Pisownia język polski | słownik na A

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest amadisy Definicja cykle opowiadań o rycerskich przygodach. Na ukształtowanie nazwy tego typu utworów wpłynęło imię tytułowego bohatera romansów franc.-hiszp. z XIV w. Amadisa de Gaule
 • Co to jest antonimy Definicja spory, dobry - niedobry. A. są słowa, które stopniują się na zasadzie opozycji, na przykład wyższy - niższy, lepszy - gorszy, uzupełniają się, na przykład drogo - niedrogo
 • Co to jest Antonioni Michelangelo Definicja kinematografii i kina autorskiego, przedstawiciel tak zwany Nowej Fali w kinematografii światowej, tworzył filmy o rozwianej strukturze; autor filmów obrazujących samotność i
 • Co to jest antropologia kulturowa Definicja wytwory działalności; obejmuje etnografię i etnologię, językoznawstwo, bada różnorodność kultur poprzez analizę i komparatystykę obyczajów, norm, mitów, wierzeń rel. dawnych
 • Co to jest antropomorfizacja Definicja zwierzętom, roślinom i pojęciom abstrakcyjnym ludzkich cech fizycznych i psychicznych; a. jest szczególną odmianą animizacji, w przeciwieństwie od personifikacji uczłowiecza tylko
 • Co to jest antyczne tradycje Definicja Śródziemnego. A.t. w europ. średniowieczu znana była wyłącznie dzięki tłumaczeniom, komentarzom i naśladownictwom z jęz. z łaciny (do poł. XV w.). Zainteresowanie a.t. przyniósł
 • Co to jest antypowieść Definicja Sartre (wstęp do Portretu nieznajomego N. Sarraute, 1947); prekursorami byli N. Sarraute, S.Beckett, J. Cayrol; a. neguje konstrukcje tradycyjnej powieści, rezygnuje z klasycznej
 • Co to jest apolog Definicja lit. dydaktyczna; fabularny albo wierszowany utwór spokrewniony z bajką, przypowieścią ( parabolą); zawiera moralną przestrogę ukrytą w układzie zdarzeń
 • Co to jest antyutopia Definicja przyszłości, rządzoną poprzez dyktaturę, kontrolowaną poprzez totalitaryzm niszczący wolę, indywidualność i niezależność jednostki i elementarne więzi międzyludzkie; jest
 • Co to jest apologeci Definicja pisarze chrześc. żyjący w II i III w., którzy w swych utworach bronili religii przed oskarżeniami przeciwników
 • Co to jest Wilhelm Apolinaris Kostrowicki\. Apollinaire Guillaume, właśc Definicja zamieszkał w Paryżu, gdzie stał się czołową postacią cyganerii skupionej w dzielnicach Montmartre i Montparnasse. Jako pisarz zadebiutował w 1909 r. zbiorem Zwierzyniec lub Świt
 • Co to jest Abraham Definicja iż będzie mu błogosławił w zamian za wierność i posłuszeństwo Jego nakazom i trwanie w doskonałości. Bóg chcąc wypróbować wiarę A., kazał mu ofiarować syna Izaaka na całopalenie
 • Co to jest absolutna muzyka Definicja w zasadzie tylko do muzyki instrumentalnej bez sugestii treściowych i bez programu ideowego czy nawet bez określonego typu ekspresji. W muzyce bardzo trudno oddzielić to, co jest
 • Co to jest apostrofa Definicja Czego chcesz od nas, Panie... J. Kochanowskiego, Oda do młodości A. Mickiewicza. Szczególnym przypadkiem a. jest inwokacja
 • Co to jest Aragon Louis Definicja zaprezentował w debiutanckim tomie Ogień radości (1920), w powieści Paryski wieśniak (1926), esejach Fala snów (1924) i Traktacie o stylu (1928). Spotkanie z E. Triolet wiąże się
 • Co to jest aramejski Definicja poprzez jęz. arabskie; gł. odmianami a. są 1) wsch.aram. (babiloński, mandejski, syryjski, talmandyczny targuujm), 2) zach.aram. (judeoaramejski, palestyński, palmyreński
 • Co to jest Achilles Definicja wodach Styksu. Nieodporna na ciosy pozostała tylko zakryta jej ręką pięta A. Aby uchronić od zgonu na wojnie trojańskiej, rodzice ukryli go w dziewczęcym przebraniu pośród córek
 • Co to jest Adam i Ewa Definicja stworzył z mułu na swe podobieństwo - mężczyznę Adama i tchnął w niego życie. By nie czuł się samotny, wyjął z niego w trakcie snu żebro i stworzył kobietę - Ewę. Bóg powierzył A
 • Co to jest architektura Definicja potrzeb materialnych i duchowych człowieka; dotyczy kształtowania budynku, jego otoczenia, układów przestrzennych ( urbanistyka), osadniczych, miejskich, regionalnych
 • Co to jest architektura w Polsce Definicja resztki rotundy Św. Feliksa na Wawelu, ruiny na Ostrowie Lednickim k. Gniezna. A. romańska rozprzestrzeniła się w XI-XIII w.; cechują ją masywne mury z wąskimi otworami okiennymi
 • Co to jest Arctowie Definicja w 1855 wydawnictwo. A. specjalizowali się w publikacjach dla dzieci i młodzieży, w lit. pedagog.-oświatowej. W 1887 oficyna przeniosła działalność do stolicy (Michał, 1840-1916
 • Co to jest Adorno Theodor Wiesengrund Definicja socjolog, kompozytor, zwolennik i teoretyk tak zwany wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej, uczeń A. Berga. Jest autorem dzieł z zakresu filozofii i estetyki muzyki Filozofia nowej
 • Co to jest adresat dzieła literackiego Definicja może być także partnerem podmiotu wypowiedzi lit., który w wypadku komunikacyjnej wykonywany jest w dziele. A.d.l. osobowy bywa: a. rzeczywistym (Do Joachima Lelewela A
 • Co to jest afiks Definicja Odznacza się a. słowotwórcze, na przykład dom, dom-ek, stawiać, przed-stawiać, i a. fleksyjne, na przykład kot-a, sadz-isz. W zależności od położenia względem rdzenia a. dzielimy
 • Co to jest arianie Definicja kapłana Ariusza (około 256-336). Nazwa przyjęta dla pol. odłamu reformacji, jest to braci polskich, w XVII w. zw. socynianami; zwolennicy antytrynitaryzmu; wyodrębnili się z pol
 • Co to jest Ariosto Ludovico Definicja od naśladowania liryków z łaciny i sonetów Petrarki. Fascynację teatrem ujawnił jako autor komedii na wzór Terencjusza i Plauta. Do końca życia pracował nad swym głównym dziełem
 • Co to jest Nieborowa\. Arkadia k Definicja latach 1690-96 poprzez Tylmana z Gameren, przebudowany nareszcie XVIII w. w stylu klasycystycznym, oprócz tego stajnie, wozownie i ogród geometrycznie oddzielony kanałem od parku
 • Co to jest Arp Hans Definicja Cration; w Szwajcarii zorganizował grupę Der Modern Bund. W 1911 poznał W. Kandinskyego, uczestniczył w wystawie Der Blaue Reiter. W Paryżu zaistniał w kręgu P. Picassa, G
 • Co to jest adiustacja Definicja graficznym; a. bazuje na wprowadzeniu niezbędnych poprawek, ujednoliceniu poszczególnych przedmiotów tekstu i naniesieniu odpowiednich dyspozycji dla drukarza
 • Co to jest aspekt czasownika Definicja realizowaną w przyszłym albo zaplanowaną w przyszłym. A. ustala dokonany (na przykład zaśpiewać, napisać) albo niedokonany (na przykład śpiewać, pisać) charakter czasownika
 • Co to jest Akademia Platońska Definicja się w niej między innymi matematyką i astronomią. W hist. szkoły odznacza się 3 okresy: początki nazwane starą A. obejmują czas wykładów Platona i jego bezpośrednich następców
 • Co to jest akompaniament Definicja zespołowej. A. monofoniczny rozpowszechniony był już w starożytności; w średniowieczu występował w muzyce trubadurów, truwerów i minnesingerów; dziś spotykany w muzyce Indii, w
 • Co to jest ars amandi Definicja zawierającego przestrogi, pouczenia, wskazówki, kanon sztuki zalotów, poradnik podzielony na 3 pieśni. O. przyjął postawę narratora-nauczyciela miłości, adresatem dzieła uczynił
 • Co to jest ars poetica Definicja Wywodzi się z antyku, gdzie poezję traktowano jako sztukę, której można się nauczyć poprzez poznanie regulaminów. A.p. miały charakter traktatów erudycyjnych, podręczników wiedzy
 • Co to jest Artur Definicja autentycznego przywódcy Celtów z V albo VI w.; po części produkt fantazji autora Historiae Regum Britanniae, benedyktyńskiego mnicha Geoffreya z Monmouth; romanse rycerskie, lit
 • Co to jest antykadencja Definicja dalszy ciąg myśli, na przykład Zabrałaś mi leksykon?; częściowe podwyższenie tonu nazywane jest półkadencją
 • Co to jest aktorska sztuka Definicja telewizji (także w radiu). Aktor może posłużyć się tekstem, mimiką, gestem, ruchem, charakteryzacją, kostiumem, a w pierwszej kolejności, zwł. współcześnie, wiedzą psychologiczną
 • Co to jest akwaforta i akwatinta Definicja przeważnie miedzianej, kwasem azotowym. W akwaforcie na płycie metalowej, pokrytej odpornym na kwas werniksem, igłą zdrapuje się werniks odsłaniając metal; kreski tworzą rodzaj
 • Co to jest akwarela Definicja niekryjąca; 2) wielobarwny albo jednobarwny obraz malowany farbami akwarelowymi albo tuszem (na przykład sepią) i lawowany a.; 3) metoda malarska wymagająca dużej precyzji
 • Co to jest akwatyczne motywy Definicja używane w XIX-wiecznej literaturze pod wpływem romantycznego uznania niezależności fenomenów natury od człowieka. W sentymentalizmie stanowiły nastrojowy pejzaż, na tle którego
 • Co to jest Alberti Leone Battista Definicja zajmujący się prawem, filozofią, poezją, muzyką; najsilniej związany z Florencją. W traktatach O malarstwie, O rzeźbie, O sztuce budowania zawarł całą ówczesną wiedzę o sztuce
 • Co to jest aleatoryzm Definicja opartej na zakładanej i zalecanej poprzez kompozytora przypadkowości wykonawczej, na przykład w dziedzinie rytmu, dynamiki, wysokości dźwięków, czasu trwania dźwięku. A. zakłada
 • Co to jest artykuł Definicja postawionej we wstępie tezie (albo tezom); a. nie narzuca reguł, nie ma ściśle ustalonych wskaźników gatunku; pozostawia sporo swobody, jeśli chodzi o kompozycję
 • Co to jest aleksandryn Definicja poprzedzającej średniówkę. Jego strukturalną zasadą metryczną jest zgodność akcentu ze znaczeniem. Forma ta nadaje się do wyrażania uczuć i narracyjnych opisów, czynów heroicznych
 • Co to jest alegoreza Definicja właściwy. Użytkowana jest zarówno wobec pojedynczych wyrazów, jak i złożonych wypowiedzi narracyjno-fabularnych czy znaków ikonograficznych; znana już w antyku, szczególnie
 • Co to jest alegoria Definicja dziele plastycznym, który poza znaczeniem dosłownym ma nadbudowane inne, ukryte, ważne dla interpretacji tego dzieła. A. różni od symbolu jednoznaczność rozumienia treści obrazu
 • Co to jest aleksandryjska szkoła Definicja teologów; jej artystami byli: Pantainos, Klemens Aleksandryjski i Orygenes. A.sz. stanowiła kluczowy ośrodek alegorycznej sposoby interpretacji Biblii, postulowała pojednanie
 • Co to jest alfa i omega Definicja całość i obraz doskonałości, stąd kreślono je w świątyniach. W znaczeniu frazeol. - koniec i start; w znaczeniu przenośnym - niewzruszony autorytet. W Ap (1,8) Chrystus sam
 • Co to jest Asturias Miguel Angel Definicja twórczość wyrosła na gruncie kultury prekolumbijskiej. Mitologia i folklor Majów łączy się i przeplata z realizmem i współczesnym obrazem społeczeństwa Ameryki Łacińskiej. Sławę
 • Co to jest Atena Definicja mądrości, patronka wojowników, wojny sprawiedliwej i strategii, opiekunka małżeństwa, domowych zajęć, herosów ( między innymi Perseusza, Jazona, Heraklesa, Odysa); utożsamiana z
 • Co to jest alfabet Definicja gdzie litery zapisują cząstki dźwiękowe (sylabiczne, spółgłoskowe, głoskowe pismo); 2) a. flagowy - zbiór flag dla oznaczenia liter, cyfr, znaków umownych różniących się kształtem
 • Co to jest Alkajos z Mityleny na Lesbos Definicja ogłoszeniu amnestii politycznej. Jego twórczość, udostępniana poprzez uczonych aleksandryjskich, obejmowała 10 ksiąg, na które składały się pieśni biesiadne, miłosne, patriotyczne
 • Co to jest almanach Definicja sztuki i tym podobne; 2) antologia utworów pisarzy powiązanych na przykład przynależnością do określonej ekipy lit., wiekiem i tym podobne; 3) wydawany raz w roku zestaw różnego
