyzwolonych, redaktor dziennika
 • Co to jest Jan Potocki Pojęcie poliglota, erudyta (uprawiał sporo dziedzin - od astronomii i archeologii do językoznawstwa); odbył pierwszą w Polsce podróż balonem. W trakcie Sejmu Czteroletniego założył
 • Co to jest Publicystyka Wyjaśnienie teksty polemiczne, rozprawy, eseje, felietony, recenzje, szkice publikowane na antenie radiowej i telewizyjnej, w prasie codziennej, tygodnikach, miesięcznikach, podejmujące
 • Co to jest Protagonista Opis pierwszy aktor, wykonawca głównej roli w tragedii, prowadził dialog z chórem, a wspólnie z wprowadzeniem następnych aktorów z drugim i trzecim. Drugiego aktora zwano
 • Co to jest Pozytywizm Informacje jako mechanizm w pracach A. Comtea, kontynuowany w doktrynach J.S. Milla i H. Spencera, głosił przekonanie o tożsamości świata przyrody i świata człowieka (monizm przyrodniczy
 • Co to jest Allan Edgar Poe Znaczenie krytyk iteoretyk lit., artysta prozy detektywistycznej. Debiutował w1827 jako pisarz, w dalszym ciągu wydał nowelę Opowieść Artura Gordona Pyma zNantucket (1838) ifantastyczno
 • Co to jest Komputerowa Poezja Co znaczy literaturze eksperymentalnej, obejmująca teksty produkowane w sposób sztuczny poprzez adekwatnie zaprogramowany komputer. Na wejściu procesu twórczego znajduje się tu pewien zasób
 • Co to jest Premiera Krzyżówka przedstawienie utworu scenicznego (sztuki teatralnej, filmu) w nowej inscenizacji i reżyserii w danym teatrze. Może być p. światowa, p. w danym państwie albo mieście; video
 • Co to jest Plejada Co to jest ekipa znakomitych pisarzy, artystów literaturze narodowej, do której należeli: P. Ronsard, J.du Bellay, E. Jodelle, R. Belleau iJ.Dorat, wielbiciele lit. antycznej. Stanęli
 • Co to jest Thomas Pynchon Słownik czołowych artystów postmodernizmu. Jego proza jest eksperymentalną mieszanką realizmu i fantastyki, wiele w niej mistyfikacji lit. i parodii. Zamierzeniem autora jest odtworzenie
 • Co to jest Pastisz Czym jest w okolicy parodii itrawestacji); utwór powstały wwyniku świadomego naśladowania stylu, podrabiania maniery stylist. konkretnego dzieła, stylu autora, szkoły lit., prądu, gatunku
 • Co to jest Palinodia Co oznacza odwołuje opinie izarzuty opublikowanewinnym,przedtem ogłoszonym utworze. Niekiedy odwołanie jest pozorne, wrzeczywistości będąc odmiennie sformułowanym ich potwierdzeniem
 • Co to jest Abdery Z Protagoras Tłumaczenie sofistów, przyjaciel ateńskiego męża stanu Peryklesa, nauczyciel Eurypidesa. Autor dzieła filoz. O prawdzie i bycie, gdzie rozważał względność prawdy dowodząc, iż każdy człowiek
 • Co to jest Metafizyczna Poezja Przykłady literaturze z angielskiego: XVII w.; reprezentanci: J. Donne, Th. Traherne, R. Crashaw, G. Herbert, H. Vaughan. Związani ze światopoglądem chrześc. i postawą żarliwej wiary
 • Co to jest Panteon Definicja poświęcona wszystkim bogom, wreligiach politeistycznych ogół bóstw przedstawiany wmitach i lit. isztuce inspirowanej nimi. Nazwa świątyni wzniesionej poprzez cesarza Hadriana
 • Co to jest Polifonia Encyklopedia równoczesnym prowadzeniu dwu albo więcej linii melodycznych; polifoniczny utwór - muzyczny utwór wielogłosowy, gdzie każdy głos (w chórze, w orkiestrze) jest samodzielny i
 • Co to jest Dziennikarska Powieść Jak działa powieści popularnej, wykształcona w lit. pol. na przełomie XIX i XX w., u której źródeł leży postęp sztuki dziennikarskiej, podejmującej aktualne tematy, czasem mające posmak
 • Co to jest Literatury Akademia Polska Czy jest latach 1933-39 jako oficjalna reprezentacja pol. piśmiennictwa artystycznego wobec władz. Formułowała opinie w kwestiach języka, literatury i kultury, przyznawała nagrody lit
 • Co to jest Roman Pollak Pojęcie wykładowca jęz., lit. i kultury pol. na wł. uniwersytetach, badacz historii pol.-wł. związków kulturalnych, współtwórca Instytutu Kultury Polskiej przy uniwersytecie turyńskim
 • Co to jest Grzegorz Piramowicz Wyjaśnienie oświatowy, ksiądz, prof. filozofii wkolegium jezuickim we Lwowie (1770-73), sekretarz Komisji Nauki Narodowej (1770-73), sekretarz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych (1775-87
 • Co to jest Prozą Poemat Opis formalne rygory podziału na wersy, charakteryzujący się wyrazistą kompozycją irytmiką, kunsztownym słownictwem i bogactwem metaforyki. Pierwsze utwory tego gatunku powstały
 • Co to jest Personifikacja Informacje na przedstawieniu zjawisk natury ikosmosu, elementów martwych, pojęć abstrakcyjnych wpostaci osobowej. Wlit. średniowiecza regularnie posługiwano się p. wprzedstawianiu wizerunku
 • Co to jest Plagiat Znaczenie artystycznego, nauk., utworu, pomysłu i opublikowane wydanie ich, wczęści albo całości, jako wytworu własnego. Autorskie prawa majątkowe chroni prawo autorskie. Zobacz copyright
 • Co to jest Jerzy Pilch Co znaczy itworzy wKrakowie (pracownik nauk. polonistyki na UJ), współzałożyciel NaGłosu (od 1983), felietonista Tygodnika Powszechnego i Polityki ; autor opowiadań Wyznania artysty
 • Co to jest Semantyczne Pole Krzyżówka mechanizmu leksykalnego, których znaczenia mogą występować w podobnych kontekstach, na przykład środek lokomocji w tych zdaniach, jak: Jadę pociągiem, samochodem, autobusem
 • Co to jest Organiczna Praca Co to jest programowych pozytywizmu pol. określające aktywność publiczną, której celem było świadome uczestnictwo w działalności gospodarczej, oświatowej, naukowej, kulturalnej i
 • Co to jest Jan Parandowski Słownik członek zarządu polskiego PEN Clubu (od 1931) iprezes (1933-78), lekarz h.c. KUL-u(1976). Od 1956 r. członek władz Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Znakomity znawca
