Czy przydatne?

Reinwestycja co to znaczy

Definicja REINWESTYCJA: Ponowne nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, w którym uprzednio Uczestnik dokonał odkupienia. Jeśli reinwestycja nastąpi w Ustalonym poprzez fundusz terminie (na przykład 90 dni dla funduszy inwestycyjnych TFI PZU liczonym od dnia odkupienia, Uczestnik zwolniony jest z Koszty manipulacyjnej

Czym jest Reinwestycja znaczenie w Znaczenie definicji R .

Znaczenie Reinwestowanie Zysków:
Co oznacza Inwestowanie zysków uzyskanych z inwestycji reinwestycja.
Znaczenie Rachunek Udziałów:
Co oznacza Rachunek prowadzony poprzez zakład ubezpieczeń imiennie dla każdego ubezpieczonego reinwestycja.
Znaczenie Rating:
Co oznacza klasyfikacyjna ryzyka inwestycyjnego związanego z Ustalonymi papierami wartościowymi albo zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonana i ogłoszona poprzez reinwestycja.
Znaczenie Renta:
Co oznacza Świadczenie wypłacane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych w sytuacji częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy reinwestycja.
Znaczenie Ryzyko:
Co oznacza Sposobność wystąpienia jakiegoś zdarzenia reinwestycja.