Definicje i słownik ekonomiczny na D

Co to znaczy w ubezpieczeniach
  • Co to znaczy Dywersyfikacja Co to jest Urozmaicenie i rozszerzenie działalności inwestycyjnej na różne dziedziny w celu zminimalizowania ewentualnych strat
  • Co to znaczy Wyceny Dzień Definicja Wartościowych Spółka akcyjna To dzień, w którym dokonuje się wyceny aktywów funduszu, określenia wartości aktywów netto, ceny nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
  • Co to znaczy Wartościowe Papiery Dłużne Co znaczy Raczej to są bony skarbowe i obligacje. Stanowią dowód zobowiązania finansowego emitenta wobec ich nabywców
  • Co to znaczy Akwizycyjna Działalność Słownik przystąpił do otwartego funduszu albo pozostawał jego członkiem. Zwłaszcza obejmuje między innymi zawieranie umów członkowskich i pośredniczenie przy ich zawieraniu
  • Co to znaczy Ubezpieczenia Opcje Dodatkowe Znaczenie Zobacz: ubezpieczenia dodatkowe
  • Co to znaczy Dystrybutor Czym jest Podmiot uprawniony opierając się na umowy do występowania w imieniu Funduszu w zakresie zbywania albo odkupywania Jednostek Uczestnictwa
  • Co to znaczy Inwestycyjny Doradca Co oznacza Osoba, która po zdaniu egzaminu uzyskała licencję doradcy inwestycyjnego i została wpisana na listę doradców prowadzoną poprzez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd
  • Co to znaczy Lokacyjna Działalność Krzyżówka OFE lokuje własne aktywa kupując instrumenty finansowe dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. Zobacz: PORTFEL INWESTYCYJNY
  • Co to znaczy Depozytariusz Najlepszy ich bezpieczeństwo i o to, aby prowadzenie działalności inwestycyjnej było właściwe z przepisami prawa i statutem funduszu
  • Co to znaczy Deklaracja uczestnictwa (zgody, przystąpienia) Przykłady W ubezpieczeniach grupowych oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia. Zawiera wskazanie uposażonego i inne dane

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja CO OZNACZA Deklaracja Uczestnictwa (Zgody, Przystąpienia), Depozytariusz, Działalność Lokacyjna, Doradca Inwestycyjny, Dystrybutor, Dodatkowe Opcje Ubezpieczenia przykłady.

Co to jest Co znaczy Deklaracja Uczestnictwa (Zgody, Przystąpienia tłumaczenie.