Pisownia język polski | słownik na I

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Irracjonalizm Co to jest odrzucający możliwości rozumu idoświadczenia jako narzędzi niedoskonałych: gnostycyzm podkreślał znaczenie wiedzy uzyskanej przez wgląd bezpośredni dzięki objawieniu
 • Co to jest Imiesłowy Definicja występujące wzdaniu jako ustalenie orzeczenia (i. przysłówkowe) albo jako ustalenie rzeczownika (i. przymiotnikowe); istnieją dwa i. przysłówkowe: współczesny idąc iuprzedni
 • Co to jest Głoskowa Instrumentacja Co znaczy brzmienia głosek, sylab albo wyrazów (rzadziej zestroju intonacyjnego) zwiększą niż zwyczajna częstotliwością lub wustalonych miejscach ( aliteracja, rym), czy odwrotnie
 • Co to jest Impresjonizm Słownik ostatniej ćwierci XIX w. stworzony we Francji poprzez grupę twórców dążących do utrwalenia na płótnie przelotnego wrażenia chwili, wrażenia światła wzależności od pory dnia
 • Co to jest Idiolekt Znaczenie wyróżniających mowę danej osoby; wiąże się zjej przynależnością do ekipy społ., wykształceniem, tradycjami rodzinnymi iśrodowiskowymi; do lit. wprowadzamy poprzez XIX-wieczną
 • Co to jest Igrzyska Czym jest uroczystości ocharakterze sakralnym, na które składały się zawody sportowe, na przykład wyścigi rydwanów, albo artystyczne, na przykład w Atenach konkursy dramatyczne. WRzymie
 • Co to jest Literackie Instytucje Co oznacza zrzeszenia zawodowe literatów, instytuty naukowe, wydawnictwa, między innymi takie jak: Instytut Badań Literackich, PEN Club, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Instytut
 • Co to jest Intuicjonizm Krzyżówka którego artystą był H. Bergson głoszący pogląd, iż prawdziwe poznanie rzeczywistości dokonuje się nie za sprawą intelektu, ale intuicji rozumianej jako rodzaj instynktu. Wten
 • Co to jest Indywidualizm Najlepszy romantyzmu, znaczy sposób kreowania bohatera jako wybitnej jednostki, zbuntowanej przeciwko światu, przeżywającej gwałtowne uczucia, nieujarzmione namiętności osobowości genialnej
 • Co to jest Językowa Integracja Przykłady jęz. wspólny, ogólnonarod.; wtaki sposób powstała przewarzająca część jęz. narod., również jęz. pol.; zasługi wprocesie i.j. poniosło drukarstwo pol., aktualnie szkoły, teatr
 • Co to jest Wacław Iwaniuk Encyklopedia eseista; mieszka itworzy wKanadzie. Debiutował zbiorem Pełnia czerwca (1936). Wkolejnych tomach wierszy patrzy na Kanadę przyjaźnie, godząc poczucie obcości, wykorzenienia
 • Co to jest Języka Indywidualizacja Jak działa wypowiedziom postaci lit. cech świadczących oindywidualnej ekspresji jęz., sposób mówienia podkreślający cechy osobowe, charakterologiczne albo intelektualne, na przykład wWeselu
 • Co to jest Intertekstualność Czy, jest stosunku dzieła zinnymi dziełami, siatka odniesień, wktórej się dane dzieła znajdują, tekst wtekście. Metatekst i powiązania kulturowe wywołują, iż: a) tekst nabiera walorów
 • Co to jest Ireneusz Iredyński Pojęcie dramatycznych. Debiutował tomikiem kontestacyjno-prowokacyjnej literaturze Wszystko jest w okolicy (1959), następne zbiory Okres bitwy (1961), Muzyka konkretna (1971). Wtwórczości
 • Co to jest Ilustracja Wyjaśnienie środków wizualnych ustalonych fragmentów tekstu; modna szczególnie wXIXw. wpojedynczych tekstach lit., wwydawnictwach albumowych, samodzielnych obrazach wykonanych wróżnych
 • Co to jest Lot Ikarowy Opis isyna zuwięzienia poprzez króla Minosa na Krecie. Zdolny ateński rzemieślnik Dedal konstruuje zpiór iwosku skrzydła, aby za ich pomocą wraz zsynem dolecieć na Sycylię. Ikar
 • Co to jest Kazimiera Iłłakowiczówna Informacje 35 pełniła funkcję sekretarki marszałka Piłsudskiego. We wrześniu 1939 r. ewakuowana do Rumunii, w1947 r. powróciła do Polski. Debiutowała na łamach Tygodnika Ilustrowanego
 • Co to jest Roman Ingarden Co to jest zgłównych przedstawicieli fenomenologii. Zajmował się ontologią, w szczególności dzieł sztuki jako tworów świadomości ludzkiej, estetyką, teorią poznania ietyką. Dzieło zdaniem I
 • Co to jest Ingres Jean Auguste Dominique Definicja Davida, zaliczany do najwybitniejszych przedstawicieli neoklasycyzmu; fascynował się antykiem itwórczością malarzy renesansu, zwł. Rafaela. Charakterystyczne dla twórczości I. są
 • Co to jest Inkunabuł Co znaczy 1501 r. Pierwsze drukowane teksty, wzorowane na średniowiecznych rękopisach, ręcznie zdobione inicjałami i miniaturami (iluminacjami) wlatach 70. XV w. wyzwoliły się spod wzorców
 • Co to jest Ironia Słownik pozytywnych, których ten ktoś oczywiście nie posiada; 2)wtradycji lit. obecna jako chwyt artystyczny utworu lit. I. sokratejska - sposób wyrażenia sprzeczności pomiędzy tym, co
 • Co to jest Idylla Znaczenie utwór lit. idealizujący życie pasterzy przedstawianych na tle pięknej przyrody. Zobacz także sielanka
 • Co to jest Iluzjonizm Czym jest ściennym (zw. iluzjonistycznym), dzięki perspektywy linearnej imalarskiej i skrótów iświatłocienia uzyskiwano złudzenie, iż elementy przedstawione są rzeczywiste. Użytkowany
 • Co to jest ITI, International Theatre Institute Co oznacza UNESCO; jego celem jest rozwijanie ruchu teatralnego, pracuje przez ośrodki narodowe - wPolsce od 1957 r., skupia teoretyków ipraktyków teatru (historyków teatru, krytyków
 • Co to jest Filmowy Impresjonizm Krzyżówka filmowej lat 20., wywodzący się zmalarstwa impresjonistycznego zbogatą gamą środków wyrazu, subiektywną narracją iwizją świata, na przykład L. Delluc, Gorączka (1921), J. Epstech
 • Co to jest Imitacja Najlepszy ocharakterze normatywnym, znana wstarożytności, utrzymała się aż do klasycyzmu oświeceniowego; wyznawała jako cel sztuki, naśladowanie natury, mimesis; zdolność imitowania była
 • Co to jest Inskrypcja Przykłady napisy wyryte na przykład wkamieniu, wmetalu na nagrobkach, stellach, tablicach, monumentach i tym podobne Najstarsze dotyczą rytów naskalnych zokresu paleolitu ineolitu
 • Co to jest Jarosław Iwaszkiewicz Encyklopedia eseista, krytyk, tłumacz. Na startowy moment twórczości I. znaczny wpływ wywarła przyjaźń zK. Szymanowskim iwspółpraca zkijowskim teatrem Studya S. Wysockiej. Współredaktor pisma
 • Co to jest Ikonostas Jak działa wcerkwi przegroda ztzw. carskimi wrotami, zikonami zawieszonymi wg ustalonego porządku ikonograficznego; i. oddziela nawę od części ołtarzowej
 • Co to jest Ikon Czy, jest wprzeciwieństwie do symbolu pozostaje wstosunku podobieństwa do określonego przedmiotu, na przykład fotografia, rysunek domu to i. owego budynku. Ikoniczne znaczenie - znaczenie
 • Co to jest Instalacja Pojęcie poprzez artystę wprzestrzeni, złożone wcałość zwielu przedmiotów gotowych albo wtym celu wykonanych. Znaczenia i. tworzy sama bądź wynikają one zwzajemnych stosunku pomiędzy
 • Co to jest Islam Wyjaśnienie powstała wVII w. na Półwyspie Arabskim, jej artystą był Muhammad ibn Abdullah pochodzący ze szczepu Qurajszytów wMekce, zwany potem Mahometem. Fundamentalnym dogmatem i. jest
 • Co to jest Itinerariusz Opis antycznej, który zawierał wiadomości ostacjach imiejscach odpoczynku i odległościach pomiędzy nimi, wiadomości odrogach, wskazówki praktyczne; na przykład Itinerarium Antonini
 • Co to jest Intonacja Informacje wobrębie zdania albo wyrazu; odznacza się i. wyrazową (opadającą iwznoszącą) izdaniową, której funkcja bazuje na wyrażaniu postawy obiektywnej albo subiektywnej mówiącego
 • Co to jest Ideogram Co to jest symbol wizualny, syntetycznie przedstawiony zapis idei, pomysłu, wyobrażenia; rysunek albo malowidło przekazujące istotę jakiegoś definicje
 • Co to jest Idiom Definicja frazeol., czasem utartą metaforę, charakterystyczną dla danego jęz., na przykład wziąć nogi za pas, umywać ręce, zejść na psy, zbratać się zgłupotą, wybić sobie zgłowy
 • Co to jest Ikona Co znaczy iruskiej obraz sakralny wyobrażający świętego albo sceny bibl., malowany przeważnie na desce albo na płótnie przyklejanym do deski. Dla i. ruskich XVI-XVIII w. istniał kanon
