Pisownia język polski | słownik na E

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Epigraf Co znaczy średniowieczu napis umieszczany na grobowcu, pomniku, budowli. W późniejszych czasach krótki wiersz, fragment utworu lit., myśl umieszczana poprzez autora najpierw dzieła, na
 • Co to jest Ekspozycja Krzyżówka problemu (wprowadzenie w akcję), postaci, środowiska, konfliktu w dziele lit., teatralnym albo filmowym, na przykład pierwsza wypowiedź Antenora w Odprawie posłów greckich J
 • Co to jest Exodus Co to jest ostatnia pieśń chóru w antycznej tragedii, realizowana na zakończenie poprzez chór opuszczający miejsce przedstawienia (orchestrę
 • Co to jest Epos Słownik wierszowany (zw. in. epopeją), opiewający legendarne albo bohaterskie gesty bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla narodu; fundamentalny gatunek epiki aż do narodzin powieści
 • Co to jest Emaus Czym jest dialogu, którego temat nawiązywał do bibl. rozmowy Chrystusa z wędrowcami zmierzającymi z Jerozolimy do Emaus. Odpowiednio z dominującym w tej epoce światopoglądem alegoryczna
 • Co to jest Estetyka Co oznacza zajmująca się badaniem wartości artystycznych, ich oceną, ustalająca kryteria wartościowania dzieł sztuki; 2) ogólna teoria sztuki badająca pod względem treściowym i formalnym
 • Co to jest Język Ezopowy Tłumaczenie wypowiedzi w taki sposób, by jej treści zostały czytelnikowi zasugerowane w sposób utajony, pośredni, co można interpretować wieloznacznie; również na uzupełnianiu znaczeń
 • Co to jest Eurypides Przykłady sofistów, którego sztuki stały się obiektem rozważań etycznych i socjalnych; artysta tragedii psychol.; jako pierwszy uczynił ludzki charakter tematem studiów. Unowocześnił dramat
 • Co to jest Eudajmonizm Definicja głoszący, iż osiągnięcie szczęścia jest najwyższym dobrem i ostatecznym celem człowieka. Zwolennicy e. inaczej rozumieli jednak szczęście, dla epikurejczyków ( epikureizm) były to
 • Co to jest Egzystencjalizm Encyklopedia analizujący ludzką egzystencję, rozumianą jako bytowanie każdego konkretnego człowieka. Myśl e. sięga Sokratesa, Platona, obecna jest w filoz.-teol. refleksji św. Augustyna i B
 • Co to jest Elegia Jak działa literaturze gr., wiersz pisany strofą dwuwersową, realizowany przy wtórze fletu; artystami byli Archiloch, Solon, Simonides z Keos (VII-VI w. przed naszą erą), w liryce rzym
 • Co to jest Esperanto Czy jest najpopularniejszy pośród sztucznie utworzonych jęz. międzynarod.; artystą jest Polak L. Zamenhof (1859-1917, pseudonim dr Esperanto, tzn. mający nadzieję
 • Co to jest Enklityka Pojęcie samodzielnego akcentu, przeważnie jednosylabowe formy zaimków, przyimków, partykuły i spójniki; łączy się w jedną całość akcentową ze słowem, po którym następuje tak zwany zastój
 • Co to jest Eksklamacja Wyjaśnienie wtrącone w tok wypowiedzi, wyrażające emocjonalne zaangażowanie mówiącego. E. może mieć postać elipsy, apostrofy, pytania retorycznego, na przykład J. Słowackiego Beniowski: I
 • Co to jest Ekumenizm Opis chrześcijaństwie, którego celem jest propagowanie porozumienia i współpracy pomiędzy Kościołami, dążącymi do przywrócenia ich pierwotnej jedności. Początkiem zorganizowanych
 • Co to jest Elogium Informacje pochwalny ku czci osoby zmarłej, umieszczany na portrecie przodka, pomniku, nagrobku, również mowa pochwalna; w literaturze barokowej utwór poetycki zawierający wyszukane koncepty
 • Co to jest Film Eksperymentalny Znaczenie nurtu kina poszukiwania twórców zainteresowanych nowymi sposobami, którzy dostrzegli w kamerze filmowej narzędzie dostarczające innych możliwości wyrazu. Eksperymenty prowadzi
 • Co to jest Umberto Eco Co znaczy i dziennikarz. Współzałożyciel lit. Ekipy 63, skupiającej awangardę lat 60. Światową sławę przyniosły mu prace z teorii semiotyki Dzieło otwarte (1962) i Pejzaż semiotyczny (1968
 • Co to jest Siergiej Eisenstein Krzyżówka teatralny, teoretyk i pedagog, klasyk światowego kina. Początkowo eksperymentator teatralny, autor awangardowych inscenizacji (Słuchaj Moskwo, 1923), od 1925 reżyser filmowy. Do
 • Co to jest Errata Co to jest błędy drukarskie; lista poprawek, sprostowań, omyłek dołączony do książki w formie luźnej kartki
 • Co to jest Eldorado Słownik pokłady złota, poszukiwana poprzez liczne wyprawy z Europy organizowane do Ameryki Płd. Najprawdopodobniej start opowieściom dał obyczaj indiańskiego plemienia Czibczów, którego
 • Co to jest Epifora Czym jest na powtórzeniu tego samego słowa albo zwrotu na końcu występujących po sobie wersów, zdań albo strof w układzie paralelnym ( paralelizm), na przykład Hymn do Nirwany K. Przerwy
 • Co to jest Literaturze W Egzystencjalizm Co oznacza filozofią XIX i XX w.: S. Kierkegaarda, M. Heideggera, K. Jaspersa, G. Marcela, J.P. Sartrea i L. Szestowa, stanowi w lit. podstawę refleksji nad pytaniem fundamentalnym - kim
 • Co to jest Etymologia Tłumaczenie jego pierwotnego znaczenia i formy; także dział edukacji zajmujący się badaniem pochodzenia i pierwotnego znaczenia wyrazów opierając się na ich budowy morfologicznej. Pomocne
 • Co to jest Sztuka Efemeryczna Przykłady sztuce współcz., zakładająca nietrwałość i krótki czas trwania zdarzenia. Pierwszym jej nurtem był happening. Pośrodku l. 60. i 70. rozwijała się wielokierunkowo ulegając wielu
 • Co to jest Environment Definicja termin określający technikę artystyczną aranżującą przestrzeń w taki sposób, iż widz wchodząc w nią jest poddawany ze wszystkich stron oddziaływaniu bodźców wizualnych i może
 • Co to jest Egotyzm Encyklopedia do podporządkowania wszelkich zainteresowań własnej osobie, nadwrażliwość, subiektywizm, emocjonalizm w odczuwaniu świata, ludzi i siebie; postawa typowa w sentymentalizmie i
 • Co to jest Erazm z Rotterdamu, łac. Erasmus Desiderius, właśc. Gerhard Gerhards Jak działa teolog, znawca i popularyzator kultury antycznej, znakomity humanista renesansowy. Tworzył w jęz. z łaciny, wykładał filologię klasyczną na uniwersytecie w Leuven, w trakcie
 • Co to jest Etyka Czy jest zestaw zasad i norm ocen moralnych charakteryzujących daną społeczność albo określony mechanizm etyczny (na przykład e. katolicka), ustala obowiązujące w danej epoce, w danym
 • Co to jest Eklezjastes Pojęcie mędrzec; E. nazywa się Koheleta, który w księdze ST podejmuje rozważania nad sensem życia (marność nad marnościami i wszystko marność; z łaciny vanitas, vanitatum et omnia vanitas
 • Co to jest Empora Wyjaśnienie umieszczona wewnątrz budowli, kościoła, pałacu, wydzielona dla ekipy osób (na przykład w ogromnej sali balowej dla muzyków, chóru; w kościołach na przykład dla chóru, zakonników
 • Co to jest Epitalamium Opis realizowana na cześć nowożeńców; potem wszelakie utwory panegiryczne ( panegiryk) tworzone z okoliczności ślubu. Gatunek ten uprawiali w antyku między innymi Safona, Teokryt
