Pisownia język polski | słownik na H

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Knud Pedersen\. Hamsun Knut, właśc Definicja nędzę iwyzysk. Światową sławę przyniosła mu powieść psychol. Głód (1890). Wyznawca filozofii Nietzschego, dostrzegał idoświadczał sprzeczności pomiędzy ideałami humanizmu XIX w
 • Co to jest Hanuszkiewicz Adam Definicja rozwinął wteatrze telewizji; filmowe przedmioty (zbliżenie aktorskie, skróty plastyczne, montaż scen) miały wpływ na późniejsze realizacje teatralne, oparte na sprawnym
 • Co to jest Hozjusz Stanisław Definicja stronnictwo papieskie. Był między innymi jednym zprzewodniczących soboru trydenckiego inakłonił (1564) Zygmunta Augusta do przyjęcia jego uchwał. Sprowadził do Polski jezuitów
 • Co to jest humaniora Definicja sztuka, język i tym podobne Wyodrębniły się wokresie renesansu na wielu uczelniach europejskich, wtym w Akademii Krakowskiej
 • Co to jest Harlequin Definicja wobiegu lit. popularnej. Artystą H. jest kanad. wydawnictwo Harlequin specjalizujące się od 1949 r. wprodukcji romansów. H. publikuje się w25 jęz. świata. Książki zserii ukazują
 • Co to jest Hasior Władysław Definicja pomniki inowoczesne kompozycje przestrzenne, obiekty, sztandary collage; malował obrazy iorganizował happeningi. Uprawiał sztukę ekspresyjną używając do kompozycji obiektów
 • Co to jest humor Definicja estetyczna, odmiana komizmu; słowo postawy emocjonalnej człowieka: żartobliwej, dowcipnej, pobłażliwej iżyczliwej wobec ludzkich słabości. Wlit. h. jest właściwością stylu
 • Co to jest Hescheles\. Jan M\. Hemar Marian, właśc Definicja kabaretu Qui pro Quo (wraz z J.Tuwimem, 1931), autor tekstów szopek polit. wteatrze Nowa Komedia (1933-34); wczasie wojny żołnierz Brygady Karpackiej na Bliskim Wschodzie; od 1942
 • Co to jest Hemingway Ernest Definicja które było ciągłym poszukiwaniem ogromnej przygody, znalazło odbicie wjego twórczości. Do powieści wznacznej mierze autobiograficznych należą Słońce także wschodzi (1926), wktórej
 • Co to jest Hegel Georg Wilhelm Friedrich Definicja romantyczny entuzjazm kolegów, między innymi F. Schellinga, wykładał na uniwersytetach we Frankfurcie iJenie. Pierwsze prace H.(między innymi Życie Jezusa) dowodzą jego
 • Co to jest Hebanowski Stanisław Definicja teatrami eksperymentalnymi: Teatrem Atelier iTeatrem 5. Od 1969 r. był kierownikiem lit., od 1973 artystycznym Teatru Wybrzeże wGdańsku. WTeatrze 5 odbyły się polskie premiery
 • Co to jest hedonizm Definicja życia. Skrajny h. głosił Arystyp zKyrene (V/IV w. przed naszą erą), dla którego szereg przyjemnych doznań zmysłowych składał się na poczucie szczęścia, z kolei h. umiarkowany
 • Co to jest homo faber Definicja człowieka zdolnego do wytwarzania narzędzi iposługiwania się nimi; wlit. XIX w. jest uosobieniem kultu pracy stanowiącej miarę wartości człowieka; nurt niepodległościowy wpoezji
 • Co to jest hellenistyczna literatura Definicja przed naszą erą); rozwinęły się wtedy nowe gat. lit., jak poemat dydaktyczny, epigramat, sielanka, piśmiennictwo hist
 • Co to jest Hertz Paweł Definicja 1946), Małe ody itreny (1949), Nowy lirnik mazowiecki (1953), Śpiewnik podróżny idomowy. 1935-1967 (1969), Świat idom (1977), opowieść biograficzna Portret Słowackiego (1949
