Definicje i słownik ekonomiczny na A

Co to znaczy w ubezpieczeniach
 • Co to znaczy Agent Transferowy Pojęcie Podmiot, któremu Towarzystwo powierzyło wykonywanie swoich obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru Uczestników Funduszu
 • Co to znaczy Agent ubezpieczeniowy Pojęcie Pośrednik ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Za wykonane czynności agent otrzymuje płaca - prowizję
 • Co to znaczy Akcja Pojęcie jest współwłaścicielem podmiotu emitującego akcje, którym jest firma akcyjna. Prócz prawa własności akcjonariusz dysponuje ponadto między innymi prawem do udziału w zyskach firmy
 • Co to znaczy Aktywa Otwartego Funduszu Pojęcie rozrachunkowa - umowna "waluta" funduszu. Przekazywane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych składki przeliczane są na jednostki rozrachunkowe wg aktualnej wartości
 • Co to znaczy Ankieta zdrowotna (wniosek medyczny) Pojęcie życie, w odniesieniu aktualnego stanu zdrowia, przebytych chorób i tym podobne Wiadomości te używane są do oceny stopnia ryzyka
 • Co to znaczy Aktywa netto funduszu Pojęcie Aktywa funduszu zmniejszone o jego zobowiązania
 • Co to znaczy Agent / Akwizytor Pojęcie Osoba wykonująca czynności akwizycyjne na rzecz Otwartego Funduszu Emerytalnego
 • Co to znaczy Aktywa Pojęcie Wartość majątku spółki
 • Co to znaczy Analiza portfelowa Pojęcie Optymalizacja doboru aktywów funduszu w celu dywersyfikacji ryzyka
 • Co to znaczy Aktuariusz Pojęcie Określa ryzyko ponoszone poprzez ubezpieczyciela przez wzgląd na zawarciem umowy ubezpieczenia i dokonuje rozliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, między innymi wartości
 • Co to znaczy Aktywa Funduszu Pojęcie Mienie funduszu, obejmujące środki z tytułu wpłat uczestników, środki pieniężne, prawa kupione poprzez fundusz i pożytki z tych praw
 • Co to znaczy Aktywa netto na jednostkę uczestnictwa Pojęcie Wartość aktywów netto funduszu podzielona poprzez liczbę jednostek uczestnictwa w danym dniu wyceny
 • Co to znaczy Alokacja Pojęcie Część składki, którą w ubezpieczeniach na życie z funduszem inwestycyjnym, przeznacza się na inwestycje
 • Co to znaczy Analiza fundamentalna Pojęcie Badanie wykorzystywana do ustalenia opłacalności inwestycji w akcje firmy opierając się na oceny firmy - emitenta
 • Co to znaczy Analiza makroekonomiczna Pojęcie Badanie obejmująca  stan gospodarki, przewidywań dotyczących wzrostu gospodarczego, inflacji, poziomów i zmian stóp procentowych
 • Co to znaczy Audytor Pojęcie należycie do ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592). Audytor sprawdza zgodność raportów rocznych z dokumentacją

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja Audytor, Analiza Makroekonomiczna, Analiza Fundamentalna, Alokacja, Aktywa Netto Na Jednostkę Uczestnictwa, Aktywa Funduszu, Aktuariusz, Analiza Portfelowa przykłady.

Co to jest Audytor, Analiza Makroekonomiczna, Analiza Fundamentalna tłumaczenie.