Pisownia język polski | słownik na A

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Otto Axer Co to jest Studiował w krakowskiej ASP i w Paryżu. A. należał do scenografów, którzy doświadczenia nowoczesnego malarstwa potrafili znakomicie zaadaptować do potrzeb scenografii. W latach 30
 • Co to jest Asyndeton Definicja część nie połączone spójnikami; służy kondensacji wypowiedzi, użytkowany przy wyliczeniach, na przykład Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem (Cezar; z łaciny Veni, vidi, vici
 • Co to jest Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa Co znaczy awangardy lit., autor powieści Kobieta z wydm (1962), dramatów, między innymi Ja jestem duchem (1958), Przyjaciele (1967), i scenariuszy filmowych. W jego twórczości widoczne są
 • Co to jest Akrostych Słownik pierwsze litery albo cząstki wyrazów rozpoczynających wersy odczytywane pionowo w określonej kolejności tworzą pewien napis nadbudowany nad ciągłym tekstem, uchwytny tylko
 • Co to jest Anegdota Znaczenie wyrazistą pointą, żartobliwe, satyryczne, refleksyjne, przedstawiające epizod z życia znanej postaci współcz. albo hist.; gat. prozy narracyjnej, żyjący w tradycji pisanej i
 • Co to jest Literackiego Utworu Analiza Czym jest analizy chemicznej. W nauce o lit. a. - rozłożenie, podział, opis struktury i funkcji poszczególnych przedmiotów na pewne jednorodne przedmioty konkretnego utworu lit.: słowa
 • Co to jest Teos Z Anakreont Co oznacza miłości. Pisał elegie, pieśni liryczne (biesiadne i miłosne) i złośliwe w swej treści jamby. Jego odznaczające się różnorodnością form metrycznych i sporą melodyjnością utwory
 • Co to jest Filmowa Awangarda Krzyżówka w historii filmu, których cechami były: antyliterackość i antyteatralność; eksploracja środków filmowego wyrazu (na przykład filmowe eksperymenty); antytradycjonalizm i
 • Co to jest Apologetyka Najlepszy nurt piśmiennictwa rel.-filoz. uzasadniający podstawowe zasady chrześc.; obejmuje traktaty innowierców przekonujące o wyższości ich religii; powstała w II-III w. Zobacz apologia
 • Co to jest Absurd Przykłady lecz także i przypadek w oczywisty sposób nieprawdziwe; świadomy zabieg lit. pozwalający określić myśli autora i ideę utworu. Istotny obiekt konstrukcyjny groteski wiążącej się z
 • Co to jest Wydawniczy Adres Encyklopedia dane o miejscu, roku wydania i wydawcy dzieła, umieszczone zwykle na pierwszej stronie karty tytułowej, jeden z przedmiotów opisu bibliograficznego
 • Co to jest Omega I Alfa Jak działa alfabetu gr., w starożytności symbol pisarski, gdzie widziano tajemniczą całość i obraz doskonałości, stąd kreślono je w świątyniach. W znaczeniu frazeol. - koniec i start; w
 • Co to jest Artykulacja Czy jest narządów mowy; produkowanie i różnicowanie głosek z racji na sposób (typ układu narządów mowy, na przykład zwarcie, szczelinowość, nosowość) i miejsce (region największego
 • Co to jest Abraham Pojęcie patriarcha narodu izraelskiego. Bóg zawarł z nim przymierze, obiecując, iż będzie mu błogosławił w zamian za wierność i posłuszeństwo Jego nakazom i trwanie w doskonałości. Bóg
 • Co to jest Absolutyzm Wyjaśnienie iż wartości, na przykład dobro, piękno, prawda, mają charakter absolutny, tzn. niezmienny, niezależny ani od społeczeństwa, ani od jednostki; 2) wg Monteskiusza to ustalenie
 • Co to jest Iwo Andrić Opis laureat Nagrody Nobla (1961), uhonorowany tytułem dra h.c. UJ (1964). Debiutował tomem poetyckim Ex ponto (1918). Autor ogromnego, tworzonego poprzez całe życie cyklu
 • Co to jest Achilles Informacje Tetydy. Matka, chcąc zapewnić mu nieśmiertelność, zanurzyła go w wodach Styksu. Nieodporna na ciosy pozostała tylko zakryta jej ręką pięta A. Aby uchronić od zgonu na wojnie
 • Co to jest Ogrodowa Architektura Co to jest dekoracyjne i użytkowe założeń ogrodowych, między innymi budowle użytkowe (oranżerie, holendernie, kawiarnie), budynki mieszkalne (pawilony, altany), ciągi komunikacyjne (mosty
 • Co to jest Przymierza Arka Definicja pojednania Boga z człowiekiem. A.P. nakazał zbudować Izraelitom Bóg (Wj 25-28). Wykonana z drzewa akacjowego, pokrytego złotymi płytkami, wieko ozdabiały postacie złotych
 • Co to jest Atlant Co znaczy formie stojącej, klęczącej albo siedzącej postaci mężczyzny (atlant, gigant, teleman) albo kobiety (kariatyda, kanefora), wspierającej głową, rękami, koszem albo dźwigającej na
 • Co to jest Autotematyzm Słownik a. sztuki - sztuka w sztuce; sztuka o sobie samej. W romantyzmie i na przełomie XIX i XX w. zaistniały tendencje do skupiania się twórcy na samym sobie, nad ideą twórczości
 • Co to jest Anagram Znaczenie na tym, iż wyraz albo wyrażenie utworzono z innego słowa albo wyrażenia wskutek przestawienia liter albo sylab, na przykład Gdyni - nigdy; w literaturze A. Mickiewicz naśladował
 • Co to jest Antologia Czym jest wybór utworów (fragmentów) jednego albo różnych autorów, mogący dotyczyć konkretnego gatunku, epoki lit. albo tematu
 • Co to jest Animacja Co oznacza metoda polegająca na wykonywaniu serii zdjęć podklatkowych (rysunków, lalek, plam barwnych, sylwetek, elementów) w poszczególnych fazach kinetycznych, które po wyświetleniu
 • Co to jest Artur Krzyżówka cyklu legend o rycerzach Okrągłego Stołu; najprawdopodobniej postać autentycznego przywódcy Celtów z V albo VI w.; po części produkt fantazji autora Historiae Regum Britanniae
 • Co to jest Amorfizm Najlepszy stosowany w badaniach lit. w relacji do gatunków mieszanych, na przykład upowszechnionych w poetyce romantyzmu. A. w utworze lit. znaczy brak wyraźnie skrystalizowanej formy
 • Co to jest Literatura Autotematyczna Przykłady ustalenie tej lit. awangardowej (szczególnie nouveau roman), gdzie dominantą staje się warstwa refleksyjna, dotycząca celów i technik pisania, wprowadzone poprzez współcz
