Czy przydatne?

Broker co to znaczy

Definicja BROKER: Osoba fizyczna albo prawna, pośrednik współpracujący z towarzystwem ubezpieczeniowym opierając się na zleceń brokerskich (tak zwany listów brokerskich). Broker jest przedstawicielem wielu spółek ubezpieczeniowych. Fakt, Iż oferuje produkty różnych spółek, może pomóc wybrać idealną ofertę. Broker reprezentuje interesy klienta, zazwyczaj może podpisywać albo pośredniczyć w zawieraniu umów na znacząco wyższe stawki ubezpieczenia niż agent - reprezentant towarzystwa

Czym jest Broker znaczenie w Znaczenie definicji B .

Znaczenie Bilans:
Co oznacza Kolekcja aktywów i pasywów sporządzane na określony dzień broker.
Znaczenie Bank Depozytariusz:
Co oznacza Bank, który przechowuje aktywa funduszu, dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny aktywów netto funduszu broker.
Znaczenie Bony Skarbowe:
Co oznacza papier wartościowy o terminie wykupu do jednego roku; emitowany poprzez Skarb Państwa; sprzedawany z dyskontem na przetargach organizowanych poprzez NBP. Uważane za bezpieczne z racji na osobę broker.
Znaczenie Blokada Rejestru W Funduszu Inwestycyjnym:
Co oznacza właściciela rejestru albo jego pełnomocnika deklaracja powstrzymania się od dokonywania ustalonych działań na rejestrze (na przykład odkupienia jednostek uczestnictwa). Blokada może zostać broker.
Znaczenie Bony Komercyjne, Komunalne:
Co oznacza Krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane poprzez przedsiębiorstwa gminy. Sprzedawane z dyskontem. Ryzyko uzależnione od emitenta broker.