Czy przydatne?

Słownik Heisenberga Nieoznaczoności Zasada

Co oznacza ZASADA NIEOZNACZONOŚCI HEISENBERGA: Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi, Iż nie jest możliwy jednoczesny precyzyjny pomiar położenia cząstki i jej pędu, co zapisujemy: gdzie Δx i Δp oznaczają adekwatnie nieokreśloność położenia i pędu. Jeżeli iloczyn tych dwóch nieokreśloności jest stały, to oznacza, Iż im dokładniej jest określony pęd cząstki (szybkość), tym mniej precyzyjnie wiemy, jakie wtedy było jej położenie i odwrotnie. Wynika z tego, Iż mikrocząstka nigdy nie będzie w stanie, gdzie miałaby równocześnie precyzyjnie określone położenie i pęd. Podobna nieokreśloność dotyczy energii E i czasu t: Im dokładniej zmierzymy energię cząstki, tym mniej precyzyjnie wiemy, w jakim czasie cząstka tę energię miała. Mikrocząstka nigdy nie będzie w stanie, gdzie jej energię można byłoby wyznaczyć w dowolnie krótkim czasie. Zasada Heisenberga wyznacza granicę, po przekroczeniu której nie jest możliwe wykorzystywanie pojęć fizyki klasycznej. Przykład:by obserwować ruch tak małej cząstki, jaką jest proton, trzeba go oświetlić światłem o adekwatnie małej długości fali. Gdyż krótkie fale mają sporą częstotliwość, to fotony tego światła mają sporą energię i zderzając się z protonem tak bardzo zaburzają jego ruch, Iż nie możemy określić jego położenia. Zakładając, Iż szybkość protonu wyznaczono z dokładnością Δv=5⋅10−2 m/s,możemy wyznaczyć min. wątpliwość pomiaru położenia protonu z zasady Heisenberga:Obliczona nieokreśloność położenia protonu jest ok. 600 mln razy większa od rozmiaru samego protonu. W tej sytuacji mówienie o torze protonu jest pozbawione sensu i dlatego w tym przypadku nie możemy użytkować pojęć fizyki klasycznej

Czym jest Zasada nieoznaczoności znaczenie w Słownik fizyka Z .

Wyjaśnienie Zasada Huygensa:
Co to jest Zasada Huygensa mówi, Iż każdy pkt. ośrodka, do którego dociera fala, jest źródłem nowej fali kulistej. Powstałe w ten sposób fale cząstkowe interferują ze sobą, tworząc falę wypadkową zasada nieoznaczoności heisenberga.
Wyjaśnienie Załamanie Światła:
Co to jest jest wywołane różną prędkością światła w różnych ośrodkach. Jeżeli światło przechodzi z ośrodka rzadszego do gęstszego, gdzie jego szybkość jest mniejsza, to skraca sobie drogę załamując się do zasada nieoznaczoności heisenberga.
Wyjaśnienie Zasada Zachowania Energii:
Co to jest energii mówi, Iż w układzie zamkniętym (odizolowanym od otoczenia) energia może ulegać przemianom z jednej postaci w inną (na przykład energia kinetyczna może przekształcić się w energię potencjalną zasada nieoznaczoności heisenberga.
Wyjaśnienie Zasada Superpozycji Pól:
Co to jest grawitacyjne jest produkowane poprzez kilka mas, to wypadkowe natężenie pola w danym punkcie jest wektorową sumą natężeń pochodzących od wszystkich mas:W ten sam sposób wyznaczyć można potencjał pola zasada nieoznaczoności heisenberga.
Wyjaśnienie Zasada Bilansu Cieplnego:
Co to jest energii, którą w nauce o cieple tytułujemy zasadą bilansu cieplnego, wymaga, by liczba energii cieplnej Q1 oddanej poprzez ciało cieplejsze była równa energii cieplnej Q2 pobranej poprzez ciało zasada nieoznaczoności heisenberga.