Pisownia język polski | słownik na H

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Hiperrealizm Co to jest podobnie jak pop-art i happening związany znowymi formami obrazowania rzeczywistości wsztuce i metodami jej manifestowania; wyrażany jako realność optyczna (na przykład
 • Co to jest Bohumil Hrabal Definicja nawiązywał do surrealizmu; autor powieści wojennej Pociągi pod specjalnym nadzorem (1965) ifilmu pod tym samym tytułem, który zyskał Grand Prix na festiwalu wMannheim (1966
 • Co to jest Językowa Hybryda Co znaczy słowo złożony zelementów należących do dwóch różnych jęz., na przykład telewizja, automobil
 • Co to jest Adam Hanuszkiewicz Słownik Teatru Powszechnego iTeatru Narodowego wWarszawie. Twórczość reżyserską rozwinął wteatrze telewizji; filmowe przedmioty (zbliżenie aktorskie, skróty plastyczne, montaż scen) miały
 • Co to jest Polski Heksametr Znaczenie heksametrze antycznym, wktórym wmiejsce sylab długich ikrótkich (tak zwany iloczasu) zastosowano regularność polegającą na układzie akcentów, stąd wh.p. występuje wers
 • Co to jest Humor Czym jest zabawnych stron życia, wesołość, pogoda wrelacji do świata; kategoria estetyczna, odmiana komizmu; słowo postawy emocjonalnej człowieka: żartobliwej, dowcipnej, pobłażliwej
 • Co to jest Husytyzm Co oznacza wCzechach najpierw XV w. Jego idee zawarł J. Hus wdziele De Ecclesia (1409). Program ten wyrażał sprzeciw wobec bogacenia się duchowieństwa iwyzysku wiernych, nie godził się
 • Co to jest Tadeusz Hołuj Krzyżówka dziennikarz, współtwórca iprezes krakowskiego klubu Kuźnica. Działalność publicystyczną zaczął współredagując pismo Nasz Słowo (1936). Początki twórczości poetyckiej wyznaczają
 • Co to jest Holografia Najlepszy przedstawienia trójwymiarowego; nowoczesna metoda laserowa, wymyślona wlatach 50. poprzez D. Gabora, wykorzystuje kolorową fotografię do ukazania wielowymiarowej rzeczywistości
 • Co to jest Gustaw Grudziński Herling Przykłady uczestnik kampanii wł. (między innymi pod Monte Cassino), odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Pracował jako publicysta wtygodniku IIKorpusu Orzeł Biały (1943-46). Debiutował
 • Co to jest Stanisław Hozjusz Encyklopedia kardynał, czołowy lider kontrreformacji wPolsce reprezentujący stronnictwo papieskie. Był między innymi jednym zprzewodniczących soboru trydenckiego inakłonił (1564) Zygmunta
 • Co to jest Wilam Horzyca Jak działa dziennikarz, pedagog; rozpoczynał jako asystent L. Schillera. W1933 został dyrektorem Teatrów Miejskich we Lwowie; współpracował zwybitnymi artystami: zSchillerem, E. Wiercińskim
 • Co to jest Pane Heyse Czy jest laureat Nagrody Nobla (1910). Teoretyk nowelistyki iautor powyżej stu nowel. Poruszają one w pierwszej kolejności temat miłości, która wkonsekwencji przesądza olosie bohaterów
 • Co to jest Heros Pojęcie zrodzony ze związku boga zkobietą śmiertelną, odznaczający się męstwem, siłą, pięknym wyglądem, dobroczyńca człowieka wjego walkach ze złem. Przeważnie była to postać mityczna (na
 • Co to jest Hemar Marian, właśc. Jan M. Hescheles Wyjaśnienie tłumacz, autor tekstów dla kabaretów iscen rewiowych, kierownik lit. kabaretu Qui pro Quo (wraz z J.Tuwimem, 1931), autor tekstów szopek polit. wteatrze Nowa Komedia (1933-34
