Czy przydatne?

Co to jest Platonizm

Co oznacza PLATONIZM: mechanizm poglądów Platona, który przyjmuje intuicję intelektualną jako schemat doskonałego poznania, istnienie bytu wiecznego iniezmiennego, świata idei poznawalnych dzięki rozumu, pośród których najwyższą jest idea Dobra. Nieśmiertelność duszy stanowiła centrum platońskich poglądów: obdarzona najwyższą funkcją poznawczą dusza wciela się kolejno wróżne istoty włańcuchu wcieleń; dążenie do harmonii wewn. złożonej zmądrości, męstwa iumiarkowania ido szczytu idei Dobra oto sedno isposób na życie szczęśliwe. Neoplatonizm za sprawą Plotyna ijego kontynuatorów przekształcił się wsystem metafizyczny iw tej postaci oddziałał na św. Augustyna iPseudo-Dionizego, dzięki którym wschrystianizowanej izmodyfikowanej wersji, wzmocniony poprzez wpływy filozofii arab. iżyd. (Awicenna iAbubacer), ukształtowanej poprzez syryjską szkołę neoplatońską, stanowił ogromny prąd filozofii średniowiecznej: wszkole w Chartres (XII w.) obserwuje się nawrót do czystego p., wsparty zainteresowaniami humanistycznymi; wrenesansie Akademia Florencka kierowana poprzez M.Ficina (tłumacza dzieł Platona) kształtowała współcz. kulturę; wXVII w. p. reprezentowany był poprzez tak zwany szkołę wCambridge; pod koniec XIX w. nawiązała do platońskiej teorii idei winterpretacji Kanta marburska szkoła neokantowska; szeroka recepcja p.pojawia się na przełomie XIX iXX w. widealizmie anglos. ( R.W. Emerson, T.H. Bradley), opierającym się na idealizmie niem. Schellinga iHegla, uktórych wrócił ewolucyjny monizm przyjęty poprzez Plotyna

Czym jest platonizm znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Postmodernistyczny Film:
Co znaczy wysokim stopniem metaświadomości twórczej; odwołuje się najchętniej do standardowych przedstawień wizualnych, innych filmów, komiksów, reklamy, wideoklipów; za reprezentacyjne p.f. uchodzą dzieła D platonizm.
Wyraz Poemat Dydaktyczny:
Co znaczy wierszowany zawierający rady praktyczne zamieszczane zarówno wpartiach fabularnych, jak iopisowych. Cechy tego gatunku lit. dydaktycznej zawiera poemat filozoficzny i tak zwany literatura traktatowa platonizm.
Wyraz Przydawka:
Co znaczy fundamentalnym: część zdania określająca rzeczownik i oznaczająca jego cechę albo cecha, o którą pytamy: jaki?, który?, czyj?, ile?, czego?, z czego?, na przykład Zakończyła się ogromna (jaka?) burza platonizm.
Wyraz PEN Club:
Co znaczy organizacja pisarzy założona wLondynie (1922), której celem jest realizacja idei zbliżenia kulturalnego narodów, należą do niej pisarze różnych narodowości iprzekonań. Polski oddział P.C. powstał platonizm.
Wyraz Panegiryk:
Co znaczy pochlebcza, regularnie przesadna, pisana albo wygłaszana wcelu zjednania sobie osoby wysławianej. Może występować wformie przemówienia, listu, toastu, przedmowy do dzieła, dedykacji, utworu platonizm.