Pisownia język polski | słownik na O

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest obrazek Definicja sytuacji albo portretem psychologicznym bohatera. O. uprawiany wlit. XIX w. miał formę wiersza albo małego opowiadania prozą, podejmował tematykę społ. albo społ.- obyczajową
 • Co to jest Offenbach Jacques Definicja utworów operetkowych, zktórych w najwyższym stopniu popularne stały się Orfeusz wpiekle, Piękna Helena, Życie paryskie. Libretta jego operetek są dowcipną satyrą na obyczaje franc
 • Co to jest opis bibliograficzny Definicja dotyczy publikacji iuwzględnia wustalonym porządku następujące przedmioty: autora, tytuł, adres wydawniczy, format, objętość. Konieczny przy tworzeniu bibliografii i przypisów
 • Co to jest odmiana wyrazów Definicja przymiotników, liczebników. O.rzeczowników (deklinacja) poprzez przypadki (mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz) wl. poj. il. mn. Rzeczowniki
 • Co to jest Ulisses\. Odyseusz, łac Definicja Wnagrodę za męstwo izasługi Grecy przyznali mu zbroję po Achillesie. Wczasie powrotnej żeglugi spod Troi otrzymał się do niewoli najgroźniejszego cyklopa Polifema, którego oślepił
 • Co to jest ogrody Semiramidy Definicja wiszącymi, aczkolwiek nie miały ztym nic wspólnego); jeden z7 cudów starożytnego świata. Rodzaj małego ogrodu architektoniczno-geometrycznego. Wantyku gr. irzym. ozdobione
 • Co to jest okolicznik Definicja miejsce, czas, sposób, cel, przyczynę i tym podobne tego, co znaczy czasownik. Wznaczeniu szerszym o. jest określeniem jakościowym czasownika (mówić głośno), przymiotnika (bardzo
 • Co to jest Opaliński Krzysztof Definicja Marię Gonzagę, którą zaślubił wimieniu Władysława IV (1645), od 1647 wopozycji antykrólewskiej. W1655 pod Ujściem poddał Wielkopolskę królowi szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi
 • Co to jest Opałka Roman Definicja zaczął własne ogromne dzieło Opisywanie świata, którego następne obrazy - detale zaplanował jako pracę na całe życie. Zapisuje następujące po sobie liczby naturalne początkowo
 • Co to jest Opowieści kanterberyjskie Definicja obraz codziennego życia wXIV w. wformie 20 opowieści 30 pielgrzymów-narratorów (Młynarz, Włodarz, Kucharz, Żeglarz, Kupiec, Mnich, Medyk) odbywających pielgrzymkę zLondynu do
 • Co to jest Or-Ot\. Oppman Artur, pseud Definicja izaułkach (1931). Całe pokolenia uczył miłości Ojczyzny ipol. historii - wyrazem kultu tradycji narod. są jego tomiki Epopeja napoleońska (1912) iPieśni osławie (1917). Od 1927 r
 • Co to jest oratorium Definicja o. są realizowane wkościele, wsali koncertowej. Pierwowzorem były średniowieczne dramaty liturgiczne i misteria. Pierwsze o. powstały wXVI w., na przełomie XVI iXVII w. utrwaliły
 • Co to jest Orfeusz Definicja zwierzęta. Poślubił nimfę Eurydykę, gdy nagle zmarła w wyniku ukąszenia żmii, O. poszedł za nią do Hadesu. Niezwykłym śpiewem wzruszył świat podziemny, odzyskał ukochaną, lecz
 • Co to jest organicyzm Definicja żywy organizm itworzy odrębne struktury organiczne. Doktryna głoszona już wstarożytnej Kosmologii Platona ifizyce stoików, wczasach nowoż. znana filozofii przyrody F.W.J
 • Co to jest orientalizm Definicja tureckiego, obecne wjęz. pol. już wXV w. (na przykład bachmat, orda), wXVII w. zapożyczenia zjęz. Tatarów krymskich i arabskie, perskie, ormiańskie, na przykład wojskowe: arkan
 • Co to jest Franciszek Smreczyński,\. Orkan Władysław, właśc Definicja eksponował własne chłopskie doświadczenia życiowe, przedstawiał konflikty wiejskie i nędzę izacofanie ówczesnej wsi podgórskiej. Realia wiejskie opisywał zetnograficzną
