Słownik fizyka na D

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja Drgania tłumione Znaczenie Jeśli na ciało działa siła sprężystości i adekwatnie słaba siła oporu, to ciało po wychyleniu ze stanu równowagi wykonuje drgania tłumione o coraz to mniejszej amplitudzie
 • Definicja Dodawanie sił Znaczenie przeciwnych zwrotach. Dodawanie sił o różnych kierunkach i różnych zwrotach. Wektor przeciwny do danego wektora. Odejmowanie jednego wektora od drugiego to dodawanie wektora
 • Definicja Drgania wymuszone Znaczenie Jeśli na ciało prócz siły sprężystości i sił oporu działa siła wymuszająca, której wartość wymienia się okresowo, to ciało wykonuje drgania wymuszone
 • Definicja Druga prędkość kosmiczna Znaczenie oddalić się od Ziemi na nieskończenie sporą odległość. Wartość tej prędkości wyraża się wzorem: Ciało wyrzucone z Ziemi z taką prędkością znajdzie się poza obszarem ziemskiego
 • Definicja Drugi postulat Bohra Znaczenie jednej dozwolonej orbity na inną. Energia ta jest wysyłana albo pochłaniana w formie kwantu (porcji) o wartości równej różnicy energii elektronu na tych dwóch orbitach: Em - En
 • Definicja Drugie prawo Keplera Znaczenie czas, w jakim planeta przemieściła się z punktu A do B jest równy czasowi w jakim planeta przemieściła się z punktu C do D, to zaciemnione pola są sobie równe. Z tego wynika, Iż
 • Definicja Dyfrakcja Znaczenie ugięciu, a więc dyfrakcji. Dyfrakcja, jako zdarzenie typowe dla ruchu falowego, jest świadectwem falowej natury światła. Gdyż dyfrakcję można obserwować tylko wtedy, gdy rozmiary
 • Definicja Definicje wielkości charakteryzujących ruch jednostajny po okręgu Znaczenie czasie jest równa obwodowi okręgu: s= 2πr. Częstotliwość – f [Hz] Częstotliwość informuje nas o liczbie okrążeń (liczba całkowita albo ułamek) wykonanych w okresie jednej sekundy
 • Definicja Definicje wielkości fizycznych opisujących cieplne właściwości substancji Znaczenie punktu widzenia nie jest on prawidłowy. Temp. jest wielkością,która zależy od średniej energii kinetycznej przypadającej na jedną drobinę substancji.Im ta energia jest wyższa, tym
 • Definicja Definicje wielkości opisujących ruch obrotowy bryły sztywnej Znaczenie m]. Okres siły to wektor, którego wartość obliczamy wg wzoru: M=r⋅F⋅sinα [N⋅m].Kierunek wektora momentu siły jest prostopadły do płaszczyzny, gdzie leży siła i jej ramię.Zwrot
 • Definicja Drugie prawo Kirchoffa Znaczenie Drugie prawo Kirchhoffa mówi, Iż suma napięć na wszystkich elementach obwodu elektrycznego jest równa napięciu źródła: U1 + U2 + U3 + ... + Un = Uz
 • Definicja Definicje podstawowych wielkości opisujących przepływ prądu stałego Znaczenie Natężenie mierzymy dzięki amperomierza, który włączamy do obwodu szeregowo. Jego opór powinien być min.. Natężenie prądu to relacja ładunku ΔQ przepływającego poprzez przekrój
 • Definicja Definicje podstawowych wielkości opisujących ruch drgający Znaczenie Moment drgań to czas, gdzie ciało drgające wykona jedno pełne drganie. Częstotliwość drgań – f [Hz] Częstotliwość drgań wyraża liczbę drgań zachodzących pośrodku jednej sekundy
 • Definicja Definicje wielkości i pojęć opisujących pole elektryczne Znaczenie którego kierunek i zwrot jest taki sam, jak kierunek i zwrot siły działającej na ładunek próbny umieszczony w tym punkcie. Wartość natężenia pola jest równa wartości siły
 • Definicja Definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne Znaczenie jednostkową masę umieszczoną w tym punkcie:Natężenie jest wektorem, który ma kierunek i zwrot taki sam jak siła F .Wartość wektora natężenia pola obliczamy dzieląc wartość siły
 • Definicja Definicje wielkości opisujących ruch Znaczenie przemieszczenie posiada kierunek, zwrot i wartość. Jego wartość oznaczamy symbolem AB (bez strzałki u góry) i wyrażamy ją w jednostkach długości – [m]. Droga to długość przebytego
 • Definicja Druga zasada termodnamiki Znaczenie oddziałuje z otoczeniem) wszystkie mechanizmy zachodzą w kierunku wzrostu entropii: S2 > S1, ΔS = S2 − S1 ≥ 0, gdzie S1 i S2 to wartości entropii układu adekwatnie przed i po

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Druga Zasada Termodnamiki, Definicje Wielkości Opisujących Ruch, Definicje Wielkości Opisujących Pole Grawitacyjne, Definicje Wielkości I Pojęć Opisujących znaczenie.

Co to jest Druga Zasada Termodnamiki, Definicje Wielkości Opisujących słownik.