Czy przydatne?

Udziałów Rachunek co to znaczy

Definicja RACHUNEK UDZIAŁÓW: Rachunek prowadzony poprzez zakład ubezpieczeń imiennie dla każdego ubezpieczonego

Czym jest Rachunek udziałów znaczenie w Znaczenie definicji R .

Znaczenie Rating:
Co oznacza klasyfikacyjna ryzyka inwestycyjnego związanego z Ustalonymi papierami wartościowymi albo zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonana i ogłoszona poprzez rachunek udziałów.
Znaczenie Renta:
Co oznacza Świadczenie wypłacane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych w sytuacji częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy rachunek udziałów.
Znaczenie Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia:
Co oznacza Rozwiązanie umowy następuje w razie: wypowiedzenia, dokonania wykupu ubezpieczenia, nieopłacenia składki w terminie, zakończenia okresu ubezpieczenia, Zgonu ubezpieczonego rachunek udziałów.
Znaczenie Rocznica Polisy:
Co oznacza Każda następna rocznica daty rozpoczęcia ubezpieczenia rachunek udziałów.
Znaczenie Ranking Funduszy:
Co oznacza zawierający kolekcja stop zwrotu poszczególnych funduszy w danym okresie, rozpoczynając od funduszu o największej rentowności. Miejsce, które zajął dany fundusz w rankingu w poszczególnych okresach rachunek udziałów.