Czy przydatne?

Co to jest Psalm

Co oznacza PSALM: bibl. utwór poetycki, mający charakter modlitwy śpiewanej na chwałę Boga w judaizmie i chrześcijaństwie, datowany na XI w. (koniec epoki Sędziów) do
IV w. przed naszą erą W Starym Testamencie zestaw 150 pieśni lirycznych (hebr. Sefer Tehillim), o bogatej tematyce: p. błagalne, dziękczynne, pochwalne, królewskie, syjońskie, profetyczne, patriotyczne, pokutne, żałobne, suplikacje; ich autorami byli: władca Dawid - pisarz, muzyk (autor 73 p.) i inni znani biblistom natchnieni poeci (grajkowie Dawida): Asaf, Salomon, synowie Korego, Heman i Etan Ezrachita. Tytuły p. wskazują na gatunek lit., na przykład miktam (lamentacja), tehillah (hymn pochwalny), tefillah (modlitwa), hannechilot (pieśń na flety), p. liturgiczne, na przykład 92 dziennie szabathu. P. są fenomenem literaturze i modlitwy: sercem hebr. liturgii, później chrześc. Wschodu, czasem i Zachodu. P. jako modlitwę zinterpretował po raz pierwszy św. Augustyn, na gr. przełożył Orygenes. Wyrażają prawdy wiary, obejmują zbawczy plan Boga aż do czasów pełni Chrystusowej i eschatologicznej przemiany. Ich centralną postacią jest Bóg nazywany między innymi El, Elohim, Jahwe, Najwyższy, Sędzia, Władca, Święty, główne ustalenie wyrażają słowa: "Ja jestem Jahwe, Twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej" (Ps. 81,11); dla chrześcijan p. są źródłem i centrum życia rel. P. są perłą literaturze bibl. dzięki takim wyznacznikom poetyckości: liryzm, energia słowa, język wyobraźni, metaforyka, paralelizm przedmiotów synonimicznych, tonacja patetyczna wzniosła. Strofy poetyckie, muzyka, muzyczność (instrumenty, pląsy, śpiewanie) podkreślają rytmikę p., która bazuje na odpowiednim rozkładzie głosek akcentowanych, czyni to również refren występujący w niektórych p. Główny jest werset pełniący funkcję strofy poetyckiej, dzieli się przeważnie na 2 albo 3 człony, pomiędzy którymi zachodzi paralelizm synonimiczny, gdy myśl zawarta w pierwszym członie jest powtórzona w drugim, lecz odmiennie mówiąc (Ps. 8,5), antytetyczny, gdy człon drugi jest przeciwstawieniem pierwszego (Ps. 20,9) i syntetyczny, gdy treść pierwszego członu jest w drugim rozwinięta (Ps. 9,18). P. odegrały b. sporą rolę w ewolucji literaturze lirycznej, stając się punktem wyjścia wielu parafraz, stylizacji i przekładów w różnych językach narod., również pol. Arcydziełem sztuki translatorskiej jest renesansowa poetycka parafraza J. Kochanowskiego Psałterz Dawidów (do której muzykę napisał M. Gomółka). Współczesne, między innymi Cz. Miłosza, L. Staffa, R. Brandstaettera, z których każdy w inny sposób wyraża niepowtarzalne piękno p

Czym jest psalm znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poussin Nicolas:
Co znaczy przedstawiciel klasycyzmu, poprzez krótki czas dekorator na dworze Ludwika XIII, początkowo malował na sposób barokowy z ostrym światłocieniem w żywych barwach i wyraźnie zaznaczonym gestem postaci psalm.
Wyraz Pure Nonsense:
Co znaczy gdzie właściwy sukces komiczny jest rezultatem zestawienia zaskakująco nielogicznych pojęć bądź obrazów. P.n. występuje w utworach groteskowych, użytkowany częstokroć w celach polemiczno-satyrycznych psalm.
Wyraz Pytanie Retoryczne:
Co znaczy formie pytania, na które nie oczekuje się odpowiedzi, użytkowane w celu zwrócenia uwagi słuchacza na treść wypowiadaną poprzez autora albo dla wzmocnienia zabarwienia uczuciowego wypowiadanej myśli psalm.
Wyraz Pole Semantyczne:
Co znaczy przedmiotów mechanizmu leksykalnego, których znaczenia mogą występować w podobnych kontekstach, na przykład środek lokomocji w tych zdaniach, jak: Jadę pociągiem, samochodem, autobusem, tramwajem psalm.
Wyraz Pasierb Janusz S.:
Co znaczy sztuki, archeolog, kapłan, prof. Katedry Historii Sztuki na ATK, członek PEN Clubu. Debiutował tomem Kategoria przestrzeni (1978), odkrywając wsobie dar poetyckiego widzenia. Dalsze zbiory: Rzeczy psalm.