Pisownia język polski | słownik na N

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Neorokoko Co znaczy spore zainteresowanie sztuką franc. ancien rgimeu, wrezultacie powstał styl uważany za Ludwika XIV, aw rzeczywistości przypominający łukami iwolutami raczej sztukę XVIII w. Style
 • Co to jest Adam Naruszewicz Krzyżówka jezuita. Od 1770 związany zdworem króla Stanisława Augusta, uczestnik obiadów czwartkowych, nadworny pisarz. Wl. 1782-86 sekretarz Porady Nieustającej, zwolennik ipropagator
 • Co to jest Sztuka Nowa Co to jest kształtujących się na pocz. XX w. terminów zjęz. narod.: art moderne, nov umeni, nova umetnost, Modern Art, Moderne Kunst, Neue Pathos, modernizm. WPolsce przyjęła się nazwa Młoda
 • Co to jest Teksty Najstarsze Słownik znajdawniejszych wykrytych śladów pisma jest tabliczka zUruk zIV tysiąclecia przed naszą erą, fragment księgi rachunkowej; zaokrąglona tabliczka zzapisem piktografii zok. 2360
 • Co to jest Muzyczna Notacja Czym jest odzwierciedlający konstrukcję dzieła muzycznego, umożliwiający jego zapisanie iodtwarzanie. Najstarsze mechanizmy n.m. posługiwały się systemami pisma niemuzycznego (na przykład
 • Co to jest Nazwa Co oznacza słowo lub połączenie wyrazowe odpowiadające pojęciu (prawda, miłość), przedmiotu (tablica, kreda), rzeczy (mundurek), istot żywych (uczeń, dziecko), właściwości (wzorowy, dobry
 • Co to jest Feliks Nowowiejski Tłumaczenie iorganista. Uprawiał nie wszystkie formy muzyczne, pośród nich: 5 symfonii, poematy symfoniczne (Beatrice, Nina), uwertury (Swaty polskie), koncerty fortepianowe iwiolonczelowe, 9
 • Co to jest Literackie Nagrody Przykłady do roku za dzieło albo całokształt twórczości poprzez instytucje nauk., redakcje czasopism albo fundacje. Najwyższą rangę ma przyznawana od 1901 Nagroda Nobla, spory prestiż
 • Co to jest Nobla Nagroda Definicja zsiedzibą wSztokholmie, założona w1900 r. celem realizowania testamentu A.B. Nobla. Corocznie, poczynając od 1900, zdochodów fundacji przyznawanych jest 5 międzynarodowych nagród
 • Co to jest Ursyn Julian Niemcewicz Encyklopedia pamiętnikarz, działacz polit. ikulturalny. Wychowanek warszawskiej Szkoły Rycerskiej, adiutant A.K. Czartoryskiego, przedstawiciel stronnictwa reform, współautor ustawy majowej
 • Co to jest Kazimierz Nitsch Jak działa naukowej dialektologii pol., prof. uniwersytetów krakowskiego ilwowskiego, prezes Polskiej Akademii Zdolności iwiceprezes PAN. Autor powyżej 700 prac zdialektologii, historii
 • Co to jest Neoplastycyzm Czy jest stworzony około 1914-17 poprzez P. Mondriana, ogłoszony wmanifeście w1920, rozwinięty poprzez Th. van Doesburga iartystów skupionych wokół pisma De Stijl ; jedna zodmian
 • Co to jest Neoekspresjonizm Pojęcie końca l. 70. XX w., w pierwszej kolejności wNiemczech, lecz także wUSA, we Włoszech iFrancji, nawiązująca do ekspresjonizmu, lecz bardziej agresywna. Artyści reprezentowali różne
 • Co to jest Nienacki Zbigniew, właśc. Z. Nowicki Wyjaśnienie scenicznych, publicysta. Był artystą wielostronnym, pasjonowały go psychologia, erotyka, archeologia, przyroda iwszelkie tajemnice. Pewien sprzeciw czytelnika mogą wzbudzać
 • Co to jest Neobarok Opis poł. XIX w. wynikająca z historyzmu, ocechach eklektycznych, charakteryzująca się tworzeniem budowli metodą ikształtem przypominających barokowe, ale przeładowane, masywne
 • Co to jest Zofia Nałkowska Informacje publicystka, wiceprezes PEN Clubu, członek PAL (od 1933), zaangażowana wprace Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich wPolsce. Debiut poetycki na łamach Przeglądu
 • Co to jest Nowela Znaczenie charakteryzujący się zwięzłą, jednowątkową fabułą, dramatyczną konstrukcją, rezygnacją zpostaci izdarzeń epizodycznych na rzecz wyeksponowania bohatera gł., mocno zaznaczonym
 • Co to jest Kamil Cyprian Norwid Co znaczy rytownik, rzeźbiarz, rysownik, filozof. Syn Jana, pochodzącego ze starej ziemiańskiej rodziny litewskiej iLudwiki, która wlinii żeńskiej wywodziła się zrodu Sobieskich. Odbył
 • Co to jest Neogotyk Krzyżówka isztukach użytkowych nawiązujący do gotyku, ukształtowany pod wpływem historyzmu iromantycznego nawiązywania do sztuki gotyckiej. Warchitekturze występował już od XVI w., na
 • Co to jest Tadeusz Nowak Co to jest przedstawiciel chłopskiego nurtu wpoezji. Autor wielu tomików poetyckich, między innymi Uczę się mówić (1953), Porównania (1954), napisanych wpoetyce socrealizmu. Właściwym
 • Co to jest Novalis, właśc. Friedrich Leopold von Hardenberg Słownik przedstawiciel wczesnego romantyzmu, mistyk iapologeta katolicyzmu. Pod wrażeniem zgonu narzeczonej powstały Hymny do nocy (1800) - proza poetycka pełna pesymistycznego relacji do
 • Co to jest Noworocznik Czym jest podobnych wydawnictwach niem. ifranc., upowszechniony wPolsce wXIX w. poprzez A. E. Odyńca, który zaproponował nazwę iwydał zestaw Melitele. Z wyjątkiem tekstów lit. umieszczano
 • Co to jest Edmund Niziurski Co oznacza słuchowisk radiowych dla młodzieży. Rozpoczynał od prac krytycznoliterackich publikowanych na łamach tygodnika Wieś . Jest autorem powieści obardzo różnorodnej tematyce. Pierwsza
 • Co to jest Adolf Nowaczyński Tłumaczenie dramatów. Nadzwyczajnie barwna postać przełomu wieków znana wKrakowie, anastępnie wśrodowisku warszawskim. Był mistrzem słowa, artystą niezliczonych neologizmów ikalamburów; sławę
 • Co to jest Newerly Igor, właśc. I. Abramow-N. Przykłady współpracownik isekretarz J. Korczaka, redaktor magazynu dla dzieci Mały Przegląd (1931-39), współredaktor Wolnej Trybuny Młodych , organu ekipy lit. WoTuM, której był
 • Co to jest Włoski Neorealizm Definicja filmowej, który wywarł ogromny wpływ na postęp kina na świecie. Artysty n.w. stosowali: zainteresowanie sprawami współczesnego życia iśrodowiskiem tak zwany zwyczajnych ludzi
 • Co to jest Narrator Encyklopedia fikcyjna, powołana do życia poprzez autora wcelu opowiedzenia określonej fabuły epickiej, kreująca świat przedstawiony, jak na przykład wIliadzie, Odysei Homera, Baśni zTysiąca
 • Co to jest nabiści, franc. Les Nabis Jak działa swą twórczość wzorowali na dziełach P. Gauguina. Podejmowali problemy koloru ijego wykorzystanie jako czynnika emocjonalnego ielementu dekoracyjnego. Do n. należeli: E. Srusier, M
 • Co to jest Mowy Narządy Czy jest uczestniczących wprocesie wytwarzania dźwięków (głosek). To są: 1) aparat oddechowy (płuca, przepona, tchawica); 2) aparat fonacyjny (krtań związadłami głosowymi); 3) aparat
 • Co to jest neoawangarda, również określana avant-avant-garde , druga awangarda Pojęcie która pojawia się wEuropie na przełomie lat 50. i60. Sporo wniej nawiązań do kulturowego buntu zpoczątków wieku; wkrytyce nawiązująca do haseł ztamtych lat, uzupełniona
 • Co to jest Nowomowa Wyjaśnienie neologizmu newspeak , który stworzył na potrzeby swej powieści Rok 1984 G. Orwell, na oznaczenie urzędowego jęz. Oceanii, totalitarnego państwa. Ustala język propagandy polit
 • Co to jest Narracja Opis prezentowania poprzez narratora świata przedstawionego wutworze epickim; wypowiedź narratora kreującego ciąg zdarzeń fabularnych, powiązanych postaciami wniej istniejącymi
 • Co to jest Neruda Pablo, właśc. Neftali Ricardo Reyes Besualto Informacje wjęzyku hiszp., dyplomata, laureat Nagrody Nobla (1971). Zadebiutował liryką miłosną zamieszczoną wzbiorze Dwadzieścia wierszy omiłości ijedna pieśń rozpaczy (1924), najpierw
 • Co to jest Językowa Norma Znaczenie form gramatycznych, konstrukcji składniowych, stosowanych wspołeczeństwie wokreślonym czasie, zgodnie zregułami (na przykład fonologii, morfologii, składni, ortografii
 • Co to jest Nauka Co znaczy treści (wiedzy), nabywanie zdolności, kolokwialnie to, czego się uczy, naucza; 2) wang. ifranc. science (z z łaciny scientia; scio = wiem) - wiedza. Waspekcie hist.-geogr
 • Co to jest Norblin Jan Piotr, właśc. Jean-Pierre N. de la Gourdaine Krzyżówka malarz; wl. 1772-74 poznał Czartoryskich wLondynie iParyżu izaczął dla nich malować od 1774 wPolsce. Wlatach 1789-90 przebywał wArkadii k. Nieborowa, apo 1794 wPuławach. W1804
 • Co to jest Władysław Nehring Co to jest Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim teologię, filologię klasyczną ihistorię. Robota Ohistorykach polskich XVI w. (cz. 1 wjęz. z łaciny, cz. 2-3, 1860-62 po polsku) była
 • Co to jest Nokturn Słownik wieloczęściowy, zbliżony do serenady, wromantycznej miniatura muzyczna, raczej fortepianowa, przeważnie wformie ABA, czasem wformie ronda, na przykład Nokturn G-dur F. Chopina
 • Co to jest Marek Nowakowski Czym jest prawnika zwykształcenia, jest życie ludzi zprzestępczych peryferii wielkomiejskich, ich swoista subkultura. Autor maluje bogatą galerię postaci różnych złodziei, paserów
 • Co to jest Filmowe Nagrody Co oznacza znakomite osiągnięcia artystyczne, regularnie wróżnych kategoriach, na przykład za reżyserię, zdjęcia, muzykę i tym podobne Do nagród oustalonej renomie należą między innymi
 • Co to jest Neologizmy Tłumaczenie przedmioty wjęzyku; wyrazy, wyrażenia, formy gramat., znaczenie, konstrukcje składniowe powstałe zgodnie znormami poprawnościowymi obowiązującymi wjęzyku, na przykład długopis
 • Co to jest Naturalizm Przykłady rozwinięty w pozytywizmie, zakładający, iż całość zjawisk zachodzących wświecie, wtym prawidłowości życia społ., można wyjaśnić działaniem praw przyrody; n. wliteraturze: prąd
 • Co to jest Neorealizm Definicja rozwijający się wyżej wymienione Brytanii iUSA najpierw XX w., głoszący ideał myślenia logicznego (jak na przykład wnaukach mat.) i metodologię empiryczną, postulował jasność
