Czy przydatne?

I Filar co to znaczy

Definicja FILAR I: A więc zreformowany Zakład Ubezpieczeń Socjalnych. Uczestnictwo w nim jest obligatoryjne dla wszystkich osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, oparty na tak zwany "umowie pokoleniowej". Wysokość wypłacanej emerytury będzie zależała od sumy składek zapisanych na indywidualnym koncie

Czym jest Filar I znaczenie w Znaczenie definicji F .

Znaczenie Fundusz Akcji:
Co oznacza Fundusz, który inwestuje w różnego rodzaju akcje. Fundusz przydzielony dla osób akceptujących spore ryzyko inwestycyjne filar i.
Znaczenie Fundusz Inwestycyjny Otwarty:
Co oznacza Fundusz, który zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa filar i.
Znaczenie FUS:
Co oznacza Fundusz Ubezpieczeń Socjalnych, którego dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Socjalnych. Powołany w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń socjalnych filar i.
Znaczenie Filar II:
Co oznacza Emerytalne (OFE) - ubezpieczenie emerytalne obligatoryjne dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku i dobrowolne dla urodzonych przed 1 stycznia 1969 roku, a po 31 grudnia 1948 roku. Docelowo filar i.
Znaczenie Fundusz Gwarancyjny:
Co oznacza stanowi część mechanizmu bezpieczeństwa środków gromadzonych w OFE. PTE zobowiązane są dokonywać wpłat z własnych środków w wysokości nie przekraczającej 0,1% wartości aktywów netto OFE filar i.