Pisownia język polski | słownik na S

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Serialna Technika Serializm Co znaczy dotyczące muzyki współcz. (postwebernowskiej), wktórych zastosowano całościową (totalną) organizację materiału muzycznego, tzn. porządkowanie wg praw serii nie tylko wysokości
 • Co to jest Secesja Krzyżówka zlat 1895-1905 obejmujący sporo dziedzin sztuki, w pierwszej kolejności architekturę wnętrz, sztukę użytkową, styl ornamentacji. S. wywodzi się zang. ruchu Arts and Crafts
 • Co to jest Sacrum Co to jest świętość; z łaciny profanare = bezcześcić) - wsensie ogólnym poziom życia moralnego irel. wrelacji święte - świeckie, laickie, sfera boskości iświeckości; obie sfery są sobie
 • Co to jest Strukturalizm Słownik ukształtowany około 1930 r., traktujący dzieło lit. jako strukturę językową, wktórej dominuje funkcja estetyczna. Każdy obiekt dzieła wchodzący wstrukturę posiada własne znaczenie
 • Co to jest Władysław Strzemiński Czym jest sztuki, artysta teorii unizmu. Wczasie Iwojny światowej stracił lewą rękę iprawą nogę. Student K. Malewicza. Brał udział wwystąpieniach konstruktywistów wMoskwie. Należał do
 • Co to jest Tadeusz Sygietyński Co oznacza Początkowo prowadził orkiestry wGrazu, Zagrzebiu iDubrowniku. Po II wojnie światowej wraz zżoną Mirą Zimińską założył Zespół Pieśni iTańca Mazowsze . Twórczość S. to w pierwszej
 • Co to jest Leon Schiller Tłumaczenie pedagog. Pracę reżyserską zaczął w1917 r. Po Wyspiańskim był największym inscenizatorem ireżyserem. Początkowo próbował swoich sił wZielonym Baloniku, Momusie ijako recenzent
 • Co to jest Szopka Przykłady jasełek około XVI w. teatr lalek zruchomymi albo nieruchomymi postaciami, przedstawiający zdarzenia powiązane ztradycją Bożego Narodzenia; 2) przenośna scena tego teatru
 • Co to jest Bernard George Shaw Definicja pochodzenia irl., krytyk lit. imuzyczny, dziennikarz, odnowiciel z angielskiego: dramatu itwórca teatru idei, laureat Nagrody Nobla (1925). Początki jego twórczości to powieści
 • Co to jest Klucze Słowa Encyklopedia znacząco częściej niż inne wjęz. poetyckim konkretnego artysty, na przykład wliryce J. Słowackiego, K.I. Gałczyńskiego albo wpoetyce opisowej powieści; wPolsce termin wprowadził
 • Co to jest Jonathan Swift Jak działa powieściopisarz, autor pamfletów polit. ispoł., duchowny Kościoła anglikańskiego. Autor między innymi: Dziennika do Stelli (1766), ukochanej poety, rodzaju intymnego dziennika
 • Co to jest Scenografia Czy jest teatralnego, filmu. Na s. teatralną składają się: charakteryzacja postaci; dekoracja - tło plastyczne sceny teatralnej przedstawione dzięki środków malarskich, rzeźbiarskich albo
 • Co to jest John Steinbeck Pojęcie korespondent wojenny, laureat Nagrody Nobla (1962). Wwiększości utworów nawiązywał do realiów Kalifornii, miejsca swego pochodzenia. Bohaterzy jego prozy to przeważnie
 • Co to jest Renesansowa Scena Wyjaśnienie obejmuje dwa równoległe nurty: Teatro Olimpico - nazwa od autentycznego teatru rzym. odtworzonego wXVIw. wVicenzy wg projektu architekta A. Palladio (1508-80); przedsięwzięciu
 • Co to jest Scenopis Opis scenariusza na przykład filmowego, TV, opatrzone technicznymi uwagami reżysera, operatora, oświetleniowca i tym podobne, podstawa do realizacji na planie filmowym ipodczas montażu
 • Co to jest Sylwa Informacje rękopiśmienne domowe księgi, zapisywane sukcesywnie poprzez rodziny szlacheckie już pod koniec renesansu (XVI w.), szczególnie popularne wsarmackim nurcie lit. barokowej, stały
 • Co to jest Słowotwórstwo Znaczenie opisowego zajmujący się budową wyrazów i metodami tworzenia nowych wyrazów opierając się na już istniejących, tworzeniem wyrazów, określaniem ich znaczeń, badaniem wzajemnych
 • Co to jest Andrzej Szczypiorski Co znaczy słuchowisk radiowych, publicysta. Debiutował tomem Ojcowie epoki iinne opowiadania (1955), później ukazały się jego reportaże ifelietony zatytułowane Zdaleka iz bliska (1957
 • Co to jest Warłam Szałamow Krzyżówka sowieckich łagrów (1929-1956 między innymi na Kołymie). Autor powieści Trzy zgonu doktora Austino, Czwarta Wołogda; literaturze Krzesiwo, Szelest liści, Droga ilos, Moskiewskie
 • Co to jest Igła Sucha Co to jest druków wklęsłych. Stalową igłą żłobi się wpłycie metalowej bruzdy, na których brzegu pozostają drobinki metalu; po nałożeniu farby daje to sukces miękkiej kreski owyrazistej
 • Co to jest Sand George, właśc. Aurore de Dudevant Słownik krytycznych opracowań lit., protektorka twórców, blisko związana między innymi zA. de Mussetem iF. Chopinem. Wjej bogatej twórczości można wyróżnić trzy okresy. Rozpoczęła od
 • Co to jest Edward Stachura Czym jest tekstów piosenek; jego bogaty majątek artystyczny iniebanalna osobowość przypominająca postać św. Franciszka, zgitarą ipiosenką idącego poprzez życie, wtwórczości wyrażającego
 • Co to jest Stefania Skwarczyńska Co oznacza metodolog, teatrolog. Prof. Uniwersytetu Łódzkiego (od 1945), artysta katedry teorii literatury, późniejszego Instytutu Teorii Literatury iFilmu (od 1973). Współzałożycielka