 • Co to jest Habima Opis wBiałymstoku (1909), działający od 1917 wMoskwie, reżyserował wnim między innymi K. Stanisławski, spektakle wStanach Zjednoczonych, Palestynie iNiemczech. Na stałe wTel Awiwie
 • Co to jest Hamsun Knut, właśc. Knud Pedersen Informacje Nobla (1920). Podwójnie emigrował za chlebem do USA, gdzie poznał nędzę iwyzysk. Światową sławę przyniosła mu powieść psychol. Głód (1890). Wyznawca filozofii Nietzschego
 • Co to jest Zbigniew Herbert Co to jest eseista, laureat wielu nagród krajowych izagranicznych, wykładowca między innymi uniwersytetu wLos Angeles. Utwory poetyckie ifelietony opoezji rozpoczął drukować na łamach pism
 • Co to jest Seamus Heaney Definicja literaturze wOxfordzie iretoryki wHarvardzie, znakomity eseista, laureat Nagrody Nobla (1995); zadebiutował w1966 książką zgon naturalisty, aw 1975 wydał tomik wierszy Ludzie
 • Co to jest Horacy, Quintus Horatius Flaccus Co znaczy rzym., dzięki wsparciu Wergiliusza poznał izaprzyjaźnił się zMecenasem, który wprowadził go na dwór cesarza Augusta. Zpoczątkowego okresu twórczości H. pochodzą wzorowane na
 • Co to jest Hejnał Słownik zawołanie strażnika ogłaszającego świt, towarzyszył mu sygnał trąbki; od XVI w. rozwinął się jako pieśń poranna, pobudka patriotyczna, poetycki apel, pieśń roratnia. H. miały
 • Co to jest Vaclav Havel Znaczenie lit. Teatru Na Zabradli (1968), laureat Nagrody im. Erazma zRotterdamu, działacz opozycyjny, polityk, współzałożyciel Karty 77, artysta niezależnego wydawnictwa Edice Expedice
 • Co to jest Prace Herkulesowe Czym jest wykonanych dla króla Myken na polecenie wyroczni delfickiej, celem oczyszczenia się ze zbrodni: zabicie lwa, uduszenie hydry, schwytanie łani, schwytanie dzika, oczyszczenie
 • Co to jest Homer Co oznacza najprawdopodobniej zChios, aczkolwiek siedem miast ubiegało się otytuł jego ojczyzny. Utrwalone wprzekazach starożytnych imię H. oznaczało dosłownie ślepiec , stąd hipoteza, iż
 • Co to jest Julia Hartwig Krzyżówka eseistka, znawczyni G. Apollinairea, G. de Nervala, literaturze A. Rimbauda; wczasie II wojny łączniczka AK. Opublikowała między innymi tomy Pożegnania (1956), Wolne ręce (1969
 • Co to jest Hiperbola Najlepszy zfigur retorycznych polegająca na zamierzonej przesadzie, wyolbrzymieniu przedmiotów opisu wyglądu, działania, odczuwania. Celem h. jest oddawanie mocnych emocji piszącego
 • Co to jest Młodszy Hans Holbein Przykłady malarz; malował obrazy otematyce rel., na przykład Madonna zSolury, Madonna burmistrza Meyera, obrazy zgonu i tym podobne W pierwszej kolejności był H. znakomitym portrecistą, na
 • Co to jest Harasymowicz Jerzy, właśc. J. H.-Broniuszyc Encyklopedia Muszyna (1957-63), współzałożyciel krakowskiej ekipy lit. Barbarus (1957). Debiutował tomem Cuda (1956); następne tomiki są świadectwem zauroczenia pejzażem Popradu iokolic
 • Co to jest Humaniora Jak działa zajmujące się człowiekiem ijego działaniem, takie jak: historia, poezja, sztuka, język i tym podobne Wyodrębniły się wokresie renesansu na wielu uczelniach europejskich, wtym w
 • Co to jest Władysław Hasior Czy jest swą sztuką poza ramy gatunkowych podziałów. Tworzył klasyczne rzeźby, pomniki inowoczesne kompozycje przestrzenne, obiekty, sztandary collage; malował obrazy iorganizował
 • Co to jest Homonimy Pojęcie iortograficznie, lecz różne semantycznie ietymologicznie; na przykład para (wodna, zakochanych), klucz (do drzwi, symbol muz., zasada). H. mają wspólne pochodzenie, współcz
