Czy przydatne?

Iii Filar co to znaczy

Definicja FILAR III: Indywidualne programy emerytalne. Ten mechanizm jest kompletnie dobrowolny, a wysokość emerytury będzie zależała od wielkości kwot przydzielonych na dodatkowe emerytury. Trzeci filar to pracownicze programy emerytalne, ubezpieczenia na życie, lokaty bankowe, uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych

Czym jest Filar III znaczenie w Znaczenie definicji F .


Znaczenie Fundusz inwestycyjny
Co oznacza Podmiot posiadający osobowość prawną, masa majątkowa składająca się z papierów wartościowych i środków pieniężnych; lokowana w papiery wartościowe odpowiednio.
Znaczenie Fundusz zrównoważony
Co oznacza Rodzaj funduszu, którego polityka inwestycyjna bazuje na posiadaniu poprzez cały czas aktywów zainwestowanych zarówno w akcje jak i obligacje i powstaniu.
Znaczenie Fundusz obligacji
Co oznacza Fundusz, który inwestuje w różnego rodzaju obligacje i nastawiony jest na stały przyrost w oparciu o dochody z posiadanych obligacji.
Znaczenie FUS
Co oznacza Fundusz Ubezpieczeń Socjalnych, którego dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Socjalnych. Powołany w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń socjalnych.
Znaczenie Fundusz rynku pieniężnego
Co oznacza Fundusz, który oferuje stabilny przyrost z nieco niższym dochodem, lecz przy zminimalizowanym ryzyku, inwestują w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego.