Pisownia język polski | słownik na K

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Kompendium Co znaczy podręcznik zawierająca zarys fundamentalnych informacje zzakresu jakiejś edukacji
 • Co to jest Komentarz Krzyżówka trudnych do zrozumienia miejsc tekstu, stanowi stały obiekt edycji krytycznych, na przykład seria Biblioteki Narodowej. K. zawiera wyjaśnienia: faktów historycznych, zdarzeń
 • Co to jest Komizm Co to jest prezentowania wydarzeń, sytuacji, postaci wywołujący uodbiorcy reakcję śmiechu iwesołości; k. ujawnia się wsprzeczności pomiędzy prawdą apozorem, pomiędzy treścią aformą. Odznacza
 • Co to jest Urszula Kozioł Słownik red. działu lit. miesięcznika Odra (od 1972). Debiutowała arkuszem poetyckim Gumowe klocki (1957). Kolejne tomy poetki to między innymi Wrytmie korzeni (1963), Smuga ipłomień
 • Co to jest Tymoteusz Karpowicz Czym jest historyk lit., tłumacz, redaktor, prof. Uniwersytetu Illinois wChicago. Debiutował w1941 wWilnie. Pierwsze powojenne publikacje to Legendy pomorskie (1948) izbiór wierszy Żywe
 • Co to jest Kolędy Co oznacza Narodzeniem, śpiewane od 24 XII do 2 II; wg Encyklopedii staropolskiej Z. Glogera wPolsce ślady k. sięgają XVI w. wmisteriach idialogach, chociaż najstarsze k. zachowały się w
 • Co to jest kronika filmowa lub fotograficzna Tłumaczenie fotograficzny ważniejszych wydarzeń ułożony wg ich następstwa albo innego kodu (na przykład wydarzenia polityczne, kulturalne, socjalne, ciekawostki), regularnie bez wzajemnego
 • Co to jest Kaligrafia Przykłady pięknego pisania, kreślenia znaków; 2) wpiśmie arabskim, które jest nierozłącznie powiązane zobrazem, stwarza sposobność identyfikacji treści iznaków. Umahometan k.została
 • Co to jest August Jan Kisielewski Definicja iteatralny, eseista, współzałożyciel krakowskiego kabaretu Zielony Balonik , założyciel pisma satyryczno-literackiego Liberum veto . Debiutował w1899 sztukami Wsieci iKarykatury
 • Co to jest Tadeusz Kantor Encyklopedia Wokresie okupacji stworzył wKrakowie Teatr Niezależny, wktórym wystawiano Balladynę, Powrót Odysa. W1948 współtwórca Ekipy Plastyków Nowoczesnych wKrakowie, która zorganizowała
 • Co to jest Salezy Franciszek Krupiński Jak działa filozof, jeden zprzedstawicieli pozytywizmu wPolsce; głosił hasło pracy organicznej, autor między innymi prac Filozofia wPolsce, Szkoła pozytywna, Nasza filozofia
 • Co to jest Otwarta Kompozycja Czy jest bazuje na tym, iż związki pomiędzy poszczególnymi składnikami świata przedstawionego nie rysują się przejrzyście, ich proporcje są naruszone, poszczególne wątki nie muszą być
 • Co to jest Juliusz Bandrowski Kaden Pojęcie Działalność publicystyczną zaczął jako korespondent prasy krajowej wBelgii, w1914 wstąpił do Legionów, był adiutantem J. Piłsudskiego ikronikarzem IBrygady. Współpracował
 • Co to jest Aleksander Jan Karłowicz Wyjaśnienie jeden zpierwszych onomastyków idialektologów, autor 6-tomowego Słownika gwar polskich (1911). Pośród prac językoznawczych opublikował między innymi Ojęzyku litewskim (1875
 • Co to jest Ramowa Kompozycja Opis opowiadana jest inna fabuła. To jest układ dwustopniowy - fabuła pierwszego stopnia stanowi ramę kompozycyjną dla fabuły drugiego stopnia; nie mniej jednak układ kompozycji
 • Co to jest Ryszard Krynicki Informacje wydawca prywatnej oficyny A5. Ukończył filologię pol. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza wPoznaniu. Członek poznańskich grup poetyckich Rokada i Próby , działacz klubu Od
 • Co to jest Komiks Znaczenie rozrywkowej stanowiący osobną broszurę albo publikowany wczasopismach; rodzaj historyjki obrazkowej opatrzonej tekstem, czasem przeróbki utworów lit.; 2) powieść rysunkowa (z
 • Co to jest Kantata Co znaczy głosy solowe, ewentualnie na chór iorkiestrę; złożony przeważnie zkilku oddzielnych części. Od opery i oratorium jest różna mniejszymi rozmiarami iwiększą różnorodnością tekstów
 • Co to jest Krytyka Krzyżówka stron zpunktu widzenia ustalonych wartości (na przykład etycznych, poznawczych, nauk., estetycznych), założonych celów (zadań, praktyk); może dotyczyć edukacji (k. naukowa
 • Co to jest Franz Kafka Co to jest biografię opisał wDziennikach 1910-1923; autor powieści iopowiadań zaskakujących wieloznacznością, głębią symboliki, metaforyki obezradności człowieka zagubionego wświecie. Filoz
 • Co to jest Mikołaj Kochanowski Słownik Piotra, pisarz; wlit. zapisał się jako autor literaturze elegijno-dydaktycznej Rotuły (1585), pisanej zmyślą owłasnych dzieciach - testamentu moralno-filoz. Autor przekładu
 • Co to jest Jidisz Literatury Klasycy Czym jest Alejchem i I.L. Perec. Wszyscy debiutowali jeszcze wXIX w., pisząc po hebr. Wspólną ich zasługą było powstanie kanonu l.j. Każdy ztrójki pisarzy swoją drogą doszedł do
 • Co to jest Franciszek Karpiński Co oznacza stanisławowskiej, członek korespondent warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1800), artysta modelu liryki sentymentalnej zwany pisarzem serca . Słynne są sielanki
 • Co to jest Paul Klee Tłumaczenie eseista, działający wNiemczech, poprzez sporo lat prof. Bauhausu. Przyjaźnił się między innymi z W. Kandinskym, zktórym wystawiał obrazy idziałał wgrupie Blaue Reiter. Tworzył
 • Co to jest Kontrreformacja Przykłady skierowany przeciw reformacji, trwał od poł. XVI do końca XVII w., jego fundamentem programową były postanowienia soboru trydenckiego (1543-63), na którym wyraźnie określono, co
