Pisownia język polski | słownik na Z

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Zawieyski Jerzy Definicja zespołu redakcyjnego Tygodnika Powszechnego i Znaku , poseł na sejm PRL (1957-68), pozbawiony tej godności po wystąpieniu przeciw nadużyciom władzy ( Marzec 68 ). Debiutował
 • Co to jest Zabłocki Franciszek Definicja iobjął probostwo (1788). Tłumaczył złac. ifranc., pisał wiersze okolicznościowe, ody, manifesty, bajki isielanki. Pisarstwo Z. charakteryzuje się bogatym słownictwem, znakomicie
 • Co to jest Zagajewski Adam Definicja Kornhauserem publikuje manifest programowy Świat nie przedstawiony, 1974), wywodzi się zprogramu krakowskiej ekipy Teraz działającej przy klubie Pod Jaszczurami . Stypendysta amer
 • Co to jest zaimek Definicja przymiotników, liczebników i przysłówków; wg kryterium składniowego z. to jest słowo, który zastępuje imię. Z racji na funkcję, jaką pełni wzdaniu, dzielimy na: z. rzeczowne
 • Co to jest założenia ogrodowe Definicja ogród franc., klasycystyczny - modny od 2. poł. XVII w., zdużą ilością otwartych płaszczyzn trawników, dywanowych kwietników zalejami (boskietów), równo przyciętych drzew
 • Co to jest zapożyczenie Definicja wzorowane na nim; ze wzg. na język, zktórego zostały przejęte, są na przykład z. zjęz. z angielskiego: - anglicyzm albo amerykanizm, zczeskiego - czechizm (bohemizm), zfranc
 • Co to jest zasady interpunkcji Definicja uwzględniając: budowę składniową tekstu, treść zdań iwyrażeń, rytmikę mowy, ton uczuciowy, potrzebę wydzielenia części tekstu, staranie oprzejrzystość izrozumiałość. Głównym ztych
 • Co to jest zdanie Definicja znaczy on czynność albo stan, czy także pełni funkcję łącznika worzeczeniu złożonym, słowno-imiennym, na przykład: Jaś czyta książkę, Bogumił śpi, Adam jest kawalerem, Szkoła
 • Co to jest zdanie współrzędnie złożone Definicja wzajemnie, tworząc szereg. Mogą łączyć się bezpośrednio (bezspójnikowo) albo dzięki spójników ize względu na charakter tego relacji podzielone są na: łączne, na przykład
 • Co to jest Zweig Stefan Definicja wlatach Iwojny światowej. Od 1938 na emigracji wAnglii, USA iBrazylii, nie akceptując zwycięstw III Rzeszy na frontach II wojny światowej popełnił samobójstwo. Wtwórczości
 • Co to jest Zug Szymon Bogumił Definicja pałacowych ocharakterze preromantycznym: Powązki, Solec, Arkadia k. Nieborowa (także Dom Arcykapłana, świątynia Diany, akwedukt). Wrealizacjach architektonicznych stosował
 • Co to jest zwrot Definicja związek frazeologiczny, którego ośrodkiem jest czasownik albo imiesłów nieodmienny, na przykład wrzeczy samej, prawdę mówiąc, ponieść porażkę, witaj wrodzinie; zobacz frazeologizmy
 • Co to jest zdania rozwijające Definicja nadrzędnego, na przykład Ala wybrała się na imieniny do Oli. Uniej spotkała się cała paczka dawnych koleżanek. Zdanie drugie rozwija o nową treść zdanie pierwsze, parametrem
 • Co to jest zabytki kultury polskiej Definicja Rzeczypospolitej, na Litwie, Białorusi, Podolu iWołyniu); pośród nich najcenniejsze pomniki kultury isztuki zarejestrowane na liście światowego dziedzictwa UNESCO, świadczące
 • Co to jest Zamoyski August Definicja przebywał raczej we Francji iBrazylii; tworzył klasycyzujące monumentalne rzeźby zgranitu idiorytu (bardzo twarde gat. kamienia), które mają charakterystyczny, uproszczony
 • Co to jest Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie Definicja pisarzy, zajmuje stanowisko wkwestiach funkcjonowania lit. (między innymi sprzeciw wobec ograniczeń wolności słowa w1947 i1956 wkraju), od 1976 wydaje Pamiętnik Literacki
 • Co to jest Ozimek\. Sz\. Zimorowic Szymon, właśc Definicja iznakomitego dzieła Roksolanki, tj. ruskie panny Na wesele B. Z. zK. D., poprzez (1629), cykl kunsztownych pieśni miłosnych (ze znanym wyznaniem Hipolita do Rozyny Teraz wiem, co
 • Co to jest Zachęta, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Definicja miłośników sztuki; jego celem było zdobywanie środków ifinansowanie zakupu cennych dzieł sztuki; fundowanie stypendiów artystycznych; organizowanie konkursów; przyznawanie nagród
 • Co to jest zestrój akcentowy Definicja akcentuacyjną zwyrazami akcentowanymi; wskład z.a. może również wchodzić kilka wyrazów nie akcentowanych, tworząc wwymowie jak gdyby jeden słowo, na przykład masz ci los (w wym
 • Co to jest Zemła Gustaw Definicja klasycystycznym ze specyficznym monumentalnym drapowaniem kamiennych powierzchni, które przypominają mokre tkaniny
 • Co to jest znak Definicja Zainteresowanie z. ujawniali wantyku: Platon, Epikur istoicy. Termin występujący wwielu dyscyplinach edukacji, wrozmaitych teoriach ikoncepcjach, różnorodnie interpretowany; z
 • Co to jest zabytki języka polskiego Definicja innymi nazwy plemion polskich: Wiślanie, Goplanie, Wiercanie, Lędzicy, Ślężanie, Dziadoszanie, Opolanie; 2) Dagome iudex (około 990), dokument, wktórym Mieszko Ioddał swe kraj pod
 • Co to jest Zakrzewski Bogdan Definicja Literackiego (od 1960) i Prac Literackich (od 1961); kluczowym obiektem badawczych zainteresowań Z. jest lit. romantyczna, zwł. życie itwórczość A. Fredry, na przykład Fredro
 • Co to jest znaczenie etymologiczne wyrazu Definicja przykład słowo cymbał wznaczeniu realnym ustala ironicznie kogoś ograniczonego, tępego, niezaradnego życiowo; wznaczeniu etymologicznym słowo pochodzenia greckiego kymbalon
 • Co to jest Zagórski Jerzy Definicja Ostrze mostu (1933), następne tomy literaturze to między innymi Wyprawy (1937), Wieczór wWieliszewie (1947), Męska pieśń (1954), Czas Lota (1956), Bajka pienińska (1961
 • Co to jest Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Definicja Ossolińskiego we Lwowie; po II wojnie światowej przeniesiona do Wrocławia. Biblioteka posiada jeden znajbogatszych zbiorów druków i rękopisów lit. pol., grafik, numizmatów
 • Co to jest Zaleski Józef Bohdan Definicja Wileńskim . Pisał utwory poetyckie ocharakterze elegijno-idyllicznym, na przykład Dumka hetmana Kosińskiego (1823), Dumka Mazepy (1825), publikował wwarszawskich czasopismach
 • Co to jest Zegadłowicz Emil Definicja 1922). Debiutował zbiorem wierszy Nad rzeką (1910). Inicjalna twórczość zawiera przedmioty sztuki ludowej zwykorzystaniem słownictwa gwarowego, odpowiednikiem są stylizowane
 • Co to jest Zurbaran Francisco de Definicja dworskiego, malował obrazy rel. na przykład Madonna Różańcowa adorowana poprzez kartuzów (jeden z22 obrazów dla klasztoru kartuzów wJerez de la Frontera), Niepokalane Poczęcie
 • Co to jest założenia pałacowo-ogrodowe Definicja głównego zprzylegającymi do niego pod kątem prostym skrzydłami, pomiędzy którymi znajdował się reprezentacyjny dziedziniec (cour dhonneur), regularnie zgazonem w ciągu. Po
 • Co to jest Załuski Józef Andrzej Definicja tłumaczeń literatury franc. iłac., zasady przekładu lit. sformułował wrozprawie Specimen historiae Polonae criticae (1733). Artysta fraszek, utworów dramatycznych, wierszy
 • Co to jest Zan Tomasz Definicja przyjaciel A. Mickiewicza wczasie studiów na Uniwersytecie Wileńskim (1815-20) ipowiernik jego romantycznej miłości do M. Wereszczakówny (Korespondencja filomatów). Aresztowany
 • Co to jest zasady ortografii Definicja Komitet Ortograficzny PAU. Mechanizm o. pol. opiera się na 4 zasadach: 1) fonetyczna klasyfikuje relacja pisowni wyrazów do ich wymowy, wzasadzie pisze się zgodnie zwymową, na
 • Co to jest Ira\. Zawistowska Kazimiera, pseud Definicja bogactwo ioryginalność sztuki poetyckiej itematów, na przykład śmiałe erotyki będące analizą uczuć miłosnych, od zmysłowych uniesień do zgodnych zduchem modernizmu zachwytów
 • Co to jest zdanie eliptyczne Definicja zelipsą, na przykład Proszę dwa silne Okocimy; Spotkajmy się na rogu Świdnickiej iPodwala
 • Co to jest zdanie podrzędnie złożone Definicja równoważników). Typy z.p.z.: a) podmiotowe - zastępuje albo uzupełnia podmiot zdania podrzędnego ipodobnie jak on odpowiada na pytanie kto?, co?, na przykład Narażał się na drwiny
 • Co to jest zdanie wielokrotnie złożone Definicja mieszanych (in. wieloczłonowe); może być złożone współrzędnie albo podrzędnie. Współrzędnie - wypowiedzenia składowe wzajemnie się uzupełniają, pozostając wstosunku łącznym
 • Co to jest Ozimek\. B\. J\. Zimorowic Józef Bartłomiej, właśc Definicja 1663), świadectwo zdolności pisania wkonwencji gatunku ibudowania nastroju smutku, samotności, zgonu, ukazania człowieka wobec historii na tle okolic Lwowa. Autor Leopolis tryplex
 • Co to jest Związek Literatów Polskich, ZLP Definicja na kształt kultury nar. Zał. zinicjatywy S. Żeromskiego wWarszawie (1920) jako Związek Zaw. Literatów Pol. ipod taką nazwą funkcjonował do 1949 r. Kolejno funkcje prezesów

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Związek Literatów Polskich, Zlp, Zimorowic Józef Bartłomiej, Właśc. J.b. Ozimek, Zdanie Wielokrotnie Złożone, Zdanie Podrzędnie Złożone, Zdanie Eliptyczne co to znaczy.

Słownik Związek Literatów Polskich, Zlp, Zimorowic Józef Bartłomiej pisownia.