 • Co to jest , Aureliusz A\. Augustyn św Definicja platonizmem; w Homiliach, Kraju Bożym, w Dialogach filozoficznych i Wyznaniach prezentuje wizję człowieka zagubionego w grzechu, który mocą łaski Boga zostaje zbawiony. Jego
 • Co to jest autentyzm Definicja nazwany nową rzeczywistością ; w Polsce na fali popularności a. powstała ekipa lit. Przedmieście (1933-37), między innymi H. Boguszewska, Z. Nałkowska, G. Morcinek, H. Górska. A
 • Co to jest autobiografia Definicja przeżyciach, odczuciach, refleksjach autora nad koncepcjami nauk., artystycznymi, rel. albo filoz., a fakty ulegają przemieszaniu ze zdarzeniami fikcyjnymi ( powieść
 • Co to jest abecedariusz Definicja utwór wierszowany, gdzie układ liter rozpoczynających następne wersy albo strofy ułożony jest w porządku alfabetycznym; odmiana akrostychu
 • Co to jest aranżacja Definicja stosuje się redukcję, częściowe powiększanie utworu albo (jako odmianę) transkrypcję - opracowanie na inny zespół (wykonawców, instrumentów), niż przewidywał oryginał
 • Co to jest argument Definicja najpierw dzieła fabularnego albo dramatu; tłumaczy ideową warstwę utworu; na przykład Jerozolima wyzwolona T. Tassa
 • Co to jest alfabety słowiańskie Definicja alfabetyczne pismo słowiańskie oparte na majuskule, powstałe w Bułgarii na przełomie IX i X w., stosowane w części zabytków staro-cerkiewno-słowiańskich; 3) grażdanka - a. oparty
 • Co to jest apart Definicja gesty albo faktyczny charakter postaci (na przykład wypowiedź Podstoliny i Klary o Papkinie w Zemście A. Fredry
 • Co to jest asylabizm Definicja zróżnicowana liczba sylab w wersach; występuje raczej w formach nienumerycznych, na przykład wierszach wolnych, tonicznych. Zobacz mechanizm wersyfikacji
 • Co to jest autorskie kino Definicja Rivette skupieni wokół franc. miesięcznika Cahiers du Cinema . W l. 60. wywarło mocny wpływ na postęp kina artystycznego w Europie i na świecie. Powstały różne nurty inspirowane
 • Co to jest anadiploza Definicja wyrazów zdania poprzedniego (na przykład w wierszu E. Lipskiej Szyby). Zobacz konkatenacja
 • Co to jest Ananke Definicja bogini przeznaczenia, wyznaczająca los bogów i ludzi; z gr. ananke = to, co ma być, konieczność, z łaciny fatum
 • Co to jest alternatywny Definicja a. kultura. Ruch a. zaczął się w trakcie fali kontestacji nareszcie lat 60. Definicje dotyczą prób podejmowania działalności artystycznej poza klasycznym czy instytucjonalnym
 • Co to jest awers Definicja wierzchnia, przednia strona przedmiotu, na przykład monety, medalu, ryciny, haftu, skrzydła ołtarzowego. Zobacz także rewers
 • Co to jest alokucja Definicja przemowa o charakterze uroczystym; zwrot rozpoczynający przemowę
 • Co to jest asonans Definicja rym nieprecyzyjny; bazuje na zgodności tylko samogłosek w sylabie; na przykład plama - trawa, luzem - strudze. Zobacz konsonans
 • Co to jest assamblage Definicja tworzących trójwymiarową całość; a. stosowali futuryści, dadaiści, artysty pop-artu, w Polsce między innymi J. Bereś, T. Kantor, W. Hasior. Zobacz collage, ready mades
 • Co to jest autoportret Definicja malarstwie, rzeźbie, rysunku, grafice. Używany od starożytności, na przykład najstarszy a. na świecie wykonany poprzez egipskiego rzeźbiarza Ni- -anh-Ptaha w 2650 r. przed naszą
 • Co to jest autotematyczna literatura Definicja dominantą staje się warstwa refleksyjna, dotycząca celów i technik pisania, wprowadzone poprzez współcz. krytykę (A. Sandauer). Mimo że ustalenie a.l. zastosowano w relacji do
 • Co to jest Awangarda Krakowska Definicja 1926-27) wyd. w Krakowie T. Peiper. Wspólnie z nim do ekipy należeli: J. Przyboś, J. Brzękowski, J. Kurek. Program A.K. sformułowany raczej poprzez T. Peipera (szkice Nowe usta
 • Co to jest aleksandreidy Definicja Macedońskiego zw. Ogromnym (IV w. przed naszą erą); fakty biograficzno-hist. z jego życia występują w okolicy wątków fantast. i przedmiotów awanturniczych. Zobacz romans
 • Co to jest antologia Definicja wybór utworów (fragmentów) jednego albo różnych autorów, mogący dotyczyć konkretnego gatunku, epoki lit. albo tematu
 • Co to jest aojdowie Definicja wędrowni pieśniarze w przedhomerowej Grecji, którzy na dworach możnowładców, przy dźwiękach kitary albo formingi, opiewali bohaterskie gesty
 • Co to jest apologetyka Definicja nurt piśmiennictwa rel.-filoz. uzasadniający podstawowe zasady chrześc.; obejmuje traktaty innowierców przekonujące o wyższości ich religii; powstała w II-III w. Zobacz apologia
 • Co to jest Abe Kimifusa\. Abe Kobo, właśc Definicja innymi Ja jestem duchem (1958), Przyjaciele (1967), i scenariuszy filmowych. W jego twórczości widoczne są wpływy pisarstwa F. Kafki
 • Co to jest animizacja Definicja na przykład Mrok zaskamlał w pustym dębie, zagwizdała nicość w klonie (Pan Błyszczyński B. Leśmiana). Zobacz personifikacja, antropomorfizacja
 • Co to jest aria Definicja partyturze jako niezależna część opery, oratorium, kantaty, mszy; także jako samodzielny utwór o charakterze koncertowym
 • Co to jest action painting Definicja nakładaniu farby na płótno swobodnym, czasem gwałtownym gestem. W a.p. ważny jest nie tylko wytwór, lecz i sam spontaniczny mechanizm twórczy związany z momentem powstawania
 • Co to jest ad fontes Definicja renes. hasło powrotu do starożytnych korzeni wiedzy; pojmowanie antyku jako punktu odniesienia przy ocenie roli sztuki, edukacji, literatury, ludzkich postaw
 • Co to jest Appia Adolphe Definicja Teatru. Zreformował plastykę teatralną - swoją koncepcję przestrzeni urzeczywistniał w projektach form geometrycznych (układy brył, schody, podesty), ożywionych światłem
 • Co to jest architektury style Definicja charakteryzujące się podobnymi cechami, odznaczające się wspólnymi jakościami stylist. Styl w architekturze znaczy cechy stylist. a. budowli z racji na ich funkcję: a. sakralna