 • Co to jest Hiob Wyjaśnienie największego dramatu poetycko-filoz. ST; znak godności człowieka wniezawinionym cierpieniu (Bóg doświadczył go trądem, stratą rodziny iprzyjaciół, nędzą życia, wystawiając na
 • Co to jest Hamletyzm Opis psychiki nadwrażliwej jednostki, rozdartej wew. rozterkami, zwątpieniami, poszukującej tożsamości; postawa bliska filoz. romantycznej, wpłynęła silnie na kształt lit. XIX w
 • Co to jest Humanitas Informacje renesansowe pojmowanie nauki jako działań nakierowanych na wszechstronny postęp człowieka, jego harmonijne formowanie osobowości, wspieranie twórczych umiejętności. H. jako ideał
 • Co to jest Narodowy Hymn Co to jest podniesiona do godności hymnu ogólnonarodowego, będąca odbiciem poczucia wspólnoty, tradycji, symbolu tożsamości narodowej Polaków, realizowana przy uroczystych okazjach. Za
 • Co to jest Hymn Definicja uroczysta patetyczna pieśń sławiąca bóstwa, Boga, bohaterów, ogromne idee iuniwersalne wartości; pochodzi ztradycji ind. Wedów, hebr. psalmów Dawida, gr. hymnów homeryckich
 • Co to jest Martin Heidegger Co znaczy Husserla, przedstawiciel egzystencjalizmu. Zasadniczym obszarem dociekań H. jest pytanie oBycie, podkreślał radykalną różnicę między bytem aByciem, głosząc wten sposób kres
 • Co to jest Jaroslav Hašek Słownik anarchista, w trakcie Iwojny światowej przebywał wniewoli ros., potem publicysta ikomisarz polit. Armii Czerwonej, po powrocie do ojczyzny poświęcił się poezji. Napisał zestaw
 • Co to jest Heraldyka Znaczenie symbolach, która należy do mechanizmu informacji wizualnej. Nazwa pochodzi od funkcji herolda, a więc urzędnika dworskiego, który przestrzegał porządku, sprawdzał poprawność
 • Co to jest Hegel Georg Wilhelm Friedrich Czym jest uniwersytetu wBerlinie. Wczasie studiów wTybindze podzielał romantyczny entuzjazm kolegów, między innymi F. Schellinga, wykładał na uniwersytetach we Frankfurcie iJenie. Pierwsze
 • Co to jest Hadis Co oznacza stosunek wiarygodnych świadków osłowach iczynach Mahometa. Zestaw h. spisanych wIX w. stanowi tak zwany tradycję Proroka, jest w okolicy Koranu źródłem wiedzy religijnej ipodstawą
 • Co to jest Hagiografia Krzyżówka obejmujący żywoty świętych, wktórych zdarzenia rzeczywiste łączą się zelementami baśniowości, pierwowzorem były opisy nadzwyczajnych czynów bóstw greckich utrwalone wlit. okresu
 • Co to jest Heinrich Heine Najlepszy erudyta obdarzony błyskotliwym dowcipem iwielką pasją polemiczną. Twórczość poetycką zaczął od utworów ocharakterze romantycznym zelementami ludowości, które zostały wydane wtomie
 • Co to jest Agada Haggada Hagada Przykłady przypowieści, legendy, bajki, aforyzmu, opowiadania, których celem było wyjaśnianie, badanie iinterpretacja Starego Testamentu i Talmudu. Przekazywane ustnie pomiędzy II aIVw
 • Co to jest Historiozofia Encyklopedia historii, czynnikami przebiegu procesu dziejowego, jego celowością i możliwością rozumienia. Od najdawniejszych czasów h. łączono zfilozofią, czego odpowiednikiem są interpretacje
 • Co to jest Horacjanizm Jak działa nawiązujące do myśli ikształtu twórczości Horacego, upowszechnione wEuropie wciągu XVI-XVII w. Poeci tego nurtu, w nawiązaniu do słynnej pieśni H.Exegi monumentum, podnosili temat
 • Co to jest Hoffmann Ernst Theodor Amadeus Czy jest romantyzmu, kompozytor imalarz. Wjego twórczości rzeczywistość splata się zniesamowitą fantastyką, sporo miejsca zajmują zjawiska nadprzyrodzone, lecz jednocześnie irealistyczna
 • Co to jest Marek Hłasko Pojęcie działu prozy wtygodniku zwyczajnie . Twórczość lit. zaczął powieścią Sonata marymoncka (1951), w1958 r. dostał Nagrodę Literacką wydawców za tom opowiadań Pierwszy krok wchmurach
 • Co to jest Humanizm Wyjaśnienie wXIV w. we Włoszech, upowszechniony wnastępnych stuleciach wcałej Europie. H.odrodził przesłania starożytnej kultury, stał się światopoglądem, którego ośrodkiem był człowiek ze
 • Co to jest Paweł Huelle Opis akademicki Uniwersytetu Gdańskiego, publicysta. Po studiach polonistycznych pracował wBiurze Informacji Prasowej Solidarności wGdańsku, aktualnie kieruje gdańskim ośrodkiem TVP
 • Co to jest Hipotaksa Informacje ich grup albo zdań, zktórych jeden jest nadrzędny (kluczowy), drugi podrzędny. Wwypowiedzeniu zdanie podrzędne, podporządkowane nadrzędnemu, może być jednocześnie nadrzędnym
 • Co to jest Jan Hus Co to jest rel. i bohater narodowy. W1400 dostał święcenia kapłańskie, dziekan irektor uniwersytetu wPradze. Wpływ na poglądy H. miały dzieła Wiklifa, z angielskiego: krytyka dogmatów
 • Co to jest Dawid Hume Definicja który wswych dociekaniach poddał krytyce potoczne wyobrażenia oświecie ikartezjański racjonalizm, był kontynuatorem empiryzmu J. Lockea. Jego Traktat onaturze ludzkiej (1739-40
 • Co to jest Literatura Hellenistyczna Co znaczy oelitarnym uczonym charakterze, późny faza rozwoju lit. gr. (III-I w. przed naszą erą); rozwinęły się wtedy nowe gat. lit., jak poemat dydaktyczny, epigramat, sielanka
 • Co to jest Gerhart Hauptmann Słownik naturalista, urodzony na Śląsku, laureat Nagrody Nobla (1912), związany zWrocławiem. W1922 został honorowym obywatelem miasta, ztej okazji odbył się festiwal jego sztuk. Na
 • Co to jest Czesław Hernas Znaczenie redaktor wielu wydawnictw naukowych ipism lit., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą w pierwszej kolejności lit. okresu baroku, czego owocem są
 • Co to jest Ernest Hemingway Czym jest ikorespondent wojenny, laureat Nagrody Nobla (1954). Burzliwe życie autora, które było ciągłym poszukiwaniem ogromnej przygody, znalazło odbicie wjego twórczości. Do powieści
 • Co to jest Homofoniczny Co oznacza utwór muzyczny, wktórym dominuje jedna, zazwyczaj wnajważniejszym głosie, melodia oparta na współbrzmieniach harmonicznych
 • Co to jest Artur Hutnikiewicz Krzyżówka Uniwersytetu im. M.Kopernika wToruniu (od 1946), autor wielu książek polonistycznych, między innymi Żeromski inaturalizm (1956), monografii Żeromski (1987), Od czystej formy do
 • Co to jest Humoreska Najlepszy ointrygującym zdarzeniu zamknięte puentą, zabawna historyjka, wktórej autor wykorzystuje komizm słowny, postaci, sytuacyjny, wjęz. posługuje się ironią, parodią; autorami znanych
 • Co to jest Horror Przykłady tekst kultury popularnej. Współcz. jest odmianą fantastyki lit., wywodzi się zang. XIX-wiecznej powieści grozy, zwaną także powieścią gotycką duchów, upiorów iniesamowitych
 • Co to jest Paweł Hertz Encyklopedia edytor; laureat nagrody pol. PEN Clubu; autor między innymi: Dwie podróże (1946), Małe ody itreny (1949), Nowy lirnik mazowiecki (1953), Śpiewnik podróżny idomowy. 1935-1967 (1969