 • Co to jest Eufonia Informacje teoretyczną wiedzą o harmonijnym doborze dźwięków mowy, na przykład harmonijny dobór dźwięków w wierszu K. Przerwy Tetmajera Na Anioł Pański, K. Wierzyńskiego Kurhany, daje sukces
 • Co to jest Epikur Znaczenie Atenach prowadził swoją szkołę, założoną w pobliżu gaju Akademosa. E. był wyznawcą atomistycznej teorii Demokryta, głoszącej, iż cały świat złożona jest z atomów; twierdził, iż
 • Co to jest Rudolf Eucken Co znaczy uniwersytetów w Bazylei i Jenie, laureat lit. Nagrody Nobla (1908). Artysta koncepcji nazwanej etycznym aktywizmem, gdzie przeciwstawiał się zarówno pozytywizmowi, jak i teorii
 • Co to jest Epanadiploza Krzyżówka na powtórzeniu tego samego wyrazu albo zwrotu najpierw i końcu zdania albo wypowiedzenia, na przykład Towarzystwo uwielbiało wspólne podróże, a wszyscy mówili o nich wspaniałe
 • Co to jest Literacka Historyczno Epoka Co to jest odpowiednio z chronologią zjawisk hist.-lit., na przykład antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, międzywojnie, wojna i okupacja
 • Co to jest Elipsa Słownik niepełna gramatycznie, lecz zamknięta znaczeniowo, regularnie przybierając formę równoważnika zdania sprzyja zwięzłości i skrótowości myśli; wypowiedź, gdzie w celach
 • Co to jest Estreicherowie Czym jest uczonych przybyły do Polski w 2. poł. XVIII w. Dominik Franciszek (1750-1809) - rysownik, wykładał rysunek w szkole Nowodworskiego; Alojzy Rafał (1786-1852) - botanik, dyr. ogrodu
 • Co to jest Alexandre Gustave Eiffel Co oznacza konstruktor i przedsiębiorca. Założył w l. 70. XIX w. przedsiębiorstwo realizujące najśmielsze konstrukcje żelazne i przedsięwzięcia techniczne przełomu wieków: śluza Kanału
 • Co to jest Encyklopedia Tłumaczenie dzieło przygotowane poprzez ludzi różnych specjalności, zawierające krótkie wiadomości albo dłuższe artykuły, a nawet rozprawy z określonej dziedziny wiedzy albo działalności
 • Co to jest Ekspresjonizm Przykłady początku XX w. będący reakcją wobec naturalizmu impresjonistów, wyrażający potrzebę ujawniania uczuć; nawiązywał do nowoczesnego romantyzmu. Jest postawą wyrażającą aprobatę dla
 • Co to jest Erynie Definicja gniewu, Tyzyfone - zemsty, Megera - nienawiści. W obawie i dla obłaskawienia ich nazywane także Eumenidami (gr. eumenides - życzliwe), w mit. rzym. zwane Furiami. E. wyobrażano
 • Co to jest Epikureizm Encyklopedia artystą był żyjący w starożytnej Grecji Epikur. Zainteresowania przedstawicieli e. dotyczyły etyki, szczególnie istoty życia szczęśliwego, dlatego artysta idei wskazywał na
 • Co to jest Epicedium Jak działa wyrażające smutek po zgonu bliskiego; w lit. antycznej miał zachowany model kompozycyjny: pochwała zmarłego we wstępie (laudatio), opłakiwanie (comploratio) i pocieszenie
 • Co to jest Filmowy Ekspresjonizm Czy jest zwł. w kinematografii niem. w latach 1919-24, wywodzący się z estetyki i filozofii ekspresjonizmu; charakteryzował się oryginalną poetyką, ekspresyjnie użytym światłem
 • Co to jest Eden Pojęcie człowieka ( Adama i Ewy), gdzie rosło drzewo żywota i informacje dobrego i złego (Gen 2,8-14). Wg teol. E. był miejscem, gdzie dusze sprawiedliwych oczekiwały Sądu Ostatecznego
 • Co to jest Eurytmia Wyjaśnienie ład, harmonia; harmonijny układ rytmu w wierszu (regularnie kojarzony z rytmem), sztuka kształtowania wypowiedzi charakteryzującej się wewnętrznym ładem