 • Co to jest ortografia Definicja zwrotów. Obowiązujące aktualnie zasady pol. ortografii oparte są na ustaleniach Komitetu Językoznawstwa PAN, realizuje je szkoła zgodnie zustaleniami Ministerstwa Nauki Narodowej
 • Co to jest orzeczenie Definicja znaczy czynność, stan, cecha tego, na co wskazuje podmiot; wzdaniu wfunkcji orzeczenia występuje przeważnie czasownik osobowy iodpowiada na pytania: co robi? (Boguś czyta), co się
 • Co to jest osobliwości w odmianie Definicja wówczas o nich, iż mają osobliwości w swej odmianie. O. rzeczowników: 1) rz. r. m.-os. o temacie zakończonym na -anin typu dominikanin, krakowianin, mieszczanin mają w formach lp
 • Co to jest Otwinowski Stefan Definicja stopniu ma autobiograficzny charakter, postać narratora wyposażonego wróżne nazwiska zawsze kojarzy się czytelnikowi zosobą autora. Debiut lit. O. stanowi powieść Życie trwa
 • Co to jest Ożóg Jan Bolesław Definicja autentyzmu. Od 1950 wKrakowie, współzałożyciel iczłonek ekipy lit. Barbarus (1967-72). Debiutował zbiorem wierszy Wyjazd wnuka (1937). Liryka O. ma charakter refleksyjno
 • Co to jest oda Definicja utrzymany wpatetycznym stylu, opiewający znakomitą postać, wydarzenie, uroczystość, ideę. Tradycje wzorcowe, gatunkowe o. antycznej zawdzięczamy twórczości Pindara i Horacego jako
 • Co to jest osjanizm Definicja Pieśni Osjana J. Macphersona (1760-63) - z angielskiego: falsyfikat udający zabytek staroceltycki. Wyrazista poetyka nastrojowego pejzażu utrzymana w tonacji smętno-melancholijnej
 • Co to jest oświecenie Definicja wolności, liberalnej koncepcji jednostki ispołeczeństwa, odwołanie się do rozumu idoświadczenia jako narzędzi poznawania świata stanowiły istotę filozofii o. Krytyczna postawa
 • Co to jest Olimp Definicja igaj wElidzie poświęcony Zeusowi, gdzie znajdowała się także świątynia Zeusa Olimpijskiego zjego posągiem dłuta Fidiasza. WO. odbywały się co 4 lata (poczynając od 776 przed naszą
 • Co to jest odbiorca dzieła literackiego Definicja teoretycznie (mogący istnieć) odbiorca wpisany wstrukturę dzieła lit. jako ten, do którego ono jest skierowane, pełni funkcję partnera nadawcy; 3) o. najlepszy, któremu konwencja
 • Co to jest Eric Arthur Blair\. Orwell George, właśc Definicja kolonialnej wBirmie, działał worganizacji badającej przypadki naruszania swobód demokratycznych ipraw obywatelskich (od 1945). Debiutował powieścią Down and Out in Paris and
 • Co to jest obrazowanie Definicja czytelnika. Zuwagi na przedmioty charakterystyczne dla artysty, kierunku albo epoki odznacza się: o. realistyczne - naśladujące prezentowaną rzeczywistość, odwołujące się do
 • Co to jest offset Definicja aluminiowej) pokrytej światłoczułą substancją, na której sposobem kopiowania wytwarza się przedmioty drukujące iniedrukujące nakładane w dalszym ciągu wmaszynie rotacyjnej na
 • Co to jest Ogiński Michał Kleofas Definicja Aleksandra I. Od 1822 przebywał we Włoszech, gdzie powstały główne jego kompozycje, największą popularnością cieszyły się mazurki, walce i polonezy, między innymi Pożegnanie
 • Co to jest okres literacki Definicja wyznaczają przełomy światopoglądowe, sposób pojmowania funkcji izadań lit., poetyki ikonwencje, mechanizmy filoz., zdarzenia hist. Granice o.l. pochodzą zwyboru, stąd ich
 • Co to jest oksymoron, antylogia Definicja nadaje wypowiedzi sporą siłę ekspresji, na przykład wymowne milczenie, gorzka słodycz, pogodny smutek. Zabieg stylist. regularnie użytkowany poprzez pisarzy baroku