 • Co to jest Samozwaniec Magdalena, właśc. M. Starzewska, 2o voto Niewidowska Tłumaczenie felietonistka, satyryk; córka W. Kossaka, siostra M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Popularność przyniósł jej debiut Na ustach grzechu. Powieść zżycia wyższych sfer towarzyskich
 • Co to jest Wisława Szymborska Przykłady intelektualny, laureatka Nagrody Nobla (1996), lekarz h.c. Uniwersytetu Poznańskiego. Współredaktor Życia Literackiego (1952-66) iautorka zamieszczanych tam stałych felietonów
 • Co to jest Ewa Zarembina Szelburg Definicja utworów dla dzieci, autorka programów szkolnych ipodręczników, współredaktor pism Płomyczek (1939) i Świerszczyk (1945-47). Debiutowała utworami dla dzieci wtomie Aaa.... kotki
 • Co to jest Syn Johann Strauss Encyklopedia artysta ipopularyzator walca wiedeńskiego; uznany za króla walca , jednakże przedtem jego tata Johann st. spopularyzował ten gatunek na dworach wiedeńskich. Twórczość S. obejmuje
 • Co to jest Sentencja Jak działa wsposób wyrazisty, jednoznaczny idobitny myśl ocharakterze moralnym albo filoz., na przykład Nic nowego pod słońcem (Ks. Eklezjastesa, ST); s. jest różna od przysłowia tym, iż ma
 • Co to jest August Strindberg Czy jest nowoczesnego jęz. lit. wswoim państwie, prekursor ekspresjonizmu, jeden znajwiększych dramatopisarzy XX w. Prócz sztuk teatralnych pisał powieści inowele. Jego twórczość ma źródło
 • Co to jest Saficka Strofa Pojęcie gr. poetki Safony; strofa 4-wersowa, wliryce pol. obecna od XVI w. wformie czterowiersza (złożona ztrzech wersów 11-zgłoskowych i końcowego 5-zgłoskowego, pełniącego funkcję
 • Co to jest Jules Supervielle Wyjaśnienie wUrugwaju. Państwo urodzenia ze swą bujną przyrodą iwyrazistymi charakterami ludzi regularnie był tworzywem jego twórczości łączącej fantastykę zracjonalizmem. Debiutował jako
 • Co to jest Synestezja Opis wrażeń zmysłowych na inne; zdarzenie kojarzenia iwzajemnego przenikania się różnych bodźców: wrażeń słuchowych, zapachowych, dotykowych iwzrokowych, wykorzystane poprzez poetę w
 • Co to jest Wersyfikacyjne Systemy Informacje czynników jęz., kształtujący segmenty wypowiedzi wwersy, strofy, acałą wypowiedź wwiersz. Mówimy os.w. numerycznym, kiedy wszystkie przedmioty wwierszu dają się policzyć: akcenty
 • Co to jest Sfumato Znaczenie form wmalarstwie bez użycia ostrych zarysów poprzez subtelne przechodzenie barw od światła do cienia. Metoda malowania charakterystyczna dla malarzy dojrzałego renesansu ipóźniej
 • Co to jest Suplikacje Co znaczy ocharakterze błagalnym, dzięki którym naród wyrażał iprzedstawiał Bogu własne pragnienia ilęki, na przykład dawna pieśń Święty Boże, Święty Silny śpiewana była wchwilach
 • Co to jest Kosmicznych Zjawisk Symbolika Krzyżówka naturalna symbolika kosmosu, poprzez którą każdy człowiek (wg chrześc. filozofii) może dojść do poznania Boga, ma sedno historioznawczy; wkosmosie, który Bóg powołał do istnienia
 • Co to jest Bogusław Schaeffer Co to jest muzyki awangardowej, muzykolog, dramaturg, prof. Akademii Muzycznej wKrakowie, aktualnie wSalzburgu. Autor między innymi dramatów: Kano, Seans, Tutam. WAktorze, Próbach ukazuje
 • Co to jest Stanisławski Konstanty, właśc. K. Aleksiejew Słownik reformator teatru europ. artysta MChAT-u. Jako reżyser poszukiwał uniwersalnych metod pracy zaktorem, kładł nacisk na inscenizację, na indywidualną izespołową grę aktorską i ruch
 • Co to jest Skamander Czym jest warszawskiego pisma Skamander (od 1920), miesięcznika poetyckiego, którego tytuł pochodził zfragmentu Akropolis S. Wyspiańskiego: Skamander połyska, wiślaną świetlący się falą (S
 • Co to jest Oswald Spengler Co oznacza ikultury, popularność zdobył dziełem Zmierzch Zachodu (1918-22) zawierającym opis intelektualnej atmosfery Niemiec swych czasów; przedstawił obraz schyłkowego stadium cywilizacji
 • Co to jest Skrótowce Tłumaczenie wielowyrazowej nazwy wpolszczyźnie współcz.; wyróżniamy pośród nich: literowce, utworzone zliter zaczynających wyrazy zestawienia, na przykład PZPN, pezetpeen - Polski Związek
 • Co to jest Stanisław Samostrzelnik Przykłady Krakowa, cysters zw. także bratem Stanisławem zMogiły. Autor miniatur malarskich wModlitewniku Zygmunta I (1524), Liber genesos Szydłowieckich (1532), Portretu Anny zTęczyńskich
 • Co to jest Bizantyjska Sztuka Definicja Cesarstwa Zach. (które upadło w476 r.), jak iz nowej estetyki chrześcijańskiej; zasłynęła do perfekcji doprowadzoną sztuką mozaiki; realizowane zogromnej różności kolorowych
 • Co to jest Sokrates Encyklopedia Platona, oskarżony iskazany na zgon poprzez wypicie cykuty za poglądy psujące młodzież . Przeciwstawiał się głoszonej poprzez sofistów teorii owzględności prawdy, dobra
 • Co to jest Bysshe Percy Shelley Jak działa ieseista, czołowy przedstawiciel romantyzmu; osobowość nadzwyczajnie wrażliwa na wszelakie cierpienia fizyczne imoralne, onadmiernie wybujałej wyobraźni, która znalazła odbicie