 • Co to jest Koryfeusz Definicja dziedzinie, przewodnik chóru wteatrze greckim, również na zawodach muzycznych, dyrygujący śpiewem itańcem chóru w trakcie Dionizji. Wyodrębnienie zchóru k. było startowym etapem
 • Co to jest Artystyczny Kabaret Encyklopedia myśli twórców ipisarzy. WXVIIIw. funkcję tę pełniły salony, które traciły swe znaczenie, ażycie towarzyskie przenosiło się do kawiarni lit., kawiarni koncertujących (caf chantant
 • Co to jest Yves Klein Jak działa jeden zgłównych animatorów sztuki lat 50. Jego twórczości, podobnie jak J. Beuysa i A. Warhola, nie można omawiać woderwaniu od życia, świadomie kształtowanego poprzez artystę
 • Co to jest Kinematografia Czy jest produkcja irozpowszechnianie filmów, atakże prasa, krytyka filmowa, szkolnictwo iwszelka inna działalność związana zfilmem
 • Co to jest Języka Poprawności Kryteria Pojęcie oceniamy prawidłowe albo błędne użycie danych wyrazów, wyrażeń ikonstrukcji składn. Ustalone k.p.j. pozwalają określić zdarzenie jęz. z racji na jego przydatność funkcjonalną
 • Co to jest Wojciech Kilar Wyjaśnienie dynamiczny iróżnorodny. Początkowo tworzył pod wpływem Bartoka iStrawińskiego, potem Weberna i muzyki jazzowej. Aktualny styl K. oparty jest na muzyce ludowej, zwł. folklorze
 • Co to jest Literacka Komunikacja Opis lit.; specyficzny sposób organizowania znaczeń lit. wutworach, którego istota tkwi w zrozumieniu, iż dzieło lit. jest specyficznym komunikatem jęz., kierowanym poprzez autora do
 • Co to jest Tadeusz Kulisiewicz Informacje wWarszawie. Do 1939 r. zajmował się gł. drzeworytem, wykształcił indywidualny ekspresyjny styl, stworzył sporo prac graficznych tematycznie związanych ze sztuką ludową, zwł
 • Co to jest Kopia Znaczenie naśladowanie dzieła sztuki, regularnie zinnego materiału. Wk. zaopatrują się muzea nie mając oryginału, kolekcjonerzy (zaznaczając, iż to jest kopia); k. wykonana poprzez autora
 • Co to jest Kreacjonizm Co znaczy głoszący, iż świat powstał wwolnym akcie twórczym Boga, stworzony zniczego; koncepcja stworzona poprzez św. Augustyna, zmodyfikowana poprzez filoz. tomistyczną (neotomizm), która
 • Co to jest Słowa Żywego Kultura Krzyżówka interpretacji głosowej wygłaszanego tekstu (na przykład poetyckiego, przemówienia, wykładu, orędzia, wystąpienia wradio iTV); sposób przekazywania myśli iemocji: precyzji
 • Co to jest Literackiego Dzieła Kompozycja Co to jest przedstawionego wdziele lit., wewnętrznie rozplanowana, spójna, samowystarczalna, którą odbiorca może zrozumieć iodczytać. Każdy utwór lit. ma określoną konstrukcję, która
 • Co to jest Wyrazów Znaczeniowa Klasyfikacja Słownik znaczenia wyróżniamy 2 fundamentalne ekipy: 1) wyrazy autosemantyczne (samoznaczące) - te, które znaczeniowo samodzielnie informują oobiektach występujących wrzeczywistości. To są
 • Co to jest Święte Księgi Czym jest danej religii, początkowo przekazywana ustnie, spisana iwyselekcjonowana zazwyczaj poprzez mędrców albo kapłanów redagujących ostateczną wersję. K.ś. zawierają objawienia, są
 • Co to jest Sternowska Kompozycja Co oznacza fabuły powieściowej, dając tym samym miejsce na liczne epizody, fragmenty przepełnione żartobliwymi dygresjami, polemikami zczytelnikami, jak wPodróży sentymentalnej czy
 • Co to jest Wojciech Kossak Tłumaczenie Monachium, Paryżu, sporo podróżował, między innymi do Berlina (malował dla cesarza Wilhelma II), do Hiszpanii, Egiptu, Paryża, do Anglii, Stanów Zjednoczonych. Od 1916 r. był
 • Co to jest Tadeusz Kubiak Przykłady słuchowisk radiowych (od 1948 pracował wredakcji lit. Polskiego Radia wWarszawie) i utworów dla dzieci imłodzieży. Debiutował zbiorem literaturze Wyraz pod żaglem (1948), wydał
 • Co to jest Hanna Krall Definicja debiutująca reportażami w Życiu Warszawy (1957). Pierwsze szkice zatytułowane Ambitny jestem ukazały się w1965 r., następny zestaw Dzień wPogodnej (1967), w1977 Dojrzałość
 • Co to jest Kabalistyka Encyklopedia judaistycznej (w okolicy Tory iTalmudu), wprowadzająca wjudaizm prawie nieograniczoną wolność spekulacji, wyobraźni, mistyki. Pisma kabalistyczne posługują się jęz., wktórym
 • Co to jest Komornicka Maria, pseud. Włast, J. Nałęcz Jak działa lit. Debiutowała Szkicami (1894), zawierającymi 4 opowiadania, gdzie nakreśliła portrety osobowości powszechnie uznawanych za dekadenckie; współautorka (wspólnie zW. Nałkowskim iC
 • Co to jest Zamknięta Kompozycja Czy jest zwarta, skończona, wewn. niepodzielna, jak na przykład wChłopach W. Reymonta, Popiołach S. Żeromskiego, Nad Niemnem E.Orzeszkowej
 • Co to jest Juliusz Kossak Pojęcie przedstawiciel późnego romantyzmu, tata Wojciecha. Początkowo rysował imalował podróżując po Wołyniu, Podolu, Ukrainie - ztego okresu pochodzą sceny polowań, pejzaże (studnie
 • Co to jest Mikołaj Kopernik Wyjaśnienie heliocentryzmu. Studiował wKrakowie astronomię, matematykę, medycynę iteologię, prawo wBolonii, aw latach 1501-3 zgłębiał medycynę na uniwersytecie wPadwie. Pracę doktorską
 • Co to jest Kosmogonia Opis również utwory lit., których obiektem jest stworzenie iewolucja wszechświata. Przednauk. k. filoz. sięga początkami między innymi do jońskiej filozofii przyrody (Anaksymander
 • Co to jest Jasunari Kawabata Informacje jap. PEN Clubu (1948-65), członek Japońskiej Akademii Sztuki, laureat Nagrody Nobla (1968). Twórczość K. charakteryzują mocne związki ztradycyjną kulturą japońską, czemu dał słowo
