Definicje i słownik ekonomiczny na B

Co to znaczy w ubezpieczeniach
  • Co to znaczy Skarbowe Bony Co znaczy poprzez Skarb Państwa; sprzedawany z dyskontem na przetargach organizowanych poprzez NBP. Uważane za bezpieczne z racji na osobę emitenta. Nie są obiektem obrotu na GPW
  • Co to znaczy Komunalne Komercyjne Bony Krzyżówka Krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane poprzez przedsiębiorstwa gminy. Sprzedawane z dyskontem. Ryzyko uzależnione od emitenta
  • Co to znaczy Depozytariusz Bank Co to jest Bank, który przechowuje aktywa funduszu, dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny aktywów netto funduszu
  • Co to znaczy Bilans Słownik Kolekcja aktywów i pasywów sporządzane na określony dzień
  • Co to znaczy Broker Czym jest ubezpieczeniowym opierając się na zleceń brokerskich (tak zwany listów brokerskich). Broker jest przedstawicielem wielu spółek ubezpieczeniowych. Fakt, Iż oferuje produkty różnych
  • Co to znaczy Niedźwiedzia Rynek Bessa Co oznacza Długookresowa, silna tendencja spadkowa cen akcji na rynku giełdowym
  • Co to znaczy Blokada rejestru w funduszu inwestycyjnym Tłumaczenie powstrzymania się od dokonywania ustalonych działań na rejestrze (na przykład odkupienia jednostek uczestnictwa). Blokada może zostać ustanowiona na czas określony albo nieokreś

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja Blokada rejestru w funduszu inwestycyjnym co znaczy Bessa (Rynek Niedźwiedzia) krzyżówka Broker co to jest Bilans słownik Bank Depozytariusz czym jest Bony. przykłady.

Co to jest Bony Skarbowe co znaczy Bony Komercyjne, Komunalne krzyżówka Bank tłumaczenie.