Czy przydatne?

Wig20 co to znaczy

Definicja WIG20: Warszawski Indeks Giełdowy składający się z 20 firm notowanych na rynku fundamentalnym

Czym jest WIG20 znaczenie w Znaczenie definicji W .

Znaczenie WIRR:
Co oznacza Warszawski Indeks Rynku Równoległego składający się ze wszystkich firm notowanych na rynku równoległym na koniec poprzedniego kwartału wig20.
Znaczenie Wpłata Bezpośrednia:
Co oznacza Uczestnika na jego rejestr dokonywana bezpośrednio na rachunek nabyć funduszu inwestycyjnego. Wpłaty dokonywane poprzez Uczestnika funduszu, traktowane są jako jednoczesne złożenie zlecenia nabycia wig20.
Znaczenie Wiek Emerytalny:
Co oznacza ubezpieczony na życie i dożycie nabywa prawo do świadczenia z tytułu dożycia. Przyjmuje się, Iż wiek ten wynosi 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, chyba, Iż ubezpieczony postanowi odmiennie wig20.
Znaczenie Wartość Aktywów Netto:
Co oznacza Określona w danym Dniu Wyceny wartość aktywów funduszu zmniejszona o wartość zobowiązań funduszu wig20.
Znaczenie Wycena Funduszu:
Co oznacza Wartość funduszu określona na dany dzień wig20.