 • Co to jest Augiasza Stajnia Czy jest Augiasz trzymał ogromne stada koni; jedna z12 niebezpiecznych prac zleconych poprzez Eurysteusza Herkulesowi polegała na oczyszczeniu zaniedbanej od lat sp. akcyjna Herkules
 • Co to jest Friedrich Schlegel Pojęcie filozof, uczony ipisarz, propagator idei wczesnego romantyzmu. Literaturę pojmował jako genetyczną ciągłość podkreślając, iż dzieło sztuki jako słowo indywidualności artysty
 • Co to jest Liczb Symbolika Wyjaśnienie liczby święte; układ symboli użytkowany od wieków wnauce, kulturze, dziele lit., również treść albo idea tego, co reprezentuje znak albo zbiór symboli. WKsiędze Mądrości (11,20
 • Co to jest Walter Scott Opis pisarz i powieściopisarz, inicjalny romantyk pozostający pod wpływem tradycji szkockiej. Dawne ballady ilegendy posłużyły mu jako tworzywo powieści poetyckich oprzeszłości Szkocji
 • Co to jest Szatan Informacje obdarzona inteligencją iwolnością, wróg Boga, lecz kompletnie od niego zależny; lider zbuntowanych aniołów, upadły anioł (Mt 25, 41; 2P 2,4). Książę ciemności wreligii judeo
 • Co to jest Alfred Szklarski Znaczenie młodzieży. Sensacyjna powieść Gorący ślad (1946) stanowi jego debiut lit.; popularność przyniosły autorowi powieści przygodowe, których bohaterem jest Tomek Wilmowski, wyprawy
 • Co to jest Saga Co znaczy olosach legendarnego bohatera (albo członka rodu); gatunek średniowiecznej prozy epickiej, który trwał wtradycji ustnej (do XII w.), dopiero wXIII w. przyjął formę pisaną. Cykle
 • Co to jest Maciej Słomczyński Krzyżówka książek dla dzieci; prawdziwą popularność zdobył jako artysta przekładów, między innymi Ulissesa (1969) J. Joycea i Raju utraconego J. Miltona. Autor poczytnych kryminałów
 • Co to jest Szymonowic Szymon, pseud. Simon Simonides Co to jest ihetmanem ogromnym koronnym J. Zamoyskim, nobilitowany w1590, obdarzony poprzez króla Zygmunta III tytułem Pisarz Regius. Wlatach 1593-1605 organizator Akademii Zamojskiej
 • Co to jest Stwosz Wit, właśc. Veit Stoss Słownik działał raczej wKrakowie iw Norymberdze. Około 1470 r. założył samodzielny warsztat. W1477 r. dostał zlecenie na wykonanie ołtarza głównego do Kościoła Mariackiego wKrakowie
 • Co to jest Słowa Skrzydlate Czym jest które wmniejszym albo większym stopniu weszły do powszechnego użytku, na przykład wżyciu uczniów (prawdziwych przyjaciół poznaje się wbiedzie), polityków (od śmieszności do
 • Co to jest Sonata Co oznacza przeważnie wformie czteroczęściowej na instrument solo zakompaniamentem. Pierwsze s. pojawiły się wXVI w., lecz właściwy postęp nastąpił wokresie klasycyzmu. Jedna zpodstawowych
 • Co to jest Stylizacja Tłumaczenie artystycznego, opierające na świadomym icelowym wprowadzaniu zespołu środków jęz., właściwych językowi dawnych epok albo odmiany języka ogólnonarodowego. Rozróżniamy s
 • Co to jest Scjentyzm Przykłady iż edukacja stanowi jedyną dziedzinę poznania, rozwinął się wXIX w. jako następstwo oddziaływania empiryzmu, ewolucjonizmu, pozytywizmu imaterializmu przyrody. Zwolennicy s
 • Co to jest Stempowski Jerzy, pseud. Paweł Hostowiec Definicja tłumacz idyplomata. Był jednym znajwiększych eseistów współczesnych, jego twórczość zwyczuwalnym rysem kresowo-wschodnim cechuje głęboka kultura, erudycja idyscyplina
 • Co to jest Taras Szewczenko Encyklopedia szkoły ukraińskiej (do której należeli także poeci pol.: J.B. Zaleski, S. Goszczyński, A. Malczewski), wyrosłej zbogatej tradycji narodowego folkloru, opisującej egzotykę pejzażu
 • Co to jest Skarga Piotr, właśc. P. Powęski Jak działa ibaroku, mistrz prozy retorycznej, kaznodzieja, teolog, jezuita. Wykształcony wAkademii Jagiellońskiej, dał się poznać jako znakomity kaznodzieja przy katedrze Św. Jana wWarszawie
 • Co to jest Sieroszewski Wacław, pseud. Sirko Czy jest socjalisty, zesłańca, podróżnika iżołnierza znalazł odbicie wtwórczości. Utwory zczasów zesłania to powieść Na kresach lasów (1894), dzieło etnograficzne Dwanaście lat wkraju
 • Co to jest Stanisław Staszic Pojęcie oświatowo-polit., uczony przyrodnik ifilozof, mecenas edukacji, ksiądz. Autor dzieł krytykujących strukturę społ.-polit. Rzeczypospolitej Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego (1787
 • Co to jest Henryk Stażewski Wyjaśnienie ugrupowaniami awangardowymi; brał udział wwystawach: formistów, Nowej Sztuki wWilnie, grup Blok, Praesens. WParyżu należał do ugrupowań Cercle et Carr iAbstraction-Creation, był
 • Co to jest Konrad Swinarski Opis zainteresowaniach, tworzył wteatrze dramatycznym, operowym, telewizyjnym iw filmie. Będąc równocześnie plastykiem iscenografem, wyróżniał się niekonwencjonalnym postrzeganiem
 • Co to jest Socjolekt Informacje inne ekipy socjalne za gorszą opierając się na stereotypowej oceny niektórych charakterystycznych cech. Może to być tak zwany język kolokwialny, język codzienny , gwara
 • Co to jest Liryczna Sytuacja Znaczenie teoretycznych liryki określająca sytuację podmiotu lirycznego, jego stosunki ze światem, status wewn.; typem s.l. jest wyznanie - bywa elementem tworzącym gat. liryczny, na