 • Co to jest Literacka Historyczno Periodyzacja Czym jest procesu historycznoliterackiego, chronologicznie opisującego następne epoki lit., ich podział wg różnych mierników iz różnego punktu widzenia; p. obejmuje fundamentalne definicje
 • Co to jest Pegaz Co oznacza który wydostał się złona Meduzy, gdy Perseusz obciął jej głowę; ujarzmiony poprzez Bellerofonta, któremu ułatwił walkę zChimerą iAmazonkami. P. był błyskawicą ipiorunem Zeusa
 • Co to jest Historyczna Powieść Tłumaczenie gdzie świat przedstawiony umieszczony jest w minionym czasie i odległej przestrzeni. Odznacza ten gatunek kategoria historyczności , na przykład narrator wszechwiedzący, świat
 • Co to jest Polski Przegłos Przykłady opierający na przekształceniu się samogłosek przednich w tylne w ustalonych uwarunkowaniach i czasie (IX-XI w.), spowodował przejście prasłowiańskiej samogłoski ě (tak zwany jat
 • Co to jest Platon Definicja łączyła zjego imieniem 44 utwory, przetrwały między innymi Obrona Sokratesa, Fedon - opowieść oostatnich chwilach życia Sokratesa ijego zgonu pośród przyjaciół, Charmides
 • Co to jest Marynistyczna Powieść Encyklopedia gdzie fabuła rozgrywa się w środowisku marynarzy i rybaków, ludzi morza, związana z ich problemami moralnymi, operująca słownictwem morskim, heroizacją przestrzeni morskiej i
 • Co to jest Polonizm Jak działa jak bohemizm, germanizm, latynizm; jego sedno wyraża się w zastosowaniu wyrazu zwrotu albo konstrukcji składniowej zapożyczonej z języka pol. do innego języka, aktualny
 • Co to jest Twórczy Proces Czy jest dla doświadczenia nauk., artystycznego, technicznego, łącząca wiedzę, osobiste doświadczenie z intuicją i z możliwościami realizacji. P.t. może być nieuświadomiony poprzez osobę
 • Co to jest Rzeka Powieść Pojęcie powieść o rozlewnej narracji, opowiadająca dzieje rodziny (p. saga) poprzez kilka pokoleń, fabuła rozgrywa się na szerokim tle społeczno-obyczajowym. Klasyczne p. rz.: Saga rodu
 • Co to jest Pamiętnik Wyjaśnienie owydarzeniach, których autor był uczestnikiem albo naocznym świadkiem. P. pisano ztrzech perspektyw: źródła historycznego, dokumentu doświadczenia osobistego, swoistej formy
 • Co to jest Ksawery Pruszyński Opis korespondent w trakcie wojny domowej w Hiszpanii. Debiutował jako dziennikarz w 1928 na łamach tygodnika Czas , znany z krytycznego relacji do rzeczywistości. Przed wojną ukazały
 • Co to jest Pound Ezra Weston Loomis Informacje krytyk lit. i tłumacz, pisał w jęz. z angielskiego:, franc. i wł. Był postacią kontrowersyjną, ewolucja jego poglądów od pacyfizmu do wł. faszyzmu stała się powodem oskarżenia go
 • Co to jest poezja Północy i poezja Południa Znaczenie przełomie XVIII i XIX w. funkcjonując w estetyce romantycznej jako kategoria interpretacyjna opozycji kręgu kultury śródziemnomorskiej, południowej (realizującej zasady harmonii
 • Co to jest Biograficzna Powieść Co znaczy powieściową daje autorowi sporą swobodę w doborze faktów z życia twórcy, naukowca, postaci hist., operuje fikcją lit. w taki sposób, by wzbudzić u czytelnika zainteresowanie
 • Co to jest Konstantin Paustowski Krzyżówka Kara-Bugaz (1932) iKolchida (1934) przedstawiają przeobrażenia krajobrazu wnowym ustroju; okilku pokoleniach dekabrystów jest Opowieść północna (1938); biograficzny charakter
 • Co to jest Partykuła Co to jest obejmująca nieliczne wyrazy nieodmienne iniesamodzielne, których funkcja bazuje na nadawaniu samodzielnym słowom wzdaniu czy także całym zdaniom swoistego odcienia znaczeniowego
 • Co to jest Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, 1o v. Bzowska Słownik córka W. Kossaka, wnuczka J. Kossaka, siostra pisarki M.Samozwaniec. Wmiędzywojniu związana zkręgiem pisarzy Skamandra. Debiutowała tomem poetyckim Niebieskie migdały (1922
 • Co to jest Józef Pankiewicz Czym jest między innymi W. Gersona. Sporo podróżował po Europie między innymi zW. Podkowińskim. Wlatach 1914-23 mieszkał we Francji iHiszpanii; prof. krakowskiej ASP, której filię zał
 • Co to jest Tyrtejska Poezja Co oznacza patriotycznej, żywotny w pol. romantyzmie; nazwany tak od Tyrteusza (Tyrtajosa), gr. poety (VII w. przed naszą erą), autora elegii wzywających Spartan w okresie II wojny
 • Co to jest Radiowa Powieść Tłumaczenie typowych dla poetyki radiowej: rodzaj słuchowiska (gatunku dramaturgii radiowej), gdzie charakterystyczne są: brak albo ograniczenie roli narratora, brak wyraźnie zarysowanej
 • Co to jest Powojenna Proza Przykłady określają dramatyczne węzły sprzeczności pol. prozy powojennej, wyróżnić w niej można (wg kryterium hist.-literackiego) trzy okresy: lata 1945-55, lit. krajowa realizowała
 • Co to jest Podanie Definicja wtradycji ustnej albo pisanej, tematycznie związana zlegendarnymi (historycznymi) zdarzeniami (wojny, epidemie), wierzeniami (diabeł Boruta, skarbnik, czarownica, zbójnik
 • Co to jest Henrik Pontoppidan Encyklopedia przedstawiciel naturalizmu w lit. swego państwie, laureat Nagrody Nobla (1917), którą dostał razem z K. Gjellerupem, przyznanie jej P. nie poprzez wszystkich było uważane za
 • Co to jest Filozoficzna Poezja Jak działa okolicy siebie literaturze i filozofii, opisująca i wyrażająca piórem poety sedno istnienia, zrozumienia świata i człowieka, wykraczania twórcy słowa poza oczywistość, ku
 • Co to jest Gotycka Powieść Czy jest wysokoartystycznej , której artystami byli między innymi H. Walpole (Zamczysko w Otranto), A. Radcliffe (Tajemnice Udolpho), G. Lewis (Mnich), w Polsce między innymi Z. Krasiński
