Pisownia język polski | słownik na N

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Sirin\. W\. Nabokov Vladimir, pseud Definicja Zoology Harvard University iwykładowca lit. wWellesley College i Cornell University. Debiutował w1916 wPiotrogrodzie jako pisarz, od 1919 do końca życia pozostawał na emigracji
 • Co to jest Nagroda Nobla Definicja A.B. Nobla. Corocznie, poczynając od 1900, zdochodów fundacji przyznawanych jest 5 międzynarodowych nagród. Za znakomite osiągnięcia naukowe wdziedzinie fizyki ichemii laureatów
 • Co to jest nekropola Definicja ziemia igroby. Narody tracąc pamięć, tracą życie . Wkulturze duchowej Polaków w najwyższym stopniu znane n.: Powązki wWarszawie, Cmentarz Rakowicki wKrakowie, na Pęksowym Brzyzku
 • Co to jest Nałkowska Zofia Definicja wprace Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich wPolsce. Debiut poetycki na łamach Przeglądu Tygodniowego w1918 r., inicjalne utwory powieściowe Książę (1907), Rówieśnice
 • Co to jest narracja Definicja wypowiedź narratora kreującego ciąg zdarzeń fabularnych, powiązanych postaciami wniej istniejącymi, uszeregowanych wporządku czasowym iprzestrzennym. Typowa dla gat. takich jak
 • Co to jest nauka Definicja naucza; 2) wang. ifranc. science (z z łaciny scientia; scio = wiem) - wiedza. Waspekcie hist.-geogr. - zestaw problemów iprocesów poznawczych ipraktycznych metod określania ich
 • Co to jest nazwa Definicja przedmiotu (tablica, kreda), rzeczy (mundurek), istot żywych (uczeń, dziecko), właściwości (wzorowy, dobry), czynności (myśleć, czytać, pisać). Z racji na znaczenie semantyczne
 • Co to jest neoawangarda, również określana "avant-avant-garde", druga awangarda Definicja do kulturowego buntu zpoczątków wieku; wkrytyce nawiązująca do haseł ztamtych lat, uzupełniona przedrostkiem neo- szczególnie mocno zarysowana świadomość kryzysu kultury. Pierwsza
 • Co to jest neorealizm włoski Definicja n.w. stosowali: zainteresowanie sprawami współczesnego życia iśrodowiskiem tak zwany zwyczajnych ludzi, kryterium prawdziwości iwrażliwości moralnej, dramaturgię typu
 • Co to jest neorokoko Definicja styl uważany za Ludwika XIV, aw rzeczywistości przypominający łukami iwolutami raczej sztukę XVIII w. Style franc. błyskawicznie weszły wmodę inaśladowano je wEuropie iStanach
 • Co to jest Neftali Ricardo Reyes Besualto\. Neruda Pablo, właśc Definicja liryką miłosną zamieszczoną wzbiorze Dwadzieścia wierszy omiłości ijedna pieśń rozpaczy (1924), najpierw twórczości pisał także erotyki. Wwyniku licznych podróży dyplomatycznych
 • Co to jest Niemcewicz Julian Ursyn Definicja Rycerskiej, adiutant A.K. Czartoryskiego, przedstawiciel stronnictwa reform, współautor ustawy majowej. Współredaktor Gazety Narodowej iObcej (1791-92). Sekretarz T. Kościuszki
 • Co to jest nirwana Definicja unicestwienie wszelkich pragnień, wchłonięcie duszy poprzez boską rzeczywistość. N. jest celem duchowej praktyki we wszystkich szkołach buddyzmu, pojmowana między innymi jako
 • Co to jest Nitsch Kazimierz Definicja prezes Polskiej Akademii Zdolności iwiceprezes PAN. Autor powyżej 700 prac zdialektologii, historii igramatyki jęz. pol., między innymi Dialekty polskie Prus Zachodnich (1917