 • Co to jest Polskich Pisarzy Stowarzyszenie Co znaczy zrzeszenie twórcze zał. wWarszawie (1989) dla kontynuacji działań rozwiązanego w1983 ZLP, skupia pisarzy pol. zkraju izagranicy celem ochrony ich praw iswobód twórczych
 • Co to jest Serial Krzyżówka więcej niż jeden seans: a) ojednej tematyce ztymi samymi bohaterami, kiedy każdy kolejny odcinek jest kontynuacją poprzedniego (na przykład TV opera mydlana), obejmują nawet
 • Co to jest Arthur Schopenhauer Co to jest filoz. życia, który racjonalistycznemu optymizmowi G.W.F. Hegla przeciwstawił pesymizm złączający wswej wykładni definicje cierpienia i życia . Podkreślał znaczenie doświadczenia
 • Co to jest Strug Andrzej, właśc. Tadeusz Gałecki Słownik Współzałożyciel idwukrotny prezes ZZLP (1924-35). Debiutował jako krytyk rozprawą Stefan Żeromski (1902), był autorem studiów oS. Wyspiańskim, W. Berencie iW. Orkanie drukowanych
 • Co to jest Shakespeare William Szekspir Czym jest angielskiego:, genialny artysta, który swym wszechstronnym talentem wytyczył kierunki rozwoju nowoż. dramatu. Jest pewne, iż urodził się wmiasteczku Stratford-on-Avon, tam zmarł
 • Co to jest Literatury Style Co oznacza ostylu decyduje język. Wyróżniamy s. indywidualne: autora (na przykład s. Żeromskiego), utworu lit. (na przykład s. Pana Tadeusza); s. typowe: gatunku lit. (na przykład sielanki
 • Co to jest Symultanizm Tłumaczenie pierwszy L. Pomirowski wrecenzji powieści T. Kudlińskiego Wygnańcy Ewy (1932), który jako zwolennik nowego stylu potwierdził go realizacjami powieści: Rumieńce wolności (1937
 • Co to jest Symbol Przykłady rozłamany element zmetalu, zwypalonej gliny albo drewniany (na przykład pierścień, tabliczka, kości do gry); symbol rozpoznawczy dla osób, które łączyła umowa, przymierze, biznes
 • Co to jest Paul Jean Sartre Definicja dramaturg, współtwórca egzystencjalizmu, laureat Nagrody Nobla (1964), której nie odebrał. Był w pierwszej kolejności filozofem, uważał, iż fenomenologia jest jedyną sposobem
 • Co to jest Lucjan Szenwald Encyklopedia ekipy lit. Kwadryga (1926-33). Debiutował wierszem Przybierający księżyc (1925) wmiesięczniku Skamander . Scena przy strumieniu (1936) to mistrzowsko napisany poemat liryczno
 • Co to jest Sade Donatien Alphonse François Jak działa skandalista obyczajowy. Arystokrata, ścigany za nieustanną obrazę moralności zwolennik rewolucji, lecz przeciwnik terroru, znaczącą część życia spędził wwięzieniach, gdzie napisał
 • Co to jest Synkretyzm Czy jest zazwyczaj niespójnych poglądów filoz., społ., rel. wjedną albo spójną ( eklektyzm) całość; 2) wsztuce: zdarzenie nierozłącznego występowania przedmiotów tańca, słowa, muzyki
 • Co to jest Michaił Szołochow Pojęcie uczestnik wojny domowej, korespondent wojenny wczasie II wojny, laureat Nagrody Nobla (1965). Twórczość Sz. stanowi kontynuację epiki klasycznego realizmu ubiegłego wieku
 • Co to jest Suprematyzm Wyjaśnienie poprzez K. Malewicza w1915 wmanifeście przy okazji wystawy sztuki ros. futurystów, w trakcie której Malewicz wystawił Czarny kwadrat na białym tle - pierwsze dzieło s. Kluczowym
 • Co to jest Józef Jan Szczepański Opis tłumacz. Prezes zdelegalizowanego wstanie wojennym Związku Literatów Polskich (1981-83), prezes honorowy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członek Zarządu PEN Clubu; laureat
 • Co to jest Pierre Georges Seurat Informacje Wspólnie zP. Signakiem stworzył neoimpresjonizm, stosował irozwinął technikę pointylistyczną ( dywizjonizm) pracując jednocześnie nad teorią koloru. Problemy światła, jakie
 • Co to jest Europejskiej Kultury Stowarzyszenie Znaczenie pozarządowa organizacja międzynarodowa utworzona wWenecji (1950) łącząca artystów wszystkich dziedzin edukacji, literatury isztuki celem zamiany myśli idorobku
 • Co to jest Herbert Spencer Co znaczy isocjolog, przedstawiciel organicyzmu i ewolucjonizmu; rozważał mechanizm przechodzenia od jednorodności do różnorodności jako prawo wszelkiego rozwoju organicznego. Próba syntezy
 • Co to jest Euzebiusz Słowacki Krzyżówka pisarz, dramatopisarz, tłumacz; tata Juliusza; prof. wymowy, literaturze, lit. ijęz. pol. wLiceum Krzemienieckim (1806-11), prof. lit. na Uniwersytecie Wileńskim (1811-14
 • Co to jest Song Co to jest regularnie ocharakterze plebejskim ( ballada podwórkowa), omuzyce zbliżonej charakterem do jazzu. S. wprowadzony do teatru poprzez B. Brechta zawierał ostrą krytykę socjalną
 • Co to jest Louis Robert Stevenson Słownik podróżnik, znawca Polinezji, przeciwnik kolonializmu z angielskiego: Wtwórczości preferował romantyczną niezwykłość, egzotykę, fantazję isensację. Jego powieści mają dość
 • Co to jest Stroiński Zdzisław, pseud. Marek Chmura Czym jest dziennikarz; wczasie wojny student polonistyki iprawa tajnego Uniwersytetu Warszawskiego, żołnierz AK, aresztowany w1943 w trakcie składania wieńca pod pomnikiem M. Kopernika
 • Co to jest Artystyczne Szkoły Co oznacza akademie sztuk, na przykład najstarsza we Włoszech, zał. w1577 r. Akademia Świętego Łukasza; franc. col Nationale Suprieure des Beaux-Arts, zał. wParyżu wkońcu XVIII w.; 2
