Pisownia język polski | słownik na D

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Daniel Defoe Co znaczy publicysta; rzecznik idei oświecenia; jeden z gł. prekursorów powieści realistycznej. Sławę przyniosła mu debiutancka powieść przygodowa ujęta w formę pamiętnika Przypadki
 • Co to jest Macabre Danse Krzyżówka sztukach plastycznych alegoryczne przedstawienie tanecznego, makabrycznego korowodu ludzi różnych stanów i zawodów, mędrców i głupców, starców i młodzieńców, bogatych i biednych
 • Co to jest Formy Dziennikarskie Co to jest felieton, opinia, reportaż, artykuł, wywiad, esej; używane w prasie, radiu, telewizji ( mass media), pełnią funkcję informacyjną (troska o autentyzm, aktualność, dynamizm ujęcia
 • Co to jest Jacques Derrida Słownik postmodernistów, prof. Collge de France, wykładowca uniwersytetów w Europie i w Stanach Zjednoczonych, artysta filoz. definicje dekonstrukcjonizmu. Wg D. zarówno filozofia, jak i
 • Co to jest Polskiego Języka Dzieje Czym jest powyżej tys. lat, w jego dziejach wyróżniamy trzy okresy: staropolski, od stworzenia pol. państwowości, której cezurę graniczną wyznacza rok 966, chrzest Mieszka I, symbol
 • Co to jest Grazia Deledda Co oznacza Nobla (1926). Ur. i wychowana na Sardynii, zainspirowana obyczajami tej wyspy rozpoczęła działalność pisarską. Debiutowała w 1888 r. opowiadaniami drukowanymi w pismach żeńskich
 • Co to jest Demitologizacja Tłumaczenie przedstawienia zdarzeń i postaci, który pozbawia je cech mitu, legendy utrwalonych tradycją (na przykład obraz chłopstwa w Weselu S. Wyspiańskiego; przeciwstawny wizerunek w
 • Co to jest Drzeworyt Przykłady użytkowana już w starożytności do wyrabiania stempli i tworzenia ilustracji książkowych. Dzięki d. Chińczycy wydawali książki już w VII w.; w Europie średniowiecznej, zanim
 • Co to jest Machina Ex Deus Definicja nagły zwrot akcji nie motywowany poprzez dotychczasowy przebieg zdarzeń; rozwiązanie akcji za sprawą nagłego pojawienia się bóstwa na scenie teatralnej dzięki specjalnego
 • Co to jest Salvadore Dali Encyklopedia scenograf i teoretyk sztuki, przedstawiciel surrealizmu. Z surrealistami spotkał się w Paryżu w 1929, ale nie w pełni identyfikował się z założeniami ekipy (manifestem A. Bretona
 • Co to jest Dytyramb Jak działa sławiącej Dionizosa, opiewającej jego cierpienia i radości; pieśń patetyczna śpiewana w trakcie świąt dionizyjskich. Rozrost d. przypada na VI-V w. przed naszą erą; pisali je
 • Co to jest Dialektologia Czy jest tematyka językoznawstwa, edukacja badająca zasięg i cechy dialektów występujących we współczesności, zjawiskami z przeszłości zajmuje się d. historyczna
 • Co to jest Jan Dobraczyński Pojęcie debiutował studium Bernanos - powieściopisarz (1937), współredaktor Tygodnika Powszechnego (1953-56), poseł na sejm z ramienia PAX (1952-1956). Autor wielu powieści, między
 • Co to jest Dekonstrukcjonizm Wyjaśnienie metoda analityczna powiązane z interpretacją tekstów lit., artystą jest J. Derrida. D. - endogenetyczna sposób badań - odrzuca sferę intencji autora i kontekst hist.-socjol. i