 • Co to jest Areopag Definicja państwowa, mająca do V w. przed naszą erą najwyższą władzę polit. i sądową. Dziś a. znaczy grono osób rozstrzygających kwestie w autorytatywny sposób
 • Co to jest afiksacja Definicja tworzenie wyrazów pochodnych poprzez dodawanie afiksów (formantów) do wyrazów fundamentalnych. Zobacz rodzina wyrazów
 • Co to jest amfibrach Definicja graficznym [---]; a. aktualny jest na przykład w wierszu L. Staffa Deszcz jesienny, Cz. Miłosza Walc
 • Co to jest Auden Wystan Hugh Definicja okolicy T. S. Eliota indywidualność literaturze anglojęz. Niespokojna, poszukująca, osobowość twórcza - A. przeszedł drogę od marksizmu do egzystencjalizmu i postawy rel
 • Co to jest analogia Definicja form jęz., na przykład od słowa olimpiada utworzone zostały inne: żakinada, spartakiada, uniwersjada
 • Co to jest art brut, sztuka surowa Definicja wykorzystuje materiały naturalne, na przykład liście, kawałki drewna, piasek zmieszany z farbą, etc
 • Co to jest allonim Definicja osoby (na przykład Z. Krasiński wydał swe utwory pod nazwiskiem piszącego przyjaciela i wydawcy K. Gaszyńskiego
 • Co to jest amulet Definicja przykład w staroegipskiej Księdze umarłych zachowały się formuły, których recytacja nadawała a. moc tajemną. Głównym a. były postacie bogów (Ozyrysa, Bes, Toeris), figurki
 • Co to jest anakreontyk Definicja charakteryzujący się żartobliwym dystansem wobec zdarzeń poważnych, konwencjonalną grą miłosną, powtarzalnością motywów. Ukształtowany poprzez starożytnych pisarzy gr., nawiązywał
 • Co to jest antecedencja Definicja przebieg jest niezrozumiały. W dramacie a. może zawierać się w prologu bądź w monologach i dialogach postaci; może wynikać także z toku właściwej akcji. W utworach epickich bywa
 • Co to jest antyfraza Definicja celem a. jest wyolbrzymienie i wyszydzenie zazwyczaj negatywnej cechy, na przykład Lecz jesteś błyskawiczny! (w znaczeniu powolny
 • Co to jest antytrynitarze Definicja uznawali boskiej istoty Chrystusa i Ducha Św.; w Polsce (XVI-XVII w.) skrajny odłam reformacji - bracia polscy. Zobacz arianie
 • Co to jest ambalage Definicja fragmentów architektury, natury. Największe a. tworzy G. Christo, jego opakowania budynków, wybrzeży, wąwozów, a nawet całych wysp są odpowiednikiem a. monumentalnych związanych
 • Co to jest amfibologia, amfibolia Definicja Dobre obiady na wynos) albo świadomym zabiegiem poetyckim, pozwalającym czytelnikowi na wielorakie, stąd bardziej wszechstronne rozumienie treści przekazu (na przykład Prawa i
 • Co to jest amorfizm Definicja upowszechnionych w poetyce romantyzmu. A. w utworze lit. znaczy brak wyraźnie skrystalizowanej formy, luźną kompozycję, oderwanie od szablonowych wzorców
 • Co to jest awangarda filmowa Definicja antyteatralność; eksploracja środków filmowego wyrazu (na przykład filmowe eksperymenty); antytradycjonalizm i antykomercyjność, lecz również afabularność, zainteresowanie samym
 • Co to jest Ariadny nić Definicja labiryntu, przedtem pokonał tam potwora Minotaura, uwalniając w ten sposób Ateńczyków od ofiar składanych z dzieci; frazeol. - sposób wybrnięcia z nadzwyczajnie trudnej sytuacji
 • Co to jest anafora Definicja celem wyrazistego sygnalizowania istoty wypowiedzi (na przykład wiersz A. Morsztyna Niestatek). Zobacz paralelizm
 • Co to jest anagram Definicja wskutek przestawienia liter albo sylab, na przykład Gdyni - nigdy; w literaturze A. Mickiewicz naśladował manierę ukrytego wymieniania imion i nazwisk w formie a.; znajduje także
 • Co to jest archaizm Definicja są niezrozumiałe w świetle norm poprawnościowych współcz. jęz.; wyróżniamy a. fonetyczne, fleksyjne, semantyczne, słowotwórcze; na przykład białogłowa, aliści, kmieć, ni ochyby
 • Co to jest Anakreont z Teos Definicja swej treści jamby. Jego odznaczające się różnorodnością form metrycznych i sporą melodyjnością utwory znalazły licznych naśladowców zarówno w czasach starożytnych, jak i
 • Co to jest analiza utworu literackiego Definicja struktury i funkcji poszczególnych przedmiotów na pewne jednorodne przedmioty konkretnego utworu lit.: słowa, zdania, wersy, strofy, rozdziały, akty, sceny i tym podobne również
 • Co to jest Axer Erwin Definicja się Schillerowskiemu teatrowi ogromnemu , kierując swą uwagę na psychol.-realistyczny teatr kameralny. W nurcie jego zainteresowań są sztuki o tematyce psychol.-moralnej, na
 • Co to jest anamorfoza Definicja pozwalając na rozpoznanie przedmiotu dopiero po odkryciu właściwego punktu widzenia, zazwyczaj znacząco oddalonego od tradycyjnego środka
 • Co to jest anapest Definicja a później przeważnie w tragedii gr. w pieśniach chóru albo w partiach lirycznych; 2) w wierszu sylabicznym stopa trójsylabowa z ostatnią akcentowaną, w literaturze pol
 • Co to jest anastrofa Definicja Pospolita Rzecz zamiast Rzeczpospolita; 2) jedna z figur retorycznych polegająca na powtórzeniu danego zwrotu albo zdania w odwróconym porządku ( szyk wyrazów
 • Co to jest Anczyc Władysław Ludwik Definicja Emigracja chłopska (wyst. 1876), Kościuszko pod Racławicami (wyst. 1880), utworów nawiązujących do stworzenia styczniowego, przekładów dla młodzieży, między innymi Przypadków
 • Co to jest Andrić Iwo Definicja Debiutował tomem poetyckim Ex ponto (1918). Autor ogromnego, tworzonego poprzez całe życie cyklu prozatorskiego o dawnej Bośni, w którego skład weszły Opowiadania (1924), Panna
 • Co to jest aneks Definicja nieobjęty ogólną paginacją, użytkowany przeważnie w monografiach lit., na przykład w książkach z serii A to Polska właśnie: A. Dąbrowska J. polski (1998), A. W. Mikołajczak Łacina