 • Co to jest Kantyczki Znaczenie inspirowanych pieśnią ludową, tematycznie powiązane zBożym Narodzeniem. Pierwsze pol. k. pochodzą z1. poł. XVI w., na przykład Bracia patrzcie jeno, Brzmią anielskie cudne pienia
 • Co to jest Katastrofizm Co znaczy kultury krytykujący współczesność izapowiadający upadek cywilizacji. Historiozoficzny pesymizm wystąpił wkońcu XIX w. ( dekadentyzm ifilozofia F. Nietzschego), anasilił się w1
 • Co to jest Krasiński Zygmunt, pseud. Spirydion Prawdzicki Krzyżówka powieściopisarz, epistolograf; dzieciństwo imłodość spędził wWarszawie, wrezydencji na Krakowskim Przedmieściu i wmajątku Opinogóra. Studiował wGenewie (1829), gdzie poznał A
 • Co to jest Komparatystyka Co to jest zajmuje się badaniem wpływów, związków izależności pomiędzy zjawiskami lit., motywami, wątkami, utworami, gatunkami, stylami, prądami, które należą do dwóch albo kilku literatur
 • Co to jest Jonasz Kofta Słownik dramatów. Debiutował jako autor fraszek Warsztat filozoficzny, Osmutnych, Hasło, które wydrukowały Szpilki w1966. Pisał wiersze, satyry, teksty piosenek, które zamieszczały na
 • Co to jest Estetyczna Kategoria Czym jest nadaje przedmiotowi określoną wartość estetyczną, wyraża relacja do niego iwzbudza odpowiednią reakcję uodbiorcy - przeżycie estetyczne. Westetyce antycznej k.e. były piękno
 • Co to jest Maria Konopnicka Co oznacza publicystka itłumaczka. Od 1890 wydalona zgranic Królestwa, na emigracji działała wkomitetach pomocy, współpracowała zprasą pol. wszystkich zaborów. W1903 dostała wjubileuszowym
 • Co to jest Literacka Krytyka Tłumaczenie działalność pisarska; bazuje na celowym modelowaniu działalności lit. ispoł. recepcji poprzez wypowiedzi podlegające ocenie dzieła lit. ipostulujące określony typ twórczości
 • Co to jest kultowy tekst, film, dzieło, przedstawiciel Przykłady jakiegoś pokolenia, czasu; przedstawiające wartości iideały pokoleniowe, na przykład Popiół idiament, k. powieść J. Andrzejewskiego i video k. A. Wajdy dla pokolenia lat 50
 • Co to jest Kisielewski Stefan, pseud. Kisiel, Teodor Klon, Tomasz Staliński Definicja kompozytor, krytyk muzyczny. Jego debiutem były sprawozdania muzyczne zamieszczone na łamach Echa Tygodnia (1931). Krytyką muzyczną, w okolicy komponowania, parał się do wybuchu
 • Co to jest Językowy Kod Encyklopedia znaków jęz., obejmujący wyrazy izasady ich łączenia wwiększe całości myślowe, wykorzystywany członkom danej społeczności wcelu wzajemnego komunikowania się; na przykład k.j
 • Co to jest Kamiński Aleksander, pseud. Juliusz Górecki Jak działa działacz harcerski, wczasie okupacji należał do ścisłego kierownictwa Szarych Szeregów. Wl. 1939-44 był redaktorem Biuletynu Informacyjnego i dowódcą organizacji Małego Sabotażu
 • Co to jest Hugo Kołłątaj Czy jest poeta, teoretyk edukacji ioświaty, ksiądz. Czołowy przedstawiciel polskiego oświecenia, członek Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, działacz Komisji Nauki Narodowej, rektor
 • Co to jest Nikos Kazantzakis Pojęcie pisarz itłumacz, od 1947 na stałe mieszkający we Francji. Wielki majątek lit. K. ma podłoże filozoficzne owielu sprzecznościach, zawiera kult zmysłowego poznania życia jako
 • Co to jest Tytułowa Karta Wyjaśnienie zawierająca pełny tytuł, nazwisko autora i adres wydawniczy, na jej odwrocie tak zwany metryka książki jest zapisem informacji owysokości nakładu, gatunku papieru, osobach
 • Co to jest Kossakówka Opis przy pl. Juliusza Kossaka 4, własność rodziny Kossaków od 1871; wpracowni tworzyli swe dzieła Juliusz, Wojciech iJerzy, tu spędziły młodość dwie panny Kossakówny (córki Wojciecha
 • Co to jest Aleksander Kotsis Informacje realizmu; malował w pierwszej kolejności sceny rodzajowe zżycia ludu małopolskiego iPodhala, także sceny owymowie społ., na przykład Rekrutacja wGalicji, Ostatnia chudoba, Dzieci
 • Co to jest Trojański Koń Znaczenie zbudowany poprzez Epejosa wg pomysłu Odyseusza, przesądził rezultat 10-letniej wojny Greków iTrojan. Pozostawiony przed bramami Troi poprzez wycofujące się wojska greckie, okazał
 • Co to jest Masowa Kultura Co znaczy wprowadziła A. Kłoskowska (Kultura masowa. Krytyka iobrona); wznaczeniu ogólnym - definicja odnoszące się do zjawisk sztuki irozrywki, wykonywanych poprzez rozpowszechnianie
 • Co to jest Anna Kamieńska Krzyżówka żona poety J. Śpiewaka; wczasie okupacji uczestniczyła wtajnym nauczaniu na Lubelszczyźnie, po wojnie pracowała wredakcjach czasopism kulturalnych; za podpisanie Memoriału 59
 • Co to jest Onufry Kopczyński Co to jest szkół pijarskich iCollegium Nobilium, członek Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych iTowarzystwa Przyjaciół Nauk, uważany za pierwszego prawodawcę j. polskiego . Na polecenie Komisji
 • Co to jest Władysław Kuraszkiewicz Słownik slawista, prof. uniwersytetów we Lwowie, Lublinie (KUL, 1936-39), Wrocławiu (od 1946) iPoznaniu (od 1950), członek PAN (od 1967). Jego liczne prace nauk. dotyczą historii
 • Co to jest Wyrazów Klasyfikacja Czym jest słownego jęz. pol. na ekipy wyrazów zwanych częściami mowy; rozróżniamy następujące części mowy: rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki, czasowniki, przysłówki, przyimki
 • Co to jest Krzysztof Kieślowski Co oznacza własną karierę jako dokumentalista (do 1975 realizował wyłącznie filmy dokumentalne), autor wnikliwych portretów społeczeństwa pol. przełomu l. 60. i70. (między innymi Robotnicy
