Czy przydatne?

Zrównoważony Fundusz co to znaczy

Definicja FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY: Rodzaj funduszu, którego polityka inwestycyjna bazuje na posiadaniu poprzez cały czas aktywów zainwestowanych zarówno w akcje jak i obligacje i powstaniu równowagi między tymi dwoma rodzajami papierów wartościowych

Czym jest Fundusz zrównoważony znaczenie w Znaczenie definicji F .

Znaczenie Fundusz rynku pieniężnego:
Co oznacza oferuje stabilny przyrost z nieco niższym dochodem, lecz przy zminimalizowanym ryzyku, inwestują w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, a więc bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY.
Znaczenie Filar I:
Co oznacza Zakład Ubezpieczeń Socjalnych. Uczestnictwo w nim jest obligatoryjne dla wszystkich osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, oparty na tak zwany "umowie pokoleniowej" FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY.
Znaczenie Fundusz inwestycyjny zamknięty:
Co oznacza Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny zamknięty nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych, które wyemitował FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY.
Znaczenie Fundusz inwestycyjny otwarty:
Co oznacza Fundusz, który zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY.
Znaczenie Filar III:
Co oznacza programy emerytalne. Ten mechanizm jest kompletnie dobrowolny, a wysokość emerytury będzie zależała od wielkości kwot przydzielonych na dodatkowe emerytury. Trzeci filar to pracownicze programy FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY.