Pisownia język polski | słownik na L

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Lenica Jan Definicja grafiką, karykaturą polit., plakatem teatralnym (na przykład Fedra) ifilmowym, grafiką książkową (na przykład Klechdy sezamowe Leśmiana), aod poł. lat 50. w pierwszej kolejności
 • Co to jest literatura emigracyjna Definicja polityczne: wXIX w. stworzenie listopadowe (1830) itzw. Ogromna Emigracja i wXX w. wybuch II wojny światowej. Obie W. Weintraub ustala: poezja emigracyjna XIX iXX w. jest funkcją
 • Co to jest literatura pacyfistyczna Definicja artysty przeciwko militaryzmowi, okrucieństwu ibezsensowności wojny; nurt powieści, który rozwinął się w1. 10-leciu XX w., na przykład A. Zweiga Ogromna wojna białych ludzi, E
 • Co to jest Gudjonsson\. K\. H\. Laxness Halldór Kiljan, właśc Definicja inicjalnie, już w1919 r. ukazała się jego pierwsza powieść Dziecko natury. Wautobiograficznej powieści Ogromny tkacz zKaszmiru (1927) dał słowo swoim katolickim poglądom. Po
 • Co to jest Lam Jan Definicja satyrycznych: Kometa , Bąk , Krzykacz , związany z Gazetą Narodową (od 1866) i Dziennikiem Polskim (od 1869); szczegółowo analizował bieżące życie polit., demaskował wszelakie
 • Co to jest land art Definicja przeistoczeń krajobrazu i działań artystycznych związanych znaturą; nawiązuje do głębokich sensów ludzkiej kultury, różnych jej wytworów, takich jak megalityczne budowle kamienne
 • Co to jest latynizm Definicja badanie; l. są najstarszymi zapożyczeniami wjęz. pol., przejętymi wraz zprzyjęciem chrześcijaństwa, na przykład cesarz, atrament, bakałarz, kancelaria, statut, akt, akademia
 • Co to jest list poetycki Definicja skierowanego do konkretnego adresata, na przykład przyjaciela, mistrza, innego poety. Zachowujący formę listu gatunek ukształtował się wliryce gr.-rzym. (na przykład Heroidy
 • Co to jest Le Brun Charles Definicja królewskiej wParyżu, gł. dekorator dworu Ludwika XIV; organizował inadzorował budowanie idekorowanie licznych pałaców, między innymi galerii Apollina wLuwrze, Hôtel Lambert
 • Co to jest Jeanneret\. Charles E\. Le Corbusier, właśc Definicja iteoretyków architektury XX w. Współtwórca iteoretyk puryzmu, inicjator iwydawca pisma Esprit Nouveau , założyciel międzynarodowej organizacji twórczej architektów CIAM
 • Co to jest leksyka Definicja społeczności, tworzących mechanizm leksykalny języka, mający spore możliwości stałego powiększania zasobu słownikowego, na przykład wzbogacany poprzez zapożyczenia wyrazów obcych
 • Co to jest Lelewel Joachim Definicja wLiceum Krzemienieckim (1809-10); zastępca prof. hist. na Uniwersytecie Wileńskim (1815-18), prof. bibliografii na Uniwersytecie Warszawskim; członek TPN, prof. katedry hist
 • Co to jest Lenartowicz Teofil Definicja Mickiewicza. Od 1856 we Włoszech, wlatach 1874-86 wykładał historię lit. pol. isłowiańskiej na uniwersytecie wBolonii. Tam także parał się rzeźbiarstwem. Pierwsze utwory liryczne
 • Co to jest Lewis Sinclair Definicja obraz społeczeństwa amer., zajętego pogonią za dobrami materialnymi, wyjałowionego wewnętrznie. L. wiernie odtwarza życie różnych środowisk klasy średniej, pokazuje, iż kluczowym
 • Co to jest liczebnik Definicja ilu? który zkolei?, odmienia się poprzez przypadki; rodzaje l.: kluczowe (jeden, dwa, sto pięćdziesiąt), porządkowe (pierwszy, piąty, sześćdziesiąty), ułamkowe (ćwierć, pół
