Czy przydatne?

Blokada rejestru w funduszu inwestycyjnym co to znaczy

Definicja BLOKADA REJESTRU W FUNDUSZU INWESTYCYJNYM: Założona poprzez właściciela rejestru albo jego pełnomocnika deklaracja powstrzymania się od dokonywania ustalonych działań na rejestrze (na przykład odkupienia jednostek uczestnictwa). Blokada może zostać ustanowiona na czas określony albo nieokreślony

Czym jest Blokada rejestru w funduszu znaczenie w Znaczenie definicji B .

Znaczenie Broker:
Co oznacza prawna, pośrednik współpracujący z towarzystwem ubezpieczeniowym opierając się na zleceń brokerskich (tak zwany listów brokerskich). Broker jest przedstawicielem wielu spółek ubezpieczeniowych. Fakt blokada rejestru w funduszu inwestycyjnym.
Znaczenie Bank Depozytariusz:
Co oznacza Bank, który przechowuje aktywa funduszu, dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny aktywów netto funduszu blokada rejestru w funduszu inwestycyjnym.
Znaczenie Bony Skarbowe:
Co oznacza papier wartościowy o terminie wykupu do jednego roku; emitowany poprzez Skarb Państwa; sprzedawany z dyskontem na przetargach organizowanych poprzez NBP. Uważane za bezpieczne z racji na osobę blokada rejestru w funduszu inwestycyjnym.
Znaczenie Bessa (Rynek Niedźwiedzia):
Co oznacza Długookresowa, silna tendencja spadkowa cen akcji na rynku giełdowym blokada rejestru w funduszu inwestycyjnym.
Znaczenie Bony Komercyjne, Komunalne:
Co oznacza Krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane poprzez przedsiębiorstwa gminy. Sprzedawane z dyskontem. Ryzyko uzależnione od emitenta blokada rejestru w funduszu inwestycyjnym.