Czy przydatne?

Słownik Heisenberga Nieoznaczoności Zasada

Co oznacza ZASADA NIEOZNACZONOŚCI HEISENBERGA: Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi, Iż nie jest możliwy jednoczesny precyzyjny pomiar położenia cząstki i jej pędu, co zapisujemy: gdzie Δx i Δp oznaczają adekwatnie nieokreśloność położenia i pędu. Jeżeli iloczyn tych dwóch nieokreśloności jest stały, to oznacza, Iż im dokładniej jest określony pęd cząstki (szybkość), tym mniej precyzyjnie wiemy, jakie wtedy było jej położenie i odwrotnie. Wynika z tego, Iż mikrocząstka nigdy nie będzie w stanie, gdzie miałaby równocześnie precyzyjnie określone położenie i pęd. Podobna nieokreśloność dotyczy energii E i czasu t: Im dokładniej zmierzymy energię cząstki, tym mniej precyzyjnie wiemy, w jakim czasie cząstka tę energię miała. Mikrocząstka nigdy nie będzie w stanie, gdzie jej energię można byłoby wyznaczyć w dowolnie krótkim czasie. Zasada Heisenberga wyznacza granicę, po przekroczeniu której nie jest możliwe wykorzystywanie pojęć fizyki klasycznej. Przykład:by obserwować ruch tak małej cząstki, jaką jest proton, trzeba go oświetlić światłem o adekwatnie małej długości fali. Gdyż krótkie fale mają sporą częstotliwość, to fotony tego światła mają sporą energię i zderzając się z protonem tak bardzo zaburzają jego ruch, Iż nie możemy określić jego położenia. Zakładając, Iż szybkość protonu wyznaczono z dokładnością Δv=5⋅10−2 m/s,możemy wyznaczyć min. wątpliwość pomiaru położenia protonu z zasady Heisenberga:Obliczona nieokreśloność położenia protonu jest ok. 600 mln razy większa od rozmiaru samego protonu. W tej sytuacji mówienie o torze protonu jest pozbawione sensu i dlatego w tym przypadku nie możemy użytkować pojęć fizyki klasycznej

Czym jest Zasada nieoznaczoności znaczenie w Słownik fizyka Z .

Wyjaśnienie Zasada Superpozycji Pól:
Co to jest grawitacyjne jest produkowane poprzez kilka mas, to wypadkowe natężenie pola w danym punkcie jest wektorową sumą natężeń pochodzących od wszystkich mas:W ten sam sposób wyznaczyć można potencjał pola zasada nieoznaczoności heisenberga.
Wyjaśnienie Zasada Zachowania Momentu Pędu:
Co to jest momentu pędu wynika z II zasady dynamiki dla bryły sztywnej, którą można przedstawić w formie: Z powyższego wzoru widać, Iż gdy wypadkowy okres sił Mw = 0, to Lk - L0 = 0 i tym samym: L = const, a zasada nieoznaczoności heisenberga.
Wyjaśnienie Zderzenia:
Co to jest podzielić na: zderzenia idealnie sprężyste, pośród których wyróżniamy zderzenia centralne i niecentralne, zderzenia idealnie niesprężyste, pośród których wyróżniamy zderzenia centralne i niecentralne zasada nieoznaczoności heisenberga.
Wyjaśnienie Zależność Szybkości Od Czasu W Ruchu Jednostajnie Przyspieszonym:
Co to jest ruchu rośnie stosunkowo upływu czasu zgodnie ze wzorem: v = v0 + a · t. To jest równanie kierunkowe prostej y = a x + b, gdzie wyrazem wolnym jest prędkość początkowa v0, a stałe przyspieszenie zasada nieoznaczoności heisenberga.
Wyjaśnienie Zasada Zachowania Energii:
Co to jest energii mówi, Iż w układzie zamkniętym (odizolowanym od otoczenia) energia może ulegać przemianom z jednej postaci w inną (na przykład energia kinetyczna może przekształcić się w energię potencjalną zasada nieoznaczoności heisenberga.