Czy przydatne?

Udziałów Rachunek co to znaczy

Definicja RACHUNEK UDZIAŁÓW: Rachunek prowadzony poprzez zakład ubezpieczeń imiennie dla każdego ubezpieczonego

Czym jest Rachunek udziałów znaczenie w Znaczenie definicji R .

Znaczenie Reinwestycja:
Co oznacza jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, w którym uprzednio Uczestnik dokonał odkupienia. Jeśli reinwestycja nastąpi w Ustalonym poprzez fundusz terminie (na przykład 90 dni dla funduszy rachunek udziałów.
Znaczenie Rejestr Jednostek Uczestnictwa:
Co oznacza ewidencja danych dotyczących Uczestników funduszy inwestycyjnych. Dla każdego Uczestnika otwierany jest odrębny rejestr, na którym zapisywane są wszystkie operacje, jak na przykład nabycie rachunek udziałów.
Znaczenie Rating:
Co oznacza klasyfikacyjna ryzyka inwestycyjnego związanego z Ustalonymi papierami wartościowymi albo zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonana i ogłoszona poprzez rachunek udziałów.
Znaczenie Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia:
Co oznacza Rozwiązanie umowy następuje w razie: wypowiedzenia, dokonania wykupu ubezpieczenia, nieopłacenia składki w terminie, zakończenia okresu ubezpieczenia, Zgonu ubezpieczonego rachunek udziałów.
Znaczenie Realna Stopa Zwrotu:
Co oznacza Dochody uzyskiwane z inwestycji zmniejszone o stopę inflacji rachunek udziałów.