 • Co to jest Emblemat Opis gatunek rozwijający się w XVI-XVII w., kiedy to jako osobna tematyka sztuki uformowała się emblematyka; potem etapowo zanikający. Na formę e. składały się: 1) inskrypcja, napis
 • Co to jest Eklektyzm Informacje tez z różnych kierunków i mechanizmów (zobacz także synkretyzm); w sztukach plastycznych łączenie przedmiotów treściowych albo formalnych zapożyczonych z różnych epok i od różnych
 • Co to jest Erotyzm Znaczenie występować jako temat albo motyw na przykład w poezji, w filmie, w sztuce, podobnie jak w życiu będąc jednym z przejawów człowieczeństwa. W lit. występuje od najdawniejszych
 • Co to jest Narodowa Epopeja Co znaczy epos, utwór zwykle wierszowany o sporych rozmiarach, z wszechwiedzącym narratorem, pisany stylem wysokim; od wieków określano e.n. najdostojniejszym gatunkiem lit. potwierdzającym
 • Co to jest Elektra, Ifigenia i Orestes Krzyżówka Klitajmestry. E. po zgonu ojca ukryła małego O. na dworze króla Strofiosa, a po latach, gdy powrócił, pomogła mu pomścić zgon ojca. I. miała być złożona na błagalnym ołtarzu
 • Co to jest Ewolucjonizm Co to jest teorii Ch. Darwina w biologii i nawiązujących do darwinizmu mechanizmów filoz., analizujących mechanizmy rozwojowe zachodzące w społeczeństwie, historii i kulturze. Syntezą
 • Co to jest Epifania Słownik ludzi w różnych celach i okolicznościach, by pomagać albo karać, przynosić polecenia, ratować w walce. W eposach Homera występowali pod wieloma postaciami. W liturgii chrześc
 • Co to jest El Greco, właśc. Dominikos Theotokopulos Czym jest gr. Młodość spędził na Krecie, gdzie praktykował malując ikony. W dalszym ciągu przebywał w Wenecji i w Rzymie; najprawdopodobniej był uczniem Tycjana. W 1575 r. przeniósł się do
 • Co to jest Stearns Thomas Eliot Co oznacza autor dramatów, eseista i krytyk lit., jeden z głównych nowatorów literaturze XX w., laureat Nagrody Nobla (1948). Stworzył poezję intelektualną, poświęconą raczej złożonym
 • Co to jest Homo Ecce Tłumaczenie ubiczowanego Chrystusa, którego żołnierze ubrali w purpurowy płaszcz i koronę cierniową, by szydzić z Niego przed zgromadzonym tłumem Żydów. Słowa Piłata z Pontu o Chrystusie
 • Co to jest Ezop Przykłady półlegendarny frygijski niewolnik, sługa Ksanthosa z Samos. Pierwszym wydawcą pisanych prozą bajek E. był Demetrios z Faleronu (V-IV w. przed naszą erą); na jęz. z łaciny przeł
 • Co to jest Epigonizm Definicja naśladowanie szablonowych postaw artystycznych, konwencji, stylu w wypadku, gdy zostały one zanegowane poprzez inne kierunki albo epoki. Epigon - naśladowca utalentowanych
 • Co to jest Empireum Encyklopedia starożytnej i średniowiecznej kosmologii; sfera ognia i światła, miejsce uważane za źródło czystej myśli i szczytnych idei. W lit. e. pojawiło się w Boskiej Komedii A. Dantego
 • Co to jest Empiryzm Jak działa upowszechniony w XVIII w., wg którego zasadniczym środkiem poznania jest doświadczenie. Jego prekursorem był w XVII w. F. Bacon, który w procesie poznania odrzucał to wszystko
 • Co to jest Epistolografia Czy jest napisane w formie listów; również normatywne podręczniki pisania listów zawierające wzory komponowania, stylizowania tej formy wypowiedzi w zależności od typu adresata, na
