Czy przydatne?

Co to jest Komputerowa Poezja

Co oznacza POEZJA KOMPUTEROWA: jedna z odmian współczesnej literaturze eksperymentalnej, obejmująca teksty produkowane w sposób sztuczny poprzez adekwatnie zaprogramowany komputer. Na wejściu "procesu twórczego" znajduje się tu pewien zasób słów i zbiór reguł składniowych dotyczących rymowania; produktami finalnymi są przypadkowe zdania albo wersy, powstałe wskutek kombinatorycznych działań komputera. Tego rodzaju eksperymenty mają w pierwszej kolejności znaczenie poznawcze jako modelowa imitacja procesu twórczego; niektórzy przypisują im także wartości estetyczne

Czym jest poezja komputerowa znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Podmiot Liryczny:
Co znaczy podmiot twórczych czynności (autor), zewnętrzny nadawca, nadrzędny wobec podmiotu lit., ukształtowanego wmateriale znaczeniowym danego utworu; wepice podmiotem lit. jest narrator; wdramacie wyklucza poezja komputerowa.
Wyraz Polska Bibliografia Literacka:
Co znaczy ukazujące się od 1954 r., którego poszczególne roczniki zawierają pełną bibliografię twórczości lit., edukacji o poezji i krytyki lit. i teatralnej w danym roku. Od 1966 rejestr obejmuje druki dla poezja komputerowa.
Wyraz Periodyzacja Historyczno-Literacka:
Co znaczy umowna nazwa procesu historycznoliterackiego, chronologicznie opisującego następne epoki lit., ich podział wg różnych mierników iz różnego punktu widzenia; p. obejmuje fundamentalne definicje: epoka poezja komputerowa.
Wyraz Panorama:
Co znaczy rysunku, wgrafice przedstawienie szerokiego, rozległego krajobrazu oglądanego zoddalenia ize wzniesienia; 2) malowidło ogromnych rozmiarów, przedstawiające krajobraz albo scenę batalistyczną poezja komputerowa.
Wyraz Poemat Liryczny:
Co znaczy poetycki odznaczający się swobodną kompozycją iróżnorodnością środków stylist., wktórym podmiot przedstawia swoje doznania irefleksje albo nasycone subiektywną emocjonalnością opisy przyrody, na poezja komputerowa.