Definicje i słownik ekonomiczny na R

Co to znaczy w ubezpieczeniach
 • Co to znaczy Rating Co znaczy wartościowymi albo zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonana i ogłoszona poprzez wyspecjalizowane instytucje (agencje ratingowe). Rating
 • Co to znaczy Ryzyko Krzyżówka Sposobność wystąpienia jakiegoś zdarzenia
 • Co to znaczy Polisowy Rok Co to jest poprzedzającego dzień rocznicy polisy, w następnych latach: od dnia rocznicy polisy do dnia poprzedzającego dzień kolejnej rocznicy polisy
 • Co to znaczy Polisy Rocznica Słownik Każda następna rocznica daty rozpoczęcia ubezpieczenia
 • Co to znaczy Zwrotu Stopa Realna Czym jest Dochody uzyskiwane z inwestycji zmniejszone o stopę inflacji
 • Co to znaczy Renta Co oznacza Świadczenie wypłacane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych w sytuacji częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy
 • Co to znaczy Ubezpieczenia Umowy Rozwiązanie Tłumaczenie Rozwiązanie umowy następuje w razie: wypowiedzenia, dokonania wykupu ubezpieczenia, nieopłacenia składki w terminie, zakończenia okresu ubezpieczenia, Zgonu ubezpieczonego
 • Co to znaczy Reinwestycja Przykłady uprzednio Uczestnik dokonał odkupienia. Jeśli reinwestycja nastąpi w Ustalonym poprzez fundusz terminie (na przykład 90 dni dla funduszy inwestycyjnych TFI PZU liczonym od dni
 • Co to znaczy Ubezpieczonych Rzecznik Definicja Reprezentuje interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia i członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych
 • Co to znaczy Zysków Reinwestowanie Encyklopedia Inwestowanie zysków uzyskanych z inwestycji
 • Co to znaczy Inwestycyjnych Funduszy Rejestr Jak działa Rejestr, w którym zarejestrowane są wszystkie funkcjonujące w Polsce fundusze inwestycyjne. Rejestr ten jest prowadzony poprzez Sąd Okręgowy w Warszawie
 • Co to znaczy Wolny Rynek Czy jest Segment rynku giełdowego, na którym notowane są firmy nie spełniające warunków ustalonych dla rynku podstawowego i równoległego
 • Co to znaczy Udziałów Rachunek Pojęcie Rachunek prowadzony poprzez zakład ubezpieczeń imiennie dla każdego ubezpieczonego
 • Co to znaczy Matematyczna Rezerwa Wyjaśnienie nich pozwolą na realizację świadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia. Na koniec okresu ubezpieczenia rezerwa matematyczna jest równa wartości świadczenia wypłacanego
 • Co to znaczy Uczestnictwa Jednostek Rejestr Opis Dla każdego Uczestnika otwierany jest odrębny rejestr, na którym zapisywane są wszystkie operacje, jak na przykład nabycie, odkupienie jednostek uczestnictwa i dane iden
 • Co to znaczy Funduszy Ranking Informacje okresie, rozpoczynając od funduszu o największej rentowności. Miejsce, które zajął dany fundusz w rankingu w poszczególnych okresach jest uśredniane, dzięki czemu tworzy się o

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja Ranking funduszy co znaczy Rejestr jednostek uczestnictwa krzyżówka Rezerwa matematyczna co to jest Rachunek udziałów słownik Rynek wolny czym jest Rejestr. przykłady.

Co to jest Rating co znaczy Ryzyko krzyżówka Rok polisowy co to jest Rocznica tłumaczenie.