 • Co to jest Kanon Tłumaczenie mszy; wteologii ietyce - kodeks zachowań; wlit. - zestaw podstawowych arcydzieł lit. światowej; wBiblii - księgi ST iNT; wsztuce, estetyce - wzorzec iproporcje ludzkiego ciała
 • Co to jest Leon Kruczkowski Przykłady dziennikarz. Zadebiutował jedynym tomem literaturze Młoty nad światem (1928); rozgłos przyniosła mu powieść Kordian icham (1932), krytyka kultu powstań narod. Jego następne utwory
 • Co to jest Tadeusz Konwicki Definicja filmowy. Debiutował powieściami produkcyjnymi Przy budowie (1950) i Władza (1954), potem wydał kolejno powieści Rojsty (1956), Dziura wniebie (1959), Sennik współczesny (1963
 • Co to jest Kazan Elia, właśc. E. Kazandzoglus Encyklopedia iteatralny, poeta; współzałożyciel słynnej szkoły Actors Studio. Jako reżyser zasłynął inscenizacjami dramatów. T. Williamsa Tramwaj zwany pożądaniem (1947), Kotka na gorącym
 • Co to jest Komos Jak działa uroczystości organizowanych poprzez starożytnych Greków ku czci boga winnej latorośli Dionizosa; k. wykonywał pieśniosatyrycznym, żartobliwym charakterze, które stały się istotnym
 • Co to jest Klonowic Sebastian Fabian zw. Acernus Czy jest satyryk, burmistrz irajca miejski Lublina, pisał także po łacinie. Debiutował przekładem z łaciny katalogu królów K. Janickiego Królów iksiążąt polskich ... zawarcie iopis (1576
 • Co to jest Kalwinizm Pojęcie mechanizm teologiczny wyrażony poprzez Kalwina wdziele Christianae religionis institutio (1536, Wykład religii chrześcijańskiej) i wDrugim wydaniu helweckim (1566) opracowanym
 • Co to jest Kasyda Wyjaśnienie itureckiej krótki poemat złączający przedmioty liryki zepiką, złożony z2-wersowych strof, którego tematem były konie, broń irycerze; k. posiada własny wzorzec kompozycyjny
 • Co to jest Knapiusz Grzegorz, G. Cnapius, G. Knapski Opis nauczyciel szkół zakonnych. Kluczowym owocem pracy naukowej K. był leksykon pol.-z łaciny-gr. Thesaurus Polono-Latino-Graecus ... in tres tomos divisus (t. 1, pol.-z łaciny, 1621
 • Co to jest Konkatenacja Informacje polegająca na powtarzaniu słowa albo wyrażenia jednego wersu wwersie kolejnym; dopełnienie, uzupełnienie wypowiedzi, charakterystyczne raczej dla literaturze ludowej ( powtórzenie
 • Co to jest Kontekst Znaczenie zktórego pochodzi dany słowo, zwrot, wyrażenie albo okoliczności występowania wyrazu, wpływający modyfikująco na jego funkcję semantyczną albo składniową, na przykład słowo klucz
 • Co to jest John Keats Co znaczy Debiutował wierszem O samotności (1817); wydał tomy Wiersze (1817), Endymion (1818): słowo fascynacji gr. mitem wyrażającym rozdwojenie człowieka pomiędzy zmysłowością
 • Co to jest Katharsis Krzyżówka jedna zpodstawowych kategorii antycznej estetyki, termin wprowadzony poprzez Arystotelesa wPoetyce: Tragedia to jest naśladowcze przedstawienie akcji poważnej, skończonej
 • Co to jest Kalendarium Co to jest lit., ukazujący dzieje życia wybitnej osoby, artysty, dyplomaty, aktora wporządku chronologicznym (materiał ułożony jest wg dat); na przykład Z. Sudolskiego Mickiewicz. Opowieść
 • Co to jest Komedia Słownik tragedii), którego wyróżnikiem fundamentalnym jest kategoria komizmu (słownego, sytuacyjnego ipostaci), zakcją dramatyczną mającą pomyślne, szczęśliwe zakończenie dla bohaterów. K
 • Co to jest Wespazjan Kochowski Czym jest żołnierz między innymi hetmana Czarnieckiego, historiograf króla Jana III Sobieskiego, przedstawiciel tak zwany sarmackiego baroku. Jego bogata, barwna iróżnorodna tematycznie
 • Co to jest Axel Erik Karlfeldt Co oznacza Nobla przyznanej pośmiertnie w1931, członek Akademii Szwedzkiej od 1904. Neoromantyk, piewca prastarej kultury rodzinnej Dalekarlii. Wswoich pieśniach bogatym ipełnym humoru
 • Co to jest Wyrazu Końcówka Tłumaczenie podlegające zamianie wtrakcie deklinacji albo koniugacji; wyraża funkcję gramatyczną albo znaczeniową danego wyrazu wzdaniu, na przykład Staś - Stas-ia, śpiew - śpiew-am, śpiew
 • Co to jest Kommos Przykłady wtragedii gr. pieśń osmutnym, pogrzebowym charakterze, realizowana poprzez chór albo pojedynczych aktorów, nazywana także trenem
 • Co to jest Mieczysław Karaś Definicja badacz historii jęz., dialektologii i onomastyki; wydał między innymi Polskie dialekty Orawy, Toponimia wysp Elafickich na Adriatyku; współautor Małego atlasu gwar polskich (tom 1
 • Co to jest Poezja Konkretna Encyklopedia iplastyków mające na celu twórczość wyrażaną znakiem. Ustala tekst wizualny (czasem dźwiękowy) zapisany dzięki słowa sprowadzonego do funkcji znaku. Termin w1908 r. użyty poprzez
 • Co to jest Kochanowski Jan, Joannes Cochanovius Jak działa pierwszy piszący polszczyzną lit., którego twórczość inspirowana była silnie antykiem. Pochodził zrodziny ziemiańskiej herbu Korwin. K. odbył studia uniwersyteckie między innymi
 • Co to jest Kontaminacja Czy jest zpołączenia przedmiotów różnych wyrazów skojarzonych na zasadzie związku znaczeniowego, kontekstowego albo podobieństwa brzmieniowego. Świadomie użytkowane k. są zabiegiem
 • Co to jest Andrzej Kochanowski Pojęcie tłumacz. Do historii lit. wszedł dzięki przekładowi Eneidy Wergiliusza (1590), był to pierwszy przekład epopei wierszem (13-zgłoskowcem rymowanym parzyście
 • Co to jest Julian Kawalec Wyjaśnienie publicysta, pisarz. Na tematyce twórczości lit. K. zaważyło jego chłopskie pochodzenie. Debiutował opowiadaniem zgon Barki (1948) zamieszczonym na łamach Echa Krakowa , lecz za
