Pisownia język polski | słownik na L

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest London Jack, właśc. John Griffith L. Co to jest nowelista, eseista, wnikliwy obserwator, genialny samouk. Jego życie obfitowało wprzygody iróżne wcielenia, był między innymi marynarzem, myśliwym, poszukiwaczem złota, rybakiem
 • Co to jest Libretto Definicja przykład opery, operetki, oratorium; scenariusz baletu, pantomimy. Sławnymi artystami l. byli P. Metastasio, O. Rinuccini; wXIX w. E. Scribe. Czasem l. tworzyli sami kompozytorzy
 • Co to jest Leksykalizacja Co znaczy zróżnym natężeniem wwyrazach), opierający na przekształcaniu formacji słowotwórczej wwyraz nieumotywowany, a więc mechanizm straty znaczenia strukturalnego poprzez tę formację
 • Co to jest Leksykografia Słownik itechnice opracowywania słowników; słownikarstwo. Leksykograf opracowując słowniki stara się określić zasady doboru haseł językowych (wyrazów) wokreślonym typie słownika, wybór
 • Co to jest Liryka Znaczenie którego postęp (związek zmuzyką, rytmem) jest aktualny wlit. od antyku do współczesności, wktórym liryzm jest nadrzędną kategorią estetyczną wypowiedzi, zakłada ekspresję
 • Co to jest Laxness Halldór Kiljan, właśc. H.K. Gudjonsson Czym jest dramaturg, dziennikarz, laureat Nagrody Nobla (1955). Debiutował bardzo inicjalnie, już w1919 r. ukazała się jego pierwsza powieść Dziecko natury. Wautobiograficznej powieści
 • Co to jest Amoneus Locus Co oznacza izjawisko kulturowe odnoszące się (od epoki cesarstwa rzym. aż po XVI w.) do głównych motywów wszystkich opisów przyrody; piękne iocienione miejsce, naturalnie położone. Na jego
 • Co to jest Pastoralna Literatura Krzyżówka jest opis życia ipracy na wsi pasterzy, rybaków, myśliwych, żyjących wprzyjaźni znaturą; artystą l.p. był gr. pisarz Teokryt, autor Bukolik; l.p. podejmowała tematykę wróżnych
 • Co to jest Konspiracyjna Literatura Najlepszy polit., kulturalnej ispoł. narodu, kierując się poza kontrolą aparatu władzy; jej ukryte sensy odczytywali czytelnicy; pełniła funkcję patriotyczną, była strażniczką tożsamości
 • Co to jest Tadeusz Spławiński Lehr Przykłady polonista, związany zuniwersytetem poznańskim (od 1919) ilwowskim (1922), prof. filologii słowiań. na UJ (1929-62), badacz fonetyki prasłowiańskiej, autor znakomitych dzieł zhist
 • Co to jest Literaturoznawstwo Encyklopedia humanistycznej zajmująca się badaniami nad procesem historycznoliterackim, twórczością pisarzy, zjawiskami lit. isamym dziełem. Zasadniczymi składnikami l. są: historia lit
 • Co to jest Emigracyjna Literatura Jak działa państwie; w pol. l.e. były dwa okresy, ich sytuacją wspólną były wydarzenia polityczne: wXIX w. stworzenie listopadowe (1830) itzw. Ogromna Emigracja i wXX w. wybuch II wojny
 • Co to jest Litografia Czy, jest kamieniu litograficznym (zazwyczaj na łupku wapiennym) wykonuje się pędzlem albo kredką kompozycje, w dalszym ciągu lekkim roztworem kwasu zakwasza; do odbijania służy specjalna
 • Co to jest Dydaktyczna Literatura Pojęcie czytelnikom uniwersalne prawdy, pouczenia iprzestrogi moralne, ideały iwzory życia godnego naśladowania. Odmianą l.d. jest lit. parenetyczna, moralistyczna, tendencyjna (na
 • Co to jest Andrzej Brun Le Wyjaśnienie flamandzkiego, przedstawiciel klasycyzmu, wlatach 1768- 95 nadworny twórca króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na jego zamówienie wykonał do Zamku Królewskiego i do pałacu
