Definicje i słownik ekonomiczny na B

Co to znaczy w ubezpieczeniach
  • Co to znaczy Komunalne Komercyjne Bony Co to jest Krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane poprzez przedsiębiorstwa gminy. Sprzedawane z dyskontem. Ryzyko uzależnione od emitenta
  • Co to znaczy Bilans Definicja Kolekcja aktywów i pasywów sporządzane na określony dzień
  • Co to znaczy Blokada rejestru w funduszu inwestycyjnym Co znaczy powstrzymania się od dokonywania ustalonych działań na rejestrze (na przykład odkupienia jednostek uczestnictwa). Blokada może zostać ustanowiona na czas określony albo nieokreś
  • Co to znaczy Depozytariusz Bank Słownik Bank, który przechowuje aktywa funduszu, dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny aktywów netto funduszu
  • Co to znaczy Skarbowe Bony Znaczenie poprzez Skarb Państwa; sprzedawany z dyskontem na przetargach organizowanych poprzez NBP. Uważane za bezpieczne z racji na osobę emitenta. Nie są obiektem obrotu na GPW
  • Co to znaczy Niedźwiedzia Rynek Bessa Czym jest Długookresowa, silna tendencja spadkowa cen akcji na rynku giełdowym
  • Co to znaczy Broker Co oznacza ubezpieczeniowym opierając się na zleceń brokerskich (tak zwany listów brokerskich). Broker jest przedstawicielem wielu spółek ubezpieczeniowych. Fakt, Iż oferuje produkty różnych

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja CZYM JEST Broker, Bessa (Rynek Niedźwiedzia), Bony Skarbowe, Bank Depozytariusz, Blokada Rejestru W Funduszu Inwestycyjnym, Bilans, Bony Komercyjne, Komunalne przykłady.

Co to jest Definicja Broker, Bessa (Rynek Niedźwiedzia), Bony Skarbowe, Bank tłumaczenie.