 • Co to jest Nabokov Vladimir, pseud. W. Sirin Encyklopedia entomolog, teoretyk szachów, pracownik naukowy Museum of Comparative Zoology Harvard University iwykładowca lit. wWellesley College i Cornell University. Debiutował w1916
 • Co to jest Humanistyczne Nauki Jak działa na badaną dziedzinę, którą stanowi człowiek ijego wytwory. Szerzej (kiedy dotyczą społeczności) są nazywane n. społecznymi. Do n.h. zalicza się filozofię, psychologię, socjologię
 • Co to jest Daniel Naborowski Czy jest wliryce pol. baroku (XVII w.), dyplomata związany zdworem Radziwiłłów, ich nadworny doktor, wszechstronnie wykształcony erudyta, kalwin. Mistrz liryki barokowej, czerpiącej
 • Co to jest Fala Nowa Pojęcie zakończeniu wojny, wydających serię debiutów prasowych, potem książkowych wlatach 1968-76; pisarzy N.F. reprezentują: S. Barańczak, R. Krynicki, J. Kornhauser, A. Zagajewski, E
 • Co to jest Tadeusz Nowakowski Wyjaśnienie współpracujący między innymi zRadiem Wolna Europa iparyską Kulturą , od końca wojny na emigracji. Pierwsza jego podręcznik to zestaw nowel Szopa zjaśminami (1948). Najsłynniejsza
 • Co to jest Friedrich Nietzsche Opis znaczenie wartości wżyciu człowieka ispołeczeństwa. Występował przeciw współczesnej sobie kulturze objawiającej jego zdaniem znamiona upadku, oskarżał postawy biernego nihilizmu
 • Co to jest Neoromantyzm Informacje lit. przełomu XIX iXX w. (1890-1918), wprowadzonych (w okolicy nazwy Młoda Polska) poprzez E. Porębowicza wszkicu Literatura polska nowego stulecia (1902), podkreślającego
 • Co to jest Estetyczna Norma Znaczenie obowiązek, który spełnia określony przedmiot uznawany za prawdziwe dzieło sztuki. N.e. może być zbiorem skodyfikowanych prawideł, na przykład renesansowe traktaty omalarstwie
 • Co to jest Nekropola Co znaczy narodowe symbole pamięci, wyrażone uniwersalną sentencją Ojczyzna to ziemia igroby. Narody tracąc pamięć, tracą życie . Wkulturze duchowej Polaków w najwyższym stopniu znane n
 • Co to jest Bernhard Alfred Nobel Krzyżówka prowadził zakończone sukcesem prace badawcze nad materiałami wybuchowymi, wynalazł dynamit (1866). Cały dorobek przeznaczył na fundację nagród przyznawanych znakomitym
 • Co to jest Age New Co to jest kultów rel. iruchów społ., fenomen kulturowy schyłku XX w. Zopozycji do zmaterializowanego świata zrodziły się potrzeba odwiecznych ludzkich tęsknot i wiara wmożliwości
 • Co to jest Neorenesans Słownik ikulturze XIX w. (w okolicy neogotyku i neobaroku) wynikający z historyzmu. Rozwinął się pod wpływem XIX-wiecznych badań hist. nad epoką renesansu. Dostępny szczególnie wNiemczech
 • Co to jest Nirwana Czym jest rel-filoz. buddyzmu, stan najwyższego szczęścia ispokoju, ostateczne unicestwienie wszelkich pragnień, wchłonięcie duszy poprzez boską rzeczywistość. N. jest celem duchowej

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Nirwana co znaczy neorenesans krzyżówka New Age co to jest Nobel Alfred Bernhard słownik nekropola czym jest norma estetyczna co oznacza neoromantyzm. co to znaczy.

Słownik Neorokoko co znaczy Naruszewicz Adam krzyżówka nowa sztuka co to jest pisownia.