Czy przydatne?

Inkaso co to znaczy

Definicja INKASO: Stawka wpłaconej składki

Czym jest Inkaso znaczenie w Znaczenie definicji I .


Znaczenie Inflacja
Co oznacza Ogólny przyrost cen większości towarów i usług na rynku wywołany spadkiem siły nabywczej pieniądza znajdującego się na rynku.
Znaczenie Indeksacja
Co oznacza Regularne (zazwyczaj coroczne) podwyższanie składki i sumy ubezpieczenia, rekompensujące konsekwencje inflacji. W PZU Życie SA możliwa w każdą rocznicę polisy.
Znaczenie Instrumenty rynku pieniężnego
Co oznacza Papiery wartościowe, takie jak bony skarbowe i obligacje o krótkim (do jednego roku) terminie wykupu i depozyty na moment jednego roku.
Znaczenie Indywidualne potwierdzenie
Co oznacza W ubezpieczeniach grupowych: pisemne potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia.
Znaczenie Indeks giełdowy
Co oznacza Parametr opisujący stan koniunktury giełdowej. To miernik zmiany cen obejmujący wszystkie papiery wartościowe albo ich wybraną grupę. GPW publikuje kilka.