 • Co to jest Stereotyp Tłumaczenie wyrażenie negatywnej oceny wytworów imyśli człowieka, rzeczy, idei, sytuacji wsposób uproszczony, utarty, zbanalizowany. S. jako składnik języka aktualny jest wkulturze popularnej
 • Co to jest Bernard Sychta Przykłady leksykograf, kapłan. Karierę lit. zaczął jako gimnazjalista wejherowski. Autor Szopki kaszubskiej wtrzech aktach (1925) napisanej wierszem pol. ikaszubskim (tej postawie pozostał
 • Co to jest Artur Sandauer Definicja prof. polonistyki na UW. Debiutował studium Theokritos, artysta sielanki (1935), w dalszym ciągu kolejno między innymi prace krytycznoliterackie: Poeci trzech pokoleń (1953
 • Co to jest Surrealizm Encyklopedia zapoczątkowany wlatach 20. XX w. na początku obejmował lit., potem również sztuki plastyczne ifilm. Zakładał wyzwolenie artysty zkonwencji sztuki, pełną swobodę wyrażania
 • Co to jest Andrzej Stasiuk Jak działa pierwszej kolejności jako autor Białego kruka (1994), aczkolwiek zwrócił na siebie uwagę już nieco wcześniejszym zbiorem opowiadań Mury Hebronu (wyd. 1992, przedtem istniał wtzw
 • Co to jest Friedrich Karl Schinkel Czy jest zczołowych architektów 1. poł. XIX w., jeden znajwybitniejszych artystów stylu historycznego wEuropie Wsch. Stworzył między innymi styl arkadowy (Rundbogenstil) - niem. wersję
 • Co to jest Świadomości Strumień Pojęcie zastosowany po raz pierwszy poprzez franc. propagatora symbolizmu E. Dujardina wopowiadaniu Wawrzyny już ścięto (1888), wywarł on wpływ na twórczość J. Joycea, który nadał mu
 • Co to jest Alfred Sisley Wyjaśnienie impresjonista. Malował w pierwszej kolejności pejzaże zwielkim wyczuciem konstrukcji kompozycji obrazu. Na jego twórczość wpływ mieli barbizończycy i XVIII-wieczni pejzażyści
 • Co to jest Satyra Opis przedstawiony w krzywym zwierciadle , wformie ustnej albo pisanej; utwór lit., którego celem jest ośmieszenie albo napiętnowanie imienne osób (ich wad iprzywar, októrych
 • Co to jest Janusz Styczeń Informacje Debiutował w1960 r. na łamach miesięcznika Odra jako prozaik. Jego twórczość to w pierwszej kolejności literatura, którą wydał wtomach Kontury (1966), Lustro - sofista (1969
 • Co to jest Fryderyk Skarbek Znaczenie komediopisarz, dziennikarz, historyk, ekonomista, działacz społ. ikulturalny Towarzystwa Przyjaciół Nauk wWarszawie, współredaktor Pamiętnika Warszawskiego (1815-22). Wlit
 • Co to jest Safona Co znaczy miłości, obdarzona niezwykłym talentem, inteligencją iwdziękiem, reprezentująca nurt liryki eolskiej. Ur. na wyspie Lesbos na Morzu Egejskim, córka Kleis iSkamandronymosa
 • Co to jest Stoicyzm Krzyżówka zapoczątkowana wIV w. przed naszą erą poprzez Zenona zKition, który w nawiązaniu do cyników za jedyne dobro uważał cnotę rozumianą jako życie właściwe zzasadami rozumu
 • Co to jest Symfonia Co to jest muzycznych form orkiestrowych; zbudowana zgodnie zzasadami cyklu sonatowego. Rozwinęła się zwłoskiej s. operowej (wł. uwertury). Stała się samodzielnym utworem instrumentalnym
 • Co to jest Sensualizm Słownik źródłem ludzkiej wiedzy - fundamentem wszelkiego realnego poznania są wrażenia zmysłowe, co wyłożył wswym dziele Traktat owrażeniach (1754) franc. filozof E. Bonnot de Condillac
 • Co to jest Juliusz Słowacki Czym jest kształcony wKrzemienieckim Gimnazjum iUniwersytecie Wileńskim; wmłodzieńczych utworach, bliskich wpływom W. Szekspira i G. Byrona, podejmuje tematykę orientalną (na przykład Arab
 • Co to jest STS, Studencki Teatr Satyryków Co oznacza III 1975 r. Teatr studencki zaangażowany, polit., związany zprzemianami w Październikowej Polsce. Do artystów STS-u należeli między innymi A. Osiecka (Okularnicy), A. Jarecki
 • Co to jest Dialogowa Sytuacja Tłumaczenie wutworze dramatycznym, wepice osadzona wnarracji, pozwala osobom na wymianę kwestii, na prowadzenie dyskusji. Specjalny rodzaj s.d. występuje w monodramie, gdy mówi tylko jedna
 • Co to jest Sofokles Przykłady sztuk (90 tragedii i30 dramatów satyrowych), zktórych zachowało się 7 tragedii: Ajas, Antygona, Władca Edyp, Trachinki, Elektra, Filoktet, Edyp wKolonie i spory fragment dramatu
 • Co to jest Wilhelm August Schlegel Definicja tłumacz, językoznawca, współtwórca idei romantyzmu sformułowanej wdziele Kurs literatury dramatycznej (1830). Opoezji romantycznej pisał: umie najrozmaitsze wyrazić uczucia: od
 • Co to jest Synekdocha Encyklopedia na zastosowaniu wyrazu szczegółowego zamiast ogólnego, nazwy całości na oznaczenie części, l. pojedynczej zamiast mnogiej, rodzaju zamiast gatunku, materiału wmiejsce wykonanego
 • Co to jest Wole Soyinka Jak działa się językiem z angielskiego:, aktor, reżyser idyrektor artystyczny narodowych teatrów swego państwie, pierwszy afrykański laureat Nagrody Nobla (1986). Twórczość lit. S. jest
 • Co to jest Leopold Staff Czy jest Debiutował tomem literaturze będącym próbą przezwyciężenia modernistycznego dekadentyzmu Sny opotędze (1901). Twórczość poetycka wciągu lat uległa modyfikacjom zachowując
 • Co to jest Szekspiryzm Pojęcie Szekspira. Fascynacja sz. ujawniła się wlit. europ. okresu preromantyzmu, azwł. romantyzmu, inspirując artystów dramatu do wykorzystywania na różne metody założeń teatru
 • Co to jest Sagan Françoise, właśc. F. Quoirez Wyjaśnienie powieści psychol. isztuk teatralnych, objawienie literackie lat 50. we Francji. Pierwsza głośna powieść Witaj smutku (1954), zawierająca dobrze zarysowane konflikty uczuciowe
 • Co to jest Jose Saramago Opis Nagrody Nobla (1998), autor powieści hist. umiejętnie złączający fantazję zhistorią, zdystansem iswobodą traktujący treści rel. Światową sławę zdobył powieścią Baltazar iBlimunda
 • Co to jest Składnia Informacje jest ustalana wsłownikach jęz. pol. (W. Doroszewskiego iM. Szymczaka) jako funkcja wyrazu wzdaniu; układ zdania, jego budowa, nieprawidłowe jest łączenie czasowników oróżnej
 • Co to jest David Jerome Salinger Znaczenie wydaniu powieści Buszujący wzbożu (1951), wktórej zawarł protest współczesnej młodzieży amer. przeciwko wszechwładzy pieniądza itechniki, została ona uznana za głos pokolenia
 • Co to jest Stryjkowski Julian, właśc. J. Stark Co znaczy powieścią oruchu komunistycznym we Włoszech Bieg do Fragala (1951), następne powieści to między innymi Głosy wciemności (1956), Czarna róża (1962), Austeria (1966), epicka
 • Co to jest Józef Szymanowski Krzyżówka uczestnik obiadów czwartkowych, zaprzyjaźniony zFamilią Czartoryskich, domownik Puław, członek TPN. Wiersze publikował wklasycystycznych Zabawach Przyjemnych iPożytecznych . Autor
 • Co to jest Krytyczny Szkic Co to jest artykułu krytyczno-lit., wktórym został wyodrębniony iostro zarysowany pewien konkretny temat, wyróżniony wtytule, na przykład Onarodzinach europejskiego dramatu iteatru (sz.k
 • Co to jest Sygietyński Antoni, pseud. Gosławiec Słownik muzyczny, prozaik, znakomity teoretyk pol. naturalizmu; tata Tadeusza, artysty Zespołu Pieśni iTańca Mazowsze . Poglądy estetyczne S. wyrastały zinspiracji filozofa franc. H
 • Co to jest Jean Sibelius Czym jest przedstawiciel fińskiej muzyki narod.; tworzył wstylu neoromantycznym, wykorzystując przedmioty folkloru i lit. narod., między innymi eposu Kalewala, w pierwszej kolejności
 • Co to jest Friedrich Schiller Co oznacza Rozpoczął pisać pod wpływem lektur Goethego, Szekspira iRousseau. Autor Zbójców (1781) iinnych sztuk, między innymi Sprzysiężenie Fieska wGenui (1783), Intryga imiłość, utworów
 • Co to jest Kazimierz Maciej Sarbiewski Tłumaczenie pol. iłac., teoretyk literaturze, jezuita; erudycję humanistyczną osiągnął dzięki nauki wkolegium wPułtusku, pracy dydaktycznej wkolegium jezuickim wPłocku, pracy nauk
 • Co to jest Narracyjna Sytuacja Przykłady określające relacja narratora do zdarzeń ibohaterów. Stopień jawności s.n. bywa zróżnicowany, od niezauważalnej w powieści realistycznej (na przykład Lalka B. Prusa znarracją w3
 • Co to jest Scenariusz Definicja utwór lit. przystosowany do potrzeb imożliwości sztuki filmowej, teatralnej, egzemplarz sztuki teatralnej; także adaptacja lit. tekstu niedramatycznego na potrzeby teatru, filmu
 • Co to jest Andrzej Sosnowski Encyklopedia Literatury na Świecie . Wielokrotnie nagradzany za własną twórczość. W1992 r. dostał nagrodę im. K. Iłłakowiczówny iNagrodę Młodych miesięcznika poezja za tomik Życie na Korei. Za
 • Co to jest Kul Plastyczna Scena Jak działa Katolickim Uniwersytecie Lubelskim teatr autorski L. Mądzika; jedna znajoryginalniejszych scen teatru autorskiego. Teatr wpełni plastyczny, podporządkowany nie tekstowi, ale
 • Co to jest Bruno Schulz Czy jest rysownik, grafik, który całe życie: dzieciństwo, młodość ipracę (nauczyciel rysunku wgimnazjum) związał zDrohobyczem; zginął zastrzelony wgetcie. Autor dwu cenionych wPolsce
 • Co to jest Wyrazów Szyk Pojęcie albo zdań pojedynczych wzdaniu złożonym, oparta na zasadach zgodnych ze składnią, stylistyką. Rozróżniamy: sz. naturalny (kształtowany dość swobodnie, na przykład wwypowiedzi
 • Co to jest Semantyka Wyjaśnienie się badaniem związków zachodzących pomiędzy wyrażeniami języka aprzedmiotami zjawisk, do których się odnoszą. S. wtakim znaczeniu zajmuje się językoznawstwo wstosunku do jęz
 • Co to jest Spitteler Carl, pseud. C. Felix Tandem Opis jęz. niem., laureat Nagrody Nobla (1919). Na jego twórczości zaważyła filozofia F.W. Nietzschego i A. Schopenhauera. Do opisywania współczesnych mu problemów posługiwał się
 • Co to jest Semiotyka Informacje obejmująca semantykę, syntotykę (zajmuje się badaniem formułowania iprzekształcania struktur znakowych), pragmatykę (badającą relację pomiędzy znakiem ajego użytkownikiem). S
 • Co to jest Synonim Znaczenie ujęte jest wdwu albo więcej brzmieniach wyrazowych (synonim homonimów); wyróżniamy: s. semantyczny, znaczeniowy, na przykład zamieć, zadymka, zawieja; opłata, honorarium, pensja
 • Co to jest Karol Szymanowski Co znaczy Początkowo tworzy pod wpływem twórców zgrupy Młodej Polski , wzorując się na F. Chopinie. Potem ulega wpływom muzyki neoromantycznej (Wariacje fortepianowe, Sonata fortepianowa
 • Co to jest Stylistyka Krzyżówka językoznawstwa opisowego dział edukacji ojęzyku zajmujący się opisem funkcji środków jęz. (fonetycznych, fleksyjnych, słowotwórczych, składniowych, leksykalnych), typologią