 • Co to jest Autorski Komentarz Opis wyjaśniające przedmioty świata przedstawionego, może pełnić funkcję porte parole autora albo być formułowany poprzez narratora wszechwiedzącego, którego kompetencje iautorytet
 • Co to jest Anna Kowalska Informacje Catalina (1931) napisaną razem zmężem Jerzym. Red. lwowski miesięcznik Sygnały (1936-37), współpracowała zgrupą Przedmieście ; po wojnie red. kwartalnika lit. Zeszyty Wrocławskie
 • Co to jest Mieczysław Karłowicz Znaczenie itaternik. Współpracował zgrupą kompozytorów Młoda Polska i Warszawskim Towarzystwem Muzycznym. Do w najwyższym stopniu znanych utworów K. należą poematy symfoniczne Powracające
 • Co to jest Gustav Klimt Co znaczy zczołowych przedstawicieli malarstwa dekoracyjnego wsecesji. Zał. Secesji Wiedeńskiej ipisma Ver Sacrum , wktórym zamieszczał alegoryczne ilustracje. Jego malarstwo ornamentalne
 • Co to jest Kontestacja Krzyżówka sprzeciw, kwestionowanie zastanego, rozczarowanie pokolenia. Zdarzenie charakterystyczne na przykład dla okresu kontrkultury lat 60. XX w
 • Co to jest Kallimach, właśc. Filip Buonaccorsi Co to jest piszący po łacinie. Oskarżony owspółudział wspisku przeciw papieżowi Pawłowi II zbiegł zRzymu (1468). Od 1470 wPolsce na dworze biskupa Grzegorza zSanoka, wykładowca wAkademii
 • Co to jest Katolicyzm Słownik religijność. Definicja k. wprowadził św. Ignacy Antiocheński (107 r.); dla starożytnego chrześc. powszechność Kościoła wsensie topograficznym iduchowym; obejmuje chrześcijan
 • Co to jest Sztuk Korespondencja Czym jest pomiędzy poszczególnymi dziedzinami sztuki, ich poszukiwanie iakcentowanie wynikają zprzeświadczenia ozasadniczej wspólnocie wszystkich sztuk; idea bliska romantykom, do rangi
 • Co to jest Sztuka Konceptualna Co oznacza pojęciowa; nazwa po raz pierwszy została użyta poprzez H. Flynta w1961 r., azastosowana w1967 r. poprzez S. Le Witta (jednego znajwybitniejszych przedstawicieli minimal-artu
 • Co to jest Kalambur Tłumaczenie na dowcipnym, zaskakującym operowaniu dwuznacznością jednakowo albo podobnie brzmiących słów isłownych układów; k.jest fundamentem dowcipu językowego, na przykład antyk - wariat
 • Co to jest Helmut Kajzar Przykłady 1968 współpracował zteatrami we Wrocławiu iWarszawie i zwieloma teatrami zagranicznymi inscenizując swoje dramaty, na przykład Paternoster (1971), Trzema krzyżykami, sztuki T
 • Co to jest Kancona Definicja włoskiej literaturze XIV iXV w., wformie 13-wersowej strofy, złożonej z7- i11-zgłoskowych wersów oskomplikowanym układzie rymów; k.pojawiła się wtwórczości F. Petrarki, potem
 • Co to jest Akiro Kurosawa Encyklopedia Debiutował w1943. Sięgał zarówno po współcz. tematy społ. (Pijany anioł), jak także osadzone wprzeszłości (Siedmiu samurajów, 1954); adaptował dla filmu Makbeta Szekspira (Tron we
 • Co to jest Krzysztof Karasek Jak działa W okolicy S. Barańczaka, A. Zagajewskiego, R. Krynickiego i J. Kornhausera czołowy pisarz tak zwany pokolenia 68; wpoezji opisywał realny, szary świat pol. egzystencji
 • Co to jest Muzyka Konkretna Czy jest wyłonionym zdźwięków otaczającego świata (szumy, szelesty, mowa, dźwięki miasta, maszyn, urządzeń codziennych), przetwarzanym dzięki urządzeń elektroakustycznych. Na oznaczenie m
 • Co to jest Kontrapunkt Pojęcie metoda równoczesnego prowadzenia linii melodycznych, głosów wutworach polifonicznych albo samodzielna melodia towarzysząca winnym głosie tematowi muzycznemu
 • Co to jest Językowa Komunikacja Wyjaśnienie porozumiewanie się ludzi dzięki mechanizmu znaków jęz. K.obejmuje między innymi przedmioty kompetencji jęz., czynności nadawczo-odbiorcze (mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie
 • Co to jest Anka Kowalska Opis redaktor Polskiego Radia wWarszawie, tygodnika Kierunki , Instytutu Wydawniczego PAX (od 1962), członek KOR-u(od 1977). Autorka zbioru wierszy Credo-najmniejsze (1960), Psalm
 • Co to jest Języka Kultura Informacje przywiązania do ojczystego jęz., duma iszacunek dla tradycji, historii jęz.; stopień praktycznych zdolności poprawnego używania jęz. wmowie ipiśmie; znajomość teoretyczna gramat
 • Co to jest Piotr Kochanowski Znaczenie pisarz, tłumacz. Na jego losy wpłynęli stryj Jan imatka protestantka; studiował wKrólewcu (1583-86), wPadwie (1588-94), wNeapolu zetknął się zS. Reszką, zaprzyjaźnionym zT. Tassem
 • Co to jest Andrzej Kuśniewicz Co znaczy żołnierz, laureat wielu nagród lit., członek Akademii Goncourtów wParyżu. Debiutował poematem Słowa onienawiści (1956), pozostały majątek poetycki to zbiorki Diabłu ogarek (1959
 • Co to jest Kolokwializm Krzyżówka mówionego, składni kolokwialnej, którą posługujemy się wżyciu codziennym, nie dbając odobór słów, zwrotów ijej konstrukcję; k. występuje regularnie wutworach prozatorskich jako
 • Co to jest Kazimierz Karol Kurpiński Co to jest organista, kameralista ipedagog; drugi kapelmistrz Teatru Narodowego wWarszawie (od 1810), dyrektor Opery wWarszawie (1824-40), pedagog wSzkole Śpiewu przy Teatrze Ogromnym
 • Co to jest Jerzy Kuryłowicz Słownik uniwersytetów we Lwowie, Wrocławskiego, Jagiellońskiego, członek PAU iPAN i akademii nauk iwielu instytutów (na przykład Institut de France) na całym świecie; dr h.c. między
