Czy przydatne?

Skarbowe Bony co to znaczy

Definicja BONY SKARBOWE: Krótkoterminowy papier wartościowy o terminie wykupu do jednego roku; emitowany poprzez Skarb Państwa; sprzedawany z dyskontem na przetargach organizowanych poprzez NBP. Uważane za bezpieczne z racji na osobę emitenta. Nie są obiektem obrotu na GPW

Czym jest Bony Skarbowe znaczenie w Znaczenie definicji B .

Znaczenie Bessa (Rynek Niedźwiedzia):
Co oznacza Długookresowa, silna tendencja spadkowa cen akcji na rynku giełdowym bony skarbowe.
Znaczenie Bilans:
Co oznacza Kolekcja aktywów i pasywów sporządzane na określony dzień bony skarbowe.
Znaczenie Bank Depozytariusz:
Co oznacza Bank, który przechowuje aktywa funduszu, dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny aktywów netto funduszu bony skarbowe.
Znaczenie Blokada Rejestru W Funduszu Inwestycyjnym:
Co oznacza właściciela rejestru albo jego pełnomocnika deklaracja powstrzymania się od dokonywania ustalonych działań na rejestrze (na przykład odkupienia jednostek uczestnictwa). Blokada może zostać bony skarbowe.
Znaczenie Bony Komercyjne, Komunalne:
Co oznacza Krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane poprzez przedsiębiorstwa gminy. Sprzedawane z dyskontem. Ryzyko uzależnione od emitenta bony skarbowe.