Czy przydatne?

Gwarancyjny Fundusz co to znaczy

Definicja FUNDUSZ GWARANCYJNY: Fundusz gwarancyjny stanowi część mechanizmu bezpieczeństwa środków gromadzonych w OFE. PTE zobowiązane są dokonywać wpłat z własnych środków w wysokości nie przekraczającej 0,1% wartości aktywów netto OFE

Czym jest Fundusz Gwarancyjny znaczenie w Znaczenie definicji F .

Znaczenie Fundusz Inwestycyjny Otwarty:
Co oznacza Fundusz, który zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa fundusz gwarancyjny.
Znaczenie Fundusz Obligacji:
Co oznacza Fundusz, który inwestuje w różnego rodzaju obligacje i nastawiony jest na stały przyrost w oparciu o dochody z posiadanych obligacji fundusz gwarancyjny.
Znaczenie Fundusz Ochrony Ubezpieczonych:
Co oznacza celem  jest wypłata odszkodowań w razie niewypłacalności towarzystwa; tworzony ze składek przekazywanych poprzez wszystkie spółki ubezpieczeniowe. Fundusz powołany poprzez Ministra Finansów fundusz gwarancyjny.
Znaczenie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:
Co oznacza Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny zamknięty nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych, które wyemitował fundusz gwarancyjny.
Znaczenie Filar II:
Co oznacza Emerytalne (OFE) - ubezpieczenie emerytalne obligatoryjne dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku i dobrowolne dla urodzonych przed 1 stycznia 1969 roku, a po 31 grudnia 1948 roku. Docelowo fundusz gwarancyjny.