 • Co to jest La Rochefoucauld Francis de Opis przeciwnik absolutyzmu. Do pisarstwa skłoniło go wygnanie, jakiego doświadczył po zwycięstwie partii królewskiej nad Frondą. By potomnym dać obraz wydarzeń, wktórych uczestniczył
 • Co to jest Okolicznościowa Literatura Informacje zwane odmiennie l.okazjonalną, pisane na temat obecnych wydarzeń i osób życia publicznego, zmyślą kształtowania recenzji publicznej; również utwory stanowiące fragment
 • Co to jest John Locke Co to jest zajmował się medycyną ipolityką, przedstawiciel empiryzmu. Przeciwstawiał się poglądom Kartezjusza głosząc, iż umysł to czysta karta, acała wiedza pochodzi zdwu źródeł
 • Co to jest Vinci Da Leonardo Definicja sztuki wwielu dziedzinach, artysta projektów technicznych; uważany za najwybitniejszego twórcę wszechczasów; w okolicy obrazów zostawił wielki majątek rysunkowy irękopiśmienny
 • Co to jest Literatura Co znaczy należących do kultury danego narodu, epoki albo ludzkości, odmiennie piśmiennictwo. Wwęższym znaczeniu (od XIX w.) twórczość artystyczna obejmująca trzy rodzaje lit.: epikę
 • Co to jest Lipski Leo, właśc. L. Lipszyc Słownik od 1945). Przed wojną publikował wiersze iprozę między innymi w Kuźni Młodych , wojnę spędził wsyberyjskich łagrach, skąd wyszedł zarmią Andersa. Na łamach londyńskich informacje
 • Co to jest Jan Lenica Znaczenie we Francji, syn Alfreda, malarza. L. zajmuje się rysunkiem satyrycznym, grafiką, karykaturą polit., plakatem teatralnym (na przykład Fedra) ifilmowym, grafiką książkową (na
 • Co to jest Sinclair Lewis Czym jest laureat Nagrody Nobla (1930). Wpełnych autentyzmu powieściach dał krytyczny obraz społeczeństwa amer., zajętego pogonią za dobrami materialnymi, wyjałowionego wewnętrznie. L
 • Co to jest Obiegu Drugiego Literatura Co oznacza 1976-89; rozprowadzana nieoficjalnie wformie rękopisów, tekstów powielanych (w latach 1980-82 tys. książek ibroszur, 200 tytułów prasy niezależnej izwiązkowej; do 1989 aż 4000
 • Co to jest Libertynizm Krzyżówka iXVIII w., skierowany przeciw autorytatywności religii iKościoła, ascetycznym wzorcom osobowym. Zwolennicy l., zwani libertynami, dążyli do kształtowania postawy
 • Co to jest List Najlepszy bezpośrednio do adresata, należąca wnajogólniejszym znaczeniu do gatunków tak zwany lit. użytkowej, na przykład l. miłosny, przyjacielski, towarzyski, dla rodziny, urzędowy
 • Co to jest Poetycki List Przykłady pisany na przykład wformie ody, elegii, zachowujący poetykę listu skierowanego do konkretnego adresata, na przykład przyjaciela, mistrza, innego poety. Zachowujący formę listu
 • Co to jest Lope de Vega, właśc. Vega Carpio Lope Felix de Encyklopedia autor powieści, artysta teatru narod. ikomedii hiszp. Wswoim nowatorskim podejściu do teatru widział konieczność zerwania zklasycznymi regułami, czego wyrazem jest rozprawa Nowa
 • Co to jest Ewa Lipska Jak działa prozaik, dramaturg. Studiowała malarstwo wkrak. Akademii Sztuk Pięknych. Debiutowała wprasie lit. w1967 r. Wlatach 1970-1980 red. działu literaturze wWydawnictwie Literackim. Wl
 • Co to jest Jan Lam Czy, jest felietonista, autor powieści satyrycznych, współredaktor pisemek satyrycznych: Kometa , Bąk , Krzykacz , związany z Gazetą Narodową (od 1866) i Dziennikiem Polskim (od 1869
 • Co to jest Bogumił Samuel Linde Pojęcie pedagog ibibliograf. Od 1791 lektor jęz. pol. na uniwersytecie wLipsku, wlatach 1795-1803 przebywa wWiedniu, zaangażowany poprzez J.M. Ossolińskiego wcelu porządkowania
 • Co to jest Leksykologia Wyjaśnienie edukacja osłownictwie, jest to ozasobie wyrazów izwiązków frazeologicznych, zajmująca się analizą słownictwa wjęzyku: leksemami, polem znaczeniowym wyrazu, stylistyczno
 • Co to jest Athanase Pierre Larousse Opis gramatyk, założyciel wydawnictwa Librairie L., wydawał przygotowane poprzez siebie nowatorskie podręczniki do nauczania języków, ćwiczenia gramatyczne iortograficzne, poradniki i
 • Co to jest Astrid Lindgren Informacje przełożonych na sporo języków książek dla dzieci imłodzieży, które doczekały się adaptacji filmowych itelewizyjnych Twórczość jej obejmuje różne gatunki lit.: opowiadanie, powieść
 • Co to jest Ludowa Literatura Co to jest ludu wiejskiego, współtworząca szeroko rozumiany jako zdarzenie kulturowe folklor, również wpostaci twórczości ustnej, mówionej iśpiewanej (pieśni ipiosenki); epika poetycka, na
 • Co to jest Karol Libelt Definicja uczeń Hegla, działacz polit., wydawca wraz zR. Berwińskim Dziennika Polskiego (1859-70), prezes TPN wPoznaniu (od 1868), przedstawiciel tak zwany filozofii narod. WKwestii
 • Co to jest Luteranizm Co znaczy sformułowana poprzez M. Lutra, przyjęta poprzez wszystkie Kościoły ewangelicko-augsburskie. Zbawienie człowieka zdaniem Lutra uzależnione jest od głębokiej wiary, ta zkolei
 • Co to jest Styl Xiv Ludwika Słownik isztuce dekoracyjnej; styl ocharakterze reprezentacyjnym, pompatyczny, zbogactwem, azarazem klasyczną logiką formy idoskonałą symetrią. Związany zarchitekturą pałacową (na
 • Co to jest Liczba Znaczenie nosicielem symboliki owielkim bogactwie znaczeń; kategoria gramatyczna l. jest wspólna odmiennym częściom mowy; wgramatycznym znaczeniu l. to jeden zszeregów form fleksyjnych
 • Co to jest Apostolskie Listy Czym jest apostoła, 13 listów kanonicznych (natchnionych) należących do Nowego Testamentu, wyposażonych imieniem Pawła jako ich nadawcy. Źródłem poznania autora ijego działalności są
 • Co to jest Stanisław Lem Co oznacza Po wojnie na stałe wKrakowie. Drukował na łamach prasy lit. wiersze, recenzje, felietony, debiut powieściowy Człowiek zMarsa (1946). Zaczął nurt utworów fantastycznonaukowych
 • Co to jest literatura sowizdrzalska zwana inaczej literaturą rybałtowską Krzyżówka plebejskiej (lata 20. XVII w.), kreującej świat na opak widziany oczyma przeważnie anonimowych autorów pochodzących ze środowisk mieszczańskich, przybierająca wstylistyce
 • Co to jest Art Land Najlepszy zaistniał wl. 60. XX w. wodniesieniu do dzieł sztuki dokonujących zmian, przeistoczeń krajobrazu i działań artystycznych związanych znaturą; nawiązuje do głębokich sensów ludzkiej
 • Co to jest Laokoon Przykłady brat Anchizesa, przestrzegał rodaków przed wprowadzeniem do Troi pozostawionego poprzez Greków drewnianego konia. Wg Wergiliusza L. miał wypowiedzieć słynne słowa Boję się Danaów
 • Co to jest Obozowa Literatura Encyklopedia pamiętników, wspomnień, opowiadań ipowieści, których akcja toczy się whitlerowskich obozach koncentracyjnych iwięzieniach w trakcie wojny iokupacji (1939-45), inne nazwy: lit