 • Co to jest Dekalkomania Opis w l. 30. XX w. polegająca na odciskaniu czy także rozgniataniu ręką lub prasą farb pomiędzy dwiema powierzchniami papieru albo płótna. Po raz pierwszy zastosował ją O. Dominguez
 • Co to jest Dionizje Informacje winnej latorośli i wina Dionizosa, obchodzone w starożytnych Atenach wiosną tak zwany Ogromne D. i w Attyce na przełomie grudnia i stycznia tak zwany Małe D. Uroczystości
 • Co to jest Dekadentyzm Znaczenie cywilizacji ukształtowana na przełomie XIX i XX w. pod wpływem przemian społ.-ekon., industrializacji i postępującej urbanizacji, które przyniosły moralno-egzystencjalne niepokoje
 • Co to jest Polskie Dialekty Co znaczy pięć odmian języka narod.: 1) d. małopolski obejmuje między innymi gwarę podhalańską, krakowską, sądecką, żywiecką, kielecką. Ich właściwością wspólną jest mazurzenie (wymowa
 • Co to jest Derywacja Krzyżówka pochodnych wyrazów ( derywatów) dzięki formantów słowotwórczych; rozróżnia się typy d.: afiksalna, bezafiksalna (z formantem zerowym), paradygmatyczna, mieszana, składniowa
 • Co to jest Dejanira Co to jest Heraklesa, zazdrosna o uczucia męża do branki Iole podarowała mu szatę nasączoną krwią centaura Nessosa, która miała zagwarantować jego miłość. Zatruta krew stała się powodem
 • Co to jest Conan Arthur Doyle Słownik lit. detektywistycznej opartej na zasadach logiki i dogłębnej znajomości psychologii. Stworzył postać Sherlocka Holmesa, niezrównanego detektywa-amatora i jego pomocnika doktora
 • Co to jest Friedrich Durrenmatt Czym jest powieściopisarz szwajc. piszący w jęz. niem. Autor dramatów, między innymi Romulus Ogromny (1949), Frank V. Opera banku prywatnego (1959), Fizycy (1961), Anabaptyści (1967
 • Co to jest Romantyczny Dramat Co oznacza charakterystyczna dla idei romantyzmu, odrzucając klasyczne reguły dramatu nawiązywała do teatru szekspirowskiego, hiszpańskiego, melodramatu. D.r. łączy cechy gatunkowe
 • Co to jest Stanisław Ryszard Dobrowolski Tłumaczenie współzałożyciel ekipy poetyckiej Kwadryga. Po wojnie wiceprezes Związku Literatów Polskich (1954-56). Debiutował tomem wierszy Pożegnanie Termopil (1929), autor wierszy i poematów
 • Co to jest Xawery Dunikowski Przykłady realizował największe własne rzeźby symboliczne - Tchnienie, Fatum, cykle Kobiet brzemiennych, portrety rzeźbiarskie, gdzie potrafił znakomicie ukazywać charakter i osobowość
 • Co to jest Abdery Z Demokryt Definicja materializmu mechanistycznego. D. wyrażał przekonanie o atomistycznej strukturze materii, o powszechnym charakterze związków przyczynowych i konieczności wyjaśniania wszystkich
 • Co to jest Konrad Drzewiecki Encyklopedia między innymi Grand Ballet Marquiz do Ceras, Roland Petit Ballet, Thtr dArt Ballet. Od 1973 dyrektor założonego poprzez siebie Polskiego Teatru Tańca (którym od 1987 kieruje E
 • Co to jest Marcel Duchamp Jak działa sztuki, od 1915 działający w Stanach Zjednoczonych, uczestniczył wspólnie z F. Picabią w ruchu dadaistycznym. Wprowadził ideę ready mades. Elementy użytkowe albo pozbawione
 • Co to jest Dialektyzm Czy jest forma gramat. pochodząca z określonego dialektu, użyta jako świadomy środek stylizacji gwarowej, dialektyzacji, pozwala na osadzenie świata przedstawionego w realiach życia