 • Co to jest op-art Definicja a. ukazywały różnego rodzaju zjawiska optyczne, na przykład głębi, wypukłości, ruchu, wibracji, pulsacji form albo także złudzenia ruchu, powiązane zfizjologią oka ludzkiego
 • Co to jest oktawa Definicja wpodniosłych epickich poematach, na przykład T. Tassa Jerozolima wyzwolona, L. Ariosta Orland szalony, I. Krasickiego Monachomachia, J. Słowackiego Beniowski
 • Co to jest oktostych Definicja albo przeplatają abab. O. użytkowany był wpoezji polskiej XVII w., między innymi P. Kochanowskiego, taki tytuł nadał swemu zbiorowi wierszy złożonych z4 dystychów J. Iwaszkiewicz
 • Co to jest Orff Carl Definicja zainteresował się muzyką dawną, opracowując dzieła Monteverdiego iVerdiego. Łączył muzykę, ruch, wyraz tworząc dzieła sceniczne oparte na prostym rytmie (perkusja) ipowtarzalności
 • Co to jest Okudżawa Bułat Definicja najczęściej do własnych ballad oprostej melodyce, które śpiewał ztowarzyszeniem gitary. WPolsce wydano tomiki literaturze Poezje niektóre (1967), Wiersze iballady (1974), powieść
 • Co to jest Marta Rudzka\. Obertyńska Beata, pseud Definicja Młodnickiej zd. Monn, narzeczonej przedwcześnie zmarłego malarza stworzenia styczniowego A. Grottgera i córka poetki Młodej Polski M. Wolskiej. Debiutowała wierszami Ostatnia
 • Co to jest oboczność Definicja wyrazu albo wwyrazach pokrewnych, na przykład biały - bielszy (a : e), doły - dół (o: ó), pleść - plotę (e : o), dębina - dąb (ę : ą). O. fonetyczne głosek uwarunkowane są
 • Co to jest Ochorowicz Julian Definicja program zawarł wpracy Wstęp ipogląd ogólny na filozofię pozytywną (1872). Wykładowca filoz. przyrody ipsychologii we Lwowie iParyżu, badacz zjawisk hipnotycznych
 • Co to jest odmiana gatunkowa Definicja strukturalnych. Wydzielanie o.g. może mieć jako podstawę różne kryteria: tematyczne, na przykład powieść podróżnicza, romans; historyczne, na przykład dramat naturalistyczny
 • Co to jest Odojewski Włodzimierz Definicja zparyską Kulturą . W1973 r. opublikował wInstytucie Literackim wParyżu najgłośniejszą swą powieść Zasypie wszystko, zawieje. (nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie
 • Co to jest off teatr Definicja dramaturgów ipoczątkujących twórców. Wybrane znich, jak na przykład Caf la Mama (off-off), przekształciły się wznane icenione ośrodki opiniotwórcze; 2) popularnie - teatry obrzeży
 • Co to jest oniryzm Definicja wykorzystująca je jako temat, motyw, zabieg kompozycyjny. O.użytkowany był po raz pierwszy wlit. poprzez romantyków, którzy snom przypisywali szczególne możliwości kreowania
 • Co to jest opowiadanie Definicja prezentująca narastanie wczasie ciągu zdarzeń ułożonych wzwiązki przyczynowo-skutkowe. Relację wydarzeń wczasie przeszłym ustala się mianem o. właściwego; powiadomienie
 • Co to jest onomastyka Definicja nazewnictwo. Popularyzacją o. zajmuje się czasopismo Onomastica ; 2) część językoznawstwa zajmująca się badaniem imion własnych zpunktu widzenia ich własności fonologicznych
 • Co to jest onomatopeja Definicja zjawisk pozajęzycznych - odgłosów rzeczywistości. O. jest jednym ze sposobów uruchomienia funkcji poetyckiej języka, buduje nastrój zadumy, na przykład Deszcz jesienny L. Staffa
 • Co to jest oratorstwo Definicja Wstarożytności występowały trzy odmiany o.: mowy sądowe - oskarżycielskie iobrończe; mowy doradczo-polityczne - namawiające (protreptyki) iodradzające (apotreptyki); mowy