 • Co to jest Alfred Hitchcock Jak działa stałe pracujący wStanach Zjednoczonych. Debiutował w1926; domeną H. stały się filmy sensacyjne, wprowadził do nich nowe formy narracji, wyrafinowane stopniowanie napięcia
 • Co to jest Herder Johann Gottfried von Czy jest zprekursorów romantyzmu podkreślający istotę związku rozumu zwolą iemocjami człowieka. Był badaczem rejestrującym różnorodność kultur iwskazującym na ich wkład wogólny majątek
 • Co to jest Harlequin Pojęcie pojawiła się na pol. rynku czytelniczym dopiero co; funkcjonuje wobiegu lit. popularnej. Artystą H. jest kanad. wydawnictwo Harlequin specjalizujące się od 1949 r. wprodukcji
 • Co to jest Herman Hesse Wyjaśnienie Nagrody Nobla (1946). Debiutował jako pisarz w1899. Inicjalne powieści: Peter Camenzind (1904) iPod kołami (1906), zawierające wątki autobiograficzne, są również krytyką stosunków
 • Co to jest Herezja Opis zdoktryną głoszoną poprzez Kościół. Wpoczątkowym okresie chrześcijaństwa (II-V w.) poglądy uznane za h. dotyczyły innego pojmowania osoby Chrystusa, Trójcy Świętej i relacji
 • Co to jest Maria Victor Hugo Informacje pisarz idramaturg, znakomity polityk, lider iteoretyk romantyzmu. Jego debiutem poetyckim jest zestaw literaturze klasycystycznej Ody ipoezje różne (1822). Przedmioty romantyzmu
 • Co to jest Edmund Husserl Co to jest fenomenologii, był wrogiem zarówno historyzmu, jak imetafizyki, twierdził, iż filozofia może być edukacją ścisłą, azadania, jakie przed nią stają, praktycznie nie mają granic
 • Co to jest Happening Definicja ojednorazowym charakterze, wktórym zdarzenia łączące albo wykorzystujące przedmioty rzeczywistości, muzyki, teatru, działań plastycznych angażują publiczność kierując się
 • Co to jest Heglizm Co znaczy Hegla, która pośród jego uczniów nie miała jednorodnej interpretacji. Byli tacy, którzy przejęli myśli H. wniezmiennej formule (na przykład K. Fischer iE. Zeller) albo także
 • Co to jest Hinduizm Słownik indyjskich nurtów wierzeniowych wywodzących się zbraminizmu, zdominacją wIndiach rozpoczynającą się od X w. Wh. szczególne miejsce zajmuje tekst Mahabharata, azwłaszcza Pieśń
 • Co to jest Historiografia Znaczenie przeszłość, początkowo wykorzystywane szukaniu wzorców postępowania, uświetnianiu czynów nazywane h. pragmatyczną, wGrecji uprawiał ją między innymi Herodot, wRzymie Tacyt. H
 • Co to jest Homonimia Czym jest oróżnej wartości semantycznej; występuje wleksyce (na przykład bal - zabawa igruba belka), wskładni, na przykład zdrada przyjaciela - znaczy, iż przyjaciel zdradził albo został
 • Co to jest Antyczny Heksametr Co oznacza numerycznego, będącego układem wersów dzielonych na 6 stóp, a więc regularnych cząstek oustalonej postaci sylabiczno-iloczasowej. Wers, zawierający zespoły sylab długich
 • Co to jest Hedonizm Krzyżówka ipostawa życiowa, uznająca osiąganie przyjemności za główne dobro icel życia. Skrajny h. głosił Arystyp zKyrene (V/IV w. przed naszą erą), dla którego szereg przyjemnych doznań
 • Co to jest Herakles Najlepszy czczony po zgonu jako bóg, odznaczał się ogromną siłą, która użyta wgniewie sprowadzała na niego nieszczęścia. Zabił kitarą swego nauczyciela muzyki, za co pasł trzody wgórach, z