 • Co to jest norma językowa Definicja wspołeczeństwie wokreślonym czasie, zgodnie zregułami (na przykład fonologii, morfologii, składni, ortografii) znajdującymi się wsłownikach ipodręcznikach gramat. N.j. opiera się
 • Co to jest notacja muzyczna Definicja zapisanie iodtwarzanie. Najstarsze mechanizmy n.m. posługiwały się systemami pisma niemuzycznego (na przykład pisma ideograficzne, cyfry). Najstarszą (nieodczytaną) n.m. jest
 • Co to jest Nowaczyński Adolf Definicja anastępnie wśrodowisku warszawskim. Był mistrzem słowa, artystą niezliczonych neologizmów ikalamburów; sławę zyskał jako satyryk ipamflecista owyjątkowo celnym, acz zjadliwym
 • Co to jest Nowakowski Marek Definicja wielkomiejskich, ich swoista subkultura. Autor maluje bogatą galerię postaci różnych złodziei, paserów, dziewczyn ulicznych, sklepikarzy, drobnych urzędników, kombinatorów
 • Co to jest nowela Definicja rezygnacją zpostaci izdarzeń epizodycznych na rzecz wyeksponowania bohatera gł., mocno zaznaczonym punktem kulminacyjnym, mocnym akcentem wzakończeniu zawierającym puentę
 • Co to jest Nowowiejski Feliks Definicja poematy symfoniczne (Beatrice, Nina), uwertury (Swaty polskie), koncerty fortepianowe iwiolonczelowe, 9 symfonii na organy, azwł. słynne oratoria (Quo vadis wg Sienkiewicza
 • Co to jest Norwid Cyprian Kamil Definicja starej ziemiańskiej rodziny litewskiej iLudwiki, która wlinii żeńskiej wywodziła się zrodu Sobieskich. Odbył podróże po państwie, między innymi do Czarnolasu iKrakowa (1841
 • Co to jest Nowa Fala Definicja książkowych wlatach 1968-76; pisarzy N.F. reprezentują: S. Barańczak, R. Krynicki, J. Kornhauser, A. Zagajewski, E. Lipska, L. Szaruga, K. Karasek, J. Bieriezin, J. Markiewicz
 • Co to jest najstarsze teksty Definicja tysiąclecia przed naszą erą, fragment księgi rachunkowej; zaokrąglona tabliczka zzapisem piktografii zok. 2360 przed naszą erą zcharakterystycznymi cechami renesansu sumeryjskiego
 • Co to jest narządy mowy Definicja płuca, przepona, tchawica); 2) aparat fonacyjny (krtań związadłami głosowymi); 3) aparat artykulacyjny tak zwany nasada (jama gardłowa, ustna, nosowa). Za pośrednictwem krtani
 • Co to jest neologizmy Definicja składniowe powstałe zgodnie znormami poprawnościowymi obowiązującymi wjęzyku, na przykład długopis, amatorszczyzna, wyścig pokoju; n. może być funkcjonalnie, językowo uzasadniony
 • Co to jest neoplastycyzm Definicja rozwinięty poprzez Th. van Doesburga iartystów skupionych wokół pisma De Stijl ; jedna zodmian abstrakcji geometrycznej związanej z kubizmem; odrzucał malowanie form
 • Co to jest nowa sztuka Definicja nov umeni, nova umetnost, Modern Art, Moderne Kunst, Neue Pathos, modernizm. WPolsce przyjęła się nazwa Młoda Polska (analogicznie także na przykład Młode Niemcy, Młoda Belgia
 • Co to jest noworocznik Definicja poprzez A. E. Odyńca, który zaproponował nazwę iwydał zestaw Melitele. Z wyjątkiem tekstów lit. umieszczano wnim różne wiadomości i materiały rozrywkowe
 • Co to jest Les Nabis\. nabiści, franc Definicja koloru ijego wykorzystanie jako czynnika emocjonalnego ielementu dekoracyjnego. Do n. należeli: E. Srusier, M. Denis, E. Bernard, E. Vuillard, A.Maillol
