Czy przydatne?

Rozrachunkowa Jednostka co to znaczy

Definicja JEDNOSTKA ROZRACHUNKOWA: Instrument oznaczający rozmiar udziałów członka w aktywach OFE ułatwiający śledzenie zmian stanu rachunku w funduszu. Od wartości jednostki rozrachunkowej, która określana jest w każdym dniu roboczym zależy wartość środków na rachunku każdego członka OFE (równa iloczynowi liczby jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku i aktualnej wartości jednostki)

Czym jest Jednostka rozrachunkowa znaczenie w Znaczenie definicji J .

Znaczenie Jednostka Uczestnictwa W Funduszu:
Co oznacza Jednostki o równej wartości, wykorzystywane do określenia proporcjonalnego udziału ubezpieczonego w danym funduszu jednostka rozrachunkowa.
Znaczenie Jednostka Uczestnictwa:
Co oznacza funduszu do udziału w aktywach netto funduszu. Fundusze oferują różne typy jednostek, które mogą się różnić wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych albo/i wysokością wynagrodzenia za kierowanie jednostka rozrachunkowa.