Pisownia język polski | słownik na I

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest igrzyska Definicja przykład wyścigi rydwanów, albo artystyczne, na przykład w Atenach konkursy dramatyczne. WRzymie miały charakter rozrywkowy, ludowy, organizowali je urzędnicy celem pozyskania
 • Co to jest Ibsen Henrik Johan Definicja zniechęcony niepowodzeniami opuścił Norwegię, aby powrócić do ojczyzny jako jej najwybitniejszy poeta. Autor dramatów, które weszły na stałe do repertuaru światowego, między
 • Co to jest ikon Definicja przedmiotu, na przykład fotografia, rysunek domu to i. owego budynku. Ikoniczne znaczenie - znaczenie plastyczne, obrazowe. 2) środek stylist. typowy dla liryki baroku, kunsztowne
 • Co to jest ilustracja Definicja wXIXw. wpojedynczych tekstach lit., wwydawnictwach albumowych, samodzielnych obrazach wykonanych wróżnych technikach graf., na przykład miedzioryt, akwaforta, litografia, akwarela
 • Co to jest iluzjonizm Definicja imalarskiej i skrótów iświatłocienia uzyskiwano złudzenie, iż elementy przedstawione są rzeczywiste. Użytkowany przeważnie do przedstawiania przedmiotów architektonicznych
 • Co to jest imiesłowy Definicja ustalenie rzeczownika (i. przymiotnikowe); istnieją dwa i. przysłówkowe: współczesny idąc iuprzedni przyszedłszy (nieodmienne) i trzy i. przymiotnikowe: czynny idący, bierny
 • Co to jest inwersja czasowa Definicja znaczeniową iemocjonalną wartość, bywa także efektem brzmieniowym iwersyfikacyjnym; typowy środek składniowy liryki barokowej iklasycystycznej. I. czasowa fabuły bazuje na
 • Co to jest imionnik Definicja bliskich iznakomitych osób prozą albo wierszem. Narodziny tej formy zapisu przypisuje się Niemcom ze środowiska elity dworskiej (na przykład przechował się i. A. Drera); zczasem
 • Co to jest impresjonizm Definicja do utrwalenia na płótnie przelotnego wrażenia chwili, wrażenia światła wzależności od pory dnia, otoczenia, wpływów atmosfery. Start nazwie dał obraz C. Moneta Impresja - wschód
 • Co to jest Ingarden Roman Definicja szczególności dzieł sztuki jako tworów świadomości ludzkiej, estetyką, teorią poznania ietyką. Dzieło zdaniem I.ma intencjonalny sposób istnienia, znaczy to, iż kształtuje się
 • Co to jest inicjał Definicja ozdobnym ornamentem. Użytkowany od V w., początkowo realizowany ręcznie w rękopisach i inkunabułach. Dekoracją manuskryptów wklasztornych skryptoriach zajmowali się miniaturzyści
 • Co to jest inkunabuł Definicja rękopisach, ręcznie zdobione inicjałami i miniaturami (iluminacjami) wlatach 70. XV w. wyzwoliły się spod wzorców rękopiśmiennych. Wkońcu XV w. dzięki zaopatrzeniu oficyn
 • Co to jest inkwizycja Definicja herezji i heretyków (początkowo tylko albigensów); i., a więc Kongregacja Sanctum Officium, zajmowała się sprawami doktryn, wiary, moralności. W1232 sądy i. zostały
 • Co to jest instalacja Definicja gotowych albo wtym celu wykonanych. Znaczenia i. tworzy sama bądź wynikają one zwzajemnych stosunku pomiędzy poszczególnymi częściami składowymi lub zich kontekstu, na przykład
 • Co to jest intertekstualność Definicja dzieła znajdują, tekst wtekście. Metatekst i powiązania kulturowe wywołują, iż: a) tekst nabiera walorów dialogicznych, dyskursywnych, b) odbiorca rozumie dane dzieło tylko
 • Co to jest intuicjonizm Definicja rzeczywistości dokonuje się nie za sprawą intelektu, ale intuicji rozumianej jako rodzaj instynktu. Wten sposób poznać można rzeczywistość bez zniekształceń, wjej różnorodności
 • Co to jest Iredyński Ireneusz Definicja literaturze Wszystko jest w okolicy (1959), następne zbiory Okres bitwy (1961), Muzyka konkretna (1971). Wtwórczości zaliczanej do turpizmu (noszącej znamiona obyczajowej