 • Co to jest Mikołaj Szarzyński Sęp Co to jest renesansu iwczesnego baroku, reprezentant nurtu metafizycznego. Autor poetyckich przekładów bibl. psalmów Dawida, pieśni, epitafiów, epigramatów, cyklu erotyków ifraszek, między
 • Co to jest Seferis Jorgos, właśc. J. Seferiadis Słownik literaturze filoz.-intelektualnej, tłumacz, dyplomata, reportażysta, laureat Nagrody Nobla (1963). Debiutował zbiorkiem literaturze Zwrot (1931), wktórym wyraźne są wpływy
 • Co to jest Igor Strawiński Czym jest wRosji tworzył muzykę do baletów S. Diagilewa (Ognisty ptak, Pietruszka iŚwięto wiosny), symfonie Symfonia Es i Scherzo fantastique. Od 1910 r. przebywał wSzwajcarii, w dalszym
 • Co to jest Irena Sławińska Co oznacza znakomity teatrolog; naukowo związana zuniwersytetami Stefana Batorego wWilnie, Mikołaja Kopernika wToruniu (1945-49), Katolickim Uniwersytetem Lubelskim (od 1950) i
 • Co to jest Socrealizm Tłumaczenie kierunek obowiązujący (od 1934) wsztuce ilit. ZSRR, podporządkowujący każdą twórczość artystyczną propagandzie partii komunistycznej, tak zwany zapotrzebowanie na lit
 • Co to jest Anatol Stern Przykłady ifilmowy, scenarzysta, tłumacz; współtwórca pol. futuryzmu (brał udział wskandalizujących wystąpieniach publicznych), współautor iredaktor jednodniówek imanifestów futurystycznych
 • Co to jest Richard Strauss Definicja związany zorkiestrami wWeimarze, Monachium, Berlinie. Na twórczość S. miała wpływ muzyka neoromantyczna reprezentowana w szczególności poprzez F. Liszta, H. Berlioza i R. Wagnera
 • Co to jest Słonimski Antoni, pseud. Pro-rok Encyklopedia isatyryk. Pierwsze wiersze irecenzje teatralne zamieszczał wpismach Sowizdrzał (1913-19) i Pro arte et studio (1917-19). Współtwórca ekipy poetyckiej Skamander, współzałożyciel
 • Co to jest Sofiści Jak działa nauczycieli iwychowawców, działający wV-IV w. przed naszą erą na terenie Grecji; przygotowywali młodzież do życia publicznego, nauczając retoryki, polityki, literatury, filozofii
 • Co to jest Dymitr Szostakowicz Czy jest Wykształcił własny styl, nie ulegając panującemu wZSRR socrealizmowi. Tworzył raczej utwory orkiestrowe: tradycyjne symfonie (Październikowa, Pierwszomajowa, Leningradzka) i
 • Co to jest Sonet Pojęcie stroficzna, złożona z14 wersów. Wklasycznej odmianie ukształtowany wXIII-XIV w. we Włoszech (Dante, Petrarka), dzieli się na 2 strofy czterowersowe (kwartyny) opowtarzających się
 • Co to jest Literacki Salon Wyjaśnienie twórców, krytyków imecenasów kultury; odegrał sporą rolę we franc. życiu lit. XVII iXVIII w. jako ośrodek zamiany myśli ikształtowania recenzji. WPolsce zaistniał jako zdarzenie
 • Co to jest Schelling Friedrich Wilhelm Joseph von Opis zgłównych przedstawicieli filoz. romantyzmu, artysta poetyckiego mechanizmu filoz. przyrody. Podkreślał tożsamość ducha iświata, sztukę traktował jako miejsce objawienia boskości
 • Co to jest Słownictwo Informacje wyrazów wchodzących wskład określonego języka, zasób wyrazów; wyrazy iterminy dotyczące jakiejś specjalności; wyróżniamy s. abstrakcyjne, konkretne, emocjonalne, gwarowe
 • Co to jest Sekstyna Znaczenie wersowa, oukładzie rymów ababcc; wliryce europ. znana już wśredniowieczu, stosowali ją wliryce pol. między innymi J. Kochanowski, I. Krasicki, J. Słowacki. Wpoezji współcz. strofa
 • Co to jest Bashevis Isaac Singer Co znaczy k. Radzymina. Wyemigrował zPolski do USA w1935. Debiutował powieścią Szatan wGoraju (1935), w dalszym ciągu ogłosił powieści Grzeszny Mesjasz, Rodzina Muszkatów (1950
 • Co to jest Peter Franz Schubert Krzyżówka przedstawiciel europ. muzyki romantycznej. Mieszkał wWiedniu. Tworzył w pierwszej kolejności pieśni do słów znanych pisarzy. Pieśni S. charakteryzuje wybitna symbioza muzyki
 • Co to jest Odrzuconych Salon Co to jest impresjonistów. W1863 r. wParyżu jury nie przyjęło na wystawę Akademii, zwaną Salonem, prac kilku twórców z racji na niekonwencjonalne tematy itechniki malarskie. Malarze ci
 • Co to jest Architektura Secesyjna Słownik wiecznego historyzmu iwiktoriańskiej pompatyczności stylu. Domy zaczęto projektować w pojedynkę ifunkcjonalnie. Zespolono architekturę zmalarstwem, rzeźbą, rzemiosłem artystycznym
 • Co to jest Sztuki Dla Sztuka Czym jest estetyczne wsztuce XIX w.; jego postulatywny ipolemiczny charakter daje mu cechy programu artystycznego: uznanie wartości estetycznej za naczelną wartość sztuki i respektowanie
 • Co to jest Styl Co oznacza świadomie dobranych poprzez autora tekstu pisanego albo mówionego. Wg kryterium funkcjonalności rozróżniamy s.: indywidualny albo typowy, zwięzły albo rozwlekły, kancelaryjny albo
 • Co to jest Alina Szapocznikow Tłumaczenie razem zmatką wgettach iw obozach koncentracyjnych. Po studiach wPradze przebywała wParyżu, skąd w1951 wróciła do Polski. Próbowała włączyć się wnurt ówczesnej sztuki, aposzukując
 • Co to jest Shintô Przykłady Japonii ukształtowana najpierw V w. pod wpływem idei konfucjonizmu ielementów taoizmu. Nazwą s.(droga bogów japońskich) zaczęto posługiwać się wVI w. przeciwstawiając się coraz