 • Co to jest Architektoniczne Porządki Pojęcie kompozycyjne w architekturze, których przedmioty są związane ustalonymi proporcjami obliczonymi wg jednostki zwanej modułem. Fundamentalne p.a. wykształciły się w starożytnej
 • Co to jest Joanna Pollakówna Wyjaśnienie Instytutu Historii Sztuki UW. Debiutowała zbiorem wierszy Przetajnienia barwy (1963), później kolejno opublikowała: Korzyści podróży (1967), Żwir (1971), W cieniu (1972), Lato
 • Co to jest Kluczem Z Powieść Opis opisywane rzeczywiste wydarzenia i osoby pod zmienionymi nazwiskami i nazwami, na przykład w powieściach J. Kadena-Bandrowskiego Generał Barcz (walka o władzę generalicji i części
 • Co to jest Proteusz Informacje morskie mieszkające na wyspie Faros, pasterz fok Posejdona. Miał dar wieszczenia i umiejętność przybierania różnych postaci, w celu uzyskania przepowiedni na przyszłość należało
 • Co to jest Prowansalska Poezja Znaczenie Francji, słonecznej Prowansji (XI w.), mająca cechy wykształconej formy artystycznej, kunsztowne strofy o skomplikowanej rytmice. Układali w jęz. prowansalskim trubadurzy, na
 • Co to jest Przysłowie Co znaczy językoznawczego zdanie proste albo złożone, regularnie w formie wierszowanej, na przykład Co nagle to po diable, Kropla drąży skałę. Z punktu widzenia literaturoznawstwa p. jest
 • Co to jest Maryjna Poezja Krzyżówka świadectwo szczególnego kultu do Matki Bożej, słowo przeżycia rel., symbol tożsamości narod. wielu pokoleń Polaków pośrodku wieków; od bibl. hymnu Magnificat, średniowiecznej
 • Co to jest Prowidencjalizm Co to jest światem; pojawia się w antycznej stoickiej myśli filoz. (Chryzop, Epiktet, Seneka), obecna w neoplatonizmie (Plotyn); jedna z ważniejszych idei filozofii chrześc. wyrażającej
 • Co to jest Retoryczne Pytanie Słownik na które nie oczekuje się odpowiedzi, użytkowane w celu zwrócenia uwagi słuchacza na treść wypowiadaną poprzez autora albo dla wzmocnienia zabarwienia uczuciowego wypowiadanej
 • Co to jest Pieśń Czym jest przeciwieństwo utworu lirycznego, związanego zmuzyką, muzycznością, przeważnie jako tekst śpiewany przy akompaniamencie muzyki, tańca, regularnie realizowany wraz zchórem. 2
 • Co to jest Parafraza Co oznacza sposób analizy znaczeniowej zdań, rozwijania, zmieniania czyjejś myśli, treści określonego tekstu, na przykład dwa przywołane zdania: Ojciec widział, jak sąsiad rozmawiał zmamą
 • Co to jest Stanisław Pigoń Tłumaczenie uniwersytetów Stefana Batorego wWilnie (1921-30) iUJ wKrakowie (1931-60); autor między innymi szkicu opobycie wobozie koncentracyjnym Wspominki zobozu Sachsenhausen 1939-40 (1966
 • Co to jest Prometeusz Przykłady Atlasa i Epimeteusa, tata Deukaliona, wykradł z Olimpu Zeusowi ogień i podarował ludziom, by uczynić ich silniejszymi. Za karę Zeus kazał przykuć P. do skały Kaukazu, gdzie orzeł
 • Co to jest Poetycka Piosenka Definicja realizowany przeważnie solo, przy akompaniamencie instrumentu muzycznego; tekstem słownym jest przeważnie literatura, czasem tekst pisany na zamówienie wykonawcy (na przykład na
 • Co to jest Marcel Proust Encyklopedia młodości jako bywalec salonów i modnych kurortów obserwował życie spotykanych ludzi, z wyjątkową intuicją przenikał ich psychikę, oceniał motywy postępowania. W tym okresie
 • Co to jest Językowe Poradnictwo Jak działa wyrasta z tradycji upowszechnienia zasad poprawności jęz. (2. poł. XIX w.) i utrwalonej w międzywojniu (1918-1939) popularyzacji zagadnień jęz., która sprowadzała się do
 • Co to jest Fantastyczna Powieść Czy jest przedstawiony odbiega od realnej rzeczywistości, wykorzystuje wątki nadnaturalne pełne fantastyki, cudowności, baśniowości, folkloru, na przykład Baśnie tysiąca i jednej nocy
 • Co to jest Poeta Pojęcie literaturze, sztuki poetyckiej; w tradycji hellenistycznej i rzym. typ idealnego p. to pisarz doctus (uczony). Antyczna literatura umieszczała go w kategorii ludzi bogom podobnych
 • Co to jest Postylla Wyjaśnienie komentarze i objaśnienia do wybranych (rozłożonych na poszczególne niedziele i święta roku liturgicznego) fragmentów Biblii. Jako odrębna forma powstała w średniowieczu; odegrała
 • Co to jest Przerzutnia Opis przeniesieniu części zdania albo wyrazów znaczeniowo powiązanych do kolejnego wersu albo strofy. P. osłabia podział metryczny wzmacniając tok określany składnią, wiadomością albo
 • Co to jest Liryczna Puenta Informacje ważna właściwość liryki klasycystycznej, gdzie jest obecna wyrazistość zamknięcia wypowiedzi podmiotu, na przykład w Bajkach Krasickiego; dobitne zamknięcie znaczeniowe, na
 • Co to jest Andrea Pozzo Znaczenie jezuita, jeden z czołowych przedstawicieli barokowego malarstwa iluzjonistycznego; malował polichromie ścienne i plafonowe, między innymi w kościołach w Mondovi, Jezuitów w
 • Co to jest Prometeizm Postawa Prometejska Co znaczy heroizmem, buntem przeciw siłom zła i obroną słabszych wymagającą ofiary, poświęcenia, postępowanie jednostki mające na celu dobro grup społ. albo ludzkości. Postawa bohatera
 • Co to jest Paronomazja Krzyżówka brzmieniu albo oodmiennym znaczeniu, opartych na grze słów (na przykład Po suszy szosa sucha), żartach językowych (na przykład Władca Karol nabył królowej Karolinie korale koloru
 • Co to jest Poetyzmy Co to jest artystycznego; słowa, wyrazy podniosłe, zwroty frazeologiczne albo zdania powtarzane poprzez pisarzy, różnicujące epoki z racji na semantykę (p. semantyczne) i na swą barwę (p
