Czy przydatne?

Uczestnictwa Jednostek Rejestr co to znaczy

Definicja REJESTR JEDNOSTEK UCZESTNICTWA: Elektroniczna ewidencja danych dotyczących Uczestników funduszy inwestycyjnych. Dla każdego Uczestnika otwierany jest odrębny rejestr, na którym zapisywane są wszystkie operacje, jak na przykład nabycie, odkupienie jednostek uczestnictwa i dane identyfikujące danego uczestnika

Czym jest Rejestr jednostek uczestnictwa znaczenie w Znaczenie definicji R .

Znaczenie Reinwestowanie Zysków:
Co oznacza Inwestowanie zysków uzyskanych z inwestycji rejestr jednostek uczestnictwa.
Znaczenie Rok Polisowy:
Co oznacza ubezpieczenia liczony od daty początku do dnia poprzedzającego dzień rocznicy polisy, w następnych latach: od dnia rocznicy polisy do dnia poprzedzającego dzień kolejnej rocznicy polisy rejestr jednostek uczestnictwa.
Znaczenie Rating:
Co oznacza klasyfikacyjna ryzyka inwestycyjnego związanego z Ustalonymi papierami wartościowymi albo zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonana i ogłoszona poprzez rejestr jednostek uczestnictwa.
Znaczenie Ranking Funduszy:
Co oznacza zawierający kolekcja stop zwrotu poszczególnych funduszy w danym okresie, rozpoczynając od funduszu o największej rentowności. Miejsce, które zajął dany fundusz w rankingu w poszczególnych okresach rejestr jednostek uczestnictwa.
Znaczenie Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia:
Co oznacza Rozwiązanie umowy następuje w razie: wypowiedzenia, dokonania wykupu ubezpieczenia, nieopłacenia składki w terminie, zakończenia okresu ubezpieczenia, Zgonu ubezpieczonego rejestr jednostek uczestnictwa.