 • Co to jest Linde Samuel Bogumił Definicja wlatach 1795-1803 przebywa wWiedniu, zaangażowany poprzez J.M. Ossolińskiego wcelu porządkowania igromadzenia zbiorów ksiąg. Przy pracy tej poszerzał swoją wiedzę językoznawczą i
 • Co to jest Lindgren Astrid Definicja się adaptacji filmowych itelewizyjnych Twórczość jej obejmuje różne gatunki lit.: opowiadanie, powieść przygodową, powieść sensacyjną ibaśń, wktórych obecne są trafna obserwacja
 • Co to jest Lipszyc\. L\. Lipski Leo, właśc Definicja Młodych , wojnę spędził wsyberyjskich łagrach, skąd wyszedł zarmią Andersa. Na łamach londyńskich informacje opublikował powieść autobiograficzną Niespokojni (1952). Autor
 • Co to jest Listy apostolskie Definicja Testamentu, wyposażonych imieniem Pawła jako ich nadawcy. Źródłem poznania autora ijego działalności są również Dzieje apostolskie. Jako apostoł odbył Paweł trzy podróże misyjne
 • Co to jest literatura Definicja piśmiennictwo. Wwęższym znaczeniu (od XIX w.) twórczość artystyczna obejmująca trzy rodzaje lit.: epikę, lirykę, dramat; l. piękna; 2) wszerszym znaczeniu l. powszechna (światowa
 • Co to jest literatura konfederacji barskiej Definicja twórczość rozwijająca się poza ruchem zbrojnym, na przykład pobudki, pieśni od podniosłej modlitwy do satyry graniczącej zpaszkwilem; 2) prezentujący różny poziom dojrzałości
 • Co to jest literatura łagrowa Definicja hitlerowskich, aczkolwiek mają cechy wspólne); stanowi odrębny typ literatury, który ma historię, poetykę, koncepcję człowieka, obraz świata ikanon tekstów. Najwcześniejsze
 • Co to jest literatura obozowa Definicja się whitlerowskich obozach koncentracyjnych iwięzieniach w trakcie wojny iokupacji (1939-45), inne nazwy: lit. kacetów, epoki pieców. L.o. ukazywała się drukiem wobiegu oficjalnym
 • Co to jest literatura pastoralna Definicja wprzyjaźni znaturą; artystą l.p. był gr. pisarz Teokryt, autor Bukolik; l.p. podejmowała tematykę wróżnych gatunkach lit., na przykład wantyku romans pasterski Longosa Dafnis
 • Co to jest literatura popularna Definicja czytelników, nastawionej na dostarczenie im rozrywki iprzeżyć emocjonalnych, na przykład Trędowata H. Mniszkówny, Dewajtis M.Rodziewiczówny, Panny iwdowy M.Nurowskiej, Kochankowie
 • Co to jest literatura sowizdrzalska zwana inaczej literaturą rybałtowską Definicja przeważnie anonimowych autorów pochodzących ze środowisk mieszczańskich, przybierająca wstylistyce igroteskowym języku postawę prześmiewcy, filozofię błazna , gorzką mądrość
 • Co to jest litografia Definicja pędzlem albo kredką kompozycje, w dalszym ciągu lekkim roztworem kwasu zakwasza; do odbijania służy specjalna prasa ztzw. płozą dociskającą równomiernie kamień do całej
 • Co to jest Locke John Definicja się poglądom Kartezjusza głosząc, iż umysł to czysta karta, acała wiedza pochodzi zdwu źródeł doświadczenia: postrzegania irefleksji. Wetyce głosił pogląd zbliżony do późniejszego
 • Co to jest locus amoneus Definicja do głównych motywów wszystkich opisów przyrody; piękne iocienione miejsce, naturalnie położone. Na jego całość składały się co najmniej jedno drzewo, łąka i źródło albo
 • Co to jest Vega Carpio Lope Felix de\. Lope de Vega, właśc Definicja nowatorskim podejściu do teatru widział konieczność zerwania zklasycznymi regułami, czego wyrazem jest rozprawa Nowa sztuka pisania komedii wobecnych czasach (1605). Pisał
