Definicje i słownik ekonomiczny na F

Co to znaczy w ubezpieczeniach
 • Co to znaczy Filar I Pojęcie obligatoryjne dla wszystkich osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, oparty na tak zwany "umowie pokoleniowej". Wysokość wypłacanej emerytury będzie
 • Co to znaczy Filar II Pojęcie osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku i dobrowolne dla urodzonych przed 1 stycznia 1969 roku, a po 31 grudnia 1948 roku. Docelowo obligatoryjne dla wszystkich. Zabezpieczy
 • Co to znaczy Fundusz inwestycyjny mieszany Pojęcie Fundusz, który jest odmianą funduszy zamkniętych. Fundamentalną różnicą jest sposobność wykupienia certyfikatów na żądanie uczestnika
 • Co to znaczy Fundusz inwestycyjny zamknięty Pojęcie Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny zamknięty nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych, które wyemitował
 • Co to znaczy Fundusz Ochrony Ubezpieczonych Pojęcie towarzystwa; tworzony ze składek przekazywanych poprzez wszystkie spółki ubezpieczeniowe. Fundusz powołany poprzez Ministra Finansów
 • Co to znaczy Fundusz rynku pieniężnego Pojęcie zminimalizowanym ryzyku, inwestują w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, a więc bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne albo porozumienia odkupu
 • Co to znaczy Fundusz zrównoważony Pojęcie cały czas aktywów zainwestowanych zarówno w akcje jak i obligacje i powstaniu równowagi między tymi dwoma rodzajami papierów wartościowych
 • Co to znaczy Fundusz stabilnego wzrostu Pojęcie Fundusz, który inwestuje zarówno w akcje, jaki i dłużne papiery wartościowe
 • Co to znaczy FUS Pojęcie Fundusz Ubezpieczeń Socjalnych, którego dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Socjalnych. Powołany w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń socjalnych
 • Co to znaczy Fundusz inwestycyjny Pojęcie wartościowych i środków pieniężnych; lokowana w papiery wartościowe odpowiednio z góry określonym i niezmiennym celem funduszu; zarządzana poprzez Towarzystwo Funduszy
 • Co to znaczy Filar III Pojęcie wysokość emerytury będzie zależała od wielkości kwot przydzielonych na dodatkowe emerytury. Trzeci filar to pracownicze programy emerytalne, ubezpieczenia na życie, lokaty bankowe
 • Co to znaczy Fundusz akcji Pojęcie Fundusz, który inwestuje w różnego rodzaju akcje. Fundusz przydzielony dla osób akceptujących spore ryzyko inwestycyjne
 • Co to znaczy Fundusz Gwarancyjny Pojęcie gromadzonych w OFE. PTE zobowiązane są dokonywać wpłat z własnych środków w wysokości nie przekraczającej 0,1% wartości aktywów netto OFE
 • Co to znaczy Fundusz inwestycyjny otwarty Pojęcie Fundusz, który zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa
 • Co to znaczy Fundusz obligacji Pojęcie Fundusz, który inwestuje w różnego rodzaju obligacje i nastawiony jest na stały przyrost w oparciu o dochody z posiadanych obligacji

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja Fundusz Obligacji, Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Fundusz Gwarancyjny, Fundusz Akcji, Filar Iii, Fundusz Inwestycyjny, Fus, Fundusz Stabilnego Wzrostu, Fundusz przykłady.

Co to jest Fundusz Obligacji, Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Fundusz tłumaczenie.