 • Co to jest islam Definicja Abdullah pochodzący ze szczepu Qurajszytów wMekce, zwany potem Mahometem. Fundamentalnym dogmatem i. jest wiara wjednego Boga (arab. Allaha), księgi objawione (Koran iSunna
 • Co to jest Iwaniuk Wacław Definicja 1936). Wkolejnych tomach wierszy patrzy na Kanadę przyjaźnie, godząc poczucie obcości, wykorzenienia, samotności zpoczuciem identyfikacji, między innymi Dzień apokaliptyczny
 • Co to jest Iwaszkiewicz Jarosław Definicja wpływ wywarła przyjaźń zK. Szymanowskim iwspółpraca zkijowskim teatrem Studya S. Wysockiej. Współredaktor pisma ekspresjonistów Zdrój (1919-20), współzałożyciel ekipy poetyckiej
 • Co to jest idylla Definicja utwór lit. idealizujący życie pasterzy przedstawianych na tle pięknej przyrody. Zobacz także sielanka
 • Co to jest inscenizacja Definicja 1) wystawienie utworu dramatycznego na scenie; 2) artystyczna koncepcja spektaklu, której celem jest przetworzenie zamysłu wwidowisko sceniczne
 • Co to jest intermedium Definicja Zi. zrodziła się farsa iludowa komedia mięsopustna. Współcześnie na przykład K. Dejmek zsamych i. złożył Uciechy staropolskie
 • Co to jest impresjonizm filmowy Definicja środków wyrazu, subiektywną narracją iwizją świata, na przykład L. Delluc, Gorączka (1921), J. Epstech, Czerwona oberża (1923), G. Dulac, Uśmiechnięta pani Bendet
 • Co to jest ikona Definicja przeważnie na desce albo na płótnie przyklejanym do deski. Dla i. ruskich XVI-XVIII w. istniał kanon ustalony poprzez Kościół prawosławny określający układy, czyny przedstawionych
 • Co to jest izotonizm Definicja sylabotonicznych, na przykład Rzym J. Słowackiego, itonicznych, na przykład Księga ubogich J. Kasprowicza
 • Co to jest indywidualizacja języka Definicja sposób mówienia podkreślający cechy osobowe, charakterologiczne albo intelektualne, na przykład wWeselu S. Wyspiańskiego - Pan Młody, Publicysta, Pisarz mówią jęz. inteligentów
 • Co to jest ideogram Definicja symbol wizualny, syntetycznie przedstawiony zapis idei, pomysłu, wyobrażenia; rysunek albo malowidło przekazujące istotę jakiegoś definicje
 • Co to jest idiolekt Definicja społ., wykształceniem, tradycjami rodzinnymi iśrodowiskowymi; do lit. wprowadzamy poprzez XIX-wieczną prozę realistyczną jako stylizacja
 • Co to jest idiom Definicja przykład wziąć nogi za pas, umywać ręce, zejść na psy, zbratać się zgłupotą, wybić sobie zgłowy
 • Co to jest integracja językowa Definicja jęz. narod., również jęz. pol.; zasługi wprocesie i.j. poniosło drukarstwo pol., aktualnie szkoły, teatr, video, TV, prasa, radio
 • Co to jest ITI, International Theatre Institute Definicja ośrodki narodowe - wPolsce od 1957 r., skupia teoretyków ipraktyków teatru (historyków teatru, krytyków, reżyserów, aktorów
 • Co to jest ikonografia Definicja stałych tematów, motywów, symboli, atrybutów, emblematów i tematów występujących wsztuce; 2) zestaw materiałów ilustracyjnych dotyczących konkretnej osoby, tematu, miejsca; 3
 • Co to jest ikonostas Definicja wcerkwi przegroda ztzw. carskimi wrotami, zikonami zawieszonymi wg ustalonego porządku ikonograficznego; i. oddziela nawę od części ołtarzowej
 • Co to jest indywidualizm Definicja zbuntowanej przeciwko światu, przeżywającej gwałtowne uczucia, nieujarzmione namiętności osobowości genialnej, twórczej, będącej wstanie najwyższego napięcia wprzeżywaniu swej
 • Co to jest ibidem Definicja odwołanie się do tego samego źródła, wskazanie fragmentu dzieła przedtem cytowanego. Ustalenie stosowane dla uniknięcia powtarzania opisu bibliograficznego, pisane wskrócie ib
 • Co to jest Ikarowy lot Definicja rzemieślnik Dedal konstruuje zpiór iwosku skrzydła, aby za ich pomocą wraz zsynem dolecieć na Sycylię. Ikar zafascynowany lotem nie pamiętał oprzestrogach ojca, zbliżył się do