 • Co to jest Prerafaelici Słownik późnoromantyczna ekipa z angielskiego: malarzy i pisarzy działająca w Londynie w latach 1848-51, których program zawierał tendencje postromantyczne i zapowiedź symbolizmu
 • Co to jest Postimpresjonizm Czym jest w sztuce (szczególnie franc.) pomiędzy 1883-86 a 1905, charakteryzujący się nowymi poszukiwaniami malarzy impresjonistów, odwrotem od impresjonizmu, na przykład P. Cezanne
 • Co to jest Heroikomiczny Poemat Co oznacza której zasadniczy chwyt bazuje na zderzeniu wzniosłej formy zbłahą tematyką. Uwznioślenie dzięki zastosowanych środków stylist. sytuacji izjawisk niewiele istotnych przynosi
 • Co to jest Punktualizm Tłumaczenie twórczych we współcz. muzyce; zapoczątkowana poprzez A. Schnberga, bazuje na całkowitym rozkładzie linii melodycznej i zastąpieniu jej poprzez kolorystyczne plamy dźwiękowe
 • Co to jest Liryczny Podmiot Przykłady twórczych czynności (autor), zewnętrzny nadawca, nadrzędny wobec podmiotu lit., ukształtowanego wmateriale znaczeniowym danego utworu; wepice podmiotem lit. jest narrator
 • Co to jest Nicolo Paganini Definicja Dzięki uporowi ojca został wirtuozem skrzypiec igitary oniezwykłej technice gry. Poprzez współczesnych uznawany był za nawiedzonego diabła . Jako kompozytor wykorzystał wswych
 • Co to jest Padwan Encyklopedia wywodzi się od wł. miasta Padwy, przeważnie związany ztematyką miłosną, która była bardzo popularna wrenesansowej Italii iFrancji; wpol. tradycji znany (XVI iXVII w.) jako nurt
 • Co to jest Andrzej Pronaszko Jak działa związany przed wojną z ekipą formistów; współpracował także z Sz. Syrkusem w tworzeniu eksperymentalnego Teatru Symultanicznego, potem Teatru Ruchomego. W l. 20. i 30. brał
 • Co to jest Przysłówek Czy jest pełniąca w zdaniu funkcję okolicznika, odpowiadająca na pytanie: jak?, gdzie?, kiedy?, skąd?, którędy?, dopóki?, po co?. Z racji na pochodzenie wyróżniamy p. odliczebnikowe z
 • Co to jest Panegiryk Pojęcie regularnie przesadna, pisana albo wygłaszana wcelu zjednania sobie osoby wysławianej. Może występować wformie przemówienia, listu, toastu, przedmowy do dzieła, dedykacji, utworu
 • Co to jest Aleksander Puszkin Wyjaśnienie dramaturg, prozaik. Debiutował w 1814 r. jako członek ugrupowania lit. Arzamas, związany również z kręgiem pisarzy dekabrystów (wyraził to w wierszu W głębinie syberyjskich rud
 • Co to jest Percepcja Opis uświadomioną reakcję na bodźce zewnętrzne; odbieranie wrażeń; reagowanie, spostrzeganie. P.dzieła sztuki - złożony mechanizm poznawczy opierający na odzwierciedleniu w wyniku
 • Co to jest Powiastka Informacje albo wierszem, od 2. poł. XIX w. p. nazywano krótkie utwory narracyjne o charakterze pouczającym, adresowane do młodego czytelnika. W lit. występują różne odmiany tego gatunku
 • Co to jest Autobiograficzna Powieść Znaczenie fabuła oparta jest na autentycznych wydarzeniach z życia bohatera, wzbogacona elementami fikcji lit., wydarzeniami, sytuacjami wykreowanymi poprzez wyobraźnię autora, pełniącego
 • Co to jest Teodor Parnicki Co znaczy którego pisarstwo wymaga od czytelnika wiedzy iuwagi. Początki przypadają na lata 30., gdy uznanie zyskał powieścią hist. Aecjusz, ostatni Rzymianin (1937). Wczasie wojny stworzył
 • Co to jest Personalizm Krzyżówka fundamentalne znaczenie przypisuje osobie, ukształtowany pod koniec XIX w.; termin p. pojawił się wdziele franc. filozofa Ch. Renouviera Le Personnalisme (1903), wktórym autor
 • Co to jest Psalm Co to jest charakter modlitwy śpiewanej na chwałę Boga w judaizmie i chrześcijaństwie, datowany na XI w. (koniec epoki Sędziów) do IV w. przed naszą erą W Starym Testamencie zestaw 150
 • Co to jest S Janusz Pasierb Słownik archeolog, kapłan, prof. Katedry Historii Sztuki na ATK, członek PEN Clubu. Debiutował tomem Kategoria przestrzeni (1978), odkrywając wsobie dar poetyckiego widzenia. Dalsze
 • Co to jest Przyimek Czym jest funkcjonalnie niesamodzielny słowo, występuje przeważnie z rzeczownikami i zaimkami rzeczownymi tworząc z nimi w zdaniu ustalenia (dopełnienia, okoliczniki, przydawki), oznaczając
 • Co to jest Włodzimierz Perzyński Co oznacza felietonista. Autor felietonów zamieszczanych w Tygodniku Ilustrowanym i Rzeczypospolitej . Debiutował jako pisarz liryczny na łamach Życia krakowskiego i zbiorem Literatura (1901
 • Co to jest Skrótów Pisownia Tłumaczenie liter wyrazu) zastępująca całe wyraz (na przykład m - metr, prof. - prof., wg - wg) albo także połączenie dwóch albo więcej wyrazów, które pełni zastępczo funkcję całego wyrażenia
 • Co to jest Penelopa Przykłady Telemacha, wzór wierności małżeńskiej. Czekała na powrót męża, który 10 lat walczył zTrojańczykami, akolejne 10 powracał do rodzinnej Itaki, wierzyła, iż ujrzy go znowu przy sobie
 • Co to jest Odcinkach W Powieść Definicja w następnych numerach gazet codziennych, z czasem tygodników i miesięczników, o różnej częstotliwości ukazywania się; pojawiła się w lit. europ. w 30. latach XIX w. w Anglii i we
 • Co to jest Piktografia Encyklopedia obrazkowe, w najwyższym stopniu pierwotna forma pisma; złożona jest zrysunków (piktogramów), które mogą być znakami przedstawiającymi określone treści, znakami mnemotechnicznymi
 • Co to jest Literackie Pokolenie Jak działa rówieśników, związana wspólnymi ideałami artystycznymi, celami i zadaniami twórczości, uzyskująca dojrzałość intelektualną w wieku 18-20 lat, włączająca się w ogromne wydarzenia
 • Co to jest Pieta Czy jest cierpiącej nad ciałem Chrystusa złożonym na jej kolanach. P. wprowadzona do rzeźby imalarstwa wNiemczech na pocz. XIV w. rozpowszechniła się wcałej Europie
