Czy przydatne?

Bilans co to znaczy

Definicja BILANS: Kolekcja aktywów i pasywów sporządzane na określony dzień

Czym jest Bilans znaczenie w Znaczenie definicji B .

Znaczenie Bank Depozytariusz:
Co oznacza Bank, który przechowuje aktywa funduszu, dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny aktywów netto funduszu bilans.
Znaczenie Bony Komercyjne, Komunalne:
Co oznacza Krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane poprzez przedsiębiorstwa gminy. Sprzedawane z dyskontem. Ryzyko uzależnione od emitenta bilans.
Znaczenie Blokada Rejestru W Funduszu Inwestycyjnym:
Co oznacza właściciela rejestru albo jego pełnomocnika deklaracja powstrzymania się od dokonywania ustalonych działań na rejestrze (na przykład odkupienia jednostek uczestnictwa). Blokada może zostać bilans.
Znaczenie Bessa (Rynek Niedźwiedzia):
Co oznacza Długookresowa, silna tendencja spadkowa cen akcji na rynku giełdowym bilans.
Znaczenie Bony Skarbowe:
Co oznacza papier wartościowy o terminie wykupu do jednego roku; emitowany poprzez Skarb Państwa; sprzedawany z dyskontem na przetargach organizowanych poprzez NBP. Uważane za bezpieczne z racji na osobę bilans.