Pisownia język polski | słownik na F

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Filmoteka Co to jest dokumentów i materiałów dotyczących filmu; 2) archiwum filmowe gromadzące filmy i materiały dotyczące hist. sztuki filmowej (na przykład scenopisy, scenariusze, projekty dekoracji
 • Co to jest Literaturze W Folklor Definicja temat, motyw, stylizacja, ludowość, na przykład byliny ros., epika serbska, fińska Kalewala, balladowy nurt epiki, pieśni. W lit. pol. f. jako motyw tradycji ludowej pojawił się w
 • Co to jest Fidiasz Co znaczy starożytnej Grecji, doradca artystyczny i przyjaciel Peryklesa. Artysta monumentalnych posągów gr. bogów; kierował przebudową świątyń na ateńskim Akropolu, był autorem jednego z 7
 • Co to jest Fantazja Słownik utwór muzyczny o nieustalonej budowie, mający charakter improwizacji, mogący nawiązywać do innych form muzycznych albo będący rezultatem ich krzyżowania się (na przykład w
 • Co to jest Podawcze Formy Znaczenie odpowiadające w dziele lit. ustalonym strukturom słownym przylegającym do przedmiotów świata przedstawionego. W utworze epickim wyróżnić można następujące f.p.: narrację - z
 • Co to jest Alojzy Feliński Czym jest tłumacz, sekretarz T. Kościuszki, prof. lit. pol. i dyr. Liceum Krzemienieckiego; autor hymnów rel. (między innymi Boże coś Polskę, 1816), tragedii Barbara Radziwiłłówna (wyst
 • Co to jest Literackiego Dzieła Funkcja Co oznacza potrzeb odbiorców i zadań socjalnych dzieła. Pośród trzech ważnych f.d.l. niewątpliwie nadrzędna jest funkcja estetyczna, której realizacji służy selekcja przedmiotów świata
 • Co to jest Fantastyka Krzyżówka przedstawiony odbiega od obowiązujących norm i mierników realnej rzeczywistości; neguje ustalony porządek i związki przyczynowo-skutkowe na rzecz nadzwyczajnych, nadprzyrodzonych
 • Co to jest Słowotwórcza Formacja Najlepszy słowotwórczej, gdzie dzięki analizy słowotwórczej możemy wyodrębnić jego poszczególne części, tzn. podstawę słowotwórczą i formanty, na przykład dom - domowy, marzyciel
 • Co to jest William Faulkner Przykłady twórczością związany z Południem Stanów Zjednoczonych, wniósł sporo nowatorskich rozwiązań do prozy swego państwie, laureat Nagrody Nobla (1949). Jego twórczość to w pierwszej
 • Co to jest Stanisława Muskat Fleszarowa Encyklopedia autorka dramatów i słuchowisk radiowych. Debiutowała poematem hist. Sen o morskiej potędze (1948); czasu okupacji dotyczą jej wspomnienia Pozwólcie nam krzyczeć (1957); życie
 • Co to jest Dialogiczna Filozofia Jak działa rozwinął się w trakcie I wojny światowej i w l. 20. i 30. XX w., zyskując współcz. coraz większe znaczenie w filozofii, pedagogice, poezji, socjologii i w innych naukach
 • Co to jest Francesca Piero della, właśc. Piero di Benedetto dei Franceschi Czy jest sztuki, otworzył nowy rozdział w sztuce renesansu. Uczeń D. Veneziana, czerpał inspiracje także z prac Masaccia, Fra Angelica, koncepcje zaś teoretyczne L.B. Albertiego dotyczące
 • Co to jest Fatum Pojęcie nieuchronna wola bogów, siła wyznaczająca bieg zdarzeń, na który człowiek nie ma żadnego wpływu, los. Tragedie Sofoklesa utrwaliły w lit. sytuacja rodu Edypa, nad którym ciążyło f
 • Co to jest Federico Fellini Wyjaśnienie niepowtarzalnym autorskim stylu. Światową sławę przyniósł mu trzeci video: La Strada (nagrodzony Złotym Lwem w Wenecji i Oscarem w 1954). Do znakomitych filmów F. należą Noce
 • Co to jest Marta Fik Opis teatru, prof. Instytutu Sztuki PAN, pedagog, wykładowca UJ i krakowskiej i warszawskiej PWST. Wyróżniała się erudycją, niezależnością i bezkompromisowością sądów, widzeniem spraw