 • Co to jest Deizm Pojęcie istnienie Boga jako stwórcy świata, jednak bez ingerencji w dalsze jego losy; 2) nurt w filozofii przeciwstawny chrześcijańskiemu teizmowi, zapoczątkowany poprzez Herberta z
 • Co to jest Theodore Dreiser Wyjaśnienie dziennikarz. Pracę lit. zaczął od dziennikarstwa. Debiutancka powieść Siostra Carrie (1900), podobnie jak znacząco późniejsza Jennie Gerhardt (1911) oparta na wątkach rodzinnych
 • Co to jest Dedykacja Opis autora formuła, zapisana odręcznie albo wydrukowana przed tekstem lit., wskazująca konkretną osobę albo instytucję, której autor poświęca własne dzieło. D. intensywnie rozwijała
 • Co to jest Tenorio Juan Don Informacje legend, romansów, teatru barokowego, żyjący ponoć w XIV w.; w lit. pojawia się u Tirso de Moliny w utworze Uwodziciel z Sewilli i Kamienny gość (1618),wykreowany opierając się na
 • Co to jest dwudziestolecie międzywojenne w lit. polskiej Znaczenie znaczny wpływ na postęp kultury, artysty poczuli się zwolnieni z obowiązku rozważania problemów narodowych (na przykład J. Lechoń, Herostrates). W 1918 r. zaistniała publicznie
 • Co to jest Deklinacja Co znaczy zestaw wszystkich form fleksyjnych. W jęz. pol. wyróżniamy d. zaimkową, obejmującą zaimki rzeczowe, osobowe (ja, ty, my, wy, on); liczebnikową, obejmującą liczebniki kluczowe (dwa
 • Co to jest Jan Dorman Krzyżówka artysta Teatru Dzieci Zagłębia (1945, Sosnowiec). Prowadząc eksperymenty artystyczne i pedag. budował teatr form poetyckich, metafor, skojarzeń, który rozwijał twórcze postawy
 • Co to jest Dreszczowiec Co to jest o sensacyjnym wątku, pełnej napięcia i grozy akcji, gdzie zazwyczaj dzieją się zdarzenia fantastyczne (na przykład powieść Ptaki D. du Maurier i na jej podstawie zrobiony poprzez
 • Co to jest Deminutyw Słownik zabarwienie emocjonalne dodatnie, pieszczotliwe; wyraża akceptację, czasem podziw wobec zjawiska, przedmiotu, osoby; tworzony dzięki formantów, między innymi takich, jak: -ek
 • Co to jest Edmonde Amicis De Czym jest przetłumaczonej na sporo jęz. świata powieści dla młodzieży Serce (1886), przekład na jęz. pol. M. Konopnicka (1906). Bohaterem i narratorem utworu uczynił autor chłopca
 • Co to jest Języku W Diachronia Co oznacza albo więcej stanów ewolucyjnych jęz.; hist. postęp jęz. ze wskazaniem na przekształcenia w jego strukturze - leksyce, składni, morfologii, fonologii; za twórcę badań
 • Co to jest Groteskowy Dramat Tłumaczenie charakterystyczna dla teatru absurdu, gdzie miejsce tradycyjnej akcji wypełniają luźne sceny i niespójne, z pozoru nic nie znaczne wypowiedzi bohaterów. Zobrazowaniu absurdalności
 • Co to jest Kichot Don Przykłady powieści, stworzona poprzez M. de Cer-vantesa Saavedrę w utworze Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (1605-15).Uznając siebie za wybrańca mogącego zbawić świat, D.K. wydaje
 • Co to jest Edgar Degas Definicja rzeźbiarz, malarz, początkowo zajmował się malarstwem hist., lecz gdy poznał impresjonistów, w szczególności Maneta, wymienił styl rysowania. Był jednym z największych mistrzów
 • Co to jest Dualizm Encyklopedia okolicy siebie dwóch odrębnych zjawisk, nurtów, pierwiastków; kierunek filoz. uznający za podstawę bytu dwie odrębne substancje: materię i ducha; rozróżniamy d. metafizyczny
 • Co to jest Anthonis Dyck Jak działa 1617-20 pracował w warsztacie P.P. Rubensa i był w okolicy niego najpopularniejszym portrecistą flamandzkim. Sporo podróżował, zdobył ogromną popularność w całej Europie, między
 • Co to jest Maria Dąbrowska Czy jest Debiut opowiadaniem We Francji ziemi cudzej (1913). Tematyce młodzieżowej i społ. poświęciła zbiory Dzieci ojczyzny (1918), Gałąź czereśni (1922), Uśmiech dzieciństwa (1923
 • Co to jest Achille Claude Debussy Pojęcie estetykę wpłynęły między innymi malarstwo impresjonistów, symbolizm, twórczość M. Musorgskiego, muzyka egzotyczna. D. był artystą i gł. przedstawicielem impresjonizmu muzycznego
 • Co to jest Jan Długosz Wyjaśnienie dziejopis pol. średniowiecza; kanonik krakowski, sekretarz Z. Oleśnickiego (1431-55), skazany na banicję (1460) na skutek zatargu z królem Kazimierzem Jagiellończykiem
 • Co to jest Tadeusz Mostowicz Dołęga Opis publicysta, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej (1920), autor bestsellerów międzywojnia. Debiutował polit. Karierą Nikodema Dyzmy (1932; ekranizacja 1956, serial TV). Autor
 • Co to jest Charles Dickens Informacje angielskiego: Autor wielu powieści, między innymi Klub Pickwicka (1836-37), Olivier Twist (1838), David Copperfield (1850), Mała Dorrit (1857), gdzie opisuje deprawujący wpływ
 • Co to jest Jan Dantyszek Znaczenie ambasador Rzeczypospolitej w Europie Zach. Rozpoczął od wierszy w jęz. z łaciny Nawiązał przyjacielskie kontakty z elitą ówczesnego świata: z papieżem, z odkrywcą F. Cortezem, z T
 • Co to jest Dripping Co znaczy automatyzmem i przypadkowością, początkowo użytkowana poprzez surrealistów; M. Ernst malował dzięki skrzynek z dziurkami, poprzez które wyciekała farba, jego d. był grą przypadku
 • Co to jest Deleksykalizacja Krzyżówka istotą jest odwołanie się do rzeczywistej albo tylko pozornej etymologii użytego wyrazu; użytkowany do uzyskania efektu humorystycznego (na przykład K. I. Gałczyńskiego Traktat o
 • Co to jest Kazimierz Dejmek Co to jest teatrów. Z jego nazwiskiem wiąże się w pierwszej kolejności specyficzny nurt współcz. realizacji scenicznych dramatów staropolskich: Żywot Józefa M. Reja (1958,1965), Historia o
 • Co to jest Polskie Drukarstwo Słownik drukarskie powstawały w renesansowym Wrocławiu i Krakowie: K. Straubego (1473), K. Elyana (1475), Sz. Fiola (1491), K. Hochfedera, H. Wietora, J. Hallera (1503). Z warsztatu tego
 • Co to jest Ojciec Alexandre Dumas Czym jest wielką spuściznę lit., która powstawała regularnie przy współpracy innych autorów, między innymi A. Maqueta, i obejmuje 257 tomów powieści, pamiętniki i 60 utworów dramatycznych
 • Co to jest Mieszczański Dramat Co oznacza upowszechniony w XIX, obejmujący utwory, których tematyką jest obyczajowość i postawy, charaktery i konflikty tej warstwy. Popularną odmianą d.m. była komedia łzawa
 • Co to jest Janusz Degler Tłumaczenie Wrocławskiego, znakomity teoretyk teatru i znawca twórczości S.I. Witkiewicza; autor wielu prac teoretycznych, pism krytycznych (Witkacy w teatrze międzywojennym); edytor i
 • Co to jest Dokumentacja Przykłady widowiska, zawiera egzemplarz reżyserski scenariusza, projekty scenograficzne, projekty kostiumów, afisz, program i d. fotograficzną z prób i premiery, regularnie opis partytury
 • Co to jest Sztuki Dzieło Definicja różne koncepcje, na przykład mimetyczną ( mimetyzm) jako sztukę odzwierciedlającą naturę ( realizm, naturalizm) albo deformującą naturę, dopuszczane już wg koncepcji starożytnych
 • Co to jest Syn Alexandre Dumas Encyklopedia Akademii Francuskiej, przedstawiciel realizmu mieszczańskiego, ze względów osobistych żywo zainteresowany problematyką obyczajową. Jego najgłośniejsza powieść Dama kameliowa (1848
 • Co to jest Donatello, właśc. Donato di Betto Bardi Jak działa wszechstronnych zainteresowaniach i zdolnościach. Stosował różne techniki rzeźbiarskie. Jego autorstwa są słynne monumentalne rzeźby proroków ozdabiające dzwonnicę przy katedrze
 • Co to jest Stanisław Dygat Czy jest felietonista i tłumacz. W 1952 zaczął współpracę z Przeglądem Kulturalnym , w 1958 został laureatem nagrody tegoż czasopisma za powieść Podróż. Ironicznie ukazuje współczesne
 • Co to jest Dekalog Pojęcie dał Izraelitom, ludowi wybranemu, przy udziale Mojżesza na górze Synaj. D. zachował się w dwóch wersjach (Wj 20,1-17; Pwt 5,6-21); pierwsza wersja jest dokumentem prawnym tego
 • Co to jest Alighieri Dante Wyjaśnienie Beatrycze stała się inspiracją do filoz. rozważań i twórczości artystycznej. Wygnany z rodzinnej Florencji za działalność polit. tułał się po Włoszech, aby przed końcem życia
 • Co to jest Danaidy Opis które na rozkaz ojca w noc poślubną zabiły swych mężów, za co po zgonu w Tartarze musiały napełniać wodą dziurawą beczkę; robota D. albo beczka D. - znak ciężkiego i nadaremnego
 • Co to jest Decorum Informacje zgodności formy i treści, ustalona w Poetyce Arystotelesa, potem powtórzona poprzez Cycerona i Horacego. Znaczenie tematu wyznaczało użycie stosownego gatunku, w hierarchii
 • Co to jest Synopy Z Diogenes Znaczenie Antystenesa, którego pozostawił zarzucając mu, że nie stosuje w praktyce głoszonych poglądów. D. wierny głoszonej idei wyrzekł się wszelkich dóbr materialnych, mieszkał w beczce
 • Co to jest Demiurg Co znaczy budowniczy świata, w Biblii profeta, prorok, w lit. romantycznej natchniony pisarz, wieszcz, geniusz (Konrad z Małej i Ogromnej Improwizacji - III cz. Dziadów wybraniec, zbawca
 • Co to jest John Donne Krzyżówka prekursor nurtu metafizycznego w literaturze przełomu XVI i XVII w. Twórczość poetycka D. postrzegana była jako zwiastun nowej barokowej poetyki i wrażliwości. Cechują ją
 • Co to jest Średniowieczne Dziejopisarstwo Co to jest łaciny, rozwijający się na początku na dworze królewskim, potem pośród duchowieństwa i w kręgu zakonów żebrzących, a w dalszym ciągu w Akademii Krakowskiej. Przeważnie występujący
 • Co to jest Niesceniczny Dramat Słownik luźnej kompozycji, z rozbudowanym tekstem pobocznym albo dygresjami; regularnie zawiera liczne przedmioty liryczne albo epickie. Przydzielony raczej do czytania niż do
 • Co to jest Otwarte Dzieło Czym jest wielu dziedzin sztuki stosowane w lit., muzyce, plastyce jako przedmioty poetyki nieokreśloności, które można znaleźć już w starożytności (Platon). W średniowieczu rozwinęła się