 • Co to jest Sienkiewicz Henryk, pseud. Litwos Definicja laureat Nagrody Nobla (1905). Dziennikarz Przeglądu Tygodniowego , współwłaściciel dwutygodnika Niwa (1874- 78), redaktor dziennika wyraz (1882-87), korespondent Gazety Polskiej
 • Co to jest Baruch Spinoza Encyklopedia gł. dzieło Etyka pisane od 1661, opublikowane po jego zgonu, jest wyłożeniem doktryny zbawienia człowieka poprzez poznanie Boga. Dwie pierwsze księgi traktują oBogu io naturze
 • Co to jest Jerzy Szaniawski Jak działa słuchowisk radiowych, całe życie związany zrodowym Zegrzynkiem nad Narwią pod Pułtuskiem. Debiutował komedią Murzyn (1917). W najwyższym stopniu znane komedie: Papierowy kochanek
 • Co to jest Seneka Młodszy zw. Seneka Filozof, Lucius Annaeus Seneca Czy jest przedstawiciel stoicyzmu, wychowawca, apóźniej doradca Nerona, posądzony oudział wspisku izmuszony do samobójstwa. Autor między innymi 12 ksiąg dialogów filoz.-moralnych
 • Co to jest Spójnik Pojęcie której funkcja bazuje na łączeniu samodzielnych wyrazów wzdaniu wstosunku współrzędnym (na przykład Zosia iKasia chodzą do biblioteki) albo wzdaniu złożonym wstosunku współrzędnym
 • Co to jest Sentymentalizm Wyjaśnienie okolicy klasycyzmu i rokoka) europ. zjawisk lit. XVIII w., wtym pol. stanisławowskiego oświecenia; wylansowany dzięki tytułowi powieści L. Sternea Podróż sentymentalna. J.J
 • Co to jest Claude Simon Opis ztwórców tak zwany nowej powieści, laureat Nagrody Nobla (1985). Eksperyment lit., zktórym się identyfikował, nie był dla niego celem samym wsobie, ale środkiem do ustalenia
 • Co to jest Jaroslav Seifert Informacje oryginalnego kierunku zwanego poetyzmem, publicysta, dziennikarz itłumacz, laureat Nagrody Nobla (1984). We wczesnej młodości identyfikował się zruchem komunistycznym, stąd jego
 • Co to jest Językowe Środki Stylistyczne Znaczenie konkretnego lirycznego utworu lit. Pośród nich wyróżniamy: fonetyczne, na przykład instrumentacja głoskowa (eufonia), onomatopeja, rym, rytm; morfologiczne, na przykład
 • Co to jest Władysław Skoczylas Co znaczy Artysta Stowarzyszenia Polskich Twórców Grafików Ryt (1925). Zajmował się raczej drzeworytem; grafiki wydawał raczej wcyklach, tak zwany tekach: Teka zbójnicka (1920), Stara
 • Co to jest Kazimierz Serocki Krzyżówka zprzedstawicieli muzycznej Ekipy 49, współtwórca festiwalu Warszawska Jesień (1956). Wtwórczości początkowo interesował się muzyką dodekafoniczną ifolklorem. Na wzór Bartoka
 • Co to jest Nathalie Sarraute Co to jest przedstawicielka eksperymentalnego nurtu tak zwany nowej powieści. Od innych pisarzy tego nurtu odróżnia ją psychologizm, łączy zaś przekonanie, iż wobec zdobyczy edukacji
 • Co to jest Nelly Sachs Słownik dramatów, laureatka Nagrody Nobla (1962). Z racji na żyd. pochodzenie od 1940 r. pozostawała wSzwecji. Początkowo poświęciła się przekładom utworów lit. szwedz. na jęz. niem
 • Co to jest Sarmatyzm Czym jest Rzeczypospolitej Obojga Narodów od końca XVI do połowy XVIII w.; charakterystyczna wXVII w. jako odrębny nurt lit. ikultury barokowej, kreującej tak zwany mit sarmacki, wiążący
 • Co to jest Józef Simmler Co oznacza obrazy odznaczały się łudzącym podobieństwem iwnikliwą charakterystyką portretowanych osób, nastrojem i dbałością oszczegóły (na przykład portret ojca, żony, Portret córeczki
 • Co to jest Janusz Sławiński Tłumaczenie metodolog, badacz pol. lit. współcz., pracownik nauk. UW (do 1968) iPolskiej Akademii Nauk; autor wielu monografii polonistycznych, między innymi Koncepcja języka poetyckiego
 • Co to jest Aleksandr Sołżenicyn Przykłady przymusowych obozów pracy, zesłaniec, w1974 deportowany zkraju, do którego wrócił po 20 latach, laureat Nagrody Nobla (1970). Kluczowym tematem jego twórczości jest opis
 • Co to jest Stendhal, właśc. Henri Beyle Definicja napoleońskich, dyplomata, mistrz analizy psychologicznej. Jego ojczyzną zwyboru były Włochy. Pierwszą pozycją mającą pewne znaczenie wjego dorobku twórczym było studium psychol
 • Co to jest Literatury Socjologia Encyklopedia literatury isocjologii, bada związki lit. zrzeczywistością społ., wktórej ona powstaje, reprezentuje pokolenie, środowisko, jego styl wypowiedzi, publiczność lit. ze wszystkimi
 • Co to jest Stanisławowska Strofa Jak działa wersowej, mająca następujące rozmiary sylabiczne: 10 (5+5)a, 8b, 10 (5+5)a, 8b. Na przykład W tej świątyni niezmiennie mają / Pokój zprzyjaźnią przymierze, / Twarz, serce, usta tu
 • Co to jest Strofa Czy jest stanowi powtarzający się kilkuwersowy układ rytmiczny, samodzielny wstosunku do podstawowej zasady kształtującej wiersz (na przykład sylabicznej, tonicznej i tym podobne); budowa

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Strofa co znaczy strofa stanisławowska krzyżówka socjologia literatury co to jest Stendhal, właśc. Henri Beyle słownik Sołżenicyn Aleksandr czym jest Sławiński. co to znaczy.

Słownik Serializm, technika serialna co znaczy secesja krzyżówka sacrum co to pisownia.