 • Co to jest Epinikion Pojęcie zwycięzcy, mający charakter pieśni wykonywanej w trakcie uczty albo w świątyni; w starożytności metodą tą posługiwali się Simonides z Keos i Pindar. W Polsce nawiązywali do niej
 • Co to jest Epika Wyjaśnienie obejmujący utwory prozatorskie i wierszowane, gdzie świat przedstawiony ma charakter fabularny ( fabuła); podmiot lit. występuje jako narrator, z którego opowieści wyłaniają się
 • Co to jest Van Jan Eyck Opis największy artysta wczesnego odrodzenia płn. Europy; wybrane dzieła, na przykład miniatury w Godzinkach mediolańsko-turyńskich, poliptyk Ołtarz Baranka Mistycznego (w kościele w
 • Co to jest Eschatologia Informacje traktujących o zgonu, losach pośmiertnych człowieka, końcu świata; eschatologiczne rozumienie teraźniejszości nie paraliżuje ziemskiej aktywności człowieka. E. jest uniwersalnym
 • Co to jest Eufemizm Znaczenie stosowany w celu złagodzenia, omówienia albo także zastąpienia obraźliwie czy dosadnie sformułowanej treści semantycznej sformułowaniem bardziej oględnym, łagodnym, dyplomatycznym
 • Co to jest Esej Co znaczy przeważnie pisany prozą, poświęcony dowolnemu problemowi, zjawisku albo postaci; e. łączy przedmioty różnych gat. lit., eksponuje osobisty, emocjonalny relacja do tematu, polega
 • Co to jest Ekranizacja Krzyżówka przeniesienie na ekran filmowy (albo telewizyjny) utworu lit., odmiana wiernej adaptacji
 • Co to jest Ewangelia Co to jest księgą Ewangelii. W NT termin ten stosowany zawsze na oznaczenie zwiastowania zbawienia dokonanego poprzez Boga, Jezusa Chrystusa. NT nawiązał do słów proroka Izajasza (Iz 40,9
 • Co to jest Epifraza Słownik na dodaniu do z pozoru skończonej myśli albo zdania następnego członu, w ten sposób osiągnięty zostaje znaczeniowy kontrast, uwydatniony sedno utworu, na przykład O nietrwałej
 • Co to jest Max Ernst Czym jest rzeźbiarz i pisarz, przedstawiciel i jeden z artystów surrealizmu. Z wykształcenia filozof i psycholog, od wczesnej młodości pasjonował się rysunkiem i malarstwem. Po I wojnie
 • Co to jest Elitis Odiseas, właśc. O. Alepudelis Co oznacza Nobla (1979). W młodości długo przebywał we Francji, gdzie zaprzyjaźnił się z ogromnymi malarzami i pisarzami (Picasso, Chagall, Eluard, Tzara). Przedstawiciel pokolenia buntu
 • Co to jest Epilog Tłumaczenie dramatycznego albo epickiego, poświęcona dalszym losom bohaterów (na przykład Niemcy L. Kruczkowskiego); rodzaj przesłania do czytelników, informującego o zamyśle i przeżyciach
 • Co to jest Waldo Ralph Emerson Przykłady życia duchowego w Nowej Anglii, lider ruchu transcendentalnego głoszącego intuicyjno-mistyczny sposób docierania do prawdy, przekraczającej dziedzinę doświadczenia zmysłowego. E
 • Co to jest Epitet Definicja przeważnie przymiotnik, na przykład ciemna noc (e. przymiotnikowy), imiesłów, na przykład wschodzące słońce (e. imiesłowowy) albo inny rzeczownik przyłączony poprzez apozycje, na
 • Co to jest Literaturze W Egzotyzm Encyklopedia samo zdarzenie obecne jest w lit. od dawna (prymitywizm, orientalizm, indianizm); ustalenie przedmiotów nadzwyczajnych z punktu widzenia europ. w dziedzinie zjawisk przyrody
 • Co to jest Etos Jak działa charakter, zwyczaj, kryteria, ideały, zespół wartości; relacja do innych ludzi, styl życia. Ustala ogólną orientację danej kultury, przyjętą hierarchię wartości wynikającą z
 • Co to jest Epitafium Czy jest płycie nagrobnej; 2) utwór żałobny o zwięzłej treści, utrwalający pamięć o zmarłym; 3) utwór satyr. w formie napisu nagrobkowego na cześć żyjącej osoby. E. uformowany został w
