Czy przydatne?

Ii Filar co to znaczy

Definicja FILAR II: Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) - ubezpieczenie emerytalne obligatoryjne dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku i dobrowolne dla urodzonych przed 1 stycznia 1969 roku, a po 31 grudnia 1948 roku. Docelowo obligatoryjne dla wszystkich. Zabezpieczy emeryturę w oparciu o składki gromadzone na indywidualnych rachunkach w Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Składki uczestników II filaru będą pomnażane przez inwestycje finansowe dokonywane poprzez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE)

Czym jest Filar II znaczenie w Znaczenie definicji F .

Znaczenie Fundusz Gwarancyjny:
Co oznacza stanowi część mechanizmu bezpieczeństwa środków gromadzonych w OFE. PTE zobowiązane są dokonywać wpłat z własnych środków w wysokości nie przekraczającej 0,1% wartości aktywów netto OFE filar ii.
Znaczenie Filar I:
Co oznacza Zakład Ubezpieczeń Socjalnych. Uczestnictwo w nim jest obligatoryjne dla wszystkich osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, oparty na tak zwany "umowie pokoleniowej" filar ii.
Znaczenie Fundusz Inwestycyjny Otwarty:
Co oznacza Fundusz, który zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa filar ii.
Znaczenie Fundusz Inwestycyjny:
Co oznacza osobowość prawną, masa majątkowa składająca się z papierów wartościowych i środków pieniężnych; lokowana w papiery wartościowe odpowiednio z góry określonym i niezmiennym celem funduszu; zarządzana filar ii.
Znaczenie Fundusz Rynku Pieniężnego:
Co oznacza oferuje stabilny przyrost z nieco niższym dochodem, lecz przy zminimalizowanym ryzyku, inwestują w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, a więc bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony filar ii.