 • Co to jest The Theatre Living Jak działa poprzez J. Becka iJ. Molinę teatr alternatywny; jedna znajbardziej znacznych grup kultury alternatywnej. Artysty L.T. byli zafascynowani B. Brechtem imożliwościami przemian samego
 • Co to jest Marynistyczna Literatura Czy, jest których przestrzenią jest morze, treścią przygody izmagania zżywiołem bohaterów znim związanych zawodowo; l.m. obejmuje powieści, poezje, listy, reportaże, dzienniki, wyróżniają
 • Co to jest Poetica Licentia Pojęcie do swobody wzmienianiu form prozodyjnych, gramatycznych, składniowych iin. Wszerszym znaczeniu prawo do pomijania zasad ireguł języka, logiki, prawdopodobieństwa, poczucia smaku
 • Co to jest Lec Stanisław Jerzy, właśc. de Tusch Wyjaśnienie satyryk, aforysta. Przed wojną współpracownik prasy lewicowej, między innymi Dziennika Popularnego , Lewara , Cyrulika Warszawskiego i Szpilek . Od 1945 współredagował Szpilki
 • Co to jest Liczebnik Opis albo kolejność określanych rzeczowników, odpowiada na pytania: ile? ilu? który zkolei?, odmienia się poprzez przypadki; rodzaje l.: kluczowe (jeden, dwa, sto pięćdziesiąt
 • Co to jest Tekstu Lingwistyka Informacje dział języka zajmujący się badaniem tekstów wposzukiwaniu ponadzdaniowych kategorii jęz. Obiektem badań jest budowa tekstów, ich wewnętrzne rozczłonkowanie, metody wyrażania
 • Co to jest Pacyfistyczna Literatura Co to jest odwołująca się do doświadczeń Iwojny światowej jako symbol protestu artysty przeciwko militaryzmowi, okrucieństwu ibezsensowności wojny; nurt powieści, który rozwinął się w1. 10
 • Co to jest Popularna Literatura Definicja niskoartystycznej , uprawianej zmyślą ozaspokojeniu potrzeb szerokiego kręgu czytelników, nastawionej na dostarczenie im rozrywki iprzeżyć emocjonalnych, na przykład Trędowata H
 • Co to jest Lechoń Jan, właśc. Leszek Serafinowicz Co znaczy Wczasie studiów współuczestniczył wżyciu lit. młodzieży akademickiej. Współredagował czasopismo Pro arte et studio , był aktywnym członkiem ekipy poetyckiej Skamander i kabaretu
 • Co to jest Chłopomania Ludomania Słownik iobyczajowości sfer artystycznych przełomu XIX iXX w. objawiające się szczególnym zainteresowaniem wsią ijej mieszkańcami. Zauroczenie malowniczością wsi, zwyczajami istrojami
 • Co to jest Faktu Literatura Znaczenie lit. międzywojnia jako odmianę prozy narracyjnej lat 30.; współcz. lit. narracyjna ocharakterze w pierwszej kolejności dokumentarnym (częściowo zbeletryzowana), której kluczowym
 • Co to jest Lemański Jan, pseud. Tredecim Czym jest mąż M. Komornickiej. Wlit. Młodej Polski znany w pierwszej kolejności jako bajkopisarz interesująco wykorzystujący klasyczny model bajki zwierzęcej (Bajki 1902). Tłumacz J
 • Co to jest Larousse Librairie Larousse Co oznacza wydawnictwo encyklopedyczno-słownikowe, mające swe filie we Włoszech, Hiszpanii iAmeryce z łaciny, założone wParyżu (1852) poprzez P.A. Laroussea iA. Boyera. Największe
 • Co to jest Barskiej Konfederacji Literatura Krzyżówka związany bezpośrednio zżyciem obozowym iwalką i towarzysząca mu twórczość rozwijająca się poza ruchem zbrojnym, na przykład pobudki, pieśni od podniosłej modlitwy do satyry
 • Co to jest Teofil Lenartowicz Najlepszy udał się do Brukseli, wlatach 1852-55 przebywał wParyżu, gdzie poznał Mickiewicza. Od 1856 we Włoszech, wlatach 1874-86 wykładał historię lit. pol. isłowiańskiej na uniwersytecie
