Czy przydatne?

Co to jest Parafraza

Co oznacza PARAFRAZA: 1) wjęz. fundamentalnym sposób analizy znaczeniowej zdań, rozwijania, zmieniania czyjejś myśli, treści określonego tekstu, na przykład dwa przywołane zdania: Ojciec widział, jak sąsiad rozmawiał zmamą. Ojciec widział mamę rozmawiającą zsąsiadem, wyrażają tę samą treść, lecz są różne pod względem strukturalnym, aktualny jest wnich system funkcjonowania p.wjęzyku; 2) wmuzyce utwór instrumentalny ocharakterze wirtuozowskim, skomponowany opierając się na tematu zaczerpniętego zinnego utworu muzycznego, na przykład wiązanka popularnych melodii operowych albo operetkowych; 3) wlit. przeróbka utworu rozwijająca zawarte wnim treści, uzupełniająca je iinterpretująca czasem zdużą swobodą, lecz wgranicach zapewniających wyraźne rozpoznanie pierwowzoru, na przykład p. poetyckie modlitwy Ojcze Nasz, biblijnych psalmów J. Kochanowskiego (Psałterz Dawidów), C. Norwida, L. Staffa, A. Kamieńskiej, horacjańskie pieśni J.Kochanowskiego, K.I. Gałczyńskiego wiersz Nieznany rękopis Stanisława Wyspiańskiego będący p. Legendy S. Wyspiańskiego, dramat J. Słowackiego Książę niezłomny (utworu Calderona de la Barki), dramat S. Wyspiańskiego Cyd (utworu P. Corneillea). P. mogą także mieć własne odmiany z racji na stylistykę: komiczną, karykaturalną, czasem przyjmują formę trawestacji

Czym jest parafraza znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pure Nonsense:
Co znaczy gdzie właściwy sukces komiczny jest rezultatem zestawienia zaskakująco nielogicznych pojęć bądź obrazów. P.n. występuje w utworach groteskowych, użytkowany częstokroć w celach polemiczno-satyrycznych parafraza.
Wyraz Pasternak Boris:
Co znaczy iprozaik, tłumacz, laureat Nagrody Nobla (1958), której przyznanie spotkało się zpowszechnym aplauzem wkręgach lit., lecz dotkliwie skomplikowało itak niełatwą sytuację autora wtotalitarnym kraju parafraza.
Wyraz Poezja Północy I Poezja Południa:
Co znaczy na przełomie XVIII i XIX w. funkcjonując w estetyce romantycznej jako kategoria interpretacyjna opozycji kręgu kultury śródziemnomorskiej, południowej (realizującej zasady harmonii, ładu, radości parafraza.
Wyraz Pamiętnik:
Co znaczy owydarzeniach, których autor był uczestnikiem albo naocznym świadkiem. P. pisano ztrzech perspektyw: źródła historycznego, dokumentu doświadczenia osobistego, swoistej formy twórczości literackiej parafraza.
Wyraz Potocki Jan:
Co znaczy podróżnik, poliglota, erudyta (uprawiał sporo dziedzin - od astronomii i archeologii do językoznawstwa); odbył pierwszą w Polsce podróż balonem. W trakcie Sejmu Czteroletniego założył drukarnię parafraza.