 • Co to jest iloczas Definicja rytmizacji, jest sygnałem emocji mówiącego; wjęz. staropol. zaznaczany podwójną literą, na przykład paan = pn. Zczasem różnice iloczasowe samogłosek zacierały się iwkonsekwencji
 • Co to jest Iłłakowiczówna Kazimiera Definicja r. ewakuowana do Rumunii, w1947 r. powróciła do Polski. Debiutowała na łamach Tygodnika Ilustrowanego wierszem Jabłonie (1905); tomik wierszy Ikarowe loty ogłosiła w1911 r
 • Co to jest informel Definicja abstrakcji lirycznej iabstrakcji gestu (action pointing); bazuje na instynktownym, spontanicznym działaniu twórczym, wczasie którego dominuje sytuacja. Wi. istotny jest sam
 • Co to jest imitacja Definicja klasycyzmu oświeceniowego; wyznawała jako cel sztuki, naśladowanie natury, mimesis; zdolność imitowania była kluczowym wymogiem stawianym artyście, gwarantowała ciągłość tradycji
 • Co to jest improwizacja Definicja poczekaniu wierszy na temat zadawany poprzez kogoś zpubliczności, forma potwierdzenia talentu poetyckiego (zasłynęli A.Puszkin, A. Mickiewicz, J. Słowacki); stan transu
 • Co to jest Ingres Jean Auguste Dominique Definicja fascynował się antykiem itwórczością malarzy renesansu, zwł. Rafaela. Charakterystyczne dla twórczości I. są tematy mit., portrety I. cechowało mistrzostwo kompozycji, idealny
 • Co to jest inskrypcja Definicja tablicach, monumentach i tym podobne Najstarsze dotyczą rytów naskalnych zokresu paleolitu ineolitu - przedstawiają sylwetki zwierząt, ludzi iznaki abstrakcyjne powiązane zmagią
 • Co to jest instrumentacja głoskowa Definicja zwiększą niż zwyczajna częstotliwością lub wustalonych miejscach ( aliteracja, rym), czy odwrotnie, pojawianie się głosek albo słów rzadziej albo wogóle; i.g. pełni funkcje
 • Co to jest instytucje literackie Definicja innymi takie jak: Instytut Badań Literackich, PEN Club, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Instytut Literacki, Związek Literatów Polskich. Mają one na celu między innymi
 • Co to jest Instytut Literacki Definicja którego artystą idyrektorem jest J. Giedroyć. Wydaje miesięcznik Kultura ; wserii Biblioteka Kultury oprócz obcej lit. pięknej publikuje utwory polskich pisarzy emigracyjnych i
 • Co to jest intonacja Definicja izdaniową, której funkcja bazuje na wyrażaniu postawy obiektywnej albo subiektywnej mówiącego
 • Co to jest irracjonalizm Definicja gnostycyzm podkreślał znaczenie wiedzy uzyskanej przez wgląd bezpośredni dzięki objawieniu, wśredniowiecznej filozofii chrześcijańskiej droga do wiedzy prawdziwej wiodła poprzez
 • Co to jest irenizm Definicja Szukaniem porozumienia wduchu i. nacechowane były postawy humanistów, między innymi Erazma zRotterdamu, wPolsce K. Celtisa, K. Janickiego, J. Kochanowskiego
 • Co to jest ironia Definicja obecna jako chwyt artystyczny utworu lit. I. sokratejska - sposób wyrażenia sprzeczności pomiędzy tym, co bezwzględne iwzględne, sposób prowadzenia dyskusji filoz., którą
 • Co to jest Irzykowski Karol Definicja Polski idwudziestolecia międzywojennego. Debiutował jako pisarz w1894 r. Autor dramatów, między innymi Na pełnym morzu (1896), Dobrodziej złodziei (1896); nowel Spod ciemnej
 • Co to jest italianizm Definicja zasobu leks. jęz. pol. wXVI w. (nazwy warzyw sprowadzonych zItalii do pol. kuchni, na przykład orzech włoski, kalafior, brukselka, rzodkiewka
 • Co to jest itinerariusz Definicja odległościach pomiędzy nimi, wiadomości odrogach, wskazówki praktyczne; na przykład Itinerarium Antonini Augusti zok. III w., i.chrześc. pielgrzymów do Jerozolimy, kroniki

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Itinerariusz, Italianizm, Irzykowski Karol, Ironia, Irenizm, Irracjonalizm, Intonacja, Instytut Literacki, Instytucje Literackie, Instrumentacja Głoskowa co to znaczy.

Słownik Itinerariusz, Italianizm, Irzykowski Karol, Ironia, Irenizm pisownia.