 • Co to jest Legionowa Poezja Pojęcie lit. nazwa oznaczająca poezję okolicznościową towarzyszącą działaniu od 16 XI 1794 utworzonej legii pol.-wł., także twórczość żołnierską tych formacji; również nazwa symboliczna
 • Co to jest Rewolucyjna Poezja Wyjaśnienie okolicznościowej i pieśni patriotycznej, wyrażającej ideę wolności i braterstwa, wiarę w ludzkość; p.r. pojawiła się w XIX w. z inspiracji europ. ruchów rewolucyjnych, przemian
 • Co to jest Malarstwie W Portret Opis ekipy osób z uwzględnieniem charakterystycznych cech wyglądu i wyrazu psychicznego. Przeważnie przedstawia głowę (na przykład miniatura), popiersie, ujęcie półpostaci (do pasa
 • Co to jest Charles Perrault Informacje rozwinął tezę owyższości lit. franc. nad lit. antyczną, propagował konieczność pisania wjęz. narodowym. Słynny wlit. światowej w pierwszej kolejności jako autor zbioru baśni
 • Co to jest Filmowa Szkoła Polska Znaczenie 1956 r. podejmujący funkcję sztuki wysokiej. Zdarzenie złożone i trudne do opisania, powstała ekipa filmów obrachunkowych: A. Wajdy Pokolenie (1955), Kanał (1957), Popiół i
 • Co to jest Harold Pinter Co znaczy artysta tak zwany komedii zagrożenia, przedstawiciel teatru absurdu; interesuje go problem zagrożenia pojmowanego zarówno jako czynnik zewnętrzny, jak wątpliwość wypływająca
 • Co to jest Patriotyczne Pieśni Krzyżówka poetyckie wintencji iza ojczyznę rozumianą jako państwo ojczysty, ziemia rodzinna, kultura, język, religia, wspólnota małych ojczyzn . P.p. występują wróżnych obiegach: oficjalno
 • Co to jest Nonsense Pure Co to jest właściwy sukces komiczny jest rezultatem zestawienia zaskakująco nielogicznych pojęć bądź obrazów. P.n. występuje w utworach groteskowych, użytkowany częstokroć w celach
 • Co to jest Trumienny Portret Słownik techniką olejną na blasze o kształcie odpowiadającym przekrojowi trumny, umieszczany u wezgłowia albo w nogach trumny, a po uroczystościach pogrzebowych zawieszany w krypcie albo
 • Co to jest Palatalizacja Czym jest spółgłoski twardej pod wpływem sąsiadującej znią samogłoski (przeważnie przedniej). Językoznawstwo słowiań. rozróżnia trzy p. tylnojęzykowych k, g, h, które dokonały się jeszcze
 • Co to jest Picasso Pablo, właśc. P. Ruiz Blasco P. Co oznacza hiszp., jeden znajwybitniejszych twórców XX w., którego twórczość znacznie wpłynęła na przeobrażenia sztuki współcz. P. miał wybitny warsztat iumiejętności techniczne dotyczące
 • Co to jest Dziewcząt Dla Powieść Tłumaczenie młodzieży, powieść pensjonarska czerpiąca swą tradycję gatunkową z romansu dydaktycznego (Fnelon), moralnego (Marmontel), sentymentalnego (Richardson), psychologicznego (M. de la
 • Co to jest Filozoficzny Poemat Przykłady zawierający wykład doktryny światopoglądowej, filozoficznej bądź naukowej, upowszechniony wlit. starożytnej, między innymi wGrecji dzieło Ksenofanesa zKolofonu Oprzyrodzie
 • Co to jest Luigi Pirandello Definicja laureat Nagrody Nobla (1934). Myślą przewodnią twórczości P. jest demaskowanie zmienności natury ludzkiej. Wg niego osobowość człowieka zależy od okoliczności, zatem nie może być
 • Co to jest Paradoks Encyklopedia myśl oryginalna, sprzeczna zogólnie panującym poglądem, zawierająca nieoczekiwaną prawdę filozoficzną, moralną, psychologiczną. Paradoksem jest oksymoron, może być także
 • Co to jest Jackson Pollock Jak działa artystów action painting. Wynalazca sposoby drippingu, polegającej na wychlapywaniu farby prosto na rozpięte na ścianie albo leżące na podłodze płótno; do malowania używał kijów
 • Co to jest Brulionu Pokolenia Poezja Czy jest r., debiutujących w nowej sytuacji polit. (po 1989), rozczarowanych oficjalnym obiegiem poetyckim; ugrupowanie niezależnych indywidualistów: M. Świetlickiego, K. Koehlera, M
 • Co to jest Językowy Puryzm Pojęcie zatroskaniu o czystość języka, przesadna, rygorystyczna dbałość o kulturę jęz. rodzimego, stąd obecność zjawisk jęz. typu: zwis męski - krawat, deszczochron - parasol, gospodarz
 • Co to jest Dydaktyczny Poemat Wyjaśnienie zawierający rady praktyczne zamieszczane zarówno wpartiach fabularnych, jak iopisowych. Cechy tego gatunku lit. dydaktycznej zawiera poemat filozoficzny i tak zwany literatura
 • Co to jest Art Pop Opis ukształtowany najpierw lat 60. XX w. w Stanach Zjednoczonych, który wyraźnie zamanifestował odrębność sztuki po drugiej stronie oceanu, a już w połowie lat 60. zaistniał w Europie
 • Co to jest Pleonazm Informacje składające się zwyrazów oidentycznym albo podobnym znaczeniu, powtarzające sedno tej samej treści, na przykład cofać się do tyłu, masło maślane, poprawić się na lepsze, ciemny
 • Co to jest Umiejętności Akademia Polska Znaczenie 1872 r. jako Akademia Zdolności w celu organizowania i popierania badań nauk. i reprezentowania pol. edukacji za granicą. Zapoczątkowała sporo serii wydawniczych, organizowała
 • Co to jest Octavio Paz Co znaczy dyplomata, publicysta, laureat Nagrody Nobla (1990). Jego literatura wywodzi się z surrealizmu, jest w miarę hermetyczna, przepełniona bogatą symboliką. Naczelnym problemem
 • Co to jest Partout Passe Krzyżówka 1) stała karta wstępu (rodzaj biletu) na przykład na koncerty, do kina; 2) karton stanowiący oprawę na przykład rysunku, grafiki, fotografii
 • Co to jest Podmiot Co to jest orzeczeniem; oznaczająca osoby, zwierzęta, elementy, zjawiska, definicje oderwane, zajęte jakąś czynnością (Adaś pisze leksykon), znajdujące się wjakimś stanie (Adaś drzemie) albo
 • Co to jest Prozaizmy Słownik frazeologiczne albo konstrukcje składniowe odbiegające swym prozaicznym charakterem (na przykład potocznością) od stylu poetyckiego tekstu; świadomy zabieg użytkowany poprzez