 • Co to jest Hesse Herman Definicja Peter Camenzind (1904) iPod kołami (1906), zawierające wątki autobiograficzne, są również krytyką stosunków socjalnych. Problematyka dorastającej młodzieży wobliczu wojny to
 • Co to jest hinduski teatr klasyczny Definicja opowstaniu teatru do boga Brahmy zwrócili się inni bogowie, by stworzył coś dla zabawy, co służyłoby słuchaniu ipatrzeniu . Klasyczny teatr indyjski wystawiał sztuki otematyce rel
 • Co to jest historiografia Definicja uświetnianiu czynów nazywane h. pragmatyczną, wGrecji uprawiał ją między innymi Herodot, wRzymie Tacyt. H. średniowieczna podporządkowana została wEuropie teologii, chrześcijańska
 • Co to jest Hłasko Marek Definicja Sonata marymoncka (1951), w1958 r. dostał Nagrodę Literacką wydawców za tom opowiadań Pierwszy krok wchmurach (1956). Rok 1957 przyniósł najgłośniejsze opowiadania H.: Ósmy dzień
 • Co to jest Hoffmann Ernst Theodor Amadeus Definicja się zniesamowitą fantastyką, sporo miejsca zajmują zjawiska nadprzyrodzone, lecz jednocześnie irealistyczna satyra. W najwyższym stopniu znane zbiory drobnych opowiadań ibaśni to
 • Co to jest holografia Definicja poprzez D. Gabora, wykorzystuje kolorową fotografię do ukazania wielowymiarowej rzeczywistości. Kiedy przesuwamy wzrok, możemy zaglądając za przedmiot zobaczyć te zjawiska bądź
 • Co to jest horacjanizm Definicja wciągu XVI-XVII w. Poeci tego nurtu, w nawiązaniu do słynnej pieśni H.Exegi monumentum, podnosili temat trwałości literaturze inieśmiertelności jej artysty, powracali do motywów
 • Co to jest horror Definicja wywodzi się zang. XIX-wiecznej powieści grozy, zwaną także powieścią gotycką duchów, upiorów iniesamowitych zdarzeń. H. ma także związek zdemonologią, magią, parapsychologią. W
 • Co to jest Huelle Paweł Definicja polonistycznych pracował wBiurze Informacji Prasowej Solidarności wGdańsku, aktualnie kieruje gdańskim ośrodkiem TVP, członek PEN Clubu. Debiutował powieścią Weiser Dawidek (1987
 • Co to jest Hugo Victor Maria Definicja debiutem poetyckim jest zestaw literaturze klasycystycznej Ody ipoezje różne (1822). Przedmioty romantyzmu znajdujemy we inicjalnych powieściach Han zIslandii iBug Jargal (1826) i
 • Co to jest Husserl Edmund Definicja iż filozofia może być edukacją ścisłą, azadania, jakie przed nią stają, praktycznie nie mają granic. Wswym dziele Filozofia jako edukacja ścisła (1911) krytykuje zwolenników
 • Co to jest husytyzm Definicja 1409). Program ten wyrażał sprzeciw wobec bogacenia się duchowieństwa iwyzysku wiernych, nie godził się znadprzyrodzoną genezą władzy papieskiej. Wyznawcy h. żądali powrotu do
 • Co to jest Huxley Aldous Definicja mu ciekawie budowane powieści, wktórych używając fikcji jako autorskiego wybiegu angażuje czytelnika wbłyskotliwie prowadzoną dyskusję nad współczesnym światem. WKontrapunkcie
 • Co to jest Georges Charles H\. Huysmans Joris Karl, właśc Definicja powieść Na wspak (1884), nazywana poprzez współczesnych biblią dekadentyzmu . Jej bohater przeżywając kryzys idei iwiary wdotychczasowe wartości, zwraca się ku sztuce, stając się
 • Co to jest homofoniczny Definicja utwór muzyczny, wktórym dominuje jedna, zazwyczaj wnajważniejszym głosie, melodia oparta na współbrzmieniach harmonicznych