 • Co to jest Kwadryga Czym jest poprzez nią wWarszawie czasopisma wl. 1927-31, zał. poprzez M. Bibrowskiego, S.R. Dobrowolskiego, W. Wernica; należeli do niej także między innymi A. Maliszewski, W. Sebyła, L
 • Co to jest Julian Krzyżanowski Co oznacza edytor, prof. Uniwersytetu Warszawskiego iUniwersytetu Columbia wNowym Jorku, redaktor wielu pism literackich. Obiektem badań K. były całe epoki wdziejach lit. albo pojedynczy
 • Co to jest Języków Klasyfikacja Tłumaczenie ustalonych mierników, na przykład k. genetyczna - bada pochodzenie danych języków istopień ich pokrewieństwa ( rodzina języków), k. typologiczna - bada budowę języków (na przykład
 • Co to jest Kancjonał Przykłady rel. popularnych wCzechach iNiemczech wXV w.; charakteryzuje je prostota strof. Liczne k. wydawali protestanci, zawierały one pieśni nabożne, psalmy. Pierwszy k. to Kancjonał
 • Co to jest Konstruktywizm Definicja awangardy. Program k. wzasadzie nigdy nie został wpełni sformułowany. Mianem k. ustala się poglądy ipostawy bardzo zróżnicowane iodległe. Ujego podstaw leżała idea konstrukcji
 • Co to jest Językowa Kalka Encyklopedia słowo, związek wyrazowy, konstrukcja składn., stanowiąca dosłowne tłum. zjęz. obcego; odznacza się k. frazeologiczne (na przykład zros. dieło wtom = wtym rzecz, zniem. von Fall zu
 • Co to jest Wassily Kandinsky Jak działa teoretyk sztuki, zajmował się także pisaniem utworów scenicznych, opowiadań ipoematów. Do Iwojny światowej działał itworzył w pierwszej kolejności wBerlinie iMonachium należąc do
 • Co to jest Stanisław Konarski Czy jest idramaturg, członek zakonu pijarów, pedagog ireformator szkolnictwa. Nauczyciel retoryki wrzym. Collegium Nazarenum (1727-29), w1740 założył wWarszawie Collegium Nobilium, wlatach
 • Co to jest Kolekcja Pojęcie rodzaju, na przykład zestaw dzieł sztuki (k. obrazów, k. broni, k. numizmatów, k. zabytków, k. pamiątek kultury), gromadzonych z racji na ich wartość hist., nauk., artystyczną. K
 • Co to jest Kapiści Wyjaśnienie ekipa studentów ASP wKrakowie zpracowni J. Pankiewicza, którzy w1923 r. zorganizowali Komitet Paryski , by zbierać kapitał na wyjazd do Paryża (nazwa od skrótu KP). Malowali
 • Co to jest Konflikt Opis dążeń, racji postaci utworu fabularnego. K. wewnętrzny, rozgrywający się wpsychice bohatera, może dotyczyć konieczności wyboru pomiędzy celem amożliwym metodą jego realizacji (na
 • Co to jest Leszek Kołakowski Informacje tłumacz; pracownik nauk. Instytutu Filozofii iSocjologii PAN (1956-68), prof. UW (1959-68); po wydarzeniach marca68 wyemigrował do Kanady iUSA, aktualnie wWielkiej Brytanii
 • Co to jest Postanisławowski Klasycyzm Znaczenie 30, będący kontynuacją wnowych, zmienionych uwarunkowaniach polit. ikulturowych generalnych założeń klasycyzmu; jego wyróżnikami były przeobrażenia myśli filoz., zainteresowanie
 • Co to jest Szkatułkowa Kompozycja Co znaczy kompozycji ramowej; wielostopniowa konstrukcja fabularna ohierarchicznie zorganizowanej stosunku przedmiotów dzieła. Przykłady - Rękopis znaleziony zSaragossie J. Potockiego
 • Co to jest Joseph Kosuth Krzyżówka sztuki konceptualnej; organizator wystawy Open Exhibition Normal Art , będącej pierwszym manifestem tej sztuki. Autor znacznych prac iwypowiedzi teoretycznych, między innymi
 • Co to jest Immanuel Kant Co to jest uniwersytetu wKrólewcu. Jego zasługą było odkrycie aktywnej twórczej roli człowieka wprocesie poznania. Autor dzieł filoz., między innymi Krytyka czystego rozumu (1781
 • Co to jest Halina Kurkowska Słownik słowotwórstwem, leksykografią, socjolingwistyką ikulturą języka, prof. UW, autorka książek nauk., między innymi Budowa słowotwórcza przymiotników polskich (1954), Stylistyka
 • Co to jest Kategoria Czym jest Arystotelesa, który wyróżnił ich 10: substancja, jakość, liczba, stosunek, czas, miejsce, położenie, działanie, posiadanie, doznawanie; k. językowa - każda ekipa form pełniąca
 • Co to jest Konceptualizm Co oznacza filoz. dopuszczające istnienie elementów jedynie wumyśle na przykład pod postacią ogólnych pojęć albo przedmiotowych wyobrażeń myśli. Istniał już wkoncepcjach filoz. starożytnych
 • Co to jest Kalendarz Tłumaczenie miesiące itygodnie, zoznaczeniem świąt, czasem zawiera rady praktyczne, przepowiednie astrologiczne, ztych względów stanowi interesujące źródło dla historyka kultury; gat
 • Co to jest Kronika Przykłady gat. prozy historiograficznej, należą do niego opowieści odziejach przeszłych iwspółcz., wierne normalnie chronologii wydarzeń, łączące wiedzę źródłową zfikcją lit., polit
 • Co to jest Kalwin Jan, Jean Calvin Definicja reformacji, artysta doktryny kalwinizmu. Wokresie studiów teol. iprawniczych we Francji zetknął się zpoglądami Lutra, stając się ich gorliwym zwolennikiem. Wczasie prześladowań
 • Co to jest Kazanie Encyklopedia słowa Bożego poprzez tych, którzy zostali do tego upoważnieni poprzez Chrystusa, najsłynniejsze bibl. nosi tytuł Kazanie na Górze (Mt 5-7; Łk 6,20-49); utwór prozą wykorzystywany
 • Co to jest Jerzy Kwiatkowski Jak działa znakomity znawca lit. franc. XX w.; współpracował z Twórczością (1954-70), Życiem Literackim (1958-63), Współczesnością (do 1978), członek IBL PAN, prof. UJ, uniwersytetu
 • Co to jest Zygmunt Kaczkowski Czy jest powstaniec 1846 r., finansista odznaczony we Francji Legią Honorową. Publikował od 1845, początkowo były to powiastki, artykuły iwiersze zamieszczane raczej w Dzienniku Mód