 • Co to jest Piękna Literatura Przykłady lit. funkcjonujących wkulturze nieprzerwanie, od antyku do współczesności, posiadających wartość w pierwszej kolejności estetyczną. Kryteria l.p. podlegały ewolucji wciągu
 • Co to jest Jerzy Liebert Encyklopedia utwory poetyckie zamieszczał w Kurierze Polskim i Skamandrze , później winnych pismach. Dotknięty ciężką chorobą, przez poezję dokonywał rozrachunku zżyciem, wyrażał zachwyt nad
 • Co to jest Limeryk Jak działa ocharakterze okolicznościowej igraszki słownej, nasycony groteskowym, nonsensownym humorem, funkcjonuje przeważnie wformie pięciowersowego epigramatu oukładzie rymów aabba
 • Co to jest La Fontaine Jean de Czy, jest tłumacz, członek Akademii Francuskiej. Znawca imiłośnik lit. antycznej i F. Rabelaisgo, G. Boccaccia iL. Ariosta, zadebiutował przekładem Eunucha Terencjusza (1654). Od ulubionych
 • Co to jest Lingwistyka Pojęcie iprzemianach jęz., dotycząca między innymi stylistyki, poetyki, wersyfikacji. Istnieją dwa kluczowe kierunki: historyczno-porównawczy iporównawczo-funkcyjny (typologiczny
 • Co to jest Ferenc Liszt Wyjaśnienie dyrygent węg. współczesny F. Chopinowi i R. Wagnerowi; artysta romantyczny. Koncertował wcałej Europie wykonując utwory Wagnera, Berlioza, Schumanna, Beethovena, Schuberta
 • Co to jest Latynizm Opis składniowa przejęta zjęz. z łaciny, na przykład egzamin złac. examen = badanie; l. są najstarszymi zapożyczeniami wjęz. pol., przejętymi wraz zprzyjęciem chrześcijaństwa, na
 • Co to jest Styl Xvi Ludwika Informacje wsztuce franc. i wrzemiośle artystycznym przeciwstawiający się klasycyzującą prostotą stylowi Ludwika XV; wyróżnia się przejrzystością, symetrycznością kompozycji, lekkimi formami
 • Co to jest Liceum Krzemienieckie, właśc. Liceum Wołyńskie Co to jest ckiego (bibliofila, historyka, współzałożyciela TPN) iwspółpracującego znim H. Kołłątaja, odegrało trudną do przecenienia rolę wrozwoju kultury Podola, Wołynia iUkrainy
 • Co to jest Krystian Lupa Definicja autor scenariuszy teatralnych iautorskich adaptacji tłumaczeń między innymi Brechta, Musila, Rilkego. Początkowo pracował wJeleniej Górze - zyskał rozgłos iuznanie przedstawieniem
 • Co to jest Julian Lewański Co znaczy Poezja XVI w. idramat XVII w. stanowią element jego dociekań naukowych. Wtwórczości L. istotne miejsce zajmują opracowania Dostępny dramat iteatr polskiego odrodzenia (1953
 • Co to jest Leśmian Bolesław, właśc. B. Lesman Słownik baśni, eseista, krytyk lit., tłumacz. Debiutował w Wędrowcu (1895) wierszem Sekstyny, chociaż publikacja cyklu wierszy Zksięgi przeczuć na łamach Chimery (1902) uznana została
 • Co to jest Joachim Lelewel Znaczenie działacz polit.; po studiach na Uniwersytecie Wileńskim (1804-08) uczył wLiceum Krzemienieckim (1809-10); zastępca prof. hist. na Uniwersytecie Wileńskim (1815-18), prof
 • Co to jest Lukrecjusz, Titus Lucretius Carus Czym jest znakomity przedstawiciel epikureizmu. W6 księgach eposu filoz. Onaturze wszechrzeczy przedstawił materialistyczne poglądy Epikura, aby przez rozumowe poznanie natury wszechświata
 • Co to jest Lapidarium Co oznacza albo wklasztorze, patio wmuzeum, skwer - gdzie złożona jest znalezione kamienie, fragmenty budowli, odłamane kawałki rzeźb. L. może być także miejscem szczególnym wzałożeniach