 • Co to jest John Passos Dos Co oznacza dramaturg, reporter, jeden z przedstawicieli tak zwany straconego pokolenia. Autor między innymi powieści Trzej żołnierze (1921), Manhattan Transfer (1925), trylogii USA
 • Co to jest Satyrowy Dramat Tłumaczenie Grecji, wystawiany w okresie Ogromnych Dionizji (konkursów dramatycznych) jako ostatni człon tetralogii (cyklu lit. złożonego z 3 tragedii i d.s.). Pogodna dziedzina inspirowana
 • Co to jest Apostolskie Dzieje Przykłady księga, przejście od Ewangelii do Listów; opisują dzieje dwóch apostołów, Piotra i Pawła; wg tradycji napisane w jęz. gr. poprzez Łukasza Ewangelistę, ucznia i towarzysza Pawła w
 • Co to jest Dziennik Definicja autora z dnia dziennie; diariusze z podróży naukowych, wojennych, kroniki rodzinne, d. intymny; współcz. zestaw refleksji autorskich na tematy osobiste, filoz., hist., na przykład
 • Co to jest Dygresja Encyklopedia narracji i rozwijanie w jej obrębie innych tematów luźno albo nawet nie związanych z utworem; chwyt styl. użytkowany w powieści sternowskiej i w romantycznym poemacie dygresyjnym
 • Co to jest Dogmatyzm Jak działa poglądów, twierdzeń, koncepcji, mechanizmów wartości jako prawd jedynie słusznych, ostatecznych i niezmiennych. W filozofii d. jest stanowiskiem w teorii poznania przeciwstawnym
 • Co to jest Dramat Czy jest obejmujący utwory przydzielone do realizacji teatralnej z dominacją dialogu, który rozwija akcję i zarysowuje charaktery postaci. Świat przedstawiony d. koncentruje się wokół
 • Co to jest Elisabeth Emily Dickinson Pojęcie opinię lit. i czytelniczą dopiero po zgonu. Autorka około 1850 utworów, które pisała do końca życia wyłącznie dla siebie i bliskich przyjaciół. Liryka D. nawiązuje do angielskiej
 • Co to jest Ksawery Franciszek Dmochowski Wyjaśnienie działacz polit., wydawca, sekretarz H. Kołłątaja, jeden z filarów Kuźnicy Kołłątajowskiej, autor mów poselskich na Sejm Czteroletni, artykułów publicystycznych, jeden z zał. Tow
 • Co to jest Dywizjonizm Opis poprzez impresjonistów i wykorzystująca analizę światła; bazuje na malowaniu punktowym. Barwy w kolorach zasadniczych malowane punktowo, oglądane z pewnej odległości, łączą się w
 • Co to jest dodekafoniczna muzyka, właśc. dodekafonia Informacje porządkowania materiału dźwiękowego opierająca się na skali 12-dźwiękowej równomiernie temperowanej, ułożonej w serię, obejmującą 12 stopni skali w dowolnym następstwie (bez
 • Co to jest Liturgiczny Dramat Znaczenie ukształtowany w średniowieczu, związany z liturgią kośc., dla którego inspirację tematyczną stanowiły Biblia i apokryfy. D.l. obejmuje trzy odmiany: dramatyczne inscenizacje
 • Co to jest Językowy Dublet Co znaczy z wariantów jęz. albo synonimów; słowo obcy i ścisły jego odpowiednik pol. to tak zwany słowo jednoznaczny albo d.j., na przykład lingwistyka - językoznawstwo; auto - auto
 • Co to jest Poetycki Dramat Krzyżówka obejmująca utwory sceniczne nacechowane swobodą kompozycyjną, poetyckością języka, stylizacją, operujące zarówno symbolem i ogromną metaforą, jak i chwytami przypowieści. D.p
 • Co to jest Dyptyk Co to jest połączone zawiasami i pokryte woskiem tabliczki, w starożytności służyły do pisania i do zapisywania imion zmarłych dostojników; d. wykonane z kości słoniowej zawierały portret