 • Co to jest Figliki Informacje albo satyr. obrazka, popularne w lit. staropolskiej, rejestrujące zabawne postacie i sytuacje zazwyczaj z życia szlachty. Zestaw powyżej 200 ośmiowersowych utworów M. Reja
 • Co to jest Retoryczne Figury Co to jest wypowiedzi w celu nadania jej wartości estetycznych (na przykład jasność, patos, ornamentyka) albo walorów sugestywności. Sklasyfikowane poprzez antyczną retorykę i gramatykę i
 • Co to jest Romantyczny Frenetyzm Definicja przedstawionego w utworze lit. z eksponowaniem przedmiotów szaleństwa, okropności, scen okrucieństwa, czasem zbrodni. Do romantyzmu przeniknął z tak zwany powieści gotyckiej
 • Co to jest Socjalistyczny Realizm Filmowy Co znaczy wykonywane po zjeździe filmowców w Wiśle w listopadzie 1949, tworzone wg schematycznych wzorów ukazywały konflikty klasowe, starcia między pozytywnymi i negatywnymi bohaterami
 • Co to jest Języka Funkcje Słownik mowy ludzkiej; za ich pomocą rozróżniamy formy jęz., na przykład morfemy, wyrazy, zdania. Język spełnia funkcję komunikatywną, ekspresywną, fatyczną, impresywną, magiczną
 • Co to jest Dario Fo Znaczenie reżyser, aktor, mim, laureat Literackiej Nagrody Nobla (1997). Związany z radykalną lewicą, jest artystą pisanych w dialekcie mediolańskim tekstów dla opery buffo, które wywodzą
 • Co to jest Film Czym jest kinematograficzne składające się z rzutowanych na ekran obrazów, dających złudzenie ruchu. Bywają różne nośniki materialne i sposób zapisu obrazów (taśma filmowa, magnetyczna
 • Co to jest Fragmentaryzm Co oznacza 1920), która powstała pośród pisarzy Głosu (G. Ungaletti, V. Cardarelli), odrzucających złożone formy narracyjne, potrzebę ekspresji; poeta eksponuje fragment, szkic jako główne
 • Co to jest Literaturze W Franciszkanizm Krzyżówka związany z postawą franciszkańską; wykorzystuje topikę opartą na motywach biografii, twórczości i ikonografii św. Franciszka z Asyżu; tworzy portret człowieka ubogiego i świętego
 • Co to jest Wilhelm Feldman Najlepszy dramatopisarz, prozaik, dziennikarz. Współpracował z różnymi pismami, chociaż ważne znaczenie dla życia umysłowego Młodej Polski miał redagowany poprzez niego miesięcznik Krytyka
 • Co to jest Funkcjonalizm Przykłady architekturze, urbanistyce i sztuce użytkowej zakładający, iż funkcja zaspokajająca potrzeby człowieka jest nadrzędna wobec konstrukcji, materiałów i estetyki. Tezą f. jest idea
 • Co to jest Julian Fałat Encyklopedia reformator szkolnictwa artystycznego w Polsce. Krakowską SSP przekształcił w Akademię Sztuk Pięknych, był jej pierwszym rektorem. Razem z W. Kossakiem na zaproszenie cesarza
 • Co to jest Dawid Caspar Friedrich Jak działa powyżej chmurami została uznana za manifest malarstwa romantycznego. Twórca o ogromnej perfekcji technicznej i niezwykłej zdolności przekształcania w sugestywny obraz refleksji
 • Co to jest Literaturze W Futuryzm Czy jest XX w.; narodził się w literaturze wł. (artystą F. T. Marinetti, autor Aktu założycielskiego i manifestu futuryzmu 1909 r.), rozwinął się w Rosji od 1912 r. (W. Majakowski, W
 • Co to jest Formizm Pojęcie artystyczny rozwijający się w l. 1917-22, pokrewny kubizmowi, ekspresjonizmowi, futuryzmowi; był jedną z dwu, w okolicy unizmu, oryginalnie pol. formacji awangardowych. Formiści
 • Co to jest Fala Nowa Francuska Wyjaśnienie inspirowany ideą kina autorskiego (Cahiers du Cinma A. Bazina). Cechy: odejście od tradycyjnej fabuły na rzecz wyrafinowanej formy otwartej, przewaga plenerów i scenerii
 • Co to jest Fonologia Opis dział edukacji o jęz. zajmujący się badaniem dźwięków pod kątem ich funkcji w procesie komunikacji jęz.; obiektem badań f. są fonemy i ich wzajemne powiązania w systemie danego jęz