 • Co to jest Podróżnicza Literatura Krzyżówka kluczowym tematem jest podróż, podróżowanie pełne trudu, przygód, opisów nieznanych państw, miast, ludzi, obyczajów, religii, zabytków, historii, kultury, przeżycia wewnętrzne
 • Co to jest Michaił Lermontow Najlepszy zsyłany na Kaukaz za wiersze polit.: Na zgon Puszkina (1837) iPojedynek (1840); mistrz ros. oryginalnej liryki pesymistycznej. Inicjalne utwory L. nasycone są romantycznym buntem
 • Co to jest Communes Loci Przykłady literaturoznawstwa E.R. Curtius, traktując go jako podstawę nowoczesnej topiki, edukacji otoposach przekazanych poprzez antyczną tradycję retoryki, olit. sposobach wysłowienia
 • Co to jest lingwistyka antropologiczna zwana też etnolingwistyką Encyklopedia ajęzykiem wdanym społeczeństwie; narodziła się wUSA (XX w.) jako rezultat zainteresowania jęz. indiańskimi (F. Boas). Ustalenie antropologiczna odnosi się do antropologii
 • Co to jest Stylistyczne Środki Leksykalne Jak działa słownictwo stosowane wjęzyku potocznym iartystycznym, wzbogacające zasób idobór wyrazów oograniczonym zasięgu; l.ś.s. są także: neologizmy, makaronizmy, archaizmy, dialektyzmy
 • Co to jest Legenda Czy, jest przedmiotów fantastyki, motywów nadzwyczajnych, cudownych. Wywodzi się zobyczajowości średniowiecznych klasztorów, wktórych posiłkom towarzyszyło głośne czytanie utworów
 • Co to jest Styl Xv Ludwika Pojęcie 1730-50) gł. wdekoracji wnętrz imeblarstwie, wyróżnia się drobnymi, lekkimi formami odelikatnym rysunku, dążeniem do intymności iprzytulności wnętrz utrzymanych wjasnych
 • Co to jest Łagrowa Literatura Wyjaśnienie koncentracyjnymi iwięzieniami (w przeciwieństwie od lit. zobozów hitlerowskich, aczkolwiek mają cechy wspólne); stanowi odrębny typ literatury, który ma historię, poetykę
 • Co to jest Lament Opis poetycki wyrażający ból, cierpienie, żałobę, narzekanie na nieszczęścia zesłane poprzez los, na przykład średniowieczny anonimowy Lament chłopski na pany, rel. Lament
 • Co to jest Charles Brun Le Informacje dekorator, uczeń S. Voueta iN. Poussina, jeden zzałożycieli akademii królewskiej wParyżu, gł. dekorator dworu Ludwika XIV; organizował inadzorował budowanie idekorowanie licznych
 • Co to jest Luter Marcin, Martin Luther Co to jest religijny, wystąpił przeciwko ogłoszonej poprzez papieża Leona X sprzedaży odpustów na rzecz budowy bazyliki Św. Piotra. Ogłosił 95 tez (Wittenberga, 1517) krytykujących nadużycia
 • Co to jest Le Corbusier, właśc. Charles E. Jeanneret Definicja rysownik, rzeźbiarz ipublicysta pochodzenia szwajc., jeden ztwórców iteoretyków architektury XX w. Współtwórca iteoretyk puryzmu, inicjator iwydawca pisma Esprit Nouveau
 • Co to jest Leksyka Co znaczy zestaw wszystkich wyrazów istniejących iużywanych poprzez członków danej społeczności, tworzących mechanizm leksykalny języka, mający spore możliwości stałego powiększania zasobu
 • Co to jest Witold Lutosławski Słownik studiował także matematykę, prof. wielu akademii muzycznych na świecie. Początkowo wtwórczości nawiązywał do folkloru ineoklasycyzmu (Mała suita, Wariacje symfoniczne, Koncert na

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja KRZYŻÓWKA Lutosławski Witold, Leksyka, Le Corbusier, Właśc. Charles E. Jeanneret, Luter Marcin, Martin Luther, Le Brun Charles, Lament, Literatura Łagrowa, Ludwika Xv co to znaczy.

Słownik Co znaczy Lutosławski Witold, Leksyka, Le Corbusier, Właśc. Charles E pisownia.