Czy przydatne?

Otwarty Inwestycyjny Fundusz co to znaczy

Definicja FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY: Fundusz, który zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa

Czym jest Fundusz inwestycyjny otwarty znaczenie w Znaczenie definicji F .

Znaczenie Filar II:
Co oznacza Emerytalne (OFE) - ubezpieczenie emerytalne obligatoryjne dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku i dobrowolne dla urodzonych przed 1 stycznia 1969 roku, a po 31 grudnia 1948 roku. Docelowo fundusz inwestycyjny otwarty.
Znaczenie Fundusz Akcji:
Co oznacza Fundusz, który inwestuje w różnego rodzaju akcje. Fundusz przydzielony dla osób akceptujących spore ryzyko inwestycyjne fundusz inwestycyjny otwarty.
Znaczenie Filar III:
Co oznacza programy emerytalne. Ten mechanizm jest kompletnie dobrowolny, a wysokość emerytury będzie zależała od wielkości kwot przydzielonych na dodatkowe emerytury. Trzeci filar to pracownicze programy fundusz inwestycyjny otwarty.
Znaczenie Fundusz Gwarancyjny:
Co oznacza stanowi część mechanizmu bezpieczeństwa środków gromadzonych w OFE. PTE zobowiązane są dokonywać wpłat z własnych środków w wysokości nie przekraczającej 0,1% wartości aktywów netto OFE fundusz inwestycyjny otwarty.
Znaczenie Fundusz Zrównoważony:
Co oznacza którego polityka inwestycyjna bazuje na posiadaniu poprzez cały czas aktywów zainwestowanych zarówno w akcje jak i obligacje i powstaniu równowagi między tymi dwoma rodzajami papierów wartościowych fundusz inwestycyjny otwarty.