Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

 • Co to jest Inwestycyjny Portfel Co znaczy Prawo inwestuje się zebrane aktywa OFE. Prawo zezwala na inwestowanie między innymi w skarbowe papiery wartościowe, depozyty konsumenta.
 • Co to jest Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) Krzyżówka Prawo jakich działa dane ubezpieczenie. Opisane są w nich prawa i wymagania każdej ze stron umowy ubezpieczenia, jest to konsumenta.
 • Co to jest Publiczna Spółka Co to jest Prawo Firma, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone poprzez KPWiG do obrotu publicznego konsumenta.
 • Co to jest Prolongata Słownik Prawo Przedłużenie terminu płatności składki, gdzie obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa konsumenta.
 • BESSA (RYNEK NIEDŹWIEDZIA): Czym jest Prawo Długookresowa, silna tendencja spadkowa cen akcji na rynku giełdowym konsumenta.
 • DODATKOWE OPCJE UBEZPIECZENIA: Co oznacza Prawo Zobacz: ubezpieczenia dodatkowe konsumenta.
 • OBLIGACJE SKARBOWE: Tłumaczenie Prawo oznaczające nabycie poprzez posiadacza prawa do uzyskania w ustalonych terminach odsetek i wartości nominalnej konsumenta.
 • DEPOZYTARIUSZ: Przykłady Prawo aktywów Funduszy, dba o ich bezpieczeństwo i o to, aby prowadzenie działalności inwestycyjnej było właściwe konsumenta.
 • PRZEJĘCIE OPŁACANIA SKŁADKI: Definicja Prawo opłacania składek od momentu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do końca okresu ubezpieczenia konsumenta.

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Śmierci Motyw Co znaczy Opis Homer Pieśń o Rolandzie Legenda o świętym Aleksym Legendy arturiańskie Kwiatki świętego Franciszka Boska komedia
 • Czym jest Listu Motyw Krzyżówka Opis osób albo instytucji; to, na czym napisano tę wypowiedź (papier, pergamin) wspólnie z zewnętrznym opakowaniem (koperta
 • Czym jest Przemijania Motyw Co to jest Opis Testament - F. Villon O żywocie ludzkim – J. Kochanowski O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - M
 • Czym jest Napoleoński Motyw Słownik Opis Mickiewicz Popioły - Stefan Żeromski Lalka - B. Prus H. Balzac K. Brandys T. Łysiak Poezja przedmiotu: T. Łubieński, M
 • MOTYW OJCA: Czym jest Opis Homer Antygona, Władca Edyp - Sofokles Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o świętym Aleksym Hamlet, Makbet, Władca Lear
 • MOTYW SAMOTNOŚCI: Co oznacza Opis Edyp - Sofokles Legenda o świętym Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Boska komedia - Dante Aligheri Hamlet, Makbet
 • MOTYW BEZDOMNOŚCI: Tłumaczenie Opis Mitologia Legenda o św. Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o św. Aleksym Ogromny Testament - F.Villon Władca Lear
 • MOTYW UTOPII I ANTYUTOPII: Przykłady Opis Motyw utopii i antyutopii: Poezja: motyw utopii
 • MOTYW OBYCZAJÓW: Definicja Opis Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o świętym Aleksym Pieśń świętojańska o Sobótce - Jan Kochanowski Dworzanin polski

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Saul Bellow Co znaczy Co znaczy 1976), syn ros. emigranta żyd. pochodzenia; debiutował rodzajem dziennika Stan zawieszenia (1944). Uwagę koncentrował na postaciach poszukujących sensu życia
 • Znaczenie Narodowa Biblioteka Krzyżówka Co znaczy siedzibą w Warszawie, organizowana od 1919, otwarta w 1930, fundamentem jej zasobów były między innymi rewindykowane zbiory bibliotek wywiezionych do Rosji w
 • Znaczenie Tytus Benni Co to jest Co znaczy fonetyki. Autor wielu nauk. prac, między innymi Akcent polski. Spostrzeżenia i pomiary (1916), Fonetyka opisowa w gramatyce j. polskiego (1923), Palatogramy
 • Znaczenie Christo, właśc. Ch. Jaracheff Słownik Co znaczy wspólnie z żoną Jeanne-Claude ogromne ambalage: opakowane w folię bądź wielkie tkaniny elementy, budowle, fragmenty pejzażu. Opakował między innymi powietrze w
 • WULGATA: Czym jest Co znaczy części dzieło św. Hieronima (347-420), wybitnego znawcy jęz. z łaciny, gr., hebr. iaramejskiego (wykonany na polecenie papieża Damazego). Przekład św
 • FILMOWY REALIZM SOCJALISTYCZNY: Co oznacza Co znaczy zjeździe filmowców w Wiśle w listopadzie 1949, tworzone wg schematycznych wzorów ukazywały konflikty klasowe, starcia między pozytywnymi i negatywnymi
 • SAFONA: Tłumaczenie Co znaczy obdarzona niezwykłym talentem, inteligencją iwdziękiem, reprezentująca nurt liryki eolskiej. Ur. na wyspie Lesbos na Morzu Egejskim, córka Kleis
 • BEL CANTO: Przykłady Co znaczy we Włoszech, gdzie na pierwszy plan wysuwa się sprawność techniczną i piękny śpiew. Związana z tradycją tak zwany szkoły neapolitańskiej, obecna w twórczości V
 • WAGNER RICHARD: Definicja Co znaczy się dość późno, początkowo bez większych sukcesów. Pierwsze kompozycje to opery: Boginki iZakaz miłości. W1843 r. został dyrygentem Opery Królewskiej wDreźnie

