Czy przydatne?

Życie Na Ubezpieczenie co to znaczy

Definicja UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE: Umowa, gdzie zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić określone świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie, a ubezpieczający zobowiązuje się opłacać składkę

Czym jest Ubezpieczenie na życie znaczenie w Znaczenie definicji U .

Znaczenie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny:
Co oznacza wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, gdy ubezpieczenie na życie.
Znaczenie Umowa Ubezpieczenia:
Co oznacza z którą ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania składek, a w zamian za to zakład ubezpieczeń przejmuje określone w umowie ryzyko i zobowiązuje się do wypłacenia świadczenia w razie wystąpienia ubezpieczenie na życie.
Znaczenie Ubezpieczyciel:
Co oznacza Zakład ubezpieczeń, który w zamian za składkę przejął ryzyko wymienione w umowie ubezpieczenia ubezpieczenie na życie.
Znaczenie Ubezpieczenie Dodatkowe:
Co oznacza rozszerzające ubezpieczenia fundamentalne, na przykład na wypadek Zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku, przejęcia obowiązku koszty składek na wypadek niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa ubezpieczenie na życie.
Znaczenie Ubezpieczony:
Co oznacza Osoba fizyczna wymieniona imiennie w polisie, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenie na życie.