Słownik fizyka na Z

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja Huygensa Zasada Co znaczy każdy pkt. ośrodka, do którego dociera fala, jest źródłem nowej fali kulistej. Powstałe w ten sposób fale cząstkowe interferują ze sobą, tworząc falę wypadkową
 • Definicja Zderzenia Krzyżówka zderzenia idealnie sprężyste, pośród których wyróżniamy zderzenia centralne i niecentralne, zderzenia idealnie niesprężyste, pośród których wyróżniamy zderzenia centralne i
 • Definicja Pauliego Zakaz Co to jest obowiązuje zakaz Pauliego, odpowiednio z którym w atomie ?Xadne dwa elektrony nie mogą znajdować się w stanie opisanym poprzez te same liczby kwantowe. Dwa elektrony muszą różnić
 • Definicja Heisenberga Nieoznaczoności Zasada Słownik Heisenberga mówi, Iż nie jest możliwy jednoczesny precyzyjny pomiar położenia cząstki i jej pędu, co zapisujemy: gdzie Δx i Δp oznaczają adekwatnie nieokreśloność położenia i pędu
 • Definicja Pól Superpozycji Zasada Czym jest produkowane poprzez kilka mas, to wypadkowe natężenie pola w danym punkcie jest wektorową sumą natężeń pochodzących od wszystkich mas:W ten sam sposób wyznaczyć można potencjał
 • Definicja Założenia szczególnej teorii względności Co oznacza opiera się na dwóch założeniach: W układach poruszających się względem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym wszystkie zjawiska przebiegają jednakowo. Nie ma takiego zjawiska
 • Definicja Pędu Zachowania Zasada Tłumaczenie Zasada zachowania pędu wynika z uogólnionej postaci II zasady dynamiki
 • Definicja Superpozycji Zasada Przykłady siebie fal pochodzących z kilku źródeł powstaje fala wypadkowa. Drgania wypadkowe cząsteczek w danym miejscu ośrodka są wówczas sumą drgań wywołanych poprzez poszczególne fale
 • Definicja Zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym Definicja stosunkowo upływu czasu zgodnie ze wzorem: v = v0 + a · t. To jest równanie kierunkowe prostej y = a x + b, gdzie wyrazem wolnym jest prędkość początkowa v0, a stałe
 • Definicja Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym Encyklopedia ruchu jednostajnie opóźnionym jest równaniem kwadratowym o ujemnym współczynniku stojącym przy t2: Na wykresie taka zależność ma kształt paraboli o ramionach zwróconych w dół: Z
 • Definicja Zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym Jak działa opóźnionym prędkość maleje wspólnie z upływem czasu wg wzoru: v= v0 − a⋅t. W momencie t = 0 prędkość wynosi v0. W następnych chwilach czasu od szybkości początkowej odejmowana
 • Definicja Soczewki Skupiająca Zdolność Czy jest soczewki jest odwrotnością jej ogniskowej wyrażonej w metrach: Gdy f > 0, to Z > 0 i soczewka jest skupiająca, a gdy f < 0, to Z < 0 i soczewka jest rozpraszająca. Umiejętność
 • Definicja Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym Pojęcie wspólnie z upływem czasu zgodnie ze wzorem: To jest równanie paraboli y = ax2 + bx + c, gdzie c = 0. Zatem wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym
 • Definicja Cieplnego Bilansu Zasada Wyjaśnienie którą w nauce o cieple tytułujemy zasadą bilansu cieplnego, wymaga, by liczba energii cieplnej Q1 oddanej poprzez ciało cieplejsze była równa energii cieplnej Q2 pobranej poprzez
 • Definicja Energii Zachowania Zasada Opis mówi, Iż w układzie zamkniętym (odizolowanym od otoczenia) energia może ulegać przemianom z jednej postaci w inną (na przykład energia kinetyczna może przekształcić się w energię
 • Definicja Światła Załamanie Informacje wywołane różną prędkością światła w różnych ośrodkach. Jeżeli światło przechodzi z ośrodka rzadszego do gęstszego, gdzie jego szybkość jest mniejsza, to skraca sobie drogę
 • Definicja Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia Znaczenie wtedy, gdy światło przechodzi z ośrodka gęstszego do rzadszego (załamuje się od normalnej). W takim przypadku role kąta padania i kąta załamania odwracają się i dlatego
 • Definicja Zasada zachowania momentu pędu Co znaczy pędu wynika z II zasady dynamiki dla bryły sztywnej, którą można przedstawić w formie: Z powyższego wzoru widać, Iż gdy wypadkowy okres sił Mw = 0, to Lk - L0 = 0 i tym samym: L

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Zasada zachowania momentu pędu co znaczy Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia krzyżówka Załamanie światła co to jest Zasada zachowania energii słownik. znaczenie.

Co to jest Zasada Huygensa co znaczy Zderzenia krzyżówka Zakaz Pauliego co to słownik.