 • Co to jest angielscy Młodzi Gniewni Definicja kontrowersyjnej problematyki współczesnej; odrzuca tradycję i historię. Główni przedstawiciele: pisarze - J.Osborne, K.Tynan, K. Amis i filmowcy (na przykład L. Anderson, Sportowe
 • Co to jest anioł w poezji Definicja rycerza Rolanda rękawicę i później wraz z aniołami Cherubinem i Michałem zanieśli duszę hrabiego do raju (Pieśń o Rolandzie). Postać anioła inspiruje twórców, przemawia do
 • Co to jest Jan Scheffler\. Anioł Ślązak, Angelus Silesius, właśc Definicja powrócił do rodzinnego miasta, tu umarł, jego szczątki spoczywają w podziemiach kościoła Św. Macieja. Wiersze religijne ukazały się w Wiedniu (1657), z kolei wyd. drugie w
 • Co to jest annały Definicja regularnie bez dbałości o formę lit. Stosowano a. w krajach starożytnych, rozpowszechniły się w średniowieczu jako lakoniczne zapiski, spisywane na bieżąco na marginesach tablic
 • Co to jest anonim Definicja o nie określonym autorstwie. Zdarzenie charakterystyczne dla kultury średniowiecznej, współcześnie jest metodą artystycznej prowokacji
 • Co to jest antonomazja Definicja złośliwy krytyk, Don Juan - uwodziciel; 2) zastąpienie imienia własnego epitetem albo peryfrazą, na przykład Mickiewicz - autor Dziadów, Zeus - Gromowładny. A. jest tropem
 • Co to jest antiocheńska szkoła Definicja pełne człowieczeństwo Chrystusa w opozycji do aleksandryjskiej szkoły. Działała od IV do VI w., najwybitniejsi artysty szkoły: Diodor z Tarsu, Teodor z Mopsuestii, św. Jan
 • Co to jest antropocentryzm Definicja cel; odznacza się a. aksjologiczny: jednostka jest wartością bezwzględną, stanowi pkt. wyjścia wszystkich innych wartości (L. A. Feuerbach); a. kosmologiczny: człowiek jest
 • Co to jest antropologia Definicja tradycyjnie etnografię i etnologię; historycznie terminem tym określano różne edukacji, na przykład w XIX w. a. nazywano dyscyplinę wykorzystującą wiedzę i zdobycze innych nauk
 • Co to jest antyfona Definicja przemian poprzez chór i przewodnika albo poprzez dwa chóry; popularna od II w., do liturgii wprowadzona poprzez św. Ambrożego. A. psalmowa - realizowana w całości przed i po
 • Co to jest antyteza Definicja refleksji; rodzaj gry słów; bazuje na oryginalnych skojarzeniach, na przykład I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc (Elegia o ... chłopcu polskim K.K. Baczyńskiego
 • Co to jest apostołowie Definicja nowego sensu - a. są wybrańcami, którzy wspomagają Jezusa w głoszeniu Ewangelii (M 3,14) i kontynuują pracę Jezusa po Jego zgonu; to Mateusz, Tomasz, Jan, Szymon, Paweł, Piotr
 • Co to jest abstrakcyjny dowcip Definicja określany odmiennie jako czysty nonsens albo pure nonsense (z angielskiego:); typowy dla surrealizmu, w lit. pol. posługiwał się nim między innymi K.I. Gałczyński, zwł. w
 • Co to jest architektura ogrodowa Definicja oranżerie, holendernie, kawiarnie), budynki mieszkalne (pawilony, altany), ciągi komunikacyjne (mosty, bramy, schody), przedmioty kształtujące teren (tarasy, mury, groty
 • Co to jest apel Definicja będący wyrazem uczuć łączących nadawcę i odbiorcę; adresatem a. może być jedna konkretna osoba (na przykład Do Maryi P. A. Mickiewicza) albo ekipa osób (na przykład Synkowie moi J
 • Co to jest apoftegmat Definicja przysłów; nazywany także facecją, anegdotą. Najstarszy zestaw a. pochodzi z I i II w. (Plutarch). Gatunek ten uprawiał między innymi Erazm z Rotterdamu; w Polsce upowszechnił się
 • Co to jest apokalipsa Definicja wysłannik objawiają wybranemu człowiekowi ukryte rzeczy, przeważnie dzięki wizji: To, co widzisz, zapisz w Księdze (Ap 1, 10-12). Wywodzi się z Apokalipsy św. Jana - ks. bibl. o
 • Co to jest apokryf Definicja Biblią; stylizacja bibl. o heretyckim charakterze, zawierająca zazwyczaj tajemną wiedzę, skrywaną przed oczami profanów (stąd nazwa). A. uzupełniały luki biblijne atrakcyjnymi
 • Co to jest apologia Definicja w piśm. rel.-prawniczym mowa wygłaszana albo napisana; obrona przed zarzutami i pochwała osoby, zasady, dzieła, instytucji albo światopoglądu, na przykład Obrona Sokratesa Platona
 • Co to jest arabeska Definicja rozwijających się pośród linii tworzących pnącza, pędy, gałązki; a. wywodzi się ze sztuki antycznej i wczesnobizantyjskiej, popularna w sztuce islamu; w Europie użytkowana w
 • Co to jest abstrakcyjna sztuka Definicja naśladująca jej ani także nie odwołująca się do żadnych symboli) na rzecz oddziaływania na odbiorcę przez grę linii, płaszczyzn, brył, kolorów czy faktury. Znana była już w
 • Co to jest Akademia Zamojska Definicja państwa. Do jej organizacji przyczynił się Sz. Szymonowic; pierwszym rektorem był M. Stefanowicz, a wykładano w niej: prawo, fizykę, medycynę, matematykę, metafizykę, filozofię
 • Co to jest apoteoza Definicja utwór lit. albo obraz, gdzie postacie ludzkie zostają zaopatrzone w boskie cechy dla gloryfikacji; uroczysta końcowa scena w dramacie, gdzie zbierają się wszystkie postacie
 • Co to jest archaizacja językowa Definicja leksykalnych, stosowaniu form gramat. i konstrukcji składniowych charakterystycznych dla faz rozwoju jęz. narod.; przydaje kolorytu i nastroju dawnej epoki, uwiarygodnia
 • Co to jest Abakanowicz Magdalena Definicja nadając jej trójwymiarowość (wielkie, tkane przestrzenne rzeźby z elementami reliefu). Wprowadziła do tkactwa nowe tworzywa - końskie włosie, liny, sznury, tkaniny workowe, włókno
 • Co to jest Abelard Pierre Definicja etyki i dogmatyki. Interesująca jest jego korespondencja zarówno o kwestiach teol., jak i własnej biografii; listy A. i ukochanej poprzez niego Heloizy należą do najlepszych w
 • Co to jest absolut Definicja bóstwo; w znaczeniu potocznym niedościgły wzór. Za pierwszego filozofa, który użył nazwy absolut wobec Boga, uważane jest Mikołaja z Kuzy. Metaforycznie: to, co zawiera w sobie
