Czy przydatne?

Reinwestycja co to znaczy

Definicja REINWESTYCJA: Ponowne nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, w którym uprzednio Uczestnik dokonał odkupienia. Jeśli reinwestycja nastąpi w Ustalonym poprzez fundusz terminie (na przykład 90 dni dla funduszy inwestycyjnych TFI PZU liczonym od dnia odkupienia, Uczestnik zwolniony jest z Koszty manipulacyjnej

Czym jest Reinwestycja znaczenie w Znaczenie definicji R .

Znaczenie Reinwestowanie Zysków:
Co oznacza Inwestowanie zysków uzyskanych z inwestycji reinwestycja.
Znaczenie Renta:
Co oznacza Świadczenie wypłacane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych w sytuacji częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy reinwestycja.
Znaczenie Rejestr Jednostek Uczestnictwa:
Co oznacza ewidencja danych dotyczących Uczestników funduszy inwestycyjnych. Dla każdego Uczestnika otwierany jest odrębny rejestr, na którym zapisywane są wszystkie operacje, jak na przykład nabycie reinwestycja.
Znaczenie Ranking Funduszy:
Co oznacza zawierający kolekcja stop zwrotu poszczególnych funduszy w danym okresie, rozpoczynając od funduszu o największej rentowności. Miejsce, które zajął dany fundusz w rankingu w poszczególnych okresach reinwestycja.
Znaczenie Rating:
Co oznacza klasyfikacyjna ryzyka inwestycyjnego związanego z Ustalonymi papierami wartościowymi albo zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonana i ogłoszona poprzez reinwestycja.