Słownik fizyka

 • Definicja Atomowego Jądra Rozszczepienie Co znaczy Znaczenie atomowych to reakcja, wskutek której z jednego ciężkiego jądra w konsekwencji zderzenia z neutronem powstają dwa mniejsze jądra o prawie takiej samej
 • Definicja Zasada zachowania momentu pędu Krzyżówka Znaczenie pędu wynika z II zasady dynamiki dla bryły sztywnej, którą można przedstawić w formie: Z powyższego wzoru widać, Iż gdy wypadkowy okres sił Mw = 0
 • Definicja Elektrycznego Pola Energia Co to jest Znaczenie Energia pola elektrycznego pomiędzy okładkami kondensatora wyraża się wzorem
 • Definicja Elektryczne Pole Słownik Znaczenie każdego ładunku elektrycznego ,gdzie na inne ładunki działają siły elektryczne. Każdy ładunek jest źródłem pola elektrycznego działającego na inne
 • TARCIE STATYCZNE: Czym jest Znaczenie działająca pomiędzy ciałem spoczywającym na powierzchni, a tą powierzchnią. Siła tarcia statycznego rośnie wspólnie z siłą, która chce wprawić ciało
 • DRUGIE PRAWO KIRCHOFFA: Co oznacza Znaczenie Drugie prawo Kirchhoffa mówi, Iż suma napięć na wszystkich elementach obwodu elektrycznego jest równa napięciu źródła: U1 + U2 + U3 + ... + Un = Uz
 • DEFINICJE WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH RUCH: Tłumaczenie Znaczenie Xączący początkowe i końcowe położenie ciała. Jako rozmiar wektorowa przemieszczenie posiada kierunek, zwrot i wartość. Jego wartość oznaczamy
 • PIERWSZE PRAWO KEPLERA: Przykłady Znaczenie Orbita każdej planety jest elipsą, nie mniej jednak Słońce znajduje się w jednym z jej ognisk
 • PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI: Definicja Znaczenie energię wewnętrzną gazu można zmienić na dwa metody:1. wskutek przepływu ciepła Q, między gazem, a jego otoczeniem,2. w konsekwencji pracy W

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Natarciu W Działanie Co znaczy Prawo pracy zobacz obrona informacje.
 • Definicja Deflagracja Krzyżówka Prawo pracy spokojne spalanie substancji wybuchowych, spalanie bez wybuchu informacje.
 • Definicja Dowodzenia Stanowisko Co to jest Prawo pracy miejsce pracy prowadzącego działaniami ratowniczo-gaśniczymi informacje.
 • Definicja Pożarowo Niebezpieczna Ciecz Słownik Prawo pracy ciecz o temp. zapłonu do 55°C informacje.
 • PUNKT CZERPANIA WODY: Czym jest Prawo pracy miejsce poboru wody dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczej informacje.
 • GAZ BŁOTNY: Co oznacza Prawo pracy gaz palny składający się raczej z metanu, powstający w procesie gnicia ciał organicznych pod wodą informacje.
 • ALARM FAŁSZYWY: Tłumaczenie Prawo pracy ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia, które naprawdę nie miało miejsca albo zaistniało, ale nie wymagało podjęcia informacje.
 • POŻAR BARDZO DUŻY: Przykłady Prawo pracy zniszczone: obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym informacje.
 • ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ POŻARU: Definicja Prawo pracy wzrost powierzchni albo objętości pożaru informacje.
Geografia Opis Pojęcia Definicje Fizyka Słownik Polisa Ubezpieczenie. Wiedzy Słownik Definicja. SŁOWNIK POJĘĆ JAKO POMOC W TŁUMACZENIU SPRAW. DEFINICJE, POJĘCIA, OPISY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ. DEFINICJE FIZYKA, MATEMATYKA, GEOGRAFIA I JĘZYK POLSKI Z WYJAŚNIENIAMI.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Admiralicji Góry Admiralicji Co znaczy Co to jest część G. Transantarktycznych; najwyższy szczyt Góra Sabine´a (wys. do 3850 m); liczne lodowce; złoża węgla kamiennego
 • Co znaczy Tczew Krzyżówka Co to jest Wiślanych, nad Wisłą; 60,6 tys. mieszk.; port rzeczny; różnorodny przem.; prawa miejskie przed 1256; zabytkowe budowle
 • Co znaczy Cooka Cieśnina Cooka Co to jest Co to jest Północną i Południową); dł. 107 km, szer. 22-91 km, głęb. do 97 m; łączy M. Tasmana z oceanem; małe wysepki i zatoki
 • Co znaczy Maoming Słownik Co to jest chemiczny, jedwabniczy; ogromny ośr. wydobycia i rafinacji łupków bitumicznych
 • ICA: Czym jest Co to jest ośr. adm. departamentu Ica; przem. włókienniczy, cukrowniczy, winiarski; uprawa bawełny, winorośli
 • TETUAN: Co oznacza Co to jest mieszk.; ośr. adm. prowincji Tetuan; przem. elektrotechniczny, włókienniczy, papierniczy, rybny; rzemiosło; ośr
 • MONTERREY: Tłumaczenie Co to jest León; trzeci ośr. przem. państwie; port lotniczy; przem. metalowy, maszynowy, chemiczny, hutnictwo metali; ośr
 • JAŁOMICA: Przykłady Co to jest Ialomita; rz. w Rumunii; dł. 410 km; wypływa w górach Bucegi; l. dopływ Dunaju
 • HARDANGERVIDDA: Definicja Co to jest 1200-1400 m, najwyższa 1691; pokrywa śnieżna poprzez większą część roku; lodowiec Hardangerj?kulen (78 km2); tereny