Czy przydatne?

Emerytalny Wiek co to znaczy

Definicja WIEK EMERYTALNY: Wiek, gdzie ubezpieczony na życie i dożycie nabywa prawo do świadczenia z tytułu dożycia. Przyjmuje się, Iż wiek ten wynosi 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, chyba, Iż ubezpieczony postanowi odmiennie

Czym jest Wiek emerytalny znaczenie w Znaczenie definicji W .


Znaczenie WIRR
Co oznacza Warszawski Indeks Rynku Równoległego składający się ze wszystkich firm notowanych na rynku równoległym na koniec poprzedniego kwartału.
Znaczenie WIG20
Co oznacza Warszawski Indeks Giełdowy składający się z 20 firm notowanych na rynku fundamentalnym.
Znaczenie Wartość Aktywów Netto
Co oznacza Określona w danym Dniu Wyceny wartość aktywów funduszu zmniejszona o wartość zobowiązań funduszu.
Znaczenie Wartość Jednostki Uczestnictwa
Co oznacza Wartość aktywów netto podzielona poprzez liczbę jednostek uczestnictwa w dniu wyceny.
Znaczenie Wartość wykupu
Co oznacza Cena po jakiej towarzystwo ubezpieczeniowe wykupuje ubezpieczenie od ubezpieczającego. To jest również stawka jaką klient otrzymuje, gdy zrezygnuje z.