Czy przydatne?

Co to jest Tadeusz Peiper

Co oznacza PEIPER TADEUSZ: teoretyk sztuki, krytyk lit. iteatralny, pisarz, prozaik, dramatopisarz; artysta programu poetyckiego Awangardy Krakowskiej; autor szkiców teoretycznych Nowe usta (1925), gdzie sformułował swoją teorię literaturze, która "pseudonimuje" emocje, i Tędy (1930), opisujące kult nowoczesnej cywilizacji przemysłowo-technicznej iformułuje hasło "trzech M" - "miasto, masa, maszyna". Prezentując poglądy na teorię dzieła poetyckiego kwestionował tradycyjną rytmikę wiersza, rym regularny, wzamian za to postulował geometryzację czasoprzestrzeni, tworząc koncepcję ekwiwalentu (ekipy wyrazów, która zastępuje właściwą nazwę przedmiotu, gromadząc peryfrazy) i tak zwany układu rozkwitania (utwór powinien rozwijać się wkilku następnych fazach). Autor tomów wierszy, między innymi A(1924), Żywe linie (1924), Raz (1929), poemat polit. osprawie brzeskiej Np. (1931); dwu powieści Ma lat 22 (1936), Krzysztof Kolumb odkrywca (1949); dramatu Szósta! szósta! (1925). Wydawał wKrakowie pismo "Zwrotnica", wokół którego skupił pisarzy:
J. Przybosia iJ. Brzękowskiego. Postulował rozumienie sztuki poetyckiej zdyscyplinowanej, opartej na rzemiośle, na logicznej, intelektualnej konstrukcji

Czym jest Peiper Tadeusz znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Putrament Jerzy:
Co znaczy dziennikarz, współpracujący z ekipą literacką Żagary, współredaktor czasopism zwyczajnie i Karta (1935-36). Po wojnie organizował prasę na terenach wyzwolonych, redaktor dziennika Rzeczpospolita w peiper tadeusz.
Wyraz Poezja Pokolenia "BruLionu":
Co znaczy ur. po 1960 r., debiutujących w nowej sytuacji polit. (po 1989), rozczarowanych oficjalnym obiegiem poetyckim; ugrupowanie niezależnych indywidualistów: M. Świetlickiego, K. Koehlera, M. Barana, J peiper tadeusz.
Wyraz Przydawka:
Co znaczy fundamentalnym: część zdania określająca rzeczownik i oznaczająca jego cechę albo cecha, o którą pytamy: jaki?, który?, czyj?, ile?, czego?, z czego?, na przykład Zakończyła się ogromna (jaka?) burza peiper tadeusz.
Wyraz Prozodia:
Co znaczy zajmujący się badaniem brzmieniowych właściwości mowy: akcentu, intonacji i iloczasu, a więc tak zwany prozodycznych właściwości języka; 2) dział językoznawstwa i wersologii, który zajmuje się opisem peiper tadeusz.
Wyraz Powieść Autobiograficzna:
Co znaczy której fabuła oparta jest na autentycznych wydarzeniach z życia bohatera, wzbogacona elementami fikcji lit., wydarzeniami, sytuacjami wykreowanymi poprzez wyobraźnię autora, pełniącego zwykle funkcję peiper tadeusz.