Czy przydatne?

Inkaso co to znaczy

Definicja INKASO: Stawka wpłaconej składki

Czym jest Inkaso znaczenie w Znaczenie definicji I .

Znaczenie Inflacja:
Co oznacza Ogólny przyrost cen większości towarów i usług na rynku wywołany spadkiem siły nabywczej pieniądza znajdującego się na rynku inkaso.
Znaczenie Indeks Giełdowy:
Co oznacza stan koniunktury giełdowej. To miernik zmiany cen obejmujący wszystkie papiery wartościowe albo ich wybraną grupę. GPW publikuje kilka indeksów: WIG WIG20 MIDWIG WIRR NIF TECHWIG i subindeksy inkaso.
Znaczenie Indeksacja:
Co oznacza Regularne (zazwyczaj coroczne) podwyższanie składki i sumy ubezpieczenia, rekompensujące konsekwencje inflacji. W PZU Życie SA możliwa w każdą rocznicę polisy inkaso.
Znaczenie Instrumenty Rynku Pieniężnego:
Co oznacza Papiery wartościowe, takie jak bony skarbowe i obligacje o krótkim (do jednego roku) terminie wykupu i depozyty na moment jednego roku inkaso.
Znaczenie Indywidualne Potwierdzenie:
Co oznacza W ubezpieczeniach grupowych: pisemne potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia inkaso.