 • Co to jest opera Definicja wktórym fabuła jest przedstawiana wformie śpiewanej, recytowanej albo tańczonej. Rozróżnia się o. poważną (seria) i o. komiczną (buffa). Fundamentalnymi elementami o. są: uwertura
 • Co to jest operetka Definicja jest zelementów wokalnych (arii, duetów, partii zespołowych ichóralnych), instrumentalnych (na przykład akompaniamentu albo utworów orkiestrowych), samodzielnych interludiów
 • Co to jest opowieść Definicja jednowątkową fabułą, luźną budową, wprowadzanymi epizodami, chronologicznym układem zdarzeń, występującymi opisami, analizą psychologiczną imedytacjami bohaterów. O. występuje
 • Co to jest cit\. opus citatum, op Definicja albo wydawcę dzieła lit. Zapis użytkowany wwypadku, gdy wskazane przedtem źródło cytowanej wypowiedzi zostało przedzielone tekstem innego cytatu, azaistniała konieczność
 • Co to jest origami Definicja była sztuka noshi, polegająca na wykonywaniu kopert - zaginanych rogów kart, do których wkładano żółty pasek papieru - talizman na drogę. Zaginanie kartek było powiązane ze
 • Co to jest Orłowski Aleksander Definicja inicjalne prace to sceny powstańcze). Mieszkał wPetersburgu, był nadwornym rysownikiem scen batalistycznych wielkiego księcia Konstantego, utrzymywał bliskie kontakty zPolonią
 • Co to jest Orzeszkowa Eliza Definicja 76) pisarkę charakteryzuje światopogląd pozytywistyczny, atwórczość wykazuje tendencje krytyczne wstosunku do życia iobyczajów ziemiaństwa. Debiut lit. to opowiadanie Obrazek
 • Co to jest Osborne John Definicja Gniewnych - intelektualistów kontestujących zastany porządek świata; nazwę przejęli od tytułu jego pierwszej sztuki Miłość igniew (1956). Wkolejnych realistycznych utworach
 • Co to jest Osiecka Agnieszka Definicja wyjątkową wrażliwością, pisała teksty piosenek miłosnych, sentymentalnych, refleksyjnych, lecz i socjalnych. Spod jej pióra wychodziły niejednokrotnie prawdziwe arcydzieła
 • Co to jest Edma Mierz\. Ostrowska Bronisława, pseud Definicja literaturze Opale (1902), potem wyszły między innymi Poezje (1905), Chusty ofiarne (1910), Aniołom dźwięku (1913), ABC Polaka pielgrzyma (1916), Zraptularza (1917), Pierścień
 • Co to jest Oszajca Wacław Definicja Zgłębi cienia (1981), Łagodność domu (1984), Ty za blisko, my za daleko. WNiemczech ukazał się dwujęz. tom jego wierszy Podróż muzyczna (1988
 • Co to jest Julian Maluszek\. Osterwa Juliusz, właśc Definicja ulubionym amantem i aktorem komediowym ze dużym doświadczeniem aktorskim i po próbach reżyserii (Wesele, 1915), kiedy w 1919 r. założył Teatr-Studio Redutę. Jako widz poznał
 • Co to jest Ostroróg Jan Definicja pobierał na uniwersytetach wErfurcie iBolonii, w1459 uzyskał doktorat zprawa. Wokresie 1472-74 sprawował urząd podskarbiego koronnego. Autor jednego znajważniejszych dzieł pol
 • Co to jest Owidiusz, Publius Ovidius Naso Definicja opozwolenie na powrót umarł poza ojczyzną. Był bystrym obserwatorem zdużym poczuciem humoru, ceniono jego dowcip iwytworność. Opublikował elegie miłosne Miłostki, fikcyjne listy
 • Co to jest Ożogowska Hanna Czesława Definicja działaczka oświatowa. Redaktorka młodzieżowych czasopism Płomyczek i Płomyk (1952-69 - redaktor naczelny). Przewodnicząca Klubu Literatury dla Dzieci iMłodzieży ZLP (1972-80

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Ożogowska Hanna Czesława, Owidiusz, Publius Ovidius Naso, Ostroróg Jan, Osterwa Juliusz, Właśc. Julian Maluszek, Oszajca Wacław, Ostrowska Bronisława, Pseud co to znaczy.

Słownik Ożogowska Hanna Czesława, Owidiusz, Publius Ovidius Naso pisownia.