 • Co to jest Lukrecjusz, Titus Lucretius Carus Definicja wszechrzeczy przedstawił materialistyczne poglądy Epikura, aby przez rozumowe poznanie natury wszechświata ludzie uwolnieni zostali od strachu przed śmiercią ibogami. Wierzył
 • Co to jest Lupa Krystian Definicja innymi Brechta, Musila, Rilkego. Początkowo pracował wJeleniej Górze - zyskał rozgłos iuznanie przedstawieniem Nadobnisie ikoczkodany Witkacego; wteatrze tym eksperymentował
 • Co to jest list Definicja gatunków tak zwany lit. użytkowej, na przykład l. miłosny, przyjacielski, towarzyski, dla rodziny, urzędowy, apostolski, otwarty, gończy, aw znaczeniu szerszym, spełniając funkcje
 • Co to jest lapidarium Definicja kamienie, fragmenty budowli, odłamane kawałki rzeźb. L. może być także miejscem szczególnym wzałożeniach ogrodowych. Zobacz także założenia pałacowo-ogrodowe, architektura
 • Co to jest Le Brun Andrzej Definicja twórca króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na jego zamówienie wykonał do Zamku Królewskiego i do pałacu iparku wŁazienkach marmurowe rzeźby, między innymi Apollo, Sława
 • Co to jest Laokoon Definicja pozostawionego poprzez Greków drewnianego konia. Wg Wergiliusza L. miał wypowiedzieć słynne słowa Boję się Danaów [Greków], nawet gdy przynoszą dary . Został zaduszony poprzez dwa
 • Co to jest Larousse, Librairie Larousse Definicja Hiszpanii iAmeryce z łaciny, założone wParyżu (1852) poprzez P.A. Laroussea iA. Boyera. Największe encyklopedie L.: Grand Larousse encyclopdique (t. 1-13, 1960-81) iGrande
 • Co to jest Larousse Pierre Athanase Definicja poprzez siebie nowatorskie podręczniki do nauczania języków, ćwiczenia gramatyczne iortograficzne, poradniki i encyklopedię Grand dictionnaire universel du XIX e sicle (t. 1-17
 • Co to jest libertynizm Definicja ascetycznym wzorcom osobowym. Zwolennicy l., zwani libertynami, dążyli do kształtowania postawy wolnomyślicielskiej, niezależnej od autorytetów rel., wswych wystąpieniach
 • Co to jest Leszek Serafinowicz\. Lechoń Jan, właśc Definicja Współredagował czasopismo Pro arte et studio , był aktywnym członkiem ekipy poetyckiej Skamander i kabaretu Picador . Współpracował zczasopismami Cyrulik Warszawski i Pamiętnik
 • Co to jest Tredecim\. Lemański Jan, pseud Definicja jako bajkopisarz interesująco wykorzystujący klasyczny model bajki zwierzęcej (Bajki 1902). Tłumacz J. Conrada iA. Puszkina
 • Co to jest Leonardo da Vinci Definicja najwybitniejszego twórcę wszechczasów; w okolicy obrazów zostawił wielki majątek rysunkowy irękopiśmienny. Wjego postawie twórczej edukacja isztuka łączyły się wcałość, arysunek
 • Co to jest Lesman\. B\. Leśmian Bolesław, właśc Definicja wierszem Sekstyny, chociaż publikacja cyklu wierszy Zksięgi przeczuć na łamach Chimery (1902) uznana została poprzez krytyków za właściwy, wpełni dojrzały debiut poety. Autor
 • Co to jest licentia poetica Definicja iin. Wszerszym znaczeniu prawo do pomijania zasad ireguł języka, logiki, prawdopodobieństwa, poczucia smaku, przyzwoitości; pierwszy zastosował l.p. Seneka Młodszy
 • Co to jest liryka Definicja do współczesności, wktórym liryzm jest nadrzędną kategorią estetyczną wypowiedzi, zakłada ekspresję, subiektywność, poetyckość języka, obrazowość, metaforykę iinne środki
