Czy przydatne?

Co to jest Prowidencjalizm

Co oznacza PROWIDENCJALIZM: idea Boskiej opatrzności nad światem; pojawia się w antycznej stoickiej myśli filoz. (Chryzop, Epiktet, Seneka), obecna w neoplatonizmie (Plotyn); jedna z ważniejszych idei filozofii chrześc. wyrażającej pogląd, iż Bóg otacza stałą opieką świat poprzez siebie stworzony, kieruje nim; wiara w opatrzność jest jednym z istotnych składników myślenia rel. i filoz. - sprawowaną poprzez transcendentnego wobec świata osobowego Boga dzięki środków naturalnych i nadnaturalnych. P. filoz. pojawił się w 1. poł. XIX w.: na gruncie chrześc. tradycji (J. de Maistre) pozwalał człowiekowi zachować wiarę w prowidencjalny sedno zła fizycznego i moralnego, na przykład katastrofy, kataklizmy, cierpienia; na gruncie idealistycznej filozofii (reprezentowany między innymi poprzez I. Kanta, J.G. Fichtego, W.J. Schellinga, G.W.F. Hegla) utożsamia opatrzność z prawidłowością rozwoju "natury" i "rozumu", neguje transcendentny status Boga. W pol. myśli filoz. p. opartej na rodzimej tradycji kat. (J. Hoene-Wroński, A. Cieszkowski, B. Trentowski, K. Libelt) głosi harmonię prawdy, wiary i rozumu podkreślając, iż Bóg jest realnie istniejącą tożsamością idei natury, duszy i ciała, proponując jednak rozumowe poznanie prowidencjonalnego planu rzeczywistości. P. jako idei osobowego i transcendentnego Boga bronili poeci romantyczni: A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński, przekonani, iż plan opatrznościowy wykonywany jest dzięki pośrednio wybranych jednostkowego "mesjasza" albo narodów, którym Bóg powierza kolejno do spełnienia doniosłe hist. misje. Plan ten odsłania objawienia Boże, zakłada ich zdaniem ziemskie zbawienie ludzkości, którym jest realizacja królestwa Bożego na ziemi. Słowacki w Królu-Duchu akcentuje konieczność realizowanego poprzez Boga planu jako ewolucję przenikającą wszechświat, substancję duchowej siły. A. Mickiewicz akcentował w Księgach narodu, w III cz. Dziadów, w Zdaniach i uwagach wartość ludzkiej wolności, łączył wiarę w opatrzność z wiarą w sposobność moralnego "oczyszczenia się" ludzkiej natury uzależniając je od potęgi dobrej woli. Jako piękna wizja świata p. jest aktualny w romantycznym dramacie: Nie-Boskiej komedii Z. Krasińskiego, Słowackiego, Wacława dziejach S. Goszczyńskiego, powieści poetyckiej Maria A. Malczewskiego, w gawędzie szlacheckiej H. Rzewuskiego

Czym jest prowidencjalizm znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Paralelizm:
Co znaczy opierające na wprowadzeniu wciągu wypowiedzeniowym przedmiotów pod względem formalnym albo znaczeniowym powtarzalnych, podobnie zbudowanych, równorzędnych. Wyróżniamy p. składniowy (układ zdań prowidencjalizm.
Wyraz Praca Organiczna:
Co znaczy głównych haseł programowych pozytywizmu pol. określające aktywność publiczną, której celem było świadome uczestnictwo w działalności gospodarczej, oświatowej, naukowej, kulturalnej i samorządowej prowidencjalizm.
Wyraz Pynchon Thomas:
Co znaczy z czołowych artystów postmodernizmu. Jego proza jest eksperymentalną mieszanką realizmu i fantastyki, wiele w niej mistyfikacji lit. i parodii. Zamierzeniem autora jest odtworzenie chaosu i absurdu prowidencjalizm.
Wyraz Posłowie:
Co znaczy uwagi o utworze, wiadomości o okolicznościach jego stworzenia, omówienie przekazywane czytelnikom poprzez autora, wydawcę albo inną osobę, umieszczane na końcu publikowanego dzieła prowidencjalizm.
Wyraz Prolog:
Co znaczy utworu; w dramacie antycznym pierwsza część wykorzystywana prezentacji postaci, czasem wyjaśnianiu zdarzeń przedakcji, pierwotnie był monologiem, potem dialogiem, a nawet narracją; w utworze epickim prowidencjalizm.