 • Co to jest absolutyzm Definicja absolutny, tzn. niezmienny, niezależny ani od społeczeństwa, ani od jednostki; 2) wg Monteskiusza to ustalenie formy niczym nie ograniczonych rządów jednostki. W momencie
 • Co to jest abstrakcja Definicja uniwersalizacji treści. A. w klasycznej estetyce znaczy produkt abstrahowania. Przyjęło się uważać za sztuki abstrakcyjne muzykę i architekturę, bo nie wymagają figuracji; w nauce
 • Co to jest Apulejusz Definicja nauczyciel wymowy w Afryce. Z jego licznych pism w najwyższym stopniu znany jest fantastyczno-satyr. romans Metamorfozy lub Złoty osioł, zawierający szereg epizodów i odrębnych
 • Co to jest akcja Definicja chronologicznym i więzią przyczynowo-skutkową. Ważnym składnikiem a. są działania postaci powiązane z jakimś celem, ujawniające ich postawy. Zasadniczym faktorem dynamizującym a
 • Co to jest absurd Definicja lit. pozwalający określić myśli autora i ideę utworu. Istotny obiekt konstrukcyjny groteski wiążącej się z awangardą XX w., w szczególności teatrem a., na przykład S. Becketta
 • Co to jest arka Noego Definicja do a. była wiara i ufność Bogu. W Księdze Rodzaju znajduje się precyzyjny opis konstrukcji a.N. (6, 14-16). Motyw inspirował artystów wielu epok (na przykład J. Ko-chanowskiego
 • Co to jest archetyp Definicja dziedzictwa ludzkości i funkcjonują w nieświadomości zbiorowej. Wyrażają się w mitach, legendach, regularnie z wyjątkiem czasu i obszaru, gdzie powstały, na przykład a. bogini
 • Co to jest arcydzieło Definicja pokoleń, światopoglądów i upodobań; a. spełnia po mistrzowsku określone zadania artyzmu, oryginalności, wieloznaczności i uniwersalności sensów; silnie oddziałuje na twórczość
 • Co to jest Gorienko\. A\. Achmatowa Anna, właśc Definicja dalej pojawiły się Różaniec (1914), Wojna i rok (1917), Ziele przydrożne (1921), Anno Domini MCMXXI (1922) i in. W literaturze wykreowała głęboko psychol. świat przeżyć kobiety
 • Co to jest adaptacja Definicja powieści; a. filmowa: rodzaj przekładu tekstu lit. (jednotworzywowego) na wielotworzywowe dzieło filmowe. Istnieją a. wierne wobec pierwowzoru (na przykład Krzyżacy A. Forda wg H
 • Co to jest adideacja Definicja etymologicznie. Zabieg stylistyczny mający na celu nacechowanie emocjonalne, regularnie daje sukces komiczny bądź ironiczny, na przykład ponureska = ponura humoreska
 • Co to jest akademizm Definicja salonów wystaw; 2) sztuka wyrastająca z akademickiej teorii sztuki i praktyki warsztatowej i wynikłych z nich reguł sztuki ukształtowanej i utrwalonej w wcześniejszych stuleciach
 • Co to jest akapit Definicja zwany wcięcie), w rękopisach, starodrukach regularnie ozdobiony inicjałem; start nowego ustępu w tekście w pewnej odległości od marginesu; fraza zawarta pomiędzy kolejnymi
 • Co to jest adres wydawniczy Definicja dane o miejscu, roku wydania i wydawcy dzieła, umieszczone zwykle na pierwszej stronie karty tytułowej, jeden z przedmiotów opisu bibliograficznego
 • Co to jest agnostycyzm Definicja poznawalności bytów niematerialnych, rezygnację z metafizyki jako edukacji, zwłaszcza zaś uznanie rozumowego poznania Boga za niemożliwe. Częściowy a. głosił już I. Kant. Do
 • Co to jest adynata Definicja lit. staropolskiej. Zastosowany w nich absurdalny dowcip był efektem zderzenia wykluczających się wzajemnie sytuacji albo pojęć. Popularne w folklorze, stanowiły istotny obiekt w
 • Co to jest aforyzm Definicja oryginalnością, a zarazem wyrazistością spostrzeżenia, błyskotliwym sformułowaniem, na przykład Błądzić jest rzeczą ludzką. A. może być samodzielnym utworem lit., elementem innej
 • Co to jest aglutynacja Definicja dołączaniu do rdzenia afiksów, z których każdy pełni tylko jedną, stałą funkcję gramat., na przykład w formach typu czyta-ł-aby, czy-ta-l-i-aby sufiks -ł-:-l- znaczy czas przeszły
 • Co to jest arianizm Definicja odmienną niż Kościół koncepcję Trójcy Św. A. uznawał Chrystusa za Syna Bożego, ale sprzeciwiał się pojmowaniu Go za równego Bogu Tacie, z kolei Ducha Św. określał mianem
 • Co to jest Arka Przymierza Definicja 25-28). Wykonana z drzewa akacjowego, pokrytego złotymi płytkami, wieko ozdabiały postacie złotych cherubinów, które rozpościerały skrzydła nad skrzynią. W A.P. złożone zostały
 • Co to jest Arkadia Definicja rzeczywistości kamienista kraina, porośnięta skąpą roślinnością, zamieszkała poprzez barbarzyńców wrogo nastawionych do obcych, odgrodzona od reszty państwie pasmem górskim
 • Co to jest arras Definicja miasta w płn. Francji, słynnego w XIV i XV w. z manufaktur; a. przedstawiały sceny mit. i bibl. A. wawelskie - 353 sztuki zamówione poprzez króla Zygmunta Augusta do dekoracji
 • Co to jest akcent Definicja wyrazów w wypowiedzeniu. We współczesnym jęz. pol. akcent jest dynamiczny, o zwiększonej sile głosu, i stały, tzn. pada na drugą sylabę od końca, na przykład akademicki, różowy
 • Co to jest Ajschylos z Eleuzis Definicja tragedii, reformator teatru, uczestnik walk Greków z Persami pod Maratonem, Salaminą i Platejami. Wielokrotnie odnosił zwycięstwo w igrzyskach tragików w trakcie ogromnych
 • Co to jest Akademia Rakowska Definicja tolerancji wyznaniowej. Program kształcenia obejmował podstawy nauk przyrodniczych: matematykę, geografię, historię, teologię, etykę, logikę i retorykę. Wysoki poziom A.R. sprawił
 • Co to jest Akademia Ruchu Definicja Krukowskiego. Początkowo powstawały akcje opierające na wpisywaniu się twórców w codzienność miejską i zaznaczanie swej obecności, na przykład kolorem, sytuacją, nieznaczną
 • Co to jest Artaud Antonin Definicja surrealistami; odwoływał się do sztuki rytuału, magii i podświadomości, czerpał inspiracje z kultury Dalekiego Wschodu; uznawał teatr za sztukę autonomiczną, niezależną od lit