 • Co to jest Christian Hans Andersen Encyklopedia i dramaturg. Debiutował zbiorem opowiadań Młodzieńcze próby (1822), a jako dramaturg sztuką Miłość na Wieży Mikołaja (1829). Dla teatru napisał powyżej 30 utworów. Sławę
 • Co to jest Mater Alma Jak działa średniowieczu wyższym uczelniom, szczególnie uniwersytetom, znana także współcześnie odnosząc się do wyższych uczelni (na przykład Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Co to jest Akademizm Czy jest kręgu akademii sztuk pięknych, urzędowego mecenatu, oficjalnych salonów wystaw; 2) sztuka wyrastająca z akademickiej teorii sztuki i praktyki warsztatowej i wynikłych z nich
 • Co to jest Anonim Pojęcie jest znane albo z premedytacją utajone; dzieło nie podpisane bądź tekst o nie określonym autorstwie. Zdarzenie charakterystyczne dla kultury średniowiecznej, współcześnie jest
 • Co to jest Noego Arka Wyjaśnienie Noego dla ocalenia ludzkości przed katastrofą potopu; warunkiem wstąpienia do a. była wiara i ufność Bogu. W Księdze Rodzaju znajduje się precyzyjny opis konstrukcji a.N. (6, 14
 • Co to jest Platońska Akademia Opis poprzez Platona w gaju Akademosa niedaleko Aten; oprócz filozofii zajmowano się w niej między innymi matematyką i astronomią. W hist. szkoły odznacza się 3 okresy: początki
 • Co to jest Arkadia Informacje Grecji na Peloponezie zamieszkała poprzez ubogich pasterzy; w rzeczywistości kamienista kraina, porośnięta skąpą roślinnością, zamieszkała poprzez barbarzyńców wrogo nastawionych
 • Co to jest Annały Co to jest historiograficzna, podająca główne wydarzenia w porządku chronologicznym, regularnie bez dbałości o formę lit. Stosowano a. w krajach starożytnych, rozpowszechniły się w
 • Co to jest Fontes Ad Definicja renes. hasło powrotu do starożytnych korzeni wiedzy; pojmowanie antyku jako punktu odniesienia przy ocenie roli sztuki, edukacji, literatury, ludzkich postaw
 • Co to jest Amfibrach Co znaczy wierszowa złożona z trzech sylab: krótkiej, długiej i krótkiej; w zapisie graficznym [---]; a. aktualny jest na przykład w wierszu L. Staffa Deszcz jesienny, Cz. Miłosza Walc
 • Co to jest Akwarela Słownik rozpuszczalnym w wodzie (na przykład guma arabska), nieodporna na światło i niekryjąca; 2) wielobarwny albo jednobarwny obraz malowany farbami akwarelowymi albo tuszem (na
 • Co to jest Antyfraza Znaczenie których sedno jest odwróceniem dosłownego znaczenia; realizacja ironii; celem a. jest wyolbrzymienie i wyszydzenie zazwyczaj negatywnej cechy, na przykład Lecz jesteś błyskawiczny
 • Co to jest Wiesengrund Theodor Adorno Czym jest przedstawiciel tak zwany frankfurckiej szkoły filoz.-socjologicznej; socjolog, kompozytor, zwolennik i teoretyk tak zwany wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej, uczeń A. Berga
 • Co to jest Rakowska Akademia Co oznacza działająca w Rakowie, przygotowywała do praktycznego życia, uczyła tolerancji wyznaniowej. Program kształcenia obejmował podstawy nauk przyrodniczych: matematykę, geografię
 • Co to jest Argument Krzyżówka części utworu (na przykład aktu, rozdziału, etc.) umieszczany zazwyczaj najpierw dzieła fabularnego albo dramatu; tłumaczy ideową warstwę utworu; na przykład Jerozolima wyzwolona
 • Co to jest Muzyce W Aleatoryzm Najlepszy użytkowana w różnych technikach, polegająca na celowo nieprecyzyjnym określaniu obrazu dźwiękowego w partyturze, zakłada współdziałanie wykonawcy przy odtwarzaniu utworu
 • Co to jest Literackiego Dzieła Adresat Przykłady odbiorca, dla którego autor przeznaczył swe dzieło; jako a. wirtualny może być także partnerem podmiotu wypowiedzi lit., który w wypadku komunikacyjnej wykonywany jest w dziele
 • Co to jest Allonim Encyklopedia na zastosowaniu poprzez autora nazwiska innej, współcześnie żyjącej osoby (na przykład Z. Krasiński wydał swe utwory pod nazwiskiem piszącego przyjaciela i wydawcy K
 • Co to jest Amplifikacja Jak działa wzbogacanie motywu, połączone zwykle z jego hiperbolicznym przedstawieniem. W retoryce bazuje na wyszukanym wysławianiu się, w zapisie lit. charakteryzuje się stosowaniem wielu
 • Co to jest Alternatywny Czy jest pomiędzy dwiema opcjami. W kontekście sztuki: a. instytucje, a. działania, a. kultura. Ruch a. zaczął się w trakcie fali kontestacji nareszcie lat 60. Definicje dotyczą prób
 • Co to jest Vivendi Ars Pojęcie w średniowieczu wzorzec dobrego życia, na przykład władcy (Kroniki Galla Anonima), rycerza (Pieśń o Rolandzie), ascety (Legenda o św. Aleksym); związana z lit. parenetyczną
 • Co to jest Awers Wyjaśnienie wierzchnia, przednia strona przedmiotu, na przykład monety, medalu, ryciny, haftu, skrzydła ołtarzowego. Zobacz także rewers
 • Co to jest Arabeska Opis ornamentowy motyw roślinny złożony z kwiatów, pąków, owoców, liści rozwijających się pośród linii tworzących pnącza, pędy, gałązki; a. wywodzi się ze sztuki antycznej i
 • Co to jest Apologeci Informacje pisarze chrześc. żyjący w II i III w., którzy w swych utworach bronili religii przed oskarżeniami przeciwników
 • Co to jest Anafora Co to jest wyrazu albo zwrotu najpierw następnych wersów, zwrotek, zdań, akapitów, celem wyrazistego sygnalizowania istoty wypowiedzi (na przykład wiersz A. Morsztyna Niestatek). Zobacz
 • Co to jest Albertusy Definicja rybałtowskiego, spopularyzowane w XVII w., gdzie klecha Albertus prowadził zabarwiony satyrą dialog. Przedmioty groteski w sposobie przedstawiania ówczesnej rzeczywistości
 • Co to jest Sztuk Autonomia Co znaczy Reformy Teatru jedno z głównych założeń reformatorów ( E. Craiga, A. Appii) postulujących autonomiczność sztuki teatru (niezależność od dramaturgii i innych ograniczeń) i reżysera
 • Co to jest Afiks Słownik dzięki której tworzone są nowe wyrazy albo ich formy gramatyczne. Odznacza się a. słowotwórcze, na przykład dom, dom-ek, stawiać, przed-stawiać, i a. fleksyjne, na przykład kot-a