 • Co to jest literaturoznawstwo Definicja twórczością pisarzy, zjawiskami lit. isamym dziełem. Zasadniczymi składnikami l. są: historia lit., teoria lit., metodologia badań lit. i krytyka lit. wobszarze zainteresowań
 • Co to jest ludomania, chłopomania Definicja zainteresowaniem wsią ijej mieszkańcami. Zauroczenie malowniczością wsi, zwyczajami istrojami stworzyło uzasadnienie wypraw poza miasto wposzukiwaniu naturalnego ukojenia
 • Co to jest lingwistyka Definicja Istnieją dwa kluczowe kierunki: historyczno-porównawczy iporównawczo-funkcyjny (typologiczny
 • Co to jest leksykologia Definicja zajmująca się analizą słownictwa wjęzyku: leksemami, polem znaczeniowym wyrazu, stylistyczno-strukturalnym rozbiciem słownictwa (rodzime, obce), analizą statystycznych właściwości
 • Co to jest literatura faktu Definicja narracyjna ocharakterze w pierwszej kolejności dokumentarnym (częściowo zbeletryzowana), której kluczowym celem jest wiarygodna stosunek oautentycznych wydarzeniach, stosująca
 • Co to jest legenda Definicja zobyczajowości średniowiecznych klasztorów, wktórych posiłkom towarzyszyło głośne czytanie utworów pouczających, stąd l.pierwotnie była zapisem życia świętych, męczenników
 • Co to jest Lehr-Spławiński Tadeusz Definicja prof. filologii słowiań. na UJ (1929-62), badacz fonetyki prasłowiańskiej, autor znakomitych dzieł zhist. języka ipodręczników, między innymi Szkice zdziejów rozwoju ikultury j
 • Co to jest leksykalizacja Definicja słowotwórczej wwyraz nieumotywowany, a więc mechanizm straty znaczenia strukturalnego poprzez tę formację. Istnieje sporo przyczyn zjawiska l.: zmiany fonetyczne, fleksyjne
 • Co to jest leksykalne środki stylistyczne Definicja zasób idobór wyrazów oograniczonym zasięgu; l.ś.s. są także: neologizmy, makaronizmy, archaizmy, dialektyzmy, regionalizmy, profesjonalizmy, żargony, wulgaryzmy, prozaizmy
 • Co to jest leksykografia Definicja opracowując słowniki stara się określić zasady doboru haseł językowych (wyrazów) wokreślonym typie słownika, wybór formy hasłowej - wpol. słownikach praktykuje się używanie
 • Co to jest lingwistyka tekstu Definicja ponadzdaniowych kategorii jęz. Obiektem badań jest budowa tekstów, ich wewnętrzne rozczłonkowanie, metody wyrażania spójności jako podstawowej kategorii tekstowej i tym podobne
 • Co to jest literatura dydaktyczna Definicja iwzory życia godnego naśladowania. Odmianą l.d. jest lit. parenetyczna, moralistyczna, tendencyjna (na przykład średniowieczne Zwierciadło albo dzieło Złota legenda Jakuba de
 • Co to jest Ludwika XIV styl Definicja zbogactwem, azarazem klasyczną logiką formy idoskonałą symetrią. Związany zarchitekturą pałacową (na przykład Wersal), ogrodami entre cour et jardin ( założenia pałacowo-ogrodowe
 • Co to jest Libelt Karol Definicja Polskiego (1859-70), prezes TPN wPoznaniu (od 1868), przedstawiciel tak zwany filozofii narod. WKwestii żywotnej filozofii. Samowładztwo rozumu iobjawy filozofii słowiańskiej
 • Co to jest Lutosławski Witold Definicja Początkowo wtwórczości nawiązywał do folkloru ineoklasycyzmu (Mała suita, Wariacje symfoniczne, Koncert na orkiestrę). Wykształcił indywidualny styl aleatoryzmu kontrolowanego