 • Co to jest ars antiqua Definicja związany z działalnością szkoły Notre Dame; w a.a. nastąpił rozrost polifonii organowej, rytmiki i notacji modalnej i twórczości świeckiej (trubadurzy, truwerzy i minnesingerzy
 • Co to jest ars moriendi Definicja rozwijana raczej poprzez Ojców Kościoła; w średniowieczu upowszechniły się praktyczne podręczniki dobrego umierania; w lit. forma monologu umierającego, który doznaje cierpień i
 • Co to jest ars nova Definicja sprecyzowanie pojęć konsonansu i dysonansu, określenie nowych zasad harmonicznych; również postęp świeckiej muzyki instrumentalnej; powstały nowe formy muzyczne, między innymi
 • Co to jest ars vivendi Definicja w średniowieczu wzorzec dobrego życia, na przykład władcy (Kroniki Galla Anonima), rycerza (Pieśń o Rolandzie), ascety (Legenda o św. Aleksym); związana z lit. parenetyczną
 • Co to jest akrostych Definicja pionowo w określonej kolejności tworzą pewien napis nadbudowany nad ciągłym tekstem, uchwytny tylko wzrokowo. W szerszym rozumieniu a. jest każdy utwór wierszowany, gdzie
 • Co to jest artykulacja Definicja układu narządów mowy, na przykład zwarcie, szczelinowość, nosowość) i miejsce (region największego zbliżenia narządów mowy, na przykład wargowo-zębowe, środkowo-podniebienne
 • Co to jest atrybut Definicja Herkulesa, burzy - piorun, błyskawice, grzmot; 2) w sztuce - symbol, element albo znak pozwalający zidentyfikować daną postać; 3) współcześnie może oznaczać przynależność zawodową
 • Co to jest Jan Stożek\. y, pseud\. El\. Asnyk Adam, krypt Definicja Krypcie Zasłużonych na Skałce. A. po mistrzowsku godził w literaturze pozytywistyczną myśl społ. z tradycją romantyczną. Nastroje po upadku stworzenia wyrażają tomy Sen grobów
 • Co to jest akt Definicja materii z metodą; 2) w psychologii czynność psychiczna, czyste przeżycie; kolokwialnie działanie; 3) w lit. - część utworu dramatycznego albo spektaklu obejmująca fragment akcji
 • Co to jest Aryman Definicja Szatana. Przeciwieństwem A. jest Ormuzd (Spenta Minju) - duch-stworzyciel, bóg dobra i światłości; wedle wierzeń ma zwalczyć A. Wątek A. i O. pojawia się szczególnie w
 • Co to jest Arystofanes z Aten Definicja prześmiewca sofistów i nauk Sokratesa; zachowało się powyżej 11 z 40 utworów A., które współcz. stanowią źródło badań nad jęz., między innymi Acharnejczycy, Rycerze, Chmury, Osy
 • Co to jest alba Definicja stał się elementem pieśni rycerskiej w ówczesnej i nieco późniejszej Europie. W najwyższym stopniu popularne a. miały miłosny charakter, a ich treść stanowiły liryczne dialogi
 • Co to jest albertusy Definicja prowadził zabarwiony satyrą dialog. Przedmioty groteski w sposobie przedstawiania ówczesnej rzeczywistości, ośmieszanie pozorów, krytyka głupoty i nadużyć są tematem popularnego
 • Co to jest Arystoteles ze Stagiry Definicja uczniów nazwano perypatetykami (gr. peripatetikos = przechadzający się), bo edukacja odbywała się w czasie spacerów. A. zajmował się etyką, logiką, metafizyką, fizyką, przyrodą i
 • Co to jest asceza Definicja się przyjemności ciała i zbawienie; bazuje na odmawianiu sobie pokarmu, dobrego ubioru albo nawet na samookaleczeniu; na przykład średniowieczni biczownicy, w lit. św. Aleksy
 • Co to jest atlant Definicja gigant, teleman) albo kobiety (kariatyda, kanefora), wspierającej głową, rękami, koszem albo dźwigającej na ramionach strop, sufit, balkon; motyw sztuki antycznej dostępny
 • Co to jest alienacja Definicja przykład produkty pracy, instytucje społ., ideały) stają się niezależne od niego, obce, a nawet wrogie, stanowią samodzielną rzeczywistość nie poddającą się jego kontroli
 • Co to jest aliteracja Definicja jest dynamizacja nazywanej czynności albo intensywności emocjonalnej przeżyć podmiotu lirycznego. Nagromadzenie tego typu powtórzeń wpływa na rytmizację tekstu, podkreśla ważne
 • Co to jest augustynizm Definicja ośrodkiem i celem wszystkiego; dzieje ludzkości są historią zmagań dwóch krajów: Bożego i ziemskiego; a. stał się inspiracją między innymi dla jansenizmu. Zobacz św. Augustyn
 • Co to jest aleatoryzm w muzyce Definicja określaniu obrazu dźwiękowego w partyturze, zakłada współdziałanie wykonawcy przy odtwarzaniu utworu muzycznego i udział czynników przypadkowych. W muzyce współcz. termin ten
 • Co to jest Aleixandre y Merlo Vicente Definicja jego miejsce w naturze, miłość i zgon to natchnienie twórcze literaturze A. W startowym okresie przedstawiciel surrealizmu, w późniejszej fazie twórczości, upraszczając środki
 • Co to jest Aleksy św Definicja najprawdopodobniej w V-VI w. w Syrii. Wg tak zwany rzymskiej wersji legendy A. pochodził z arystokratycznego rzymskiego rodu. W trakcie własnego wesela porzucił dom i rodzinę
 • Co to jest atlasy językowe Definicja danym obszarze. Pierwszym pol. a. gwarowym był Atlas j. polskiego Podkarpacia (M. Małecki, K. Nitsch, 1934). A.j. regionalne to między innymi Atlas językowy Kaszubszczyzny (red. Z
 • Co to jest Atma Definicja A. byli między innymi Z. Uniłowski, J. Lechoń, M. Choromański, Z. Nałkowska, S. I. Witkiewicz, J. Iwaszkiewicz (tu powstała Brzezina). Do wybuchu wojny A. była własnością
 • Co to jest asyndeton Definicja użytkowany przy wyliczeniach, na przykład Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem (Cezar; z łaciny Veni, vidi, vici
 • Co to jest ateizm Definicja filoz. światopogląd negujący istnienie Boga, odrzucający wiarę w działanie sił nadprzyrodzonych; a. uznaje, iż świat został stworzony wskutek ewolucji. Zobacz panteizm, deizm