 • Co to jest Agnostycyzm Znaczenie niemożność poznania rzeczywistości pozazmysłowej; znaczy odrzucenie poznawalności bytów niematerialnych, rezygnację z metafizyki jako edukacji, zwłaszcza zaś uznanie rozumowego
 • Co to jest Antropologia Czym jest edukacja o człowieku; dzisiaj a. ustala się dyscyplinę, która obejmuje tradycyjnie etnografię i etnologię; historycznie terminem tym określano różne edukacji, na przykład w XIX w
 • Co to jest Atena Co oznacza z jego głowy w pełnym rynsztunku, z okrzykiem wojennym; uosobienie mądrości, patronka wojowników, wojny sprawiedliwej i strategii, opiekunka małżeństwa, domowych zajęć, herosów
 • Co to jest Czasownika Aspekt Krzyżówka czasownika, która wskazuje czynność trwającą w okresie teraźniejszym, realizowaną w przyszłym albo zaplanowaną w przyszłym. A. ustala dokonany (na przykład zaśpiewać, napisać
 • Co to jest Amulet Najlepszy ludziom ochronę zawieszane na szyi albo wkładane zmarłym do grobu. Na przykład w staroegipskiej Księdze umarłych zachowały się formuły, których recytacja nadawała a. moc tajemną
 • Co to jest Louis Aragon Przykłady eseista; zwolennik dadaizmu, współtwórca surrealizmu, którego istotę zaprezentował w debiutanckim tomie Ogień radości (1920), w powieści Paryski wieśniak (1926), esejach Fala snów
 • Co to jest Aforyzm Encyklopedia wyrażające prawdę o charakterze ogólnym. Na odbiorcę oddziałuje oryginalnością, a zarazem wyrazistością spostrzeżenia, błyskotliwym sformułowaniem, na przykład Błądzić jest rzeczą
 • Co to jest Hans Arp Jak działa pisarz franc. pochodzenia niem., członek Carte et Carr i Abstraction-Cration; w Szwajcarii zorganizował grupę Der Modern Bund. W 1911 poznał W. Kandinskyego, uczestniczył w
 • Co to jest Adaptacja Czy jest na potrzeby teatru albo filmu tekstu niedramatycznego, na przykład powieści; a. filmowa: rodzaj przekładu tekstu lit. (jednotworzywowego) na wielotworzywowe dzieło filmowe
 • Co to jest art brut, sztuka surowa Pojęcie wykorzystuje materiały naturalne, na przykład liście, kawałki drewna, piasek zmieszany z farbą, etc
 • Co to jest Antiqua Ars Wyjaśnienie XIV w. jako synonim ars nova; wyznacza moment w muzyce około 1160-1290, związany z działalnością szkoły Notre Dame; w a.a. nastąpił rozrost polifonii organowej, rytmiki i notacji
 • Co to jest Poezji W Anioł Opis człowieka. Archanioł Gabriel zwiastujący moc Bożą wziął z prawej dłoni rycerza Rolanda rękawicę i później wraz z aniołami Cherubinem i Michałem zanieśli duszę hrabiego do raju
 • Co to jest Erwin Axer Informacje pedagog, asystent L. Schillera. W koncepcji reżyserskiej przeciwstawiał się Schillerowskiemu teatrowi ogromnemu , kierując swą uwagę na psychol.-realistyczny teatr kameralny. W
 • Co to jest Autoironia Co to jest jest ukryta drwina z własnej osoby, myśli, twórczości. A. zestawiona z ironią bywa świadomym zabiegiem artystycznego wyrazu, na przykład Przedwiośnie S. Żeromskiego
 • Co to jest Akcent Definicja opierające na mocniejszym wymówieniu jednej z sylab w wyrazie albo jednego z wyrazów w wypowiedzeniu. We współczesnym jęz. pol. akcent jest dynamiczny, o zwiększonej sile głosu, i
 • Co to jest Apel Co znaczy odbiorcy wzywający do działania (na przykład liryka rewolucyjna) albo będący wyrazem uczuć łączących nadawcę i odbiorcę; adresatem a. może być jedna konkretna osoba (na przykład
 • Co to jest Aliteracja Słownik głosek w sąsiadujących ze sobą słowach tekstu poetyckiego. Jej celem jest dynamizacja nazywanej czynności albo intensywności emocjonalnej przeżyć podmiotu lirycznego
 • Co to jest Abstrakcja Znaczenie szczegółu do ogółu, od konkretu do uogólnień; jest wyrazem uniwersalizacji treści. A. w klasycznej estetyce znaczy produkt abstrahowania. Przyjęło się uważać za sztuki
 • Co to jest Poetica Ars Czym jest literaturze, o normach komponowania utworów, adresowana do artystów. Wywodzi się z antyku, gdzie poezję traktowano jako sztukę, której można się nauczyć poprzez poznanie
 • Co to jest Amandi Ars Co oznacza z dydaktyczno-żartobliwego poematu Owidiusza Ars amatoria zawierającego przestrogi, pouczenia, wskazówki, kanon sztuki zalotów, poradnik podzielony na 3 pieśni. O. przyjął postawę
 • Co to jest Asonans Krzyżówka rym nieprecyzyjny; bazuje na zgodności tylko samogłosek w sylabie; na przykład plama - trawa, luzem - strudze. Zobacz konsonans
 • Co to jest Alienacja Najlepszy filoz. pogląd określający mechanizm, gdzie pewne wytwory człowieka (na przykład produkty pracy, instytucje społ., ideały) stają się niezależne od niego, obce, a nawet wrogie
 • Co to jest Akapit Przykłady tekstu rozpoczynający się w pewnej odległości od lewego skraju (tak zwany wcięcie), w rękopisach, starodrukach regularnie ozdobiony inicjałem; start nowego ustępu w tekście w
 • Co to jest Apoftegmat Encyklopedia pouczająca przypowieść ( parabola), regularnie nawiązujące do przysłów; nazywany także facecją, anegdotą. Najstarszy zestaw a. pochodzi z I i II w. (Plutarch). Gatunek ten
 • Co to jest Moriendi Ars Jak działa nad śmiercią towarzysząca człowiekowi w wędrówce poprzez życie, rozwijana raczej poprzez Ojców Kościoła; w średniowieczu upowszechniły się praktyczne podręczniki dobrego umierania
 • Co to jest Krakowska Awangarda Czy jest skupionych wokół pisma Zwrotnica , które w dwóch krótkich seriach (1922-23 i 1926-27) wyd. w Krakowie T. Peiper. Wspólnie z nim do ekipy należeli: J. Przyboś, J. Brzękowski, J
 • Co to jest Aryman Pojęcie ciemności i zniszczenia; duch-niszczyciel, wódz demonów, odpowiednik chrześc. Szatana. Przeciwieństwem A. jest Ormuzd (Spenta Minju) - duch-stworzyciel, bóg dobra i światłości
 • Co to jest Augustynizm Wyjaśnienie się do św. Augustyna, głosząca przekonanie, iż Bóg jest powodem, ośrodkiem i celem wszystkiego; dzieje ludzkości są historią zmagań dwóch krajów: Bożego i ziemskiego; a. stał się
 • Co to jest Battista Leone Alberti Opis rysownik, teoretyk sztuki wczesnego renesansu, humanista i uczony zajmujący się prawem, filozofią, poezją, muzyką; najsilniej związany z Florencją. W traktatach O malarstwie, O
 • Co to jest Afiksacja Informacje tworzenie wyrazów pochodnych poprzez dodawanie afiksów (formantów) do wyrazów fundamentalnych. Zobacz rodzina wyrazów
 • Co to jest Alba Co to jest liryki średniowiecznej. Poranny okrzyk strażnika alba w Prowansji X w. stał się elementem pieśni rycerskiej w ówczesnej i nieco późniejszej Europie. W najwyższym stopniu popularne
 • Co to jest Tradycje Antyczne Definicja antyku gr.-rzym., fundament aktywności twórczej w obrębie basenu Morza Śródziemnego. A.t. w europ. średniowieczu znana była wyłącznie dzięki tłumaczeniom, komentarzom i
 • Co to jest Autentyzm Co znaczy Rosji zbudził potrzebę służebności sztuki wobec życia; w Niemczech nazwany nową rzeczywistością ; w Polsce na fali popularności a. powstała ekipa lit. Przedmieście (1933-37
 • Co to jest Style Architektury Słownik sztuki służy porządkowaniu i klasyfikacji zjawisk łącząc dzieła charakteryzujące się podobnymi cechami, odznaczające się wspólnymi jakościami stylist. Styl w architekturze znaczy
 • Co to jest Aramejski Znaczenie semickich stosowany od 300 r. przed naszą erą do 600 r. n.e., wyparty poprzez jęz. arabskie; gł. odmianami a. są 1) wsch.aram. (babiloński, mandejski, syryjski, talmandyczny
 • Co to jest Artykuł Czym jest tematy polit., socjol., nauk. i kult., gdzie autor podporządkuje sedno postawionej we wstępie tezie (albo tezom); a. nie narzuca reguł, nie ma ściśle ustalonych wskaźników gatunku
 • Co to jest Św Aleksy Co oznacza święty we wsch. chrześcijaństwie. Legenda o nim powstała najprawdopodobniej w V-VI w. w Syrii. Wg tak zwany rzymskiej wersji legendy A. pochodził z arystokratycznego rzymskiego
 • Co to jest Arcydzieło Krzyżówka plastyczne, muzyczne, teatralne, filmowe, uznane poprzez odbiorców różnych pokoleń, światopoglądów i upodobań; a. spełnia po mistrzowsku określone zadania artyzmu, oryginalności
 • Co to jest Antropocentryzm Najlepszy człowieka w centrum Wszechświata, wedle której jednostka stanowi ośrodek i cel; odznacza się a. aksjologiczny: jednostka jest wartością bezwzględną, stanowi pkt. wyjścia
 • Co to jest Anapest Przykłady mającej postać sylabiczno-iloczasową stopa stosowana w pieśniach marszowych, a później przeważnie w tragedii gr. w pieśniach chóru albo w partiach lirycznych; 2) w wierszu
 • Co to jest Almanach Encyklopedia wydawana raz w roku i zawierająca artykuły z określonej dziedziny edukacji, sztuki i tym podobne; 2) antologia utworów pisarzy powiązanych na przykład przynależnością do
 • Co to jest Dowcip Abstrakcyjny Jak działa niedorzecznie kojarzonych, wbrew wszelkim logicznym zależnościom, określany odmiennie jako czysty nonsens albo pure nonsense (z angielskiego:); typowy dla surrealizmu, w lit. pol
 • Co to jest Anakreontyk Czy jest pochwałę radości życia i niezależności od dóbr materialnych, charakteryzujący się żartobliwym dystansem wobec zdarzeń poważnych, konwencjonalną grą miłosną, powtarzalnością
 • Co to jest Muzyka Absolutna Pojęcie oznaczenie muzyki wolnej od treści narracyjnych, poetyckich, odnosi się w zasadzie tylko do muzyki instrumentalnej bez sugestii treściowych i bez programu ideowego czy nawet bez
 • Co to jest Arras Wyjaśnienie werdiura, tkanina ścienna, wyrabiane techniką gobelinową; nazwa pochodzi od miasta w płn. Francji, słynnego w XIV i XV w. z manufaktur; a. przedstawiały sceny mit. i bibl. A
 • Co to jest Szkoła Antiocheńska Opis Syrii około 200 r., kładąca nacisk na literalną interpretację Biblii i pełne człowieczeństwo Chrystusa w opozycji do aleksandryjskiej szkoły. Działała od IV do VI w
 • Co to jest Amadisy Informacje cykle opowiadań o rycerskich przygodach. Na ukształtowanie nazwy tego typu utworów wpłynęło imię tytułowego bohatera romansów franc.-hiszp. z XIV w. Amadisa de Gaule
 • Co to jest Apostołowie Co to jest byli między innymi Mojżesz, Eliasz, Ezechiel; w NT termin nabrał nowego sensu - a. są wybrańcami, którzy wspomagają Jezusa w głoszeniu Ewangelii (M 3,14) i kontynuują pracę
 • Co to jest Antyfona Definicja gregoriańskiego; modlitwa (między innymi psalm) recytowana albo śpiewana na przemian poprzez chór i przewodnika albo poprzez dwa chóry; popularna od II w., do liturgii wprowadzona
 • Co to jest Aleatoryzm Co znaczy poprzez P. Bouleza na ustalenie współcz. konstrukcji dzieła muzycznego opartej na zakładanej i zalecanej poprzez kompozytora przypadkowości wykonawczej, na przykład w dziedzinie
 • Co to jest Anadiploza Słownik na rozpoczynaniu nowego zdania, członu albo wersu jednym z ostatnich wyrazów zdania poprzedniego (na przykład w wierszu E. Lipskiej Szyby). Zobacz konkatenacja
 • Co to jest Augustyn św., Aureliusz A. Znaczenie wczesnochrześc., biskup Hippony, artysta filoz. religii, syntezy chrześcijaństwa z platonizmem; w Homiliach, Kraju Bożym, w Dialogach filozoficznych i Wyznaniach prezentuje wizję
 • Co to jest Eleuzis Z Ajschylos Czym jest tragików grec. (późniejsi Sofokles i Eurypides), artysta klasycznej tragedii, reformator teatru, uczestnik walk Greków z Persami pod Maratonem, Salaminą i Platejami. Wielokrotnie
 • Co to jest Aranżacja Co oznacza koncertowej albo studyjnej, które jest różna od podstawowej wersji. W a. stosuje się redukcję, częściowe powiększanie utworu albo (jako odmianę) transkrypcję - opracowanie na inny
 • Co to jest Apostrofa Krzyżówka uosobionych pojęć albo rzeczy; a. nadaje wypowiedzi patos, na przykład Czego chcesz od nas, Panie... J. Kochanowskiego, Oda do młodości A. Mickiewicza. Szczególnym przypadkiem a
 • Co to jest Motywy Akwatyczne Najlepszy z żywiołem wodnym (jeziora, źródełka, rzeki, morze), szczególnie używane w XIX-wiecznej literaturze pod wpływem romantycznego uznania niezależności fenomenów natury od człowieka