 • Co to jest Theodor Fontane Informacje przedstawiciel realizmu krytycznego, korespondent prasowy, pisarz, krytyk teatralny. Twórczość zaczął od utworów poetyckich (1851), w dalszym ciągu ukazały się Ballady (1861
 • Co to jest Fowizm Co to jest powstały najpierw XX w., ze szczególną aktywnością w latach 1904-07; fowiści rezygnowali z realistycznych przedstawień, stosowali syntetyczny rysunek na granicy deformacji, barwy
 • Co to jest Gustaw Flaubert Definicja uważany za przedstawiciela naturalizmu. Wyznawca hasła sztuki bezosobowej. Dążył do najwyższej doskonałości formy, jego twórczość uznano za przykład arcydzieła stylu. Początkowo
 • Co to jest Arkady Fiedler Co znaczy podróżnik. Wyprawy w celach naukowych i poznawczych odbywał od 1929 r. prawie do końca życia, zwiedził chyba wszystkie ciekawe miejsca na ziemi. Zadebiutował cyklem poetyckim
 • Co to jest Filologia Słownik badaniem jęz. i lit. narodów; powstała w hellenistycznej Grecji (V-IV w. przed naszą erą), w Aleksandrii i Pergamonie; prekursorem f. jako dyscypliny nauk. jest Arystoteles
 • Co to jest Film Znaczenie wypowiedzi i jej formę wyróżniamy: f. fabularny (odpowiednik epiki i dramatu), który opowiada o zdarzeniach przeważnie fikcyjnych, w układzie przyczynowo-skutkowym, elementem
 • Co to jest France Anatol, właśc. François A. Thibault Czym jest Nobla (1921). Od 1896 członek Akademii Francuskiej, uznany za jednego z mistrzów franc. prozy. Za poglądy pacyfistyczne i przynależność do Francuskiej Partii Komunistycznej
 • Co to jest Nauki Filozofia Co oznacza ujęciu anglosas.) dział filozofii obejmujący rozważania o podstawach edukacji, jej języku i rozwoju. Występuje również w dziedzinie epistemologii, metodologii nauk empirycznych
 • Co to jest Fonetyka Krzyżówka edukacji o jęz., który zajmuje się badaniem dźwięków mowy ludzkiej - głosek, akcentu i tonacji; wymową, artykulacją głosek, zasobem i systemem głosek w jęz. F. dzieli się na
 • Co to jest Klasyczna Filologia Najlepszy kulturze starożytnej Grecji i Rzymu; od renesansu do współcz. nieodłączna część wykształcenia humanistycznego, również specjalność badawcza. Ideał kultury spopularyzowany poprzez
 • Co to jest Felieton Przykłady forma wypowiedzi lit.-dziennikarskiej; łączy subiektywne poglądy autora i autentyzm opisywanych wydarzeń; gat. popularyzowany poprzez prasę, radio i TV. Do znakomitych pol
 • Co to jest Fraza Encyklopedia segment wypowiedzi; zdanie pojedyncze, zwrot frazeol. regularnie konwencjonalny, na przykład być czy mieć, klepać biedę, mydlić oczy; występują f. proste, na przykład Księżyc
 • Co to jest Henri Latour Fantin Jak działa impresjonistów, znany w pierwszej kolejności jako ich portrecista i artysta obrazów z kwiatami. W najwyższym stopniu znany jest jego portret zbiorowy W hołdzie Delacroix, na
 • Co to jest Komedia Filmowa Czy jest charakteryzujący się humorystycznie ujętą wizją świata i szczęśliwym zakończeniem. F.k. wykształciła sporo odmian gatunkowych; w jej skład wchodzą burleska, czarna komedia, farsa
 • Co to jest Franciszek z Asyżu św., właśc. Giovanni Bernardone Pojęcie reformator rel. Syn bogatego kupca, rozdał swój dorobek ubogim; nawoływał do miłości bliźniego i natury, radości życia, postawy dobrowolnego ubóstwa, pokuty; swój czas poświęcał
 • Co to jest Genezyjska Filozofia Wyjaśnienie istotę wszelkiego istnienia, wg której materia stanowi jedynie formę ducha, ustalona poprzez J. Słowackiego w utworze mistycznym Genesis z Ducha. Postęp wszechrzeczy, zdaniem