 • Co to jest nagrody filmowe Definicja przykład za reżyserię, zdjęcia, muzykę i tym podobne Do nagród oustalonej renomie należą między innymi nagroda Akademii Filmowej zw. Oscarem, nagroda Międzynarodowej Federacji
 • Co to jest nagrody literackie Definicja redakcje czasopism albo fundacje. Najwyższą rangę ma przyznawana od 1901 Nagroda Nobla, spory prestiż posiadają nagrody lit. przyznawane wposzczególnych państwach: wStanach
 • Co to jest neorenesans Definicja Rozwinął się pod wpływem XIX-wiecznych badań hist. nad epoką renesansu. Dostępny szczególnie wNiemczech, na przykład budowle: Państwowa Biblioteka Bawarska wMonachium, katedra
 • Co to jest Naborowski Daniel Definicja ich nadworny doktor, wszechstronnie wykształcony erudyta, kalwin. Mistrz liryki barokowej, czerpiącej zwłoskiego konceptyzmu, autor epitafiów, trenów, fraszek, znanych erotyków
 • Co to jest neoromantyzm Definicja Młoda Polska) poprzez E. Porębowicza wszkicu Literatura polska nowego stulecia (1902), podkreślającego świadomy związek tego okresu ztradycją romantyczną europ., uniwersalną i pol
 • Co to jest narrator Definicja fabuły epickiej, kreująca świat przedstawiony, jak na przykład wIliadzie, Odysei Homera, Baśni zTysiąca ijednej nocy; stopień jego obecności wstrukturze dzieła epickiego izakres
 • Co to jest Naruszewicz Adam Definicja obiadów czwartkowych, nadworny pisarz. Wl. 1782-86 sekretarz Porady Nieustającej, zwolennik ipropagator Konstytucji 3 maja, po przystąpieniu króla do targowicy wycofał się
 • Co to jest naturalizm Definicja wświecie, wtym prawidłowości życia społ., można wyjaśnić działaniem praw przyrody; n. wliteraturze: prąd upowszechniony w2. poł. XIX w. zinspiracji naturalistycznej filozofii
 • Co to jest nauki humanistyczne Definicja kiedy dotyczą społeczności) są nazywane n. społecznymi. Do n.h. zalicza się filozofię, psychologię, socjologię, n. okulturze, historię, archeologię iantropologię, n. polit
 • Co to jest Nehring Władysław Definicja ihistorię. Robota Ohistorykach polskich XVI w. (cz. 1 wjęz. z łaciny, cz. 2-3, 1860-62 po polsku) była fundamentem otrzymania doktoratu w1856. Wlatach 1868-1907 prof. filologii
 • Co to jest neorealizm Definicja myślenia logicznego (jak na przykład wnaukach mat.) i metodologię empiryczną, postulował jasność iprecyzyjność języka wfiloz. i analizę jęz. jako jedno zjej zadań; 2) n. wsztukach
 • Co to jest de la Gourdaine\. Jean-Pierre N\. Norblin Jan Piotr, właśc Definicja nich malować od 1774 wPolsce. Wlatach 1789-90 przebywał wArkadii k. Nieborowa, apo 1794 wPuławach. W1804 powrócił do Francji. Początkowo tworzył pod wpływem A. Watteau, aw grafice
 • Co to jest neobarok Definicja charakteryzująca się tworzeniem budowli metodą ikształtem przypominających barokowe, ale przeładowane, masywne, nadmiernie dekoracyjne. Regularnie tylko zewnętrznie, oficjalnie
 • Co to jest neoekspresjonizm Definicja we Włoszech iFrancji, nawiązująca do ekspresjonizmu, lecz bardziej agresywna. Artyści reprezentowali różne nurty stylistyczne: transawangardę we Włoszech, Liguration Libre we