 • Co to jest Habima Definicja innymi K. Stanisławski, spektakle wStanach Zjednoczonych, Palestynie iNiemczech. Na stałe wTel Awiwie (1931), od 1958 ma status izraelskiej sceny narod
 • Co to jest Herkulesowe prace Definicja oczyszczenia się ze zbrodni: zabicie lwa, uduszenie hydry, schwytanie łani, schwytanie dzika, oczyszczenie stajni Augiasza, wytępienie ptaków żywiących się ludzkim mięsem
 • Co to jest happening Definicja przedmioty rzeczywistości, muzyki, teatru, działań plastycznych angażują publiczność kierując się równocześnie na sporo zmysłów. H. nie jest zjawiskiem jednorodnym, ale zbiorem
 • Co to jest hagada, haggada, agada Definicja wyjaśnianie, badanie iinterpretacja Starego Testamentu i Talmudu. Przekazywane ustnie pomiędzy II aIVw., wpóźniejszych wiekach spisane. Opowieść owyjściu Żydów zEgiptu, tak zwany
 • Co to jest heksametr antyczny Definicja regularnych cząstek oustalonej postaci sylabiczno-iloczasowej. Wers, zawierający zespoły sylab długich (-) ikrótkich (U), składał się z4 stóp daktylicznych (-UU) niekiedy
 • Co to jest heroidy Definicja przykład Penelopa do Odysa). Fikcyjne listy legendarnych kochanek składają się na cykl Owidiusza (I w. przed naszą erą / Iw.) zatytułowany Heroidy. WPolsce h. pisał między innymi
 • Co to jest homonimy Definicja para (wodna, zakochanych), klucz (do drzwi, symbol muz., zasada). H. mają wspólne pochodzenie, współcz. rozpoznawane wyłącznie opierając się na kontekstu
 • Co to jest Heyse Pane Definicja Poruszają one w pierwszej kolejności temat miłości, która wkonsekwencji przesądza olosie bohaterów. Poetyckie opisy izaskakujące puenty równoważą pojawiającą się niekiedy
 • Co to jest historiozofia Definicja możliwością rozumienia. Od najdawniejszych czasów h. łączono zfilozofią, czego odpowiednikiem są interpretacje św. Augustyna wdziele OPaństwie Bożym. Właściwy postęp h. nastąpił
 • Co to jest homilia Definicja tekście mszalnym, bibl. albo liturgicznym, zawierająca jego egzegezę. Najstarsze zbiory h. pochodzą zpierwszych wieków Kościoła. Badaniem h. jako gat. retoryki kośc. zajmuje się
 • Co to jest hejnał Definicja XVI w. rozwinął się jako pieśń poranna, pobudka patriotyczna, poetycki apel, pieśń roratnia. H. miały swoisty rytm ikompozycję (tak zwany strofę hejnałową); autorami najstarszych
 • Co to jest Herbert George Definicja Cherbury, myśliciela ipisarza. Źródłem jego literaturze było powołanie kapłańskie. Dostrzegał piękno wsymbolice liturgii, wmuzyce rel. Dał temu słowo między innymi wutworach Okna
 • Co to jest Herder Johann Gottfried von Definicja iemocjami człowieka. Był badaczem rejestrującym różnorodność kultur iwskazującym na ich wkład wogólny majątek ludzkości, wydał zestaw pieśni ludowych zcałego świata Głosy narodów
 • Co to jest humoreska Definicja wykorzystuje komizm słowny, postaci, sytuacyjny, wjęz. posługuje się ironią, parodią; autorami znanych h.wlit. są między innymi M. Twain, A. Czechow, J.Hašek; wPolsce B. Prus, K
 • Co to jest hermeneutyka Definicja lit.; dyscyplina nauk. ustalająca prawidła interpretacji wszelkiego rodzaju tekstów isymboli słownych ( egzegeza); znana wantyku (Platon iArystoteles); uprawiali ją wjudaizmie
 • Co to jest Heidenstam Verner von Definicja przedstawicieli neoromantyzmu, jako lider tego kierunku ogłosił szkic programowy Renesans (1889). W1888 r. opublikował tomik liryków Lata pielgrzymki iwędrówek, chociaż pierwszym