 • Co to jest La Fontaine Jean de Definicja i F. Rabelaisgo, G. Boccaccia iL. Ariosta, zadebiutował przekładem Eunucha Terencjusza (1654). Od ulubionych artystów czerpał wzorce do swoich dokonań lit., ale nigdy nie było to
 • Co to jest La Rochefoucauld Francis de Definicja doświadczył po zwycięstwie partii królewskiej nad Frondą. By potomnym dać obraz wydarzeń, wktórych uczestniczył, napisał Pamiętniki (1662). Drugim dziełem La R. były Maksymy
 • Co to jest lament Definicja zesłane poprzez los, na przykład średniowieczny anonimowy Lament chłopski na pany, rel. Lament świętokrzyski (Posłuchajcie, bracia miła..., zXV w.), osobisty Lament Hospodarowej
 • Co to jest de Tusch\. Lec Stanisław Jerzy, właśc Definicja innymi Dziennika Popularnego , Lewara , Cyrulika Warszawskiego i Szpilek . Od 1945 współredagował Szpilki , wktórych publikował do końca życia. Wlatach 1946-50 attach prasowy
 • Co to jest Lem Stanisław Definicja recenzje, felietony, debiut powieściowy Człowiek zMarsa (1946). Zaczął nurt utworów fantastycznonaukowych powieścią Astronauci (1951). Następne książki tego gatunku to między
 • Co to jest libretto Definicja Sławnymi artystami l. byli P. Metastasio, O. Rinuccini; wXIX w. E. Scribe. Czasem l. tworzyli sami kompozytorzy, na przykład S. Moniuszko, R. Wagner. WPolsce dramatu końca XVIII w
 • Co to jest lingwistyka antropologiczna zwana też etnolingwistyką Definicja rezultat zainteresowania jęz. indiańskimi (F. Boas). Ustalenie antropologiczna odnosi się do antropologii rozumianej wbrew tradycji europ., zgodnie ztradycją amer. jako edukacja
 • Co to jest Lermontow Michaił Definicja 1840); mistrz ros. oryginalnej liryki pesymistycznej. Inicjalne utwory L. nasycone są romantycznym buntem iumiłowaniem wolności, literatura późniejsza wyraża głęboką troskę olosy
 • Co to jest Lewański Julian Definicja Wtwórczości L. istotne miejsce zajmują opracowania Dostępny dramat iteatr polskiego odrodzenia (1953), Studia nad dramatem polskiego odrodzenia (1956), Teatr polski wczasie
 • Co to jest Ludwika XVI styl Definicja klasycyzującą prostotą stylowi Ludwika XV; wyróżnia się przejrzystością, symetrycznością kompozycji, lekkimi formami odelikatnym rysunku; ściany pokryte tapetami, tkaninami
 • Co to jest Liceum Wołyńskie\. Liceum Krzemienieckie, właśc Definicja iwspółpracującego znim H. Kołłątaja, odegrało trudną do przecenienia rolę wrozwoju kultury Podola, Wołynia iUkrainy, przekształcając kresowe miasteczko w Ateny wołyńskie . Program
 • Co to jest liczba Definicja gramatyczna l. jest wspólna odmiennym częściom mowy; wgramatycznym znaczeniu l. to jeden zszeregów form fleksyjnych, jest to przypadków wdeklinacji iosób wkoniugacji
 • Co to jest Liebert Jerzy Definicja winnych pismach. Dotknięty ciężką chorobą, przez poezję dokonywał rozrachunku zżyciem, wyrażał zachwyt nad jego urodą, żal zpowodu przemijania. Za życia poety ukazały się dwa
 • Co to jest limeryk Definicja nonsensownym humorem, funkcjonuje przeważnie wformie pięciowersowego epigramatu oukładzie rymów aabba; wywodzi się zirlandzkiej literaturze ludowej, uprawiany już wXI w
 • Co to jest Lipska Ewa Definicja Debiutowała wprasie lit. w1967 r. Wlatach 1970-1980 red. działu literaturze wWydawnictwie Literackim. Wl. 1975-76 przebywała jako stypendystka Uniwersytetu Iowa wUSA. Wl. 1981-83