 • Co to jest Marcin Kober Pojęcie pochodzący zWrocławia, podróżował również do Niemiec iPragi. Po r. 1580 przebywał na dworze króla Stefana Batorego, aod 1590 był również nadwornym malarzem Zygmunta III Wazy. K
 • Co to jest Zygmunt Kubiak Wyjaśnienie rzym. iang. Debiutował w1949 jako krytyk lit. na łamach Dziś iJutro . Wl. 1956-59 współred. Tygodnika Powszechnego . Tłumaczył między innymi dzieła Homera, Sofoklesa, św
 • Co to jest Jerzy Ludwik Kern Opis książek dla dzieci imłodzieży, tłumacz. Od 1948 wKrakowie, współpracownik tygodnika Przekrój , debiutował w1953 zbiorem satyr Tu są bajki. Zbiory wierszy satyrycznych to między
 • Co to jest Klechda Informacje wtradycji ustnej, przechodzi zust do ust, opowiadanie ludowe, wczęści hist., wczęści zmyślone, bliskie baśni, legendzie, lecz osilniejszych związkach zrealiami społ.-obyczajowymi
 • Co to jest Rudyard Kipling Znaczenie laureat Nagrody Nobla (1907). Rozgłos zyskał nowelami otematyce hinduskiej i powieścią Kim (1901), wktórych sławił kolonializm ianglos. imperializm, uwypuklając ich misję
 • Co to jest Kontrapost Co znaczy harmonijny rozkład jego masy zrównomiernym rozłożeniem ciężaru na nogi; ustawienie iruch ciała rzeźby zależą od pozycji nogi obciążonej inieobciążonej. Miał szczególne
 • Co to jest Dionizy Franciszek Kniaźnin Krzyżówka nadworny pisarz idramatopisarz A.K. Czartoryskiego. Debiutował w1773 publikując w Zabawach Przyjemnych iPożytecznych przekłady lit. iosobno Pieśni wszystkie Horacjusza
 • Co to jest Zenon Klemensiewicz Co to jest językoznawca, badacz stylu, dydaktyk, autor wielu podręczników szkolnych iakademickich, prof. UJ (od 1939), członek PAN. Gł. obiektem badań K. była składnia. Napisał między innymi
 • Co to jest Juliusz Kleiner Słownik edytor, prof. literatury na uniwersytetach Jana Kazimierza we Lwowie, KUL-u wLublinie iUJ wKrakowie. Teoretyczne prace K. zgromadzone zostały wm.in. Studiach zzakresu literatury
 • Co to jest Kraszewski Józef Ignacy, pseud. B. Bolesławita Czym jest dziennikarz, krytyk lit., historyk, publicysta, rysownik, działacz społ. ipolit. - człowiek organizacja. Jego związki zpiórem rozpoczęły się bardzo inicjalnie, ponieważ już w1829
 • Co to jest Marcin Kromer Co oznacza prozaik, dyplomata, duchowny. Studiował wAkademii Krakowskiej, później we Włoszech (Padwa, Rzym, Bolonia, gdzie uzyskał doktorat), po powrocie do państwie (1545) był sekretarzem
 • Co to jest Kosiński Jerzy, pseud. Joseph Novak Tłumaczenie ur. wPolsce. Od 1957 wUSA, wykładowca Uniwersytetu wYale, Princeton iWesleyan. Stypendysta Fundacji Forda (1968) iAmerican Academy (1970), wlatach 1973-75 prezes amer. PEN Clubu
 • Co to jest Milan Kundera Przykłady Wykładał lit. wWyższej Szkole Artystycznej wPradze, usunięty iobjęty zakazem druku w1968 r. w trakcie inwazji wojsk Układu Warszawskiego, przyjął obywatelstwo franc. (1980
 • Co to jest Kalewala Definicja zawierający zestaw legend ipieśni ludowych (run) zobszarów Finlandii iKarelii; zaliczany do najstarszych tekstów anonimowych autorów, przekazywanych wtradycji ustnej; teksty
 • Co to jest Henrykowska Księga Encyklopedia wHenrykowie k. Wrocławia; część Iobejmuje czas od zał. klasztoru (1227) poprzez Henryka Brodatego do 1259 r.; cz. II, onieustalonym autorstwie, opisuje dzieje klasztoru do 1310. K
 • Co to jest Kultura Jak działa materialnego iduchowego ludzkości, ogół zasad, reguł, sposobów działania iwytworów ludzkiej pracy i twórczości, nagromadzone wprocesie hist. rozwoju człowieka; 2) ogół
 • Co to jest Wyrazów Składniowa Klasyfikacja Czy jest mowy oparty na analizie ich właściwości składn., jest to opierając się na funkcji, jaką pełnią w wypowiedzeniu, imożliwości łączenia się zinnymi wyrazami; rozróżnia się funkcje
 • Co to jest Filozoficzne Kierunki Pojęcie przed naszą erą - filozofia przyrody (Tales zMiletu, Heraklit zEfezu); V-IV w. przed naszą erą - sofiści (Protagoras zAbdery, Sokrates), cynicy (Antystenes zAten, Diogenes
 • Co to jest Jan Kott Wyjaśnienie eseista; wczasie wojny uczestnik stworzenia warszawskiego, po wojnie współzałożyciel iredaktor tygodnika Kuźnica (do 1948), wykładowca literatury na Uniwersytecie Wrocławskim (od
 • Co to jest Literacka Karykatura Opis wyjaskrawiony, komiczny wyolbrzymiający cechy szczególne bohatera lit., na przykład portret twarzy, cech osobowych (sposób mówienia, poruszania się) zazwyczaj wcelu ośmieszenia
 • Co to jest Mieczysław Klimowicz Informacje irektor Uniwersytetu Wrocławskiego, członek PAN. Jego zainteresowania naukowe obejmują publicystykę ipowieść epoki odrodzenia ioświecenia, twórczość I. Krasickiego, historię
 • Co to jest Kultura Znaczenie zpodtytułem Szkice - Opowiadania - Sprawozdania , wydawany poprzez emigracyjny Instytut Literacki wRzymie od 1947 r.; powołany do życia poprzez J. Giedroycia i G. Herlinga
 • Co to jest Jerzy Krzysztoń Co znaczy tłumacz. W1940 wywieziony do Kazachstanu, od 1942 przeszedł zarmią Andersa poprzez Iran, Indie iAfrykę Wschodnią, w1948 wrócił do państwie. Debiutował opowiadaniami na łamach
 • Co to jest Korczak Janusz, właśc. Henryk Goldszmit Krzyżówka działacz społ., doktor. Całe życie poświęcił dzieciom, był ich obrońcą irzecznikiem. Własne poglądy na wychowanie zawarł wpublikacjach pedagog., bliskich lit. esejom, między
 • Co to jest Konfucjusz, właśc. Kong-Qin Co to jest polit., artysta doktryny społ.-etycznej zwanej konfucjanizmem, oficjalny filozof cesarskich Chin. Pochodził zKsięstwa Lu, którego kronikę, obejmującą l. 721-481 przed naszą