 • Co to jest Amfiteatr Przykłady koła albo elipsy usytuowana pierwotnie wśród wzgórz, potem wokół areny, schodowo wznoszone miejsca dla widzów. W starożytnej Grecji i Rzymie budowano a. jako miejsce widowisk (na
 • Co to jest Angel Miguel Asturias Encyklopedia Nagrody Nobla (1967). Przedstawiciel realizmu magicznego, którego twórczość wyrosła na gruncie kultury prekolumbijskiej. Mitologia i folklor Majów łączy się i przeplata z
 • Co to jest Angelico Fra, Fra Giovanni da Fiesole, właśc. Guido di Pietro Jak działa renesansu, przedstawiciel szkoły florenckiej, dominikanin. Przydomek Angelico (anielski) dostał po zgonu. W klasztorze San Marco we Florencji znajduje się przewarzająca część jego
 • Co to jest Cechy Postaw Awangardowych Czy jest awangardowych można dostrzec charakterystyczne postawy awangardy jako zjawiska społ.-artystycznego, występujące w różnej konfiguracji i nasileniu: nowatorstwo - wyprzedzanie
 • Co to jest Aukcja Pojęcie gdzie nabywcą staje się osoba ofiarująca najwyższą cenę. Obiektem a. bywają wyroby nietypowe, na przykład dzieła sztuki, książki, stare druki. Dość regularnie cel takiego
 • Co to jest Sztuka Abstrakcyjna Wyjaśnienie sztuka świadomie eliminująca formy znane z rzeczywistości (nie naśladująca jej ani także nie odwołująca się do żadnych symboli) na rzecz oddziaływania na odbiorcę przez grę linii
 • Co to jest Apoteoza Opis utwór lit. albo obraz, gdzie postacie ludzkie zostają zaopatrzone w boskie cechy dla gloryfikacji; uroczysta końcowa scena w dramacie, gdzie zbierają się wszystkie postacie
 • Co to jest Autobiografia Informacje swoje życie, światopogląd. Relacyjny charakter a. skupia się na wewn. przeżyciach, odczuciach, refleksjach autora nad koncepcjami nauk., artystycznymi, rel. albo filoz., a fakty
 • Co to jest Asylabizm Co to jest zróżnicowana liczba sylab w wersach; występuje raczej w formach nienumerycznych, na przykład wierszach wolnych, tonicznych. Zobacz mechanizm wersyfikacji
 • Co to jest Akcja Definicja w utworze epickim, dramatycznym i filmowym, powiązanych następstwem chronologicznym i więzią przyczynowo-skutkową. Ważnym składnikiem a. są działania postaci powiązane z jakimś
 • Co to jest Archetyp Co znaczy Junga a. są pradawnymi obrazami symbolicznymi, które należą do dziedzictwa ludzkości i funkcjonują w nieświadomości zbiorowej. Wyrażają się w mitach, legendach, regularnie z
 • Co to jest Ateneum Słownik Warszawie (1876-1901), wzorowany na franc. Revue des Deux Mondes , zał. poprzez W. Spasowicza i A. Pawińskiego; redaktorami pisma byli między innymi P. Chmielowski i I
 • Co to jest Ewa I Adam Znaczenie pierwsi ludzie, rodzice rodu ludzkiego. Wg Biblii (Rdz 1,1 - 2,4) Bóg stworzył z mułu na swe podobieństwo - mężczyznę Adama i tchnął w niego życie. By nie czuł się samotny, wyjął
 • Co to jest Gall Anonim Czym jest Polski, spisanej w jęz. z łaciny Idealnie wykształcony benedyktyn, erudyta sięgający do wzorów klasycznych, do tradycji starożytnej i judeochrześc.; najprawdopodobniej pochodził z
 • Co to jest Akompaniament Co oznacza niekiedy także wokalna utworu, podporządkowana partii głównej, solowej albo zespołowej. A. monofoniczny rozpowszechniony był już w starożytności; w średniowieczu występował w
 • Co to jest Ruchu Akademia Krzyżówka gestu i ruchu zał. w 1973, w warszawskim środowisku studenckim poprzez W. Krukowskiego. Początkowo powstawały akcje opierające na wpisywaniu się twórców w codzienność miejską i
 • Co to jest Zamojska Akademia Najlepszy poprzez kanclerza J. Zamoyskiego, miała kształcić światłych obywateli państwa. Do jej organizacji przyczynił się Sz. Szymonowic; pierwszym rektorem był M. Stefanowicz, a
 • Co to jest Ludovico Ariosto Przykłady komentator dzieł Dantego, znawca Petrarki i antyku. Próby poetyckie zaczął od naśladowania liryków z łaciny i sonetów Petrarki. Fascynację teatrem ujawnił jako autor komedii na
 • Co to jest Michelangelo Antonioni Encyklopedia filmowy, początkowo dokumentalista, jeden z głównych artystów nowoczesnej kinematografii i kina autorskiego, przedstawiciel tak zwany Nowej Fali w kinematografii światowej
 • Co to jest Nova Ars Jak działa momencie tym nastąpił postęp rytmiki, podstaw notacji mensuralnej, sprecyzowanie pojęć konsonansu i dysonansu, określenie nowych zasad harmonicznych; również postęp świeckiej
 • Co to jest Apart Czy jest demaskatorskiej funkcji przydzielona dla publiczności; odkrywa zamiary, gesty albo faktyczny charakter postaci (na przykład wypowiedź Podstoliny i Klary o Papkinie w Zemście A
 • Co to jest Pierre Abelard Pojęcie filozof; odrzucał wiarę w autorytety na rzecz rozumu, rozważał zagadnienia etyki i dogmatyki. Interesująca jest jego korespondencja zarówno o kwestiach teol., jak i własnej
 • Co to jest Antonin Artaud Wyjaśnienie teoretyk teatru; artysta koncepcji teatru okrucieństwa, w młodości związany z surrealistami; odwoływał się do sztuki rytuału, magii i podświadomości, czerpał inspiracje z kultury
 • Co to jest Architektura Opis organizowania przestrzeni w formach mających na celu zaspokojenie potrzeb materialnych i duchowych człowieka; dotyczy kształtowania budynku, jego otoczenia, układów przestrzennych
 • Co to jest Alokucja Informacje przemowa o charakterze uroczystym; zwrot rozpoczynający przemowę
 • Co to jest Awangarda Co to jest działań artystycznych, które wyprzedzają własną epokę; tendencje nowatorskie i eksperymentalne wyróżniające się sprzeciwem wobec istniejących konwencji i porządków, działania
 • Co to jest Językowe Atlasy Definicja prezentują geografię języka, zróżnicowanie zjawisk gramat. i leksykalnych na danym obszarze. Pierwszym pol. a. gwarowym był Atlas j. polskiego Podkarpacia (M. Małecki, K. Nitsch
 • Co to jest Anamorfoza Co znaczy w zniekształconej perspektywie, która ma dezorientować obserwatora, pozwalając na rozpoznanie przedmiotu dopiero po odkryciu właściwego punktu widzenia, zazwyczaj znacząco