 • Co to jest Luter Marcin, Martin Luther Definicja odpustów na rzecz budowy bazyliki Św. Piotra. Ogłosił 95 tez (Wittenberga, 1517) krytykujących nadużycia władz kościelnych, co doprowadziło do zerwania zWatykanem iorzeczenia
 • Co to jest Liszt Ferenc Definicja Koncertował wcałej Europie wykonując utwory Wagnera, Berlioza, Schumanna, Beethovena, Schuberta. Twórczość kompozytorska L. miała spory związek zlit. iz powstaniem nowego gatunku
 • Co to jest literatura drugiego obiegu Definicja powielanych (w latach 1980-82 tys. książek ibroszur, 200 tytułów prasy niezależnej izwiązkowej; do 1989 aż 4000 tytułów prasowych). Pierwszą podziemną oficyną wydawniczą była NOWa
 • Co to jest literatura konspiracyjna Definicja władzy; jej ukryte sensy odczytywali czytelnicy; pełniła funkcję patriotyczną, była strażniczką tożsamości narod. iautonomicznego życia duchowego narodu; ma bogatą tradycję wlit
 • Co to jest literatura ludowa Definicja kulturowe folklor, również wpostaci twórczości ustnej, mówionej iśpiewanej (pieśni ipiosenki); epika poetycka, na przykład ros. byliny; utwory sceniczne, na przykład improwizowana
 • Co to jest literatura marynistyczna Definicja bohaterów znim związanych zawodowo; l.m. obejmuje powieści, poezje, listy, reportaże, dzienniki, wyróżniają je słownictwo marynistyczne iheroizacja przestrzeni morskiej i
 • Co to jest literatura okolicznościowa Definicja osób życia publicznego, zmyślą kształtowania recenzji publicznej; również utwory stanowiące fragment ceremoniału wydarzeń rodzinnych, na przykład narodziny, ślub, pogrzeb
 • Co to jest literatura piękna Definicja współczesności, posiadających wartość w pierwszej kolejności estetyczną. Kryteria l.p. podlegały ewolucji wciągu następnych epok lit. Wyróżnikami literackości są: fikcyjność
 • Co to jest literatura podróżnicza Definicja nieznanych państw, miast, ludzi, obyczajów, religii, zabytków, historii, kultury, przeżycia wewnętrzne podróżnika. Typowe formy podróżniczej wypowiedzi lit.: pamiętnik, dziennik
 • Co to jest Ludwika XV styl Definicja lekkimi formami odelikatnym rysunku, dążeniem do intymności iprzytulności wnętrz utrzymanych wjasnych, pastelowych kolorach; bogata asymetryczna ornamentyka (motywy kwiatów
 • Co to jest Living Theatre, The Definicja znacznych grup kultury alternatywnej. Artysty L.T. byli zafascynowani B. Brechtem imożliwościami przemian samego teatru. Początkowo wystawiano sztuki oparte na lit. owysokich
 • Co to jest loci communes Definicja edukacji otoposach przekazanych poprzez antyczną tradycję retoryki, olit. sposobach wysłowienia, odwiecznych archetypach, motywach, obrazach, tematach, świadczących ociągłości
 • Co to jest John Griffith L\. London Jack, właśc Definicja obfitowało wprzygody iróżne wcielenia, był między innymi marynarzem, myśliwym, poszukiwaczem złota, rybakiem, publicystą, korespondentem wojennym. Ogrom wiedzy oczłowieku
 • Co to jest luteranizm Definicja ewangelicko-augsburskie. Zbawienie człowieka zdaniem Lutra uzależnione jest od głębokiej wiary, ta zkolei skłania do dobrych uczynków, które są jej potwierdzeniem. Jedynym

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Luteranizm, London Jack, Właśc. John Griffith L., Loci Communes, Living Theatre, The, Ludwika Xv Styl, Literatura Podróżnicza, Literatura Piękna, Literatura co to znaczy.

Słownik Luteranizm, London Jack, Właśc. John Griffith L., Loci pisownia.