Definicje i słownik ekonomiczny na A

Co to znaczy w ubezpieczeniach
 • Co to znaczy Akcja Co to jest jest współwłaścicielem podmiotu emitującego akcje, którym jest firma akcyjna. Prócz prawa własności akcjonariusz dysponuje ponadto między innymi prawem do udziału w zyskach
 • Co to znaczy Aktuariusz Definicja Określa ryzyko ponoszone poprzez ubezpieczyciela przez wzgląd na zawarciem umowy ubezpieczenia i dokonuje rozliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, między innymi w
 • Co to znaczy Funduszu Netto Aktywa Co znaczy Aktywa funduszu zmniejszone o jego zobowiązania
 • Co to znaczy Fundamentalna Analiza Słownik Badanie wykorzystywana do ustalenia opłacalności inwestycji w akcje firmy opierając się na oceny firmy - emitenta
 • Co to znaczy Funduszu Aktywa Znaczenie Mienie funduszu, obejmujące środki z tytułu wpłat uczestników, środki pieniężne, prawa kupione poprzez fundusz i pożytki z tych praw
 • Co to znaczy Aktywa Czym jest Wartość majątku spółki
 • Co to znaczy Audytor Co oznacza należycie do ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592). Audytor sprawdza zgodność raportów rocznych z doku
 • Co to znaczy Funduszu Otwartego Aktywa Krzyżówka rozrachunkowa - umowna "waluta" funduszu. Przekazywane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych składki przeliczane są na jednostki rozrachunkowe wg aktualnej wartości
 • Co to znaczy Makroekonomiczna Analiza Najlepszy Badanie obejmująca  stan gospodarki, przewidywań dotyczących wzrostu gospodarczego, inflacji, poziomów i zmian stóp procentowych
 • Co to znaczy Ankieta zdrowotna (wniosek medyczny) Przykłady życie, w odniesieniu aktualnego stanu zdrowia, przebytych chorób i tym podobne Wiadomości te używane są do oceny stopnia ryzyka
 • Co to znaczy Alokacja Encyklopedia Część składki, którą w ubezpieczeniach na życie z funduszem inwestycyjnym, przeznacza się na inwestycje
 • Co to znaczy Transferowy Agent Jak działa Podmiot, któremu Towarzystwo powierzyło wykonywanie swoich obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru Uczestników Funduszu
 • Co to znaczy Aktywa netto na jednostkę uczestnictwa Czy jest Wartość aktywów netto funduszu podzielona poprzez liczbę jednostek uczestnictwa w danym dniu wyceny
 • Co to znaczy Portfelowa Analiza Pojęcie Optymalizacja doboru aktywów funduszu w celu dywersyfikacji ryzyka
 • Co to znaczy Akwizytor Agent Wyjaśnienie Osoba wykonująca czynności akwizycyjne na rzecz Otwartego Funduszu Emerytalnego
 • Co to znaczy Ubezpieczeniowy Agent Opis Pośrednik ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Za wykonane czynności agent otrzymuje płaca - prowizję

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja ZNACZENIE Agent Ubezpieczeniowy, Agent / Akwizytor, Analiza Portfelowa, Aktywa Netto Na Jednostkę Uczestnictwa, Agent Transferowy, Alokacja, Ankieta Zdrowotna (Wniosek przykłady.

Co to jest Przykłady Agent Ubezpieczeniowy, Agent / Akwizytor, Analiza tłumaczenie.