Czy przydatne?

Ubezpieczenia Umowy Rozwiązanie co to znaczy

Definicja ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA: Rozwiązanie umowy następuje w razie: wypowiedzenia, dokonania wykupu ubezpieczenia, nieopłacenia składki w terminie, zakończenia okresu ubezpieczenia, Zgonu ubezpieczonego

Czym jest Rozwiązanie umowy znaczenie w Znaczenie definicji R .


Znaczenie Renta
Co oznacza Świadczenie wypłacane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych w sytuacji częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy.
Znaczenie Realna stopa zwrotu
Co oznacza Dochody uzyskiwane z inwestycji zmniejszone o stopę inflacji.
Znaczenie Rok polisowy
Co oznacza Każdy rok trwania ubezpieczenia liczony od daty początku do dnia poprzedzającego dzień rocznicy polisy, w następnych latach: od dnia rocznicy polisy do dnia.
Znaczenie Rating
Co oznacza Ocena klasyfikacyjna ryzyka inwestycyjnego związanego z Ustalonymi papierami wartościowymi albo zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych.
Znaczenie Ranking funduszy
Co oznacza Dokument zawierający kolekcja stop zwrotu poszczególnych funduszy w danym okresie, rozpoczynając od funduszu o największej rentowności. Miejsce, które zajął.