Definicje i słownik ekonomiczny na B

Co to znaczy w ubezpieczeniach
  • Co to znaczy Bank Depozytariusz Pojęcie Bank, który przechowuje aktywa funduszu, dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny aktywów netto funduszu
  • Co to znaczy Blokada rejestru w funduszu inwestycyjnym Pojęcie powstrzymania się od dokonywania ustalonych działań na rejestrze (na przykład odkupienia jednostek uczestnictwa). Blokada może zostać ustanowiona na czas określony albo
  • Co to znaczy Bessa (Rynek Niedźwiedzia) Pojęcie Długookresowa, silna tendencja spadkowa cen akcji na rynku giełdowym
  • Co to znaczy Bilans Pojęcie Kolekcja aktywów i pasywów sporządzane na określony dzień
  • Co to znaczy Bony Komercyjne, Komunalne Pojęcie Krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane poprzez przedsiębiorstwa gminy. Sprzedawane z dyskontem. Ryzyko uzależnione od emitenta
  • Co to znaczy Bony Skarbowe Pojęcie poprzez Skarb Państwa; sprzedawany z dyskontem na przetargach organizowanych poprzez NBP. Uważane za bezpieczne z racji na osobę emitenta. Nie są obiektem obrotu na GPW
  • Co to znaczy Broker Pojęcie ubezpieczeniowym opierając się na zleceń brokerskich (tak zwany listów brokerskich). Broker jest przedstawicielem wielu spółek ubezpieczeniowych. Fakt, Iż oferuje produkty różnych

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja Broker, Bony Skarbowe, Bony Komercyjne, Komunalne, Bilans, Bessa (Rynek Niedźwiedzia), Blokada Rejestru W Funduszu Inwestycyjnym, Bank Depozytariusz przykłady.

Co to jest Broker, Bony Skarbowe, Bony Komercyjne, Komunalne, Bilans tłumaczenie.