Słownik fizyka na P

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja Kirchoffa Prawo Pierwsze Co znaczy mówi, Iż suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z węzła: I1 + I2 + I3 + ... + In = I'1 + I'2 + I'3 + ... + I'm
 • Definicja Przewodnika Elektryczna Pojemność Krzyżówka zgromadzonego na powierzchni przewodnika jest wprost proporcjonalna do jego potencjału: Q = C ⋅ V. Współczynnik proporcjonalności C tytułujemy pojemnością elektryczną przewodnika
 • Definicja Termodynamiki Zasada Pierwsza Co to jest to zasada zachowania energii w procesach termodynamicznych. Przedstawia ona związek pomiędzy zmianą energii wewnętrznej gazu, a ciepłem wymienionym poprzez gaz z otoczeniem i
 • Definicja Parowanie Słownik gaz zachodząca w temp. niższej od temp. wrzenia. Bazuje ona na uwalnianiu się drobin cieczy ze swobodnej powierzchni cieczy. Gdy drobiny z tej powierzchni odparują, rozpoczyna się
 • Definicja Bohra Postulat Pierwszy Czym jest poruszać się tylko po ściśle ustalonych orbitach nazywanych orbitami stacjonarnymi (dozwolonymi), na których nie wysyła promieniowania elektromagnetycznego, dzięki czemu nie spada
 • Definicja Pojęcie gazu doskonałego i równanie Clayperona Co oznacza Stan fizyczny pewnej porcji gazu określają wskaźniki stanu gazu, którymi są: ciśnienie – p [Pa], temp. – T [K], i objętość – V [m3
 • Definicja Podwójna natura promieniowania elektromagnetycznego Tłumaczenie pewnych zjawiskach ujawnia ono własne właściwości falowe, a w innych zachowuje się jak strumień cząstek, które tytułujemy fotonami. Fotony nie mają masy, ale posiadają energię
 • Definicja Podstawowe równania opisujące ruch harmoniczny Przykłady położenia równowagi:x=A⋅sin(ωt+ϕ).xmax= A. Szybkość:v=Aω⋅cos(ωt+ϕ).vmax= Aω. Przyspieszenie:a= −Aω2 ⋅ sin(ωt+ϕ).amax= A ω2.Można zauważyć, Iż:a= −ω2 ⋅ x. Energia kinetyczna
 • Definicja Kosmiczna Prędkość Pierwsza Definicja to jest szybkość jaką należy nadać ciału, by obiegało Ziemię po orbicie kołowej o promieniu mało większym od promienia Ziemi. Wartość tej prędkości wyraża się wzorem: gdzie: G –
 • Definicja Termodynamiki Zasada Pierwsza Encyklopedia energię wewnętrzną gazu można zmienić na dwa metody:1. wskutek przepływu ciepła Q, między gazem, a jego otoczeniem,2. w konsekwencji pracy W, wykonanej poprzez gaz albo pracy
 • Definicja Elektryczne Pole Jak działa każdego ładunku elektrycznego ,gdzie na inne ładunki działają siły elektryczne. Każdy ładunek jest źródłem pola elektrycznego działającego na inne ładunki, lecz sam także podlega
 • Definicja Centralne Pole Czy jest wytworzone poprzez nieujemny albo niekorzystny ładunek punktowy. Linie pola centralnego rozchodzą się promieniście i przecinają się w miejscu, gdzie znajduje się ładunek będący
 • Definicja Pojęcie pracy w fizyce Pojęcie skalarną zdefiniowaną jako iloczyn skalarny wektora siły i wektora przemieszczenia:gdzie α to kąt między wektorem siły a wektorem przemieszczenia.Jednostką pracy jest jeden dżul
 • Definicja Światła Polaryzacja Wyjaśnienie zjawiskiem, gdzie światło ujawnia własne właściwości jako fala poprzeczna. Światło jest falą elektromagnetyczną polegającą na rozchodzeniu się na przemian zmiennych pól
 • Definicja Pojęcie dualizmu korpuskularno-falowego Opis korpuskularno-falowego obejmuje zarówno dwoistą naturę promieniowania elektromagnetycznego (światła), które jest równocześnie falą i strumieniem fotonów, jak i dwoistą naturę
 • Definicja Pojęcia i wielkości fizyczne opisujące falę Informacje nie powstają w próżni. Źródłem fali jest drgające ciało przekazujące własne drgania cząsteczkom ośrodka, gdzie się znajduje, dzięki czemu fala może się rozprzestrzeniać
 • Definicja Keplera Prawo Pierwsze Znaczenie Orbita każdej planety jest elipsą, nie mniej jednak Słońce znajduje się w jednym z jej ognisk
 • Definicja Kondensatora Pojemność Co znaczy Pojemnością kondensatora C tytułujemy stały dla danego kondensatora relacja ładunku zgromadzonego na jego okładkach do napięcia panującego pomiędzy okładkami
 • Definicja Podstawowe założenia fizyki kwantowej Krzyżówka istnieje definicja toru cząstki, które jest fundamentalnym definicją w klasycznym opisie ruchu. Falowe cechy cząstek mikroświata nie pozwalają na ich precyzyjne zlokalizowanie
 • Definicja Płaskiego Kondensatora Pojemność Co to jest płaskiego zależy od pola powierzchni okładek S, odległości pomiędzy okładkami d i względnej przenikalności elektrycznej (ε) izolatora znajdującego się pomiędzy okładkami w

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Pojemność kondensatora płaskiego co znaczy Podstawowe założenia fizyki kwantowej krzyżówka Pojemność kondensatora co to jest Pierwsze prawo Keplera słownik. znaczenie.

Co to jest Pierwsze prawo Kirchoffa co znaczy Pojemność elektryczna przewodnika słownik.