 • Co to jest Dystych Słownik dwuwersowa, lapidarnie wyrażająca myśl. Typowe dystychy: werset bibl., epigramat, sentencja, przysłowie, porzekadło, zaklęcia, przyśpiewki ludowe; na przykład Zakukała kukułeczka
 • Co to jest Dadaizm Czym jest ruch artystyczny rozwijający się raczej w lit. i sztukach plastycznych w l. 1916-23. Zapoczątkowany w Zurichu, objął całą Europę wpływami sięgając Nowego Jorku. Kluczowym
 • Co to jest Sceny Dantejskie Co oznacza zachowania ludzi napiętnowane strachem, rozpaczą, paniką w przypadkach katastrofalnych, obrazy wstrząsające, koszmarne
 • Co to jest Dialekt Tłumaczenie jakiegoś regionu, podrzędny w relacji do jęz. narod. Odznacza się swoistymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi, morfologicznymi i składniowymi. W ramach d. mogą występować gwary
 • Co to jest Tadeusz Drewnowski Przykłady Debiutował w pismach lit. Kuźnica (1947) i zwyczajnie (1948); pracownik nauk. Katedry Literatury Polskiej na UW (od 1982). Opublikował między innymi Noce i dnie M. Dąbrowskiej
 • Co to jest Denis Diderot Definicja krytyk literatury i sztuki, jeden z czołowych przedstawicieli oświecenia. Współtwórca i organizator prac przy stworzeniu Ogromnej encyklopedii francuskiej, dzieła głoszącego
 • Co to jest Domejko Encyklopedia Mickiewicza, przedstawiony w III cz. Dziadów jako Żegota; powstaniec listopadowy, emigrant (1832); geolog, rektor Uniwersytetu Santiago w Chile, zasłużony dla gospodarki i kultury
 • Co to jest Andrzej Drawicz Jak działa tłumacz i popularyzator lit. ros.; debiutował opowiadaniami Miasto siedmiu diabłów (1965). Autor studiów poświęconych twórczości K. I. Gałczyńskiego (1968), Szkiców o poezji
 • Co to jest Karl Dedecius Czy jest literaturę i kulturę pol. w Niemczech i Europie. W uznaniu zasług zaznaczony nagrodą pol. PEN Clubu, doktoratami h.c. uniwersytetów w Łodzi, UMK w Toruniu i KUL-u w Lublinie
 • Co to jest Drama Pojęcie szczególnie w 1. Poł. XIX w., przeciwstawiający się w swojej tematyce i formie regułom dramatu klasycznego. D. wystawiana w Teatrze Narodowym poprzez W. Bogusławskiego nareszcie
 • Co to jest Albrecht Durer Wyjaśnienie złotnika z Norymbergi, najwybitniejszy artysta niem. odrodzenia. Łączył włoską i niderlandzką sztukę renesansową z późnogotyckim ekspresyjnym malarstwem niem. Znał znakomitych
 • Co to jest Aten Z Demostenes Opis ateński, który pokonał wrodzoną wadę wymowy, ćwicząc samotnie na plaży z kamykami w ustach. Sławę zdobył wygłaszając mowy polit., przekonywał w nich Greków o potrzebie
 • Co to jest Derywat Informacje słowo motywowany, złożony z podstawy słowotwórczej i formantu słowotwórczego; słowo pochodny, na przykład: domowy od dom, przedszkole od szkoła, przebieg od bieg
 • Co to jest Filmowy Dramat Znaczenie fabularnym (rzadziej dokumentalnym), gdzie akcja skupia się wokół głównego konfliktu, a jego struktura ma za zadanie poruszyć emocje widza. W zależności od problematyki występują
 • Co to jest Maria Dłuska Co znaczy prof. KUL i UJ; autorka istotnych książek polonistycznych, między innymi Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej, Studia językoznawcze (Fonetyka polska, prozodia j
