Czy przydatne?

Niedźwiedzia Rynek Bessa co to znaczy

Definicja BESSA (RYNEK NIEDŹWIEDZIA): Długookresowa, silna tendencja spadkowa cen akcji na rynku giełdowym

Czym jest Bessa (Rynek Niedźwiedzia znaczenie w Znaczenie definicji B .

Znaczenie Bank Depozytariusz:
Co oznacza Bank, który przechowuje aktywa funduszu, dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny aktywów netto funduszu bessa (rynek niedźwiedzia).
Znaczenie Blokada Rejestru W Funduszu Inwestycyjnym:
Co oznacza właściciela rejestru albo jego pełnomocnika deklaracja powstrzymania się od dokonywania ustalonych działań na rejestrze (na przykład odkupienia jednostek uczestnictwa). Blokada może zostać bessa (rynek niedźwiedzia).
Znaczenie Bony Komercyjne, Komunalne:
Co oznacza Krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane poprzez przedsiębiorstwa gminy. Sprzedawane z dyskontem. Ryzyko uzależnione od emitenta bessa (rynek niedźwiedzia).
Znaczenie Broker:
Co oznacza prawna, pośrednik współpracujący z towarzystwem ubezpieczeniowym opierając się na zleceń brokerskich (tak zwany listów brokerskich). Broker jest przedstawicielem wielu spółek ubezpieczeniowych. Fakt bessa (rynek niedźwiedzia).
Znaczenie Bony Skarbowe:
Co oznacza papier wartościowy o terminie wykupu do jednego roku; emitowany poprzez Skarb Państwa; sprzedawany z dyskontem na przetargach organizowanych poprzez NBP. Uważane za bezpieczne z racji na osobę bessa (rynek niedźwiedzia).