Czy przydatne?

Alokacja co to znaczy

Definicja ALOKACJA: Część składki, którą w ubezpieczeniach na życie z funduszem inwestycyjnym, przeznacza się na inwestycje

Czym jest Alokacja znaczenie w Znaczenie definicji A .

Znaczenie Aktywa Funduszu:
Co oznacza Mienie funduszu, obejmujące środki z tytułu wpłat uczestników, środki pieniężne, prawa kupione poprzez fundusz i pożytki z tych praw alokacja.
Znaczenie Audytor:
Co oznacza do badania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, należycie do ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592). Audytor sprawdza alokacja.
Znaczenie Aktywa Netto Funduszu:
Co oznacza Aktywa funduszu zmniejszone o jego zobowiązania alokacja.
Znaczenie Aktuariusz:
Co oznacza dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. Określa ryzyko ponoszone poprzez ubezpieczyciela przez wzgląd na zawarciem umowy ubezpieczenia i dokonuje rozliczenia rezerw alokacja.
Znaczenie Agent Transferowy:
Co oznacza Podmiot, któremu Towarzystwo powierzyło wykonywanie swoich obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru Uczestników Funduszu alokacja.