Definicje i słownik ekonomiczny na R

Co to znaczy w ubezpieczeniach
 • Co to znaczy Rzecznik Ubezpieczonych Pojęcie Reprezentuje interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia i członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych
 • Co to znaczy Ranking funduszy Pojęcie okresie, rozpoczynając od funduszu o największej rentowności. Miejsce, które zajął dany fundusz w rankingu w poszczególnych okresach jest uśredniane, dzięki czemu tworzy się
 • Co to znaczy Rejestr jednostek uczestnictwa Pojęcie Dla każdego Uczestnika otwierany jest odrębny rejestr, na którym zapisywane są wszystkie operacje, jak na przykład nabycie, odkupienie jednostek uczestnictwa i dane
 • Co to znaczy Rezerwa matematyczna Pojęcie nich pozwolą na realizację świadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia. Na koniec okresu ubezpieczenia rezerwa matematyczna jest równa wartości świadczenia wypłacanego w razie
 • Co to znaczy Ryzyko Pojęcie Sposobność wystąpienia jakiegoś zdarzenia
 • Co to znaczy Rocznica polisy Pojęcie Każda następna rocznica daty rozpoczęcia ubezpieczenia
 • Co to znaczy Rok polisowy Pojęcie poprzedzającego dzień rocznicy polisy, w następnych latach: od dnia rocznicy polisy do dnia poprzedzającego dzień kolejnej rocznicy polisy
 • Co to znaczy Rozwiązanie umowy ubezpieczenia Pojęcie Rozwiązanie umowy następuje w razie: wypowiedzenia, dokonania wykupu ubezpieczenia, nieopłacenia składki w terminie, zakończenia okresu ubezpieczenia, Zgonu ubezpieczonego
 • Co to znaczy Rynek wolny Pojęcie Segment rynku giełdowego, na którym notowane są firmy nie spełniające warunków ustalonych dla rynku podstawowego i równoległego
 • Co to znaczy Reinwestowanie zysków Pojęcie Inwestowanie zysków uzyskanych z inwestycji
 • Co to znaczy Rachunek udziałów Pojęcie Rachunek prowadzony poprzez zakład ubezpieczeń imiennie dla każdego ubezpieczonego
 • Co to znaczy Rating Pojęcie wartościowymi albo zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonana i ogłoszona poprzez wyspecjalizowane instytucje (agencje ratingowe). Rating - ocena
 • Co to znaczy Realna stopa zwrotu Pojęcie Dochody uzyskiwane z inwestycji zmniejszone o stopę inflacji
 • Co to znaczy Reinwestycja Pojęcie uprzednio Uczestnik dokonał odkupienia. Jeśli reinwestycja nastąpi w Ustalonym poprzez fundusz terminie (na przykład 90 dni dla funduszy inwestycyjnych TFI PZU liczonym od dnia
 • Co to znaczy Rejestr funduszy inwestycyjnych Pojęcie Rejestr, w którym zarejestrowane są wszystkie funkcjonujące w Polsce fundusze inwestycyjne. Rejestr ten jest prowadzony poprzez Sąd Okręgowy w Warszawie
 • Co to znaczy Renta Pojęcie Świadczenie wypłacane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych w sytuacji częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja Renta, Rejestr Funduszy Inwestycyjnych, Reinwestycja, Realna Stopa Zwrotu, Rating, Rachunek Udziałów, Reinwestowanie Zysków, Rynek Wolny, Rozwiązanie Umowy przykłady.

Co to jest Renta, Rejestr Funduszy Inwestycyjnych, Reinwestycja tłumaczenie.