 • Co to jest Aria Słownik wykonywanego przy akompaniamencie instrumentów albo a cappella; rozpisana w partyturze jako niezależna część opery, oratorium, kantaty, mszy; także jako samodzielny utwór o
 • Co to jest Asnyk Adam, krypt. El...y, pseud. Jan Stożek Znaczenie społecznik, podróżnik, uczestnik stworzenia styczniowego, pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce. A. po mistrzowsku godził w literaturze pozytywistyczną myśl społ. z tradycją
 • Co to jest Aojdowie Czym jest wędrowni pieśniarze w przedhomerowej Grecji, którzy na dworach możnowładców, przy dźwiękach kitary albo formingi, opiewali bohaterskie gesty
 • Co to jest Antonomazja Co oznacza postaci do podkreślenia charakterystycznej cechy, na przykład Zoil - złośliwy krytyk, Don Juan - uwodziciel; 2) zastąpienie imienia własnego epitetem albo peryfrazą, na przykład
 • Co to jest Adiustacja Krzyżówka opierające na opracowaniu stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym, graficznym; a. bazuje na wprowadzeniu niezbędnych poprawek, ujednoliceniu poszczególnych przedmiotów tekstu
 • Co to jest Adynata Najlepszy nazwa występująca odnosząc się do anegdot, facecji, komicznych opowiadań lit. staropolskiej. Zastosowany w nich absurdalny dowcip był efektem zderzenia wykluczających się
 • Co to jest Halina Auderska Przykłady słuchowisk radiowych, publicystka, leksykograf. Debiutowała w 1928 r. opowiadaniem Zemsta, w latach 1930-39 drukowała reportaże i felietony w Kurierze Warszawskim pod pseudonim
 • Co to jest Gniewni Młodzi Angielscy Encyklopedia brytyjskim lat 50. i 60. charakteryzujący się tematyką dotyczącą kontrowersyjnej problematyki współczesnej; odrzuca tradycję i historię. Główni przedstawiciele: pisarze - J
 • Co to jest Nić Ariadny Jak działa Tezeuszowi poprzez Ariadnę, dzięki którym powiodło mu się wydostać z labiryntu, przedtem pokonał tam potwora Minotaura, uwalniając w ten sposób Ateńczyków od ofiar składanych z
 • Co to jest Alfabet Czy jest wykorzystywanych do porozumiewania się; 1) a., a więc zbiór liter do pisania, gdzie litery zapisują cząstki dźwiękowe (sylabiczne, spółgłoskowe, głoskowe pismo); 2) a. flagowy
 • Co to jest Atrybut Pojęcie zjawiska albo rzeczy; symbol, na przykład puszka Pandory, maczuga Herkulesa, burzy - piorun, błyskawice, grzmot; 2) w sztuce - symbol, element albo znak pozwalający
 • Co to jest Mediocritas Aurea Wyjaśnienie zasada umiaru w szczęściu, przygotowująca człowieka do zachowania równowagi ducha w przeciwnościach losu, pozwalająca zawsze zachować wewn. harmonię. W lit. ody refleksyjno-filoz
 • Co to jest Adolphe Appia Opis scenograf i muzyk, prekursor teatru autonomicznego i Ogromnej Reformy Teatru. Zreformował plastykę teatralną - swoją koncepcję przestrzeni urzeczywistniał w projektach form
 • Co to jest Magdalena Abakanowicz Informacje Poznaniu. W 1966 r. stworzyła nowy nurt w tkaninie artystycznej Abakany, nadając jej trójwymiarowość (wielkie, tkane przestrzenne rzeźby z elementami reliefu). Wprowadziła do
 • Co to jest Apokryf Co to jest autorstwie tekst niekanoniczny genologicznie i tematycznie powiązany z Biblią; stylizacja bibl. o heretyckim charakterze, zawierająca zazwyczaj tajemną wiedzę, skrywaną przed
 • Co to jest Muzyczny Alfabet Definicja początkowo 7) liter z łaciny, którymi znaczy się w obrębie oktawy następne dźwięki skali diatonicznej. Jest związany z notacjami adaptującymi pismo literowe do celów muzycznych
 • Co to jest Szkoła Aleksandryjska Co znaczy prawach akademickich założona w II w. w Aleksandrii. Kształciła teologów; jej artystami byli: Pantainos, Klemens Aleksandryjski i Orygenes. A.sz. stanowiła kluczowy ośrodek
 • Co to jest Animizacja Słownik przedmiotom, zjawiskom albo pojęciom abstrakcyjnym cechy istot żywych, na przykład Mrok zaskamlał w pustym dębie, zagwizdała nicość w klonie (Pan Błyszczyński B. Leśmiana). Zobacz
 • Co to jest Antyutopia Znaczenie zazwyczaj utwór fabularny przedstawiający nadmiernie zorganizowaną społeczność przyszłości, rządzoną poprzez dyktaturę, kontrolowaną poprzez totalitaryzm niszczący wolę
 • Co to jest Alegoria Czym jest rozbudowany zespół motywów (postać, wydarzenie, fabuła) w utworze lit. i dziele plastycznym, który poza znaczeniem dosłownym ma nadbudowane inne, ukryte, ważne dla interpretacji
 • Co to jest Anastrofa Co oznacza przestawienie wyrazów w obrębie związku frazeol. ( inwersja), na przykład Pospolita Rzecz zamiast Rzeczpospolita; 2) jedna z figur retorycznych polegająca na powtórzeniu danego
 • Co to jest Atma Krzyżówka Zakopanem przy ul. Kasprusie 19, gdzie mieszkał w latach 1930-35; gośćmi A. byli między innymi Z. Uniłowski, J. Lechoń, M. Choromański, Z. Nałkowska, S. I. Witkiewicz, J
 • Co to jest Kino Autorskie Najlepszy wylansowali krytycy i reżyserzy A. Bazin, F. Truffaut, J.L. Godard, J. Rivette skupieni wokół franc. miesięcznika Cahiers du Cinema . W l. 60. wywarło mocny wpływ na postęp kina
 • Co to jest Aglutynacja Przykłady wykorzystywanych do tworzenia form gramat., opierający na zestawianiu, dołączaniu do rdzenia afiksów, z których każdy pełni tylko jedną, stałą funkcję gramat., na przykład w
 • Co to jest Abecedariusz Encyklopedia utwór wierszowany, gdzie układ liter rozpoczynających następne wersy albo strofy ułożony jest w porządku alfabetycznym; odmiana akrostychu
 • Co to jest Ludwik Władysław Anczyc Jak działa redaktor Wędrowca ; autor sztuk ludowo-patriotycznych, między innymi Emigracja chłopska (wyst. 1876), Kościuszko pod Racławicami (wyst. 1880), utworów nawiązujących do stworzenia
 • Co to jest Archaizm Czy jest forma gramatyczna, konstrukcja składniowa, które wyszły z użycia i są niezrozumiałe w świetle norm poprawnościowych współcz. jęz.; wyróżniamy a. fonetyczne, fleksyjne