 • Co to jest Herbert Zbigniew Definicja innymi uniwersytetu wLos Angeles. Utwory poetyckie ifelietony opoezji rozpoczął drukować na łamach pism lit. już w1948, lecz za właściwy debiut jest uważany tom poetycki Struna
 • Co to jest Hartwig Julia Definicja Rimbauda; wczasie II wojny łączniczka AK. Opublikowała między innymi tomy Pożegnania (1956), Wolne ręce (1969), Dwoistość (1971), Czuwanie (1978), Chwila postoju (1980), Dziennik
 • Co to jest heksametr polski Definicja iloczasu) zastosowano regularność polegającą na układzie akcentów, stąd wh.p. występuje wers sześcioakcentowy, złożony ztrochejów (- -) idaktyli (- - -). Wzorem tego typu wiersza
 • Co to jest -Broniuszyc\. H\. J\. Harasymowicz Jerzy, właśc Definicja 1957). Debiutował tomem Cuda (1956); następne tomiki są świadectwem zauroczenia pejzażem Popradu iokolic Muszyny - cerkiewkami, cmentarzami, kulturą Łemków, zabytkami Krakowa
 • Co to jest Hašek Jaroslav Definicja publicysta ikomisarz polit. Armii Czerwonej, po powrocie do ojczyzny poświęcił się poezji. Napisał zestaw humoresek Kłopoty pana Wtedy, Mój handel psami, w pierwszej kolejności
 • Co to jest Hauptmann Gerhart Definicja zWrocławiem. W1922 został honorowym obywatelem miasta, ztej okazji odbył się festiwal jego sztuk. Na twórczość H. wielki wpływ miała kultura śląska. Pozostawił po sobie tom
 • Co to jest Herakles Definicja wgniewie sprowadzała na niego nieszczęścia. Zabił kitarą swego nauczyciela muzyki, za co pasł trzody wgórach, z kolei po zabójstwie swej żony Megary idzieci wyrokiem delfickiej
 • Co to jest Havel Vaclav Definicja działacz opozycyjny, polityk, współzałożyciel Karty 77, artysta niezależnego wydawnictwa Edice Expedice (1975), prezydent Republiki Czeskiej od 1993 r. Debiutował na scenie
 • Co to jest Heaney Seamus Definicja Nobla (1995); zadebiutował w1966 książką zgon naturalisty, aw 1975 wydał tomik wierszy Ludzie zbagien. Wl.80. jego poezję poznali czytelnicy Ogromnej Brytanii iUSA. WPolsce wyd
 • Co to jest heglizm Definicja Byli tacy, którzy przejęli myśli H. wniezmiennej formule (na przykład K. Fischer iE. Zeller) albo także zachowując idealizm modyfikowali myśl polit. opaństwie (na przykład S. Mark
 • Co to jest Heidegger Martin Definicja jest pytanie oBycie, podkreślał radykalną różnicę między bytem aByciem, głosząc wten sposób kres metafizyki, która tej różnicy nie widziała. Bycie wg H. jako warunek wszystkich
 • Co to jest heraldyka Definicja pochodzi od funkcji herolda, a więc urzędnika dworskiego, który przestrzegał porządku, sprawdzał poprawność znaków rycerskich na przykład na turniejach. Jednym znajstarszych
 • Co to jest Holbein Hans młodszy Definicja burmistrza Meyera, obrazy zgonu i tym podobne W pierwszej kolejności był H. znakomitym portrecistą, na przykład portret burmistrza Meyera zżoną, Erazma zRotterdamu. Wlatach 1526
 • Co to jest heroizacja Definicja znakomitych, na przykład sylwetka oficera stworzenia listopadowego J. Ordona wwierszu Reduta Ordona A. Mickiewicza
 • Co to jest historia literatury Definicja procesu historycznoliterackiego, opisem, ewolucją, periodyzacją, związkami lit. zinnymi dziedzinami sztuki, kulturą, koncepcjami filoz., ideami, motywami, inspiracjami; to między