 • Co to jest Satyrowy Poemat Czym jest bohatera, reprezentujący parenetyczną lit., wktórym zamieszkujący lasy Satyr, znalazłszy się pośród społeczności ludzkiej, poddaje krytyce zaobserwowane niedostatki życia
 • Co to jest Panteizm Co oznacza iż Bogiem jest wszechświat rozumiany jako całość, wyrażający się między innymi wubóstwianiu sił ipraw natury; kult bogów różnych wyznań. Whist. filozofii przejawiał się wróżnych
 • Co to jest Pismo Tłumaczenie wykorzystywanych do utrwalenia albo zapisania jęz. mówionego; znaki własności; kipu Indian - zespoły sznureczków zwęzełkami wykorzystywane do utrwalenia, zapamiętania, przekazania
 • Co to jest Władysław Podkowiński Przykłady Tygodniku Ilustrowanym , Wędrowcu , Kłosach , malarz; uczeń W. Gersona. W1889 r. zJ. Pankiewiczem przebywał wParyżu, poznał malarstwo impresjonistyczne, co wpłynęło na dalszą jego
 • Co to jest Jan Ignacy Paderewski Definicja Od 1913 r. mieszkał wStanach Zjednoczonych. Zasłynął jako wybitny wirtuoz zwł. wodtwarzaniu muzyki F. Chopina i jako kompozytor wykorzystujący motywy muzyki ludowej inarod
 • Co to jest Jan Polkowski Encyklopedia wojennego, działacz krakowskiego studenckiego Komitetu Solidarności (SKS), Krakowskiej Oficyny Studenckiej (KOS); w l. 1980-81 współzał. niezależnego Wydawnictwa ABC; debiutował w
 • Co to jest Plejady Jak działa wmitologii gr. 7 córek Atlasa iPlejony, które po zgonu Zeus umieścił na niebie wpostaci gwiazdozbioru
 • Co to jest Palindrom Czy jest brzmiące iznaczące tak samo przy czytaniu zlewej do prawej iodwrotnie. Rodzaj słownej igraszki znanej już wantyku, której przypisywano niekiedy sedno magiczny, na przykład kajak
 • Co to jest Liryczny Poemat Pojęcie odznaczający się swobodną kompozycją iróżnorodnością środków stylist., wktórym podmiot przedstawia swoje doznania irefleksje albo nasycone subiektywną emocjonalnością opisy
 • Co to jest Prozodia Wyjaśnienie się badaniem brzmieniowych właściwości mowy: akcentu, intonacji i iloczasu, a więc tak zwany prozodycznych właściwości języka; 2) dział językoznawstwa i wersologii, który zajmuje
 • Co to jest Wacław Potocki Opis prowadził żywot ziemiański. Twórczość P. wyraża osobiste radości i cierpienia w cyklu utworów Tydzień powstania świata, refleksje metafizyczne w Pieśniach pokutnych, problemy
 • Co to jest Janusz Przymanowski Informacje korespondent frontowy, redaktor czasopism wojskowych. Dziedzina całej jego twórczości ma związek z wojskiem, wojną albo pojedynczymi bitwami, mimo to charakteryzują ją walory
 • Co to jest Profetyzm Znaczenie prorokowania przyszłości; obecne już w Biblii (w księgach proroków ST, Apokalipsie NT). W lit. europ. p. znalazł odbicie w różnorodnych dziełach prorokujących przyszłość
 • Co to jest Plotyn Co znaczy idealistycznego mechanizmu filoz. opartego na nauce Platona, tak zwany neoplatonizmu. Twierdził, iż powyżej wszystkim, co jest, istnieje sama jedność, tożsama zDobrem, tzn. boska
 • Co to jest Plakat Krzyżówka ujęte wformę artystyczną, zazwyczaj powielane, umieszczane wwielu miejscach publicznych; p. jest zaliczany do grafiki użytkowej. Wzależności od tematyki ipełnionych funkcji: p
 • Co to jest Psałterz Co to jest Dawida; od średniowiecza do współczesności wyodrębnione jako modlitewniki z ksiąg ST. Pierwsze w lit. pol. przekłady p. pojawiły się w średniowieczu: Psałterz floriański
 • Co to jest Ryszard Przybylski Słownik i tłumacz związany z Instytutem Badań Literackich PAN. Debiutował robotą Dostojewski i przeklęte problemy (1964). Następne prace filologiczne są świadectwem zainteresowania
 • Co to jest Paladyn Czym jest średniowiecznego księcia. Nazwa odnosząca się do rycerzy towarzyszących Karolowi Wielkiemu, których gesty utrwalone zostały wpoematach epickich, takich jak Pieśń oRolandzie czy
 • Co to jest Pasja Co oznacza mocny gniew, furia, namiętność; 2) wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego; 3) nabożeństwo wielkanocne; 4) utwór muzyczny liturgii pasyjnej, którego treścią jest męka Chrystusa
 • Co to jest Literacki Prąd Tłumaczenie ponadnarodowym, występuje w lit. tego samego kręgu kulturowego, na przykład śródziemnomorskiego; wyraża się zespołem tendencji ideowych, przesłań światopoglądowych, filoz
 • Co to jest Stanisław Przybyszewski Przykłady Twórczość w jęz. niem., a szczególnie filoz.-modernistyczne eseje Z psychologii jednostki twórczej (1892) przyniosły mu rozgłos i kontakty w środowisku skandalizującej cyganerii
 • Co to jest Halina Poświatowska Definicja nieuleczalnie chora na serce. Debiutowała tomem Hymn bałwochwalczy (1957), następne zbiory wierszy to Dzień dzisiejszy (1963), Oda do rąk (1964), Jeszcze jedno wspomnienie (1967
 • Co to jest Poetycka Proza Encyklopedia subiektywizmem, tropami stylistycznymi, muzycznością, rytmizacją typową dla liryki. W lit. pol. charakterystycznymi dla romantyzmu i modernizmu przykładami p.p. są: Księgi narodu
 • Co to jest Film Postmodernistyczny Jak działa stopniem metaświadomości twórczej; odwołuje się najchętniej do standardowych przedstawień wizualnych, innych filmów, komiksów, reklamy, wideoklipów; za reprezentacyjne p.f
 • Co to jest Performance Czy jest metodą wypowiedzi artystycznej opartej na działaniu ipodobnie jak on nie jest zjawiskiem jednorodnym. P. jest wydarzeniem jednorazowym (bez prób), opiera się na skupieniu
 • Co to jest Preludium Pojęcie improwizowany na organy czy lutnię, który miał pomóc śpiewakom w ustaleniu intonacji muzycznej, potem wstęp instrumentalny do niektórych form muzycznych, na przykład suity, fugi