 • Co to jest Literacka Konwencja Słownik którego utwór ma zostać napisany, utrwalony wtradycji lit. na przykład kompozycji, gatunków, stylów, tematów, motywów, bohaterów, środków stylist. i tak dalej Konwencjonalizacji
 • Co to jest Krzysztof Kąkolewski Czym jest na wydziale dziennikarskim UW (od 1972); autor między innymi wywiadu-rzeki Wańkowicz krzepi (1973); głośnych reportaży (między innymi 22 historie, które napisało życie, Co upana
 • Co to jest Andrzej Kijowski Co oznacza między innymi współredaktor Twórczości . Wydał szkice ifelietony lit. na przykład wzbiorach Arcydzieło nieznane, Szósta dekada, esej opokoleniu romantycznym Listopadowy wieczór
 • Co to jest Katon Starszy Cenzor, Marcus Porcius Cato Maior Censorinus Tłumaczenie Był również administratorem na Sycylii iwHiszpanii. Od 184 r. przed naszą erą sprawował urząd cenzora, tępiąc wszelakie przejawy zbytku. WRzymie zajmował się raczej polityką
 • Co to jest Kołysanka Przykłady kołysce, przesycona liryzmem, b. emocjonalna, popularna wmuzyce wielu narodów, przeniesiona do muzyki artystycznej poprzez J. F. Reichardta (1798) ido liryki XIX w.; kunsztowną
 • Co to jest Krotochwila Definicja komediowo-rozrywkowym, posługujący się uproszczonymi środkami komizmu sytuacyjnego, na przykład niewyszukanym konceptem, grą słów, błazenadą, elementami karykatury. Błahe tematy
 • Co to jest Oskar Kokoschka Encyklopedia jego sztuka iekspresjonistyczne dramaty gorszyły publiczność ikrytykę. W1910 r. wyjechał do Berlina, gdzie został jednym zgłównych ilustratorów Sturmu . Malował portrety psychol
 • Co to jest Kopaliński Władysław, właśc. Jan Stefczyk Jak działa dziennikarz, wydawca, autor opracowań dzieł lit. klasycznej iwspółcz. Sławę przyniosły K. regularnie wznawiane prace leksykograficzno-encyklopedyczne, między innymi Leksykon
 • Co to jest Konstandinos Kawafis Czy jest publikował gł. wprasie lit., między innymi w Grammata i Panathenaia . Jedyny wydany drukiem zb. Piimata (1903) zawiera 14 wierszy. K.tworzył na marginesie życia lit. wGrecji
 • Co to jest Maria Kuncewiczowa Pojęcie Od 1924 pracownik polskiego oddziału PEN Clubu. Prezes pol. oddziału PEN Clubu wAnglii (1940-55), od 1956 wUSA, wykładała lit. pol. na uniwersytecie wChicago (1963-71). Po
 • Co to jest Teresa Kostkiewiczowa Wyjaśnienie prof. UW (1956-71), wykładowca historii literatury icywilizacji pol. na uniwersytecie wClermont-Ferrand we Francji (1979-81 i1987-88), kierownik Pracowni Literatury Oświecenia
 • Co to jest Wacław Kubacki Opis iteatralny, prozaik, dramatopisarz; prof. UJ iUW (1952-70), redaktor naczelny czasopisma poezja na Świecie (1970-71). Znakomity znawca romantyzmu; jego majątek nauk. stanowią
 • Co to jest Cricius Andrzej Krzycki Informacje łaciny, dyplomata, duchowny, związany zdworem królewskim Zygmunta Starego; korespondował zwieloma europ. humanistami (między innymi zErazmem zRotterdamu), miał ambicje
 • Co to jest Kubizm Znaczenie się wlatach 1907-14. Stworzenie k. poprzedziło zainteresowanie rzeźbą murzyńską isztuką prymitywną, wpłynęły także wystawy retrospektywna dzieł Seurata w1905 r. wSalonie
 • Co to jest Koran Co znaczy powst. od VII w. n.e. na terenach Azji iAfryki; uznana za natchnioną, zawiera prawdy objawione poprzez Allaha posłańcowi Mohammadowi (Mahometowi) przy udziale archanioła Gabriela
 • Co to jest Konfucjanizm Krzyżówka polit. głoszona wChinach wVI w. przed naszą erą poprzez Konfucjusza, który wswych naukach określił etyczne normy wzajemnych stosunków międzyludzkich. Jego ideał człowieka
 • Co to jest Kabała Co to jest Mojżeszowego ijego interpretacja, która we inicjalnym średniowieczu rozwinęła się wmistyczny mechanizm interpretacji Biblii, oparty na przypuszczeniu, iż każde jej wyraz, litera
 • Co to jest Julian Kornhauser Słownik tłumacz literaturze serbskiej ichorwackiej. Współtwórca ekipy lit. Teraz , przedstawiciel pokolenia Nowej Fali . Ogłosił między innymi zbiory wierszy Nastanie święto idla
 • Co to jest Koniugacja Czym jest fleks. czasownika; k.opiera się na kategorii fleks. trybu, czasu, strony, osoby, liczby, wybrane formy czasownika odmieniają się wg rodzajów. Podstawowa funkcja k. bazuje na
 • Co to jest Krasicki Ignacy, kryptonim XBW Co oznacza komediopisarz, książę pisarzy polskich doby oświecenia, biskup. Jeden znajbliższych współpracowników króla Stanisława Augusta wpierwszym okresie panowania, uczestnik obiadów
 • Co to jest Jan Kasprowicz Tłumaczenie uniwersytetu we Lwowie, miłośnik Tatr, gdzie spędził ostatnie lata życia wzakupionej willi Harenda (dziś Muzeum K.). Młodzieńczą twórczość K., nacechowaną pozytywistycznym
 • Co to jest Oskar Kolberg Przykłady ikompozytor. Poprzez 50 lat swojego życia zawodowego wędrował po Polsce, zbierał igromadził materiały ukazujące życie, kulturę itwórczość ludową różnych regionów Polski. Stworzył
 • Co to jest Ryszard Kapuściński Definicja Współpracował ze Sztandarem Młodych , Polityką i Kulturą . Korespondent zagraniczny PAP (od 1962). Debiutował tomem reportaży obiedzie pol. prowincji Busz po polsku (1962

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Kapuściński Ryszard co znaczy Kolberg Oskar krzyżówka Kasprowicz Jan co to jest Krasicki Ignacy, kryptonim XBW słownik koniugacja czym jest Kornhauser Julian. co to znaczy.

Słownik Kompendium co znaczy komentarz krzyżówka komizm co to jest Kozioł pisownia.