 • Co to jest hipotaksa Definicja podrzędny. Wwypowiedzeniu zdanie podrzędne, podporządkowane nadrzędnemu, może być jednocześnie nadrzędnym względem innego, na przykład Pójdę wieczorem do kina, by zobaczyć ciekawy
 • Co to jest heros Definicja siłą, pięknym wyglądem, dobroczyńca człowieka wjego walkach ze złem. Przeważnie była to postać mityczna (na przykład Herakles, Tezeusz, Perseusz iin.), zdarzało się jednak, iż
 • Co to jest Hillar Małgorzata Definicja Prośba do macierzanki. Erotyki (1959), Krople słońca (1961). Jej tom Czekanie na Dawida (1967) jest świadectwem odkrywania przez macierzyństwo duchowego piękna kobiety
 • Co to jest hinduizm Definicja wIndiach rozpoczynającą się od X w. Wh. szczególne miejsce zajmuje tekst Mahabharata, azwłaszcza Pieśń Wzniosłego Bhagawadgita (III/II w. przed naszą erą), zktórej kazanie Kriszny
 • Co to jest Hiob Definicja wniezawinionym cierpieniu (Bóg doświadczył go trądem, stratą rodziny iprzyjaciół, nędzą życia, wystawiając na próbę jego wiarę); dla chrześcijan H. jest źródłem wiary, rozterek
 • Co to jest hiperbola Definicja przedmiotów opisu wyglądu, działania, odczuwania. Celem h. jest oddawanie mocnych emocji piszącego iwywołanie podobnych reakcji uodbiorcy. Występuje wjęzyku poetyckim, na
 • Co to jest hiperrealizm Definicja rzeczywistości wsztuce i metodami jej manifestowania; wyrażany jako realność optyczna (na przykład fotorealizm). Właściwością h. jest skrupulatność szczegółów wybranych obiektów
 • Co to jest homo viator Definicja dostępny wkręgu cywilizacji śródziemnomorskiej; lit. realizacją h.v. jest na przykład Odyseusz (bohater eposu Homera) jako archetyp wędrowca dośrodkowego , wracającego do
 • Co to jest homonimia Definicja zabawa igruba belka), wskładni, na przykład zdrada przyjaciela - znaczy, iż przyjaciel zdradził albo został zdradzony, wmorfologii fleks. isłowotw., na przykład ranna głowa, ranne
 • Co to jest Hitchcock Alfred Definicja stały się filmy sensacyjne, wprowadził do nich nowe formy narracji, wyrafinowane stopniowanie napięcia (suspense), potęgowanie atmosfery zagrożenia. Zrealizowaną w1940 r. Rebeką
 • Co to jest Hołuj Tadeusz Definicja Działalność publicystyczną zaczął współredagując pismo Nasz Słowo (1936). Początki twórczości poetyckiej wyznaczają tomiki: Dziewczyno, płyniemy do przodu (1936) i Płonące ścieżki
 • Co to jest Homer Definicja ojczyzny. Utrwalone wprzekazach starożytnych imię H. oznaczało dosłownie ślepiec , stąd hipoteza, iż był ślepym śpiewakiem wędrownym. Autor najstarszych arcydzieł lit. europ
 • Co to jest Horacy, Quintus Horatius Flaccus Definicja który wprowadził go na dwór cesarza Augusta. Zpoczątkowego okresu twórczości H. pochodzą wzorowane na utworach Lucyliusza doskonałe wformie Satyry, wktórych ośmieszał ludzkie
 • Co to jest Horzyca Wilam Definicja dyrektorem Teatrów Miejskich we Lwowie; współpracował zwybitnymi artystami: zSchillerem, E. Wiercińskim, A. Pronaszką; stworzyli nowy typ realizacji ogromnych dramatów
 • Co to jest Hrabal Bohumil Definicja nadzorem (1965) ifilmu pod tym samym tytułem, który zyskał Grand Prix na festiwalu wMannheim (1966); opowiadań Lekcje tańca dla starszych izaawansowanych (1964), cyklu
 • Co to jest Hutnikiewicz Artur Definicja polonistycznych, między innymi Żeromski inaturalizm (1956), monografii Żeromski (1987), Od czystej formy do literatury faktu (1965, przegląd kierunków programów art. XX w