 • Co to jest Piosenka Wyjaśnienie przeważnie krótki, wdużym stopniu skonwencjonalizowany, wykonany solo albo zbiorowo, ztowarzyszeniem jednego instrumentu albo przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Zpunktu
 • Co to jest Sztuka Prymitywna Opis do dzieł twórców nieprofesjonalnych, odnosi się do 1) sztuki ludów egzotycznych albo pierwotnych (na przykład totemy, maski obrzędowe, malarstwo, rzeźba); 2) sztuki ludowej, na
 • Co to jest Parodia Informacje który (w okolicy pastiszu, trawestacji, groteski, burleski) naśladuje styl, słownictwo, poetykę pierwowzoru, cechy biografii wcelach komicznego przejaskrawienia albo ujęcia
 • Co to jest Przekład Znaczenie z jednego języka na drugi, na przykład poetycki p. bibl. Księgi Psalmów poprzez J. Kochanowskiego (Psałterz Dawidów), L. Staffa, Cz. Miłosza. Istota p. bazuje na wyszukiwaniu
 • Co to jest Zbigniew Pronaszko Co znaczy scenograf, pedagog, prof. Wydziału Sztuki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a po 1945 ASP w Krakowie; brat Andrzeja. Podróżował do Włoch, Francji, poznał sztukę
 • Co to jest Poezja Krzyżówka wyróżniająca się swoistymi cechami, pośród których w najwyższym stopniu oczywista jest organizacja tekstu, właściwa mowie wiązanej, synonimem tak rozumianej literaturze jest
 • Co to jest Epicki Poemat Co to jest utwór wierszowany ofabule skupionej na kluczowym wątku zdarzeniowym, pozbawionej wtrętów epizodycznych, na przykład Grażyna A. Mickiewicza. Zobacz także epos
 • Co to jest Francis Picabia Słownik zgłównych artystów dadaizmu. W1915 wNowym Jorku z M. Duchampem założył dadaistyczne pismo 291 , które kontynuował wEuropie pismem 391 . Uczestniczył wakcjach dadaistycznych
 • Co to jest Podstaw U Praca Czym jest programowych pozytywizmu pol. głoszące postulat szeroko pojmowanej pomocy i opieki. Celem działalności miał być postęp oświaty na wsi, zapewnienie opieki lekarskiej, zniesienie
 • Co to jest Lingwistyczna Poezja Co oznacza literaturze pol., zapoczątkowany około 1956, wyjątkowe zdarzenie w literaturze lat 60., reprezentowane poprzez M. Białoszewskiego (między innymi Obroty rzeczy, Rachunek
 • Co to jest Stanisław Piętak Tłumaczenie związany zmiesięcznikiem Okolica Pisarzy (po 1934) i pisarzami skupionymi wkręgu J. Czechowicza. Debiutował tomem wierszy Alfabet oczu (1935), następne tomiki literaturze to
 • Co to jest Samuel Przypkowski Przykłady sekretarz K. i B. Radziwiłów w Prusach Książęcych, autor słynnej ariańskiej rozprawy filoz. Rozprawa o pokoju i zgodzie w Kościele (Amsterdam 1628) głoszącej racjonalizm rel
 • Co to jest Przydawka Definicja część zdania określająca rzeczownik i oznaczająca jego cechę albo cecha, o którą pytamy: jaki?, który?, czyj?, ile?, czego?, z czego?, na przykład Zakończyła się ogromna (jaka
 • Co to jest Parabola Encyklopedia przeważnie prozatorski, wktórym fabuła, przebieg zdarzeń, zachowania ireakcje bohaterów mają poza jednostkowym ikonkretnym również wymiar uogólniający (na przykład prawdy moralne
 • Co to jest Powieść Jak działa epickiej (w okolicy noweli i opowiadania); w tradycyjnym rozumieniu utwór narracyjny, fabularny, wielowątkowy, wszechstronnie prezentujący bohaterów na rozległym tle społ
 • Co to jest Wincenty Pol Czy jest Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1847-48), kierownik Katedry Geografii na UJ (1849-52), lekarz h.c. tej uczelni (1850), członek Akademii Zdolności (1872). W
 • Co to jest Pantomima Pojęcie sceniczne przekazywane dzięki ruchu, gestu wprzestrzeni; przedmioty p. były wpokazach sprawnościowych, wtańcu, wteatrze dramatycznym. Wstarożytnym Rzymie nastąpił rozrost sztuki
 • Co to jest Poetyka Wyjaśnienie sięgająca najstarszej tradycji lit. (na przykład Poetyka Arystotelesa, Scaligera i tym podobne), której obiektem zainteresowań są formy lit. w swoim rozwoju i ewolucji rodzajów
 • Co to jest Ulotna Poezja Opis popularyzowane w obiegu nieoficjalnym, regularnie anonimowo, w formie ulotek, druczków, pisemek, będące reakcją na aktualne wydarzenia polit. w państwie (na przykład Z. Herberta
 • Co to jest Literacka Bibliografia Polska Informacje ukazujące się od 1954 r., którego poszczególne roczniki zawierają pełną bibliografię twórczości lit., edukacji o poezji i krytyki lit. i teatralnej w danym roku. Od 1966 rejestr
 • Co to jest Panorama Znaczenie wgrafice przedstawienie szerokiego, rozległego krajobrazu oglądanego zoddalenia ize wzniesienia; 2) malowidło ogromnych rozmiarów, przedstawiające krajobraz albo scenę
 • Co to jest Pandemonium Co znaczy piekło, sądny dzień, absolutny chaos. WRaju utraconym J. Miltona stolica piekła, miejsce przebywania demonów
 • Co to jest Protorenesans Krzyżówka renesansu, obejmujący lata 1291- 1400, charakteryzujący się znaczącymi zmianami w kulturze europ. Nareszcie XIII i poprzez cały w. XIV nastąpił postęp uniwersytetów, powstały
 • Co to jest Preromantyzm Co to jest uwidocznionych w europ. lit. i myśli estetycznej 2. poł. XVIII w., pozostających w wyraźnej opozycji do literackiego programu klasycyzmu. Nowe pojmowanie zadań literatury znalazło
 • Co to jest Kryminalna Powieść Słownik ukształtowana w XIX w., której dominantę kompozycyjną stanowi fabuła powiązana ze zbrodnią, jej dokonywaniem i wyjaśnianiem przyczyn i ujawnianiem osoby sprawcy; bohaterami są
 • Co to jest Postmodernizm Czym jest się w różnych dziedzinach współcz. kultury. Obejmuje zarówno architekturę, sztuki piękne, prozę, poezję, esej, teorię sztuki i teorię kultury, filozofię, jak i technologię i