 • Co to jest Klasyczny Teatr Hinduski Przykłady zdarzenie bez precedensu, liczące 2500 lat nieprzerwanej historii. Wg mitu opowstaniu teatru do boga Brahmy zwrócili się inni bogowie, by stworzył coś dla zabawy, co służyłoby
 • Co to jest Heroizacja Encyklopedia postaciom wyjątkowej pozycji, przypisywanie cech wyróżniających, znakomitych, na przykład sylwetka oficera stworzenia listopadowego J. Ordona wwierszu Reduta Ordona A. Mickiewicza
 • Co to jest Huysmans Joris Karl, właśc. Georges Charles H. Jak działa zwolennik naturalizmu, chociaż przełomowe znaczenie wjego twórczości miała powieść Na wspak (1884), nazywana poprzez współczesnych biblią dekadentyzmu . Jej bohater przeżywając
 • Co to jest George Herbert Czy jest angielskiego:, przedstawiciel literaturze metafizycznej. Syn lorda Herberta of Cherbury, myśliciela ipisarza. Źródłem jego literaturze było powołanie kapłańskie. Dostrzegał piękno
 • Co to jest Hermeneutyka Pojęcie na objaśnienie tekstów bibl.; od XVIII w. sztuka interpretacji tekstu lit.; dyscyplina nauk. ustalająca prawidła interpretacji wszelkiego rodzaju tekstów isymboli słownych
 • Co to jest Heroidy Wyjaśnienie epistolarnej, wlit. antycznej listy pisane poprzez bohaterki mityczne (na przykład Penelopa do Odysa). Fikcyjne listy legendarnych kochanek składają się na cykl Owidiusza (I w
 • Co to jest Aldous Huxley Opis debiutował jako pisarz symbolista w1916, lecz prawdziwy rozgłos przyniosły mu ciekawie budowane powieści, wktórych używając fikcji jako autorskiego wybiegu angażuje czytelnika
 • Co to jest Viator Homo Informacje wpodróży, wwędrówce pełnej przygód, również pielgrzym, emigrant, b. dostępny wkręgu cywilizacji śródziemnomorskiej; lit. realizacją h.v. jest na przykład Odyseusz (bohater eposu
 • Co to jest Von Verner Heidenstam Co to jest Nobla (1916), członek Akademii Szwedzkiej, jeden zgłównych przedstawicieli neoromantyzmu, jako lider tego kierunku ogłosił szkic programowy Renesans (1889). W1888 r. opublikował
 • Co to jest Faber Homo Definicja sapiens; ustalenie podjęte między innymi poprzez H. Bergsona jako cecha człowieka zdolnego do wytwarzania narzędzi iposługiwania się nimi; wlit. XIX w. jest uosobieniem kultu
 • Co to jest Literatury Historia Co znaczy teorii lit. ikrytyki lit.) dział edukacji olit.; zajmuje się badaniem procesu historycznoliterackiego, opisem, ewolucją, periodyzacją, związkami lit. zinnymi dziedzinami sztuki
 • Co to jest Stanisław Hebanowski Słownik zPoznaniem iGdańskiem; wl. 1957-63 kierował założonymi poprzez siebie teatrami eksperymentalnymi: Teatrem Atelier iTeatrem 5. Od 1969 r. był kierownikiem lit., od 1973
 • Co to jest Homilia Znaczenie określony fragment Biblii; forma głoszenia słowa Bożego, oparta na tekście mszalnym, bibl. albo liturgicznym, zawierająca jego egzegezę. Najstarsze zbiory h. pochodzą zpierwszych
 • Co to jest Małgorzata Hillar Czym jest literaturze Gliniany dzbanek (1957), potem wydała następne tomiki Prośba do macierzanki. Erotyki (1959), Krople słońca (1961). Jej tom Czekanie na Dawida (1967) jest świadectwem

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja ENCYKLOPEDIA Hillar Małgorzata, Homilia, Hebanowski Stanisław, Historia Literatury, Homo Faber, Heidenstam Verner Von, Homo Viator, Huxley Aldous, Heroidy, Hermeneutyka co to znaczy.

Słownik Przykłady Hillar Małgorzata, Homilia, Hebanowski Stanisław, Historia pisownia.