 • Co to jest Ekslibris Pojęcie elementami grafiki i wkomponowanym nazwiskiem albo inicjałem właściciela; symbol własności książki umieszczony na wewnętrznej stronie okładek. Pierwszy znany e. w formie
 • Co to jest Epeisodion Wyjaśnienie przedstawienia wypełniana dialogami albo monologiem aktorów, odpowiednik dzisiejszego aktu. Poszczególne e., których mogło być najwyżej pięć, oddzielane były od siebie pieśniami
 • Co to jest Exemplum Opis fabuła ma ilustrować umoralniającą argumentację; dostarcza należytych wzorów, budujących albo nagannych; żywotny w szczególności w średniowieczu w praktyce kaznodziejskiej, w lit
 • Co to jest Empire Informacje klasycyzmu, rozwijająca się w momencie panowania Napoleona I (1804-15) zw. stylem cesarstwa. E. trwał do lat 30. XIX w., wywarł mocny wpływ na sztukę w całej Europie, szczególnie
 • Co to jest Edyp Znaczenie Jokasty, sprawca tragedii rodziny i państwa. Poznawszy przepowiednię wyroczni, Lajos nakazał tuż po urodzeniu syna przebić mu stopy i porzucić w górach na pożarcie zwierzętom. E
 • Co to jest Ekspresja Co znaczy przeżyć, uczuć; wyrazistość na przykład gestykulacji, ekspresywny - wyrazisty czyn; 2) w dziele sztuki - umiejętność sugestywnego wyrażania przeżyć, stanów emocjonalnych dzięki
 • Co to jest Erystyka Krzyżówka już w starożytnej Grecji, na przykład dzięki dialogom Platona, w XIX w. filozofii A. Schopenhauera, w XX w. T. Kotarbińskiego O sposobach prowadzenia sporów); e. to sztuka
 • Co to jest Epigram Epigramat Co to jest poetycki, czasem o charakterze satyr.; wywodzi się ze starożytnej Grecji, znany od VI w. przed naszą erą E. pisane w Rzymie, między innymi poprzez Marcjalisa (I w. n.e.), wywarły
 • Co to jest Erotyk Słownik regularnie w formie wyznania albo skargi ukochanego. Pośrodku wieków wykształciły się liczne konwencje gat.; największe znaczenie w kształtowaniu e. miała liryka trubadurów
 • Co to jest Egzegeza Czym jest klasyczna sposób odczytywania tekstów przez krytykę tekstualną, lit., hist.; ma wykorzystanie w biblistyce przy powstawaniu interpretacji i komentarzy tekstów Biblii
 • Co to jest Petersburg Sankt Ermitaż Co oznacza Mieści się w kilku XVIII-wiecznych pałacach (pośród których jest także Pałac Zimowy będący do rewolucji 1917 r. rezydencją carów). Galeria Ermitażu prezentuje rozległą panoramę
 • Co to jest Literaturze W Ekspresjonizm Tłumaczenie XIX i pocz. XX w., powst. w Niemczech pod wpływem filozofii H. Bergsona i F. Nietzschego, jako program sformułowany w 1910. Rzeczywistość wedle ekspresjonistów ma wymiar
 • Co to jest Edytorstwo Przykłady przygotowaniem do druku i wydaniem tekstu. Dbałość o właściwy poziom merytoryczny, artystyczny, graficzny, typograficzny wydawanego dzieła. Do zakresu czynności edytora należą
 • Co to jest Etiuda Definicja doskonalenie się w technice artystycznej. E. muzyczna - krótki utwór na instrument solo przydzielony dla celów szkolnych (e. szkolna) albo koncertowych (e. koncertowa). E. filmowa

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Etiuda co znaczy edytorstwo krzyżówka ekspresjonizm w literaturze co to jest Ermitaż, Sankt Petersburg słownik egzegeza czym jest erotyk co oznacza epigramat,. co to znaczy.

Słownik Epigraf co znaczy ekspozycja krzyżówka exodus co to jest epos słownik pisownia.