 • Co to jest Diafora Krzyżówka powtórzenie słowa połączone z odmiennym jego znaczeniem i barwą emocjonalną, na przykład Ludzie, co z was za ludzie! albo Kiosk z gazetami rzuca cień palmy, Patrzmy, słuchajmy i
 • Co to jest Jerzy Gracz Duda Co to jest Początkowo tworzył satyryczne obrazy odnoszące się do rzeczywistości lat 60., subkultury i obyczajowości, później coraz pełniej rozwijał nurt malarstwa metaforyczno-symbolicznego
 • Co to jest Elżbieta Drużbacka Słownik liryków, satyr i sielanek, poematów epickich o wątkach romansowych, do których inspirację czerpała z lit. franc. Ceniona za bogactwo i czystość jęz. Między innymi Fabuła o
 • Co to jest Dialog Czym jest osób, podstawowa forma wypowiedzi w dramacie wykorzystywana, podobnie jak i w epice, charakterystyce postaci, postępowi fabuły i prezentacji okoliczności wydarzeń. W utworach
 • Co to jest Didaskalia Co oznacza zwykle dialogi zgodne dramatu; zawiera istotne dla jego realizacji wskazówki dotyczące przebiegu akcji, wyglądu i zachowań postaci, scenografii, rekwizytów, efektów dźwiękowych. D
 • Co to jest Witold Doroszewski Tłumaczenie 1929), zajmujący się słowotwórstwem, fonetyką, dialektologią, semantyką, leksykologią i problemami kultury jęz. Pod jego kierunkiem powstało monumentalne dzieło Leksykon j
 • Co to jest Psychologiczny Obyczajowo Dramat Przykłady pod wpływem dramatu mieszczańskiego, dostępny w momencie dominacji realizmu i naturalizmu, rozwijał się równolegle z powieścią realistyczną. Utwory eksponowały w treści
 • Co to jest Adolf Dygasiński Definicja wydawca; jeden z przedstawicieli naturalizmu w lit. pol. Autor podręczników, tłumacz dzieł z zakresu pedagogiki; publikował artykuły, felietony, recenzje w Przeglądzie Tygodniowym
 • Co to jest Dialektyzacja Encyklopedia polegająca na wprowadzeniu do utworu lit. (całości albo jego części) słownictwa, zwrotów, form gramatycznych pochodzących z określonego dialektu, tak zwany dialektyzmów. D. jest
 • Co to jest Louis Jacques David Jak działa twórca rządu rewolucyjnego, członek Akademii, potem nadworny rysownik Napoleona I; po upadku cesarza przebywał na wygnaniu w Brukseli. Jego twórczość porusza podniosłe tematy (na
 • Co to jest Dumka Czy jest charakterze elegijnym ( elegia) albo balladowym ( ballada), smętna, tęskna, nasycona motywami rodzimego krajobrazu, folkloru; gat. uprawiali poeci romantyczni tak zwany szkoły
 • Co to jest Fiodor Dostojewski Pojęcie należącą jeszcze do ros. szkoły naturalnej powieścią epistolarną Biedni ludzie (1846) i w tym samym roku wydanym Sobowtórem, gdzie po raz pierwszy zasygnalizował późniejsze
 • Co to jest Dulszczyzna Wyjaśnienie drobnomieszczańskiej mentalności, postawa życiowa polegająca na tworzeniu pozorów przyzwoitości, braku zrozumienia dla potrzeb intelektualnych, bezwzględności w egzekwowaniu

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Dulszczyzna co znaczy Dostojewski Fiodor krzyżówka dumka co to jest David Jacques-Louis słownik dialektyzacja czym jest Dygasiński Adolf co oznacza dramat. co to znaczy.

Słownik Defoe Daniel co znaczy danse macabre krzyżówka dziennikarskie formy pisownia.