 • Co to jest Literatury Filozofia Opis dzieła, teorię poznania dzieła lit., estetykę i aksjologię lit. traktującą o wartościach. R. Ingarden w swej publikacji O dziele literackim uznał, iż f.l. i edukacja o poezji są
 • Co to jest Jean Fouquet Informacje królów Karola VII i Ludwika XI. Zasłynął jako autor miniatur i ilustracji książkowych, na przykład Ogromne kroniki królów Francji, gdzie zastosował nowy rodzaj przedstawienia scen
 • Co to jest Fluxus Co to jest międzynarodowe ugrupowanie artystyczne powstałe w Niemczech w 1962 propagujące kontestacyjne i anarchistyczne działania interdyscyplinarne ze sztuką (sztuki piękne, muzyka, lit
 • Co to jest Max Frisch Definicja publicysta podejmujący w swej twórczości problematykę społ.- -polit. Już we inicjalnych dziennikach Tagenbuch 1946-49 (1950) potępia faszyzm, w dramatach Chiński mur (1947) i
 • Co to jest Sigmund Freud Co znaczy artysta psychoanalizy. Zarys teorii podświadomości i fundamentalnych kategorii psychoanalizy (między innymi cenzury wewnętrznej, pracy snu) przedstawił w dziele Wyjaśnienie
 • Co to jest Carlos Fuentes Słownik dramaturg i eseista, długoletni dyplomata. W świecie lit. zaistniał zbiorem opowiadań Zamaskowane dni (1954). Wkrótce ukazała się jego pierwsza powieść Kraina najczystszego
 • Co to jest Aleksander Fredro Znaczenie bajkopisarz, prozaik, działacz polit.; uczestnik kampanii napoleońskiej na Moskwę (1812), bitew pod Dreznem, Lipskiem, Hanau (1813-14), odznaczony złotym krzyżem Virtuti Militari
 • Co to jest Język Filmu Czym jest których zbudowana jest wypowiedź filmowa. Najmniejszą jednostką j.f. jest kadr - pojedyncza klatka filmowa (około 1/24 sek.), cząstka skomponowanego plastycznie ruchomego obrazu
 • Co to jest Nowożytna Filologia Co oznacza których obiektem są jęz. świata nowożyt.; na przykład f. polska (polonistyka), f. rosyjska (rusycystyka), f. słowiańska (slawistyka), f. romańska (romanistyka), f. bałkańska
 • Co to jest Futuryzm Krzyżówka wyrażający konieczność odrzucenia tradycji kulturowych, gloryfikujący cywilizację współcz. i jej osiągnięcia techniczne. Zapoczątkowany w 1909 r. poprzez poetę F. Marinettiego
 • Co to jest Kornel Filipowicz Najlepszy współpracujący po wojnie między innymi z Życiem Powszechnym i Odrą . Członek pol. PEN Clubu. Zadebiutował tomem opowiadań Krajobraz niewzruszony (1947), gdzie z uczuciowym
 • Co to jest Maksymilian Andrzej Fredro Przykłady z łaciny, moralista, poseł na sejm, wojewoda podolski; autor dzieła hist. Dzieje narodu polskiego pod Henrykiem Walezyuszem (1652), Kobierców królów (1660), cyklu emblematów
 • Co to jest Filmowa Awangarda Francuska Encyklopedia filmowej w latach 1910-30 nastawione na eksperymentowanie, odrzucenie tradycjonalizmu, niekomercyjność i antyprofesjonalizm. F.a.f. była pewnego rodzaju laboratorium kina
 • Co to jest Genologia Filmu Jak działa filmu. Podział na rodzaje filmowe powstał poprzez analogię do teorii rodzajów lit. (tak zwany przyliterackie teorie dzieła filmowego prof. B. Lewickiego). Podział na gatunki
 • Co to jest Fatalizm Czy jest w przekonaniu których wszystkie zdarzenia są z góry ustalone, a człowiek nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. F. odnaleźć można już w antycznej personifikacji Ananke albo
 • Co to jest Falsyfikat Pojęcie element naśladujący dzieło artystyczne, pozorujący autentyczność w celu zastosowania (na przykład sprzedaży) jako oryginału. Kopia dzieła nie jest f
 • Co to jest Henry Fielding Wyjaśnienie dziennikarz oświecenia, początkowo autor komedii i fars, na przykład Tomcio Paluch Ogromny (1730), zasłynął jednak ciekawie budowaną powieścią. Właściwą twórczość zaczął od
 • Co to jest Kultury Filozofia Opis refleksji nad kulturą, rozwijający się w poł. XIX w. i najpierw XX w., o charakterze społ.-polit. i intelektualno-światopoglądowym, związany zarówno z kształtowaniem nowych
 • Co to jest Fantasy Informacje współcz. lit. fantastyczno-nauk. F. wywodzi się z baśni, mitologii, legend, poematów rycerskich, powieści przygodowej, awanturniczej. Dominują strukturalne i genetyczne związki z
 • Co to jest Frazeologizm Co to jest frazes, wyrażenie albo zwrot bez głębszej myśli, na przykład gonić w piętkę, zdolny leń, pić na umór. Źródła f. przenikają do jęz. pol. z mitologii, Biblii, historii, lit
 • Co to jest Folklor Definicja gatunek lit. stanowią baśnie, podania, ballady, przypowieści, przysłowia i zwyczaje, obrzędy, a również twórczość artystyczna, stroje, zdobnictwo. F. zajmują się folklorystyka
 • Co to jest Fenomenologia Co znaczy do powrotu do rzeczy , jest to do uzyskania bezpośredniego doświadczenia tego, co dane, fenomenów; opisowe rozpatrywanie zjawiska albo zespołu zjawisk w takiej postaci, w jakiej
 • Co to jest Festiwale Słownik teatralnych, filmowych) powiązanych tematycznie, rodzajowo, bądź także reprezentujących określony nurt w sztuce albo będących przeglądem najlepszych spektakli, twórczości
 • Co to jest Faust Znaczenie czarnoksiężnik, mag, alchemik, filozof, za życie pełne przygód i rozkoszy zaprzedał duszę diabłu; znak dążenia człowieka do wiedzy i szczęścia. Prototypem F. była autentyczna
 • Co to jest Literacka Fikcja Czym jest w utworze lit.; bazuje na zmyśleniu autora, które nie ma pokrycia w rzeczywistości. F.l. istnieje z wyjątkiem światopoglądu autora, kategorii estetycznych, reguł lit. kompozycji
 • Co to jest Facecja Co oznacza opowiadanie o pikantnym, frywolnym temacie, zamknięte dowcipną pointą, regularnie o zabarwieniu satyrycznym i moralizatorskim; gat. dostępny w renesansowej Italii, w Polsce
 • Co to jest Fleksja Krzyżówka obejmujący deklinację (odmianę rzeczowników, przymiotników, liczebników i zaimków) i koniugację (odmianę czasowników); zespół form wykorzystywanych do oznaczania stosunków
 • Co to jest Fraszka Najlepszy charakterze humorystycznym, odmiana epigramatu; nazwa wywodzi się z wł. ustalenia frasca, co znaczy osoby i rzeczy niewiele istotne, językowe drobiazgi, na gruncie pol. genezy f
 • Co to jest Filipika Przykłady zabarwieniu emocjonalnym skierowana przeciw konkretnej osobie, nazwa pochodzi od politycznych mów w obronie Aten Demostenesa, nazwanych Filipikami, a skierowanych przeciw Filipowi
 • Co to jest Fonem Encyklopedia fonologii, jednostka jęz. abstrakcyjna, reprezentowana w konkretnych wypowiedziach poprzez głoski i dająca się określić tylko w ramach określonego jęz.; stanowi konieczny składnik
 • Co to jest Ignacy Fik Jak działa dziennikarz, działacz polityczny radykalnej lewicy. Ogłaszał prace krytyczne na łamach wielu czasopism, wydał zbiory wierszy: Kłamstwa lustra (1931), Przemiany (1932), Plakaty na
 • Co to jest Fortuna Czy jest ludzkimi losami, utożsamiana z grecką Tyche, przedstawiana z zawiązanymi oczyma i rogiem obfitości w jednej, a sterem w drugiej ręce, regularnie umieszczana na kuli albo kole
 • Co to jest Farsa Pojęcie uwagę odbiorcy na komizmie sytuacyjnym, operująca karykaturą i groteską, grą słów, gdzie prezentowany konflikt ma niewielkie znaczenie. Początki tego gat. zarysowały się już w
 • Co to jest Frazeologia Wyjaśnienie wyrażeń, zwrotów, związków frazeol. stosowanych w języku i stylu, skonwencjonalizowanych w różnym stopniu. Frazeologiczne związki przybierają różne formy odmiany, w zależności od
 • Co to jest fenomenologia w badaniach literackich Opis filoz. E. Husserla, który traktował dzieło lit. jako niepowtarzalny jednostkowy fenomen, stosując w badaniach lit. metodę szczegółowego opisu. Wyróżniał w dziele pojedyncze
 • Co to jest Filozofia Informacje krytyczna, dotycząca zagadnień związanych z relacją pomiędzy człowiekiem a światem przyrody, bytem, poznaniem i działaniem. Dociekania filozofów koncentrują się na próbach
 • Co to jest Filareci I Filomaci Co to jest poprzez zaprzyjaźnionych studentów Uniwersytetu Wileńskiego 1 X 1817 (J. Jeżowski, A. Mickiewicz, T. Zan, O. Pietraszkiewicz, E. Połuszyński, B. Suchecki); miał charakter koła
 • Co to jest Scott Francis Fitzgerald Definicja obserwator i kronikarz przemian społ. i osiągnięć technicznych okresu międzywojennego w stanach zjednoczonych ameryki, przedstawiciel tak zwany straconego pokolenia. Debiutował
 • Co to jest Faleński Felicjan Medard, pseud. Felicjan Co znaczy tłumacz literaturze Horacego, Petrarki, Dantego, Ariosta i ST. Debiutował tomikiem Kwiaty i kolce (1856). Autor nastrojowych ballad, refleksyjnych liryków inspirowanych
 • Co to jest Andrzej Modrzewski Frycz Słownik reformator, teolog, dyplomata. Pracował w kancelarii wielkiego reformatora i humanisty prymasa J. Łaskiego, od 1547 objął posadę sekretarza króla Zygmunta Augusta, którego list
 • Co to jest Teatr Futurystyczny Znaczenie plastyką, stworzony poprzez artystów futuryzmu w pierwszej kolejności w manifestach F.T. Marinettiego (Teatr Music-Hallu, Teatr futurystyczny syntetyczny, Teatr Zaskoczenia), E
 • Co to jest Florentczyk Franciszek Czym jest jeden z pierwszych twórców przybyłych do Polski na stałe. Pośród wielu jego dzieł odznacza się realizacja projektu dziedzińca wawelskiego z trzema kondygnacjami krużganków
 • Co to jest Fresk Co oznacza metoda malarstwa ściennego polegająca na malowaniu na świeżym, mokrym tynku farbami mieszanymi z wodą (w XIV w. we Włoszech stosowano deszczówkę); farby, które wiążąc się z
 • Co to jest Dokument Fabularyzowany Krzyżówka przedstawiane wydarzenia poddano mechanizmom fabularyzacji, na przykład Rok Franka W. K. Karabasza; video fabularny, gdzie występują autentyczni bohaterzy zdarzeń, na przykład
 • Co to jest Jerzy Ficowski Najlepszy autor książek dla dzieci, badacz i znawca folkloru cygańskiego, tłumacz. Debiutował wierszami Ołowiani żołnierze (1948). Autor między innymi prozy poetyckiej Czekanie na sen psa
 • Co to jest George James Frazer Przykłady antropolog, etnolog; prof. i założyciel pierwszej na świecie katedry antropologii społ. na uniwersytecie w Liverpoolu, autor znakomitych, nowatorskich prac z dziedziny religii
 • Co to jest Fabuła Encyklopedia utworu lit. układ zdarzeń rozwijających się w okresie. Wybrane z nich mogą stanowić samodzielny obiekt - epizody, rozgrywać się przed akcją ( prolog) albo po jej zakończeniu
 • Co to jest Facsimile Jak działa wierne odtworzenie, podobizna, na przykład kopia podpisu, dokumentu, mapy, pieczęci, rysunku; 2) pieczątka z podpisem imitowanym stosowana zamiast podpisu odręcznego
 • Co to jest Fotografia Czy jest trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych światłoczułą substancją. W zależności od metody naświetlania, rodzaju napromieniowania i rodzaju powierzchni odznacza się na przykład

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja SŁOWNIK Fotografia, Facsimile, Fabuła, Frazer James George, Ficowski Jerzy, Fabularyzowany Dokument, Fresk, Franciszek Florentczyk, Futurystyczny Teatr, Frycz co to znaczy.

Słownik Znaczenie Fotografia, Facsimile, Fabuła, Frazer James George pisownia.