 • Co to jest Literacki Instytut Słownik w1946, aod kolejnego roku funkcjonujące wMaisons-Laffitte pod Paryżem, którego artystą idyrektorem jest J. Giedroyć. Wydaje miesięcznik Kultura ; wserii Biblioteka Kultury oprócz
 • Co to jest Informel Znaczenie imalarstwa materii powstały wlatach 40. XX w.; bliski taszyzmowi, abstrakcji lirycznej iabstrakcji gestu (action pointing); bazuje na instynktownym, spontanicznym działaniu
 • Co to jest Czasowa Inwersja Czym jest wzdaniu; eksponuje niezwykłą, kunsztowną mowę poetycką, podkreśla znaczeniową iemocjonalną wartość, bywa także efektem brzmieniowym iwersyfikacyjnym; typowy środek składniowy
 • Co to jest Improwizacja Co oznacza spontaniczne, wnatchnieniu; wromantyzmie publiczny popis, układanie na poczekaniu wierszy na temat zadawany poprzez kogoś zpubliczności, forma potwierdzenia talentu poetyckiego
 • Co to jest Italianizm Krzyżówka składniowa zapożyczone zjęz. wł. albo wzorowane na nim; forma wzbogacania zasobu leks. jęz. pol. wXVI w. (nazwy warzyw sprowadzonych zItalii do pol. kuchni, na przykład orzech
 • Co to jest Izotonizm Najlepszy akcentów (stóp, zestrojów) wwersach; i.występuje wwierszach sylabotonicznych, na przykład Rzym J. Słowackiego, itonicznych, na przykład Księga ubogich J. Kasprowicza
 • Co to jest Ibidem Przykłady wprzypisach do tekstu (na przykład rozprawy, szkicu krytycznego), znaczy odwołanie się do tego samego źródła, wskazanie fragmentu dzieła przedtem cytowanego. Ustalenie stosowane
 • Co to jest Karol Irzykowski Encyklopedia prozaik, nie związany zżadnym ugrupowaniem lit.; autor studiów olit. Młodej Polski idwudziestolecia międzywojennego. Debiutował jako pisarz w1894 r. Autor dramatów, między innymi
 • Co to jest Ikonografia Jak działa tematyka hist. sztuki, zajmująca się rozpoznawaniem, opisem, klasyfikacją stałych tematów, motywów, symboli, atrybutów, emblematów i tematów występujących wsztuce; 2) zestaw
 • Co to jest Intermedium Czy, jest komicznym, wteatrze średniowiecznym rozdzielający części przedstawienia. Zi. zrodziła się farsa iludowa komedia mięsopustna. Współcześnie na przykład K. Dejmek zsamych i. złożył
 • Co to jest Inscenizacja Pojęcie 1) wystawienie utworu dramatycznego na scenie; 2) artystyczna koncepcja spektaklu, której celem jest przetworzenie zamysłu wwidowisko sceniczne
 • Co to jest Johan Henrik Ibsen Wyjaśnienie nowatorskie technicznie dramaty zrewolucjonizowały teatr europ. W1863 r. zniechęcony niepowodzeniami opuścił Norwegię, aby powrócić do ojczyzny jako jej najwybitniejszy poeta
 • Co to jest Irenizm Opis dążący do zgody pomiędzy wyznaniami za cenę wzajemnych ustępstw. Szukaniem porozumienia wduchu i. nacechowane były postawy humanistów, między innymi Erazma zRotterdamu, wPolsce K
 • Co to jest Inkwizycja Informacje powołana poprzez papiestwo w1215 r., aby śledzić izwalczać przejawy herezji i heretyków (początkowo tylko albigensów); i., a więc Kongregacja Sanctum Officium, zajmowała się
 • Co to jest Inicjał Co to jest rozdział, wyróżniająca się wielkością, kształtem, barwą, czasem także ozdobnym ornamentem. Użytkowany od V w., początkowo realizowany ręcznie w rękopisach i inkunabułach
 • Co to jest Imionnik Definicja pamiętnikiem osobistym, albumem, księgą pamiątkową, gromadzi autografy bliskich iznakomitych osób prozą albo wierszem. Narodziny tej formy zapisu przypisuje się Niemcom ze
 • Co to jest Iloczas Co znaczy wymawiane długo albo krótko, tzn. różniące się czasem trwania. Służy rytmizacji, jest sygnałem emocji mówiącego; wjęz. staropol. zaznaczany podwójną literą, na przykład paan = pn

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja PRZYKŁADY Iloczas, Imionnik, Inicjał, Inkwizycja, Irenizm, Ibsen Henrik Johan, Inscenizacja, Intermedium, Ikonografia, Irzykowski Karol, Ibidem, Izotonizm, Italianizm co to znaczy.

Słownik Najlepszy Iloczas, Imionnik, Inicjał, Inkwizycja, Irenizm, Ibsen pisownia.