 • Co to jest Dygresyjny Poemat Co oznacza narracyjnej charakterystyczny dla epoki romantyzmu, nawiązujący do sarkazmu iżartobliwego stylu poematów L.Ariosta i swobodnej kompozycji powieści L. Sternea, którego wzór
 • Co to jest Podróżnicza Powieść Tłumaczenie związana z toposem podróży, jej przebiegiem, trudami i przygodami, gdzie bohater znajduje się w nieustannym ruchu, poza domem, w miejscach nieznanych, obcych. Najsłynniejsze
 • Co to jest Nauk Akademia Polska Przykłady powołana na I Kongresie Edukacji Polskiej (1951), przejęła majątek Polskiej Akademii Zdolności (PAU) i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW). Do jej zadań należy prowadzenie
 • Co to jest Pragmatyzm Definicja w Ameryce na przełomie XIX i XX w. poprzez Ch. Peircea, W. Jamesa i J. Deweya, którzy poznanie wiązali z działaniem i jego praktycznymi skutkami. P. wiedzę pojmował
 • Co to jest Literacki Historyczno Proces Encyklopedia podlegają poezja, kultura, język odpowiednio z dynamiką przemian hist. i kulturowych; sposób odbioru dzieł lit. poprzez czytelników w zależności od przemian historycznych
 • Co to jest Protestantyzm Jak działa chrześcijaństwa, obejmujący wyznania i ugrupowania rel. powstałe bezpośrednio lub pośrednio z reformacji. Termin p. pochodzi od protestu złożonego poprzez luteran na sejmie Rzeszy
 • Co to jest Paradygmat Czy jest jako lista, zestaw wszystkich form, wykazujących określony obiekt, na przykład rdzeń albo temat, iułożonych wg określonego mechanizmu języka (na przykład wg ustalonej kolejności
 • Co to jest Prolog Pojęcie dramacie antycznym pierwsza część wykorzystywana prezentacji postaci, czasem wyjaśnianiu zdarzeń przedakcji, pierwotnie był monologiem, potem dialogiem, a nawet narracją; w
 • Co to jest Porównanie Wyjaśnienie zestawieniu dwóch elementów, zjawisk, osób opierając się na podobieństw ich cech, przy zastosowaniu zaimków łączących: jak, jakby, niby, albo wyrażeń: podobnie jak, na kształt
 • Co to jest Peryfraza Opis oznaczającej element, czynność, cechę bardziej rozbudowanym opisem, charakterystyką. Wykorzystanie p. pozwala uniknąć powtórzeń tego samego wyrazu, osłabia drastyczność ustalenia
 • Co to jest Proza Informacje wyrażeniem: mowa niewiązana , rodzaj w lit. w okolicy dramatu i liryki. Istotną rolę w p. grają poznawcza i impresywno-ekspresywna funkcja języka, odkrywająca swoje możliwości
 • Co to jest Aleksander Lub Parys Znaczenie Przed jego urodzeniem matka miała sen, iż dziecko stanie się powodem zguby Troi, niemowlę porzucono wgórach Idy, jednak wbrew woli rodziców zostało poprzez pasterzy uratowane
 • Co to jest Parabaza Co znaczy skierowana wprost do publiczności wypowiedź, na którą składało się wystąpienie przewodzącego chórowi koryfeusza ipieśni chóru. Treść p. nie dotyczyła tematyki przedstawienia
 • Co to jest Pinakoteka Krzyżówka ipublicznych obrazów, początkowo wotywnych, przechowywanych igromadzonych wstarożytności od V w. przed naszą erą na Akropolu wAtenach, potem także winnych miastach; 2
 • Co to jest Nicolas Poussin Co to jest przedstawiciel klasycyzmu, poprzez krótki czas dekorator na dworze Ludwika XIII, początkowo malował na sposób barokowy z ostrym światłocieniem w żywych barwach i wyraźnie
 • Co to jest Sergiusz Piasecki Słownik na emigracji wAnglii, współpracownik londyńskich informacje . Debiutował autobiograficzną powieścią awanturniczo-sensacyjną Kochanek Ogromnej Niedźwiedzicy (1937) oprzemytnikach
 • Co to jest Pandory Puszka Czym jest kobiety na ziemi Pandory (gr.= obdarzonej wszystkim), ulepionej z gliny poprzez Hefajstosa, która z woli Zeusa miała być zemstą na Prometeuszu i ludziach. P. dostała od bogów
 • Co to jest Autotematyczna Powieść Co oznacza wprowadza siebie jako jednego z bohaterów, osób działających, próbuje pisać o tym, jak powstaje powieść, na przykład w Pałubę K. Irzykowskiego wpisane zostały trzy książki
 • Co to jest Opisowy Poemat Tłumaczenie którego istotą jest opis wybranych zjawisk przyrody, życia wiejskiego, zabytków kultury i tym podobne, bliski poematowi dydaktycznemu. Reprezentatywnym odpowiednikiem p.o. wPolsce
 • Co to jest Giacomo Puccini Przykłady Zdobył uznanie za opery Manon Lescaut i Cyganie, otrzymał wówczas sporo zamówień, dzięki czemu powstały Madame Butterfly, Cyganeria, Tosca i niedokończona Turandot
 • Co to jest Blaise Pascal Definicja filozof ipisarz. Napisał między innymi: Prowincjałki (1656-57) polemikę wformie listów - wsporze jansenistów zjezuitami bronił racjonalnego myślenia wgranicach edukacji izasady
 • Co to jest Paralelizm Encyklopedia wprowadzeniu wciągu wypowiedzeniowym przedmiotów pod względem formalnym albo znaczeniowym powtarzalnych, podobnie zbudowanych, równorzędnych. Wyróżniamy p. składniowy (układ zdań
 • Co to jest Perspektywa Jak działa widok na coś, widok na przyszłość, odległość czasowa umożliwiająca ogólną ocenę faktów. 2) Wmalarstwie: metoda umożliwiająca przełożenie postrzeganego trójwymiarowego świata na
 • Co to jest Posłowie Czy jest uwagi o utworze, wiadomości o okolicznościach jego stworzenia, omówienie przekazywane czytelnikom poprzez autora, wydawcę albo inną osobę, umieszczane na końcu publikowanego dzieła

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Posłowie co znaczy perspektywa krzyżówka paralelizm co to jest Pascal Blaise słownik Puccini Giacomo czym jest poemat opisowy co oznacza powieść autotematyczna. co to znaczy.

Słownik Powieść science fiction co znaczy Perugino, właśc. Pietro Vannucci pisownia.