 • Co to jest Antropomorfizacja Pojęcie przypisywaniu tworom nieożywionym, zjawiskom naturalnym i kosmicznym, zwierzętom, roślinom i pojęciom abstrakcyjnym ludzkich cech fizycznych i psychicznych; a. jest szczególną
 • Co to jest Antypowieść Wyjaśnienie zapoczątkowany we Francji w latach 50. XX w. Termin zastosował J. P. Sartre (wstęp do Portretu nieznajomego N. Sarraute, 1947); prekursorami byli N. Sarraute, S.Beckett, J. Cayrol
 • Co to jest Arianizm Opis sformułowana w IV w. poprzez aleksandryjskiego kapłana Ariusza, głosząca odmienną niż Kościół koncepcję Trójcy Św. A. uznawał Chrystusa za Syna Bożego, ale sprzeciwiał się
 • Co to jest Anakolut Informacje człony syntaktyczne kłócą się pod względem składniowym z porządkiem logicznym zdania. A. zdarza się w miarę regularnie w mowie potocznej, będąc wyrazem pośpiechu, nieuwagi
 • Co to jest Literacka Aluzja Co to jest zawoalowane napomknienie o kimś albo o czymś. Temu obiegowemu pojmowaniu aluzyjności nie zawsze odpowiada świadome nawiązywanie autora do innego utworu, odwoływanie się do
 • Co to jest Absolut Definicja wieczna, niezmienna i nieskończona praprzyczyna, podstawa wszechświata, bóstwo; w znaczeniu potocznym niedościgły wzór. Za pierwszego filozofa, który użył nazwy absolut wobec Boga
 • Co to jest Achmatowa Anna, właśc. A. Gorienko Co znaczy związana z akmeizmem. Debiutowała w 1912 r. tomikiem poetyckim Wieczór, dalej pojawiły się Różaniec (1914), Wojna i rok (1917), Ziele przydrożne (1921), Anno Domini MCMXXI (1922
 • Co to jest Apulejusz Słownik z Madaury, kształcił się w Kartaginie i Atenach, adwokat w Rzymie, nauczyciel wymowy w Afryce. Z jego licznych pism w najwyższym stopniu znany jest fantastyczno-satyr. romans
 • Co to jest Anioł Ślązak, Angelus Silesius, właśc. Jan Scheffler Znaczenie Wrocławiu; po studiach na uniwersytetach w Strasburgu, Lejdzie i Padwie powrócił do rodzinnego miasta, tu umarł, jego szczątki spoczywają w podziemiach kościoła Św. Macieja
 • Co to jest Kulturowa Antropologia Czym jest i różnych grup etnicznych, zwł. pierwotnych; metody zachowania się, wytwory działalności; obejmuje etnografię i etnologię, językoznawstwo, bada różnorodność kultur poprzez
 • Co to jest Asceza Co oznacza życia, który ma na celu doskonalenie cnót ducha poprzez wyrzeczenie się przyjemności ciała i zbawienie; bazuje na odmawianiu sobie pokarmu, dobrego ubioru albo nawet na
 • Co to jest Apolog Krzyżówka lit. dydaktyczna; fabularny albo wierszowany utwór spokrewniony z bajką, przypowieścią ( parabolą); zawiera moralną przestrogę ukrytą w układzie zdarzeń
 • Co to jest Ateizm Najlepszy filoz. światopogląd negujący istnienie Boga, odrzucający wiarę w działanie sił nadprzyrodzonych; a. uznaje, iż świat został stworzony wskutek ewolucji. Zobacz panteizm, deizm
 • Co to jest Aten Z Arystofanes Przykłady przedstawiciel komedii staroattyckiej (satyra polityczna, pamflet społ.), prześmiewca sofistów i nauk Sokratesa; zachowało się powyżej 11 z 40 utworów A., które współcz. stanowią
 • Co to jest Nieborowa K Arkadia Encyklopedia ogrodowy na założeniu osiowym, którego ośrodkiem jest pałac zbudowany w latach 1690-96 poprzez Tylmana z Gameren, przebudowany nareszcie XVIII w. w stylu klasycystycznym, oprócz
 • Co to jest Areopag Jak działa poświęcone bogu wojny i Eryniom. Tam obradowała najdawniejsza porada państwowa, mająca do V w. przed naszą erą najwyższą władzę polit. i sądową. Dziś a. znaczy grono osób
 • Co to jest Aleksandreidy Czy jest prozatorskie albo wierszowane, nawiązujące w swej tematyce do wypraw Aleksandra Macedońskiego zw. Ogromnym (IV w. przed naszą erą); fakty biograficzno-hist. z jego życia występują
 • Co to jest Apollinaire Guillaume, właśc. Wilhelm Apolinaris Kostrowicki Pojęcie sztuki związany z ruchem franc. awangardy lit. początku XX w. W 1900 r. zamieszkał w Paryżu, gdzie stał się czołową postacią cyganerii skupionej w dzielnicach Montmartre i
 • Co to jest Aleksandryn Wyjaśnienie zgłoskowiec jambiczny, z akcentem kluczowym po 6. sylabie poprzedzającej średniówkę. Jego strukturalną zasadą metryczną jest zgodność akcentu ze znaczeniem. Forma ta nadaje się do
 • Co to jest Językowa Archaizacja Opis historycznej stylizacji dawnego jęz.; bazuje na zastosowaniu środków leksykalnych, stosowaniu form gramat. i konstrukcji składniowych charakterystycznych dla faz rozwoju jęz
 • Co to jest Apologia Informacje w piśm. rel.-prawniczym mowa wygłaszana albo napisana; obrona przed zarzutami i pochwała osoby, zasady, dzieła, instytucji albo światopoglądu, na przykład Obrona Sokratesa Platona
 • Co to jest Amfibolia Amfibologia Co to jest składniowych w obrębie wypowiedzenia. Może być językową usterką (na przykład Dobre obiady na wynos) albo świadomym zabiegiem poetyckim, pozwalającym czytelnikowi na wielorakie
 • Co to jest Słowiańskie Alfabety Definicja zastąpiony cyrylicą; 2) cyrylica (od imienia św. Cyryla) - alfabetyczne pismo słowiańskie oparte na majuskule, powstałe w Bułgarii na przełomie IX i X w., stosowane w części
 • Co to jest Antecedencja Co znaczy narracyjnych zdarzenia poprzedzające rozpoczęcie akcji, bez których jej przebieg jest niezrozumiały. W dramacie a. może zawierać się w prologu bądź w monologach i dialogach
 • Co to jest Aneks Słownik związany mniej albo bardziej ściśle z jej zawartością, regularnie nieobjęty ogólną paginacją, użytkowany przeważnie w monografiach lit., na przykład w książkach z serii A to
 • Co to jest Jerzy Andrzejewski Znaczenie teatralny, dziennikarz. Pierwsze opowiadanie Wobec czyjegoś życia ogłosił w 1932 r. na łamach dziennika ABC , którego był wówczas recenzentem teatralnym. Należał do sygnatariuszy
 • Co to jest Assamblage Czym jest w latach 60. XX w. - zestaw gotowych elementów albo ich fragmentów tworzących trójwymiarową całość; a. stosowali futuryści, dadaiści, artysty pop-artu, w Polsce między innymi J
 • Co to jest Antyteza Co oznacza znaczeniowo wyrażeń albo wypowiedzeń w celu zaskoczenia, zdziwienia, wywołania refleksji; rodzaj gry słów; bazuje na oryginalnych skojarzeniach, na przykład I wyszedłeś, jasny
 • Co to jest Antykadencja Krzyżówka albo wypowiedzeniu pytającym; sygnał zawieszenia, który zapowiada dalszy ciąg myśli, na przykład Zabrałaś mi leksykon?; częściowe podwyższenie tonu nazywane jest półkadencją
 • Co to jest Arctowie Najlepszy W 1836 r. Stanisław (1818-1900) założył księgarnię (1836) w Lublinie, w 1855 wydawnictwo. A. specjalizowali się w publikacjach dla dzieci i młodzieży, w lit. pedagog.-oświatowej
 • Co to jest Ananke Przykłady bogini przeznaczenia, wyznaczająca los bogów i ludzi; z gr. ananke = to, co ma być, konieczność, z łaciny fatum
 • Co to jest Polsce W Architektura Encyklopedia preromańskiej są ślady z X w. odkryte na wzgórzu Salwator w Krakowie, resztki rotundy Św. Feliksa na Wawelu, ruiny na Ostrowie Lednickim k. Gniezna. A. romańska rozprzestrzeniła
 • Co to jest Autograf Jak działa własnoręcznie poprzez autora; również tekst tego samego dzieła istniejący w kilku wariantach, odpowiadających następnym redakcjom, na przykład brulion, czystopis. Nadzwyczajnie
 • Co to jest Arianie Czy jest w teologii chrześc., zapoczątkowanego poprzez aleksandryjskiego kapłana Ariusza (około 256-336). Nazwa przyjęta dla pol. odłamu reformacji, jest to braci polskich, w XVII w. zw
 • Co to jest Anakruza Pojęcie znajdujące się przed pierwszą zgłoską akcentowaną w wersie sylabotonicznym, których nie wlicza się do rachunku stóp metrycznych. W pol. wersyfikacji takie przesunięcie pierwszego
 • Co to jest Aleixandre y Merlo Vicente Wyjaśnienie Nagrody Nobla (1977), członek hiszp. Akademii Nauk. Istnienie człowieka, jego miejsce w naturze, miłość i zgon to natchnienie twórcze literaturze A. W startowym okresie
 • Co to jest Alegoreza Opis oparta na założeniu, iż prócz sensu dosłownego ma on ukryty sedno właściwy. Użytkowana jest zarówno wobec pojedynczych wyrazów, jak i złożonych wypowiedzi narracyjno-fabularnych
 • Co to jest Antonimy Informacje przeciwstawnych znaczeniach, na przykład żonaty - kawaler, męski - kobiecy, mały - spory, dobry - niedobry. A. są słowa, które stopniują się na zasadzie opozycji, na przykład
 • Co to jest Hugh Wystan Auden Co to jest koniec życia wykładowca na uniwersytecie w Oksfordzie; największa w okolicy T. S. Eliota indywidualność literaturze anglojęz. Niespokojna, poszukująca, osobowość twórcza - A
 • Co to jest Monachium Pinakothek Althe Definicja pochodzi ze zbiorów gromadzonych od XVI w. poprzez książąt z rodu Wittelsbachów, wzbogaconych poprzez stulecia; powstała w 1836 r. Muzeum jest w posiadaniu obrazów twórców takich
 • Co to jest Apokalipsa Co znaczy tajemnice końca dziejów świata i sensu jego istnienia; Bóg albo Jego wysłannik objawiają wybranemu człowiekowi ukryte rzeczy, przeważnie dzięki wizji: To, co widzisz, zapisz w
 • Co to jest Painting Action Słownik którego rozrost przypada na l. 1945-60. Bazuje na ekspresyjnym nakładaniu farby na płótno swobodnym, czasem gwałtownym gestem. W a.p. ważny jest nie tylko wytwór, lecz i sam
 • Co to jest Analogia Znaczenie językowej na inną; upodabnianie się, tworzenie albo modyfikowanie wyrazów i form jęz., na przykład od słowa olimpiada utworzone zostały inne: żakinada, spartakiada, uniwersjada
 • Co to jest Autoportret Czym jest poprzez niego samego. Jeden z częściej powtarzających się motywów w malarstwie, rzeźbie, rysunku, grafice. Używany od starożytności, na przykład najstarszy a. na świecie wykonany
 • Co to jest Stagiry Ze Arystoteles Co oznacza Aleksandra Macedońskiego, założyciel szkoły filoz. zwanej Likejonem, jej uczniów nazwano perypatetykami (gr. peripatetikos = przechadzający się), bo edukacja odbywała się w czasie
 • Co to jest Alkajos z Mityleny na Lesbos Krzyżówka Występował przeciwko tyranii, za co musiał opuścić państwo, a wrócił po ogłoszeniu amnestii politycznej. Jego twórczość, udostępniana poprzez uczonych aleksandryjskich, obejmowała
 • Co to jest Adideacja Najlepszy przekształcenie fonetyczne danego na wzór innego, obcego etymologicznie. Zabieg stylistyczny mający na celu nacechowanie emocjonalne, regularnie daje sukces komiczny bądź
 • Co to jest Akwatinta I Akwaforta Przykłady należące do druków wklęsłych; obie polegają na trawieniu płyty metalowej, przeważnie miedzianej, kwasem azotowym. W akwaforcie na płycie metalowej, pokrytej odpornym na kwas
 • Co to jest Akt Encyklopedia możliwości istnienia, wg tomizmu dokonuje się poprzez połączenie materii z metodą; 2) w psychologii czynność psychiczna, czyste przeżycie; kolokwialnie działanie; 3) w lit
 • Co to jest Jean Anouilh Jak działa niekorzystne strony ludzkiej egzystencji aktualizując tematy antyczne (Eurydyka, Antygona, Medea). W pisarstwie A. dominuje kilka stałych motywów: klęska miłości, zwątpienie w
 • Co to jest Ambalage Czy jest związana z opakowywaniem, zasłanianiem, okrywaniem elementów, fragmentów architektury, natury. Największe a. tworzy G. Christo, jego opakowania budynków, wybrzeży, wąwozów, a
 • Co to jest Antytrynitarze Pojęcie doktrynalnego w obrębie chrześcijaństwa przeciwni dogmatowi Trójcy Św.; nie uznawali boskiej istoty Chrystusa i Ducha Św.; w Polsce (XVI-XVII w.) skrajny odłam reformacji - bracia
 • Co to jest Sztuka Aktorska Wyjaśnienie polegająca na tworzeniu postaci scenicznej w teatrze, filmie, telewizji (także w radiu). Aktor może posłużyć się tekstem, mimiką, gestem, ruchem, charakteryzacją, kostiumem, a w

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja CO ZNACZY Aktorska Sztuka, Antytrynitarze, Ambalage, Anouilh Jean, Akt, Akwaforta I Akwatinta, Adideacja, Alkajos Z Mityleny Na Lesbos, Arystoteles Ze Stagiry co to znaczy.

Słownik Znaczenie Aktorska Sztuka, Antytrynitarze, Ambalage, Anouilh Jean pisownia.