 • Co to jest neogotyk Definicja historyzmu iromantycznego nawiązywania do sztuki gotyckiej. Warchitekturze występował już od XVI w., na przykład kościoły jezuickie wNadrenii, wAnglii (gdzie budownictwo gotyckie
 • Co to jest New Age Definicja do zmaterializowanego świata zrodziły się potrzeba odwiecznych ludzkich tęsknot i wiara wmożliwości transformacji człowieka, który będzie wstanie nawiązać utraconą łączność
 • Co to jest Abramow-N\. I\. Newerly Igor, właśc Definicja 1931-39), współredaktor Wolnej Trybuny Młodych , organu ekipy lit. WoTuM, której był założycielem. Debiutował powieścią młodzieżową Chłopiec zSalskich Stepów (1948), zawierającą
 • Co to jest Niziurski Edmund Definicja krytycznoliterackich publikowanych na łamach tygodnika Wieś . Jest autorem powieści obardzo różnorodnej tematyce. Pierwsza powieść Gorące dni (1951) dotyczyła problematyki
 • Co to jest nokturn Definicja raczej fortepianowa, przeważnie wformie ABA, czasem wformie ronda, na przykład Nokturn G-dur F. Chopina, który ustalił następujący porządek części: wolna, szybka, wolna. Wmuzyce
 • Co to jest Nowicki\. Z\. Nienacki Zbigniew, właśc Definicja erotyka, archeologia, przyroda iwszelkie tajemnice. Pewien sprzeciw czytelnika mogą wzbudzać wulgaryzmy językowe, użytkowane poprzez N. wpowieściach zwydźwiękiem erotycznym
 • Co to jest Nietzsche Friedrich Definicja współczesnej sobie kulturze objawiającej jego zdaniem znamiona upadku, oskarżał postawy biernego nihilizmu jako charakterystyczne dla ludzi słabych. N. formułował ideę
 • Co to jest Nobel Alfred Bernhard Definicja wybuchowymi, wynalazł dynamit (1866). Cały dorobek przeznaczył na fundację nagród przyznawanych znakomitym osobistościom zcałego świata. Zobacz także Nagroda Nobla
 • Co to jest norma estetyczna Definicja dzieło sztuki. N.e. może być zbiorem skodyfikowanych prawideł, na przykład renesansowe traktaty omalarstwie, klasycystyczne sztuki poetyckie , albo także zespołem materiału
 • Co to jest Friedrich Leopold von Hardenberg\. Novalis, właśc Definicja wrażeniem zgonu narzeczonej powstały Hymny do nocy (1800) - proza poetycka pełna pesymistycznego relacji do życia imistycznej tęsknoty za śmiercią. Pisał także wiersze otematyce
 • Co to jest Nowak Tadeusz Definicja poetyckich, między innymi Uczę się mówić (1953), Porównania (1954), napisanych wpoetyce socrealizmu. Właściwym debiutem jest tomik Prorocy już odchodzą (1956), pełnię talentu
 • Co to jest Nowakowski Tadeusz Definicja wojny na emigracji. Pierwsza jego podręcznik to zestaw nowel Szopa zjaśminami (1948). Najsłynniejsza powieść N. Obóz wszystkich świętych (1957), mająca dwa plany - obozowy
 • Co to jest nowomowa Definicja 1984 G. Orwell, na oznaczenie urzędowego jęz. Oceanii, totalitarnego państwa. Ustala język propagandy polit., który zgóry uniemożliwia samodzielność iswobodę myślenia obywateli

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Nowomowa, Nowakowski Tadeusz, Nowak Tadeusz, Novalis, Właśc. Friedrich Leopold Von Hardenberg, Norma Estetyczna, Nobel Alfred Bernhard, Nietzsche Friedrich co to znaczy.

Słownik Nowomowa, Nowakowski Tadeusz, Nowak Tadeusz, Novalis, Właśc pisownia.