 • Co to jest humanitas Definicja postęp człowieka, jego harmonijne formowanie osobowości, wspieranie twórczych umiejętności. H. jako ideał wychowawczy wzorowała się na starożytnym modelu, wGrecji ustalana
 • Co to jest humanizm Definicja Europie. H.odrodził przesłania starożytnej kultury, stał się światopoglądem, którego ośrodkiem był człowiek ze wszystkimi swymi dążeniami ipotrzebami, ów antropocentryzm był
 • Co to jest Hume Dawid Definicja ikartezjański racjonalizm, był kontynuatorem empiryzmu J. Lockea. Jego Traktat onaturze ludzkiej (1739-40) iBadania dotyczące rozumu ludzkiego (1748) zawierają stwierdzenia, iż
 • Co to jest Hus Jan Definicja irektor uniwersytetu wPradze. Wpływ na poglądy H. miały dzieła Wiklifa, z angielskiego: krytyka dogmatów osakramencie iłasce, wyraziciela ruchów protestacyjnych przeciwko władzy
 • Co to jest hybryda językowa Definicja słowo złożony zelementów należących do dwóch różnych jęz., na przykład telewizja, automobil
 • Co to jest hymn Definicja iuniwersalne wartości; pochodzi ztradycji ind. Wedów, hebr. psalmów Dawida, gr. hymnów homeryckich, orfejskich (artystami h.byli między innymi Pindar, Simonides zKeos, Safona
 • Co to jest hymn narodowy Definicja poczucia wspólnoty, tradycji, symbolu tożsamości narodowej Polaków, realizowana przy uroczystych okazjach. Za pierwszą pieśń ojczystą (patrium carmen) uważane jest Bogurodzicę
 • Co to jest Heine Heinrich Definicja Twórczość poetycką zaczął od utworów ocharakterze romantycznym zelementami ludowości, które zostały wydane wtomie Księga pieśni (1827) ze słynną balladą Lorelei. H. wiele
 • Co to jest herezja Definicja V w.) poglądy uznane za h. dotyczyły innego pojmowania osoby Chrystusa, Trójcy Świętej i relacji natury do łaski (na przykład arianizm). Początki czasów nowożytnych charakteryzuje
 • Co to jest Herling-Grudziński Gustaw Definicja krzyżem Virtuti Militari. Pracował jako publicysta wtygodniku IIKorpusu Orzeł Biały (1943-46). Debiutował szkicami Żywi iumarli (1945) zprzedmową J. Czapskiego. Uczestniczył
 • Co to jest Hernas Czesław Definicja Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą w pierwszej kolejności lit. okresu baroku, czego owocem są opracowania akademickie Barok (1973) iLiteratura baroku (1987) i
 • Co to jest hadis Definicja spisanych wIX w. stanowi tak zwany tradycję Proroka, jest w okolicy Koranu źródłem wiedzy religijnej ipodstawą prawa muzułmańskiego, wislamie nazywany sunna. Znaczne zbiory h
 • Co to jest hagiografia Definicja zelementami baśniowości, pierwowzorem były opisy nadzwyczajnych czynów bóstw greckich utrwalone wlit. okresu hellenistycznego. Początki h. sięgają IViV w., kiedy to powstały
 • Co to jest hamletyzm Definicja poszukującej tożsamości; postawa bliska filoz. romantycznej, wpłynęła silnie na kształt lit. XIX w. Termin pochodzi od imienia gł. bohatera tragedii W. Szekspira, Hamleta

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Hamletyzm, Hagiografia, Hadis, Hernas Czesław, Herling-Grudziński Gustaw, Herezja, Heine Heinrich, Hymn Narodowy, Hymn, Hybryda Językowa, Hus Jan, Hume Dawid co to znaczy.

Słownik Hamletyzm, Hagiografia, Hadis, Hernas Czesław, Herling pisownia.