 • Co to jest Ateneum Definicja poprzez W. Spasowicza i A. Pawińskiego; redaktorami pisma byli między innymi P. Chmielowski i I. Chrzanowski, współpracowali między innymi A. Brckner, N. Żmichowska, J.I
 • Co to jest alfabet muzyczny Definicja dźwięki skali diatonicznej. Jest związany z notacjami adaptującymi pismo literowe do celów muzycznych. Wywodzi się z muzyki starożytnej Grecji.; aktualny mechanizm a.m. ustalił
 • Co to jest Alma Mater Definicja współcześnie odnosząc się do wyższych uczelni (na przykład Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Co to jest Auderska Halina Definicja opowiadaniem Zemsta, w latach 1930-39 drukowała reportaże i felietony w Kurierze Warszawskim pod pseudonim Albatros. Pełniła wymagania redaktora koordynacyjnego 11-tomowej edycji
 • Co to jest aukcja Definicja bywają wyroby nietypowe, na przykład dzieła sztuki, książki, stare druki. Dość regularnie cel takiego przedsięwzięcia ma specjalny charakter, na przykład charytatywny, promocyjny
 • Co to jest aurea mediocritas Definicja równowagi ducha w przeciwnościach losu, pozwalająca zawsze zachować wewn. harmonię. W lit. ody refleksyjno-filoz. Horacego, O życiu szczęśliwym Seneki; motyw a.m. pojawia się u J
 • Co to jest autograf Definicja kilku wariantach, odpowiadających następnym redakcjom, na przykład brulion, czystopis. Nadzwyczajnie istotną rolę odgrywa w badaniach lit. i w krytyce tekstologicznej (pozwala
 • Co to jest autoironia Definicja z ironią bywa świadomym zabiegiem artystycznego wyrazu, na przykład Przedwiośnie S. Żeromskiego
 • Co to jest Althe Pinakothek, Monachium Definicja Wittelsbachów, wzbogaconych poprzez stulecia; powstała w 1836 r. Muzeum jest w posiadaniu obrazów twórców takich, jak Pacher, Grnewald i Altdorfer, Drer (Autoportret i Opłakiwanie
 • Co to jest aluzja literacka Definicja aluzyjności nie zawsze odpowiada świadome nawiązywanie autora do innego utworu, odwoływanie się do erudycji odbiorcy dzieła lit., który dopiero przez kontekst dzieła przywołanego
 • Co to jest amfiteatr Definicja schodowo wznoszone miejsca dla widzów. W starożytnej Grecji i Rzymie budowano a. jako miejsce widowisk (na przykład koloseum); 2) w nowożytnych budowlach o charakterze
 • Co to jest amplifikacja Definicja przedstawieniem. W retoryce bazuje na wyszukanym wysławianiu się, w zapisie lit. charakteryzuje się stosowaniem wielu figur retorycznych albo ustaleń bliskoznacznych. Szczególnie
 • Co to jest autonomia sztuk Definicja postulujących autonomiczność sztuki teatru (niezależność od dramaturgii i innych ograniczeń) i reżysera jako nowoczesnego inscenizatora, wszechstronnego twórcy tworzącego
 • Co to jest autotematyzm Definicja przełomie XIX i XX w. zaistniały tendencje do skupiania się twórcy na samym sobie, nad ideą twórczości, procesem i powołaniem twórczym. Autotematyczny video - dzieło filmowe
 • Co to jest awangarda Definicja nowatorskie i eksperymentalne wyróżniające się sprzeciwem wobec istniejących konwencji i porządków, działania zarówno zbiorowe, jak i jednostkowe; kształtują nowe kryteria
 • Co to jest awangardowych postaw cechy Definicja społ.-artystycznego, występujące w różnej konfiguracji i nasileniu: nowatorstwo - wyprzedzanie obecnego, poszukiwanie nowych źródeł inspiracji, tworzenie nowych prądów, odbiorców
 • Co to jest anakolut Definicja logicznym zdania. A. zdarza się w miarę regularnie w mowie potocznej, będąc wyrazem pośpiechu, nieuwagi, roztargnienia mówiących w procesie komunikowania się; na przykład
 • Co to jest anakruza Definicja których nie wlicza się do rachunku stóp metrycznych. W pol. wersyfikacji takie przesunięcie pierwszego akcentu w toku stopowym zachodzi w heksametrze. Termin występujący
 • Co to jest Axer Otto Definicja którzy doświadczenia nowoczesnego malarstwa potrafili znakomicie zaadaptować do potrzeb scenografii. W latach 30. związany z teatrem L. Schillera i W. Horzycy, tworzył z nimi nowe
 • Co to jest Andersen Hans Christian Definicja jako dramaturg sztuką Miłość na Wieży Mikołaja (1829). Dla teatru napisał powyżej 30 utworów. Sławę przyniosły mu Baśnie opowiedziane dzieciom (1835), odwołujące się do wartości
 • Co to jest Andrzejewski Jerzy Definicja 1932 r. na łamach dziennika ABC , którego był wówczas recenzentem teatralnym. Należał do sygnatariuszy Listu 34 pisarzy i uczonych w obronie wolności słowa, ogłoszonego w marcu
 • Co to jest anegdota Definicja z życia znanej postaci współcz. albo hist.; gat. prozy narracyjnej, żyjący w tradycji pisanej i ustnej. Prototypem formy a. były historie z życia cesarza Justyniana I Wielkiego
 • Co to jest Guido di Pietro\. Angelico Fra, Fra Giovanni da Fiesole, właśc Definicja Angelico (anielski) dostał po zgonu. W klasztorze San Marco we Florencji znajduje się przewarzająca część jego prac. Rozwinął styl dekoracyjny, wielobarwny, liryczny. Liczne
 • Co to jest animacja Definicja plam barwnych, sylwetek, elementów) w poszczególnych fazach kinetycznych, które po wyświetleniu stwarzają sukces ruchu, ożywienia. W zależności od filmowanego obiektu rozróżnia
 • Co to jest Anonim Gall Definicja erudyta sięgający do wzorów klasycznych, do tradycji starożytnej i judeochrześc.; najprawdopodobniej pochodził z terenów dzis. Francji (stąd przydomek Gall , nadany poprzez innego
 • Co to jest Anouilh Jean Definicja Eurydyka, Antygona, Medea). W pisarstwie A. dominuje kilka stałych motywów: klęska miłości, zwątpienie w sposobność więzi pomiędzy ludźmi, samotność. Jego sceptycyzm wyrażający

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Anouilh Jean, Anonim Gall, Animacja, Angelico Fra, Fra Giovanni Da Fiesole, Właśc. Guido Di Pietro, Anegdota, Andrzejewski Jerzy, Andersen Hans Christian, Axer co to znaczy.

Słownik Anouilh Jean